Bài hát tiếng thời gian - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
99
lượt xem
24
download

Bài hát tiếng thời gian - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tiếng thời gian - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tiếng thời gian - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Tieáng thôøi gian. Vuõ Thaønh An « ˆ « « « « ‰ « & 3 4 Ó ‰ « l « « . « l « ‰ « l « _. « l _ « ˆ ˆ ˆ ˙ j « « j « « ====================== l « « « « _ « ˆ « ˆ _ ˆ « ˙ j « « « « j « « ˆ j « = ˆ « Tieáng thôøi gian goõ nhòp tieáng ñaøn rung ñôn ñieäu Maét Coù ngaøy em cuõng veà taám maøn nhung kheùp laïi Coõi « ‰ « « « « « « œ œ œ « «. « ˙ « & « ˆ « ˆ l »»» j « « ˆ l « «. « l « Œ l «. j « ˆ ˆ « =========================lˆ « j « ˙ ˆ « »J »J »J »» »» »» ˆ « « mô röng röng khoùc toùc baïc ñaàu than van Xin thu ngaén thu ñôøi thoâi vaãn theá vaãn chaäp chôøn si meâ œ œ. « « ‰ « «. »»» »» « « j ˆ l˙ « « « « « « j ˆ « ˆ ˆ « « « « « « l « «. j j ˆ « « ˆ « « « ‰ « l « « » « l ˆ ˆ « =========================l & j « j ˆ ˙ « « « _ « j _ ˆ « ngaén ñi thaùng ngaøy Töøng ñeâm thöùc traéng thöùc traéng mô xum vaày Ñôøi « « « « l « « « « « «. « « ‰ « « . #ˆ œ « œ « « l « ˙ « « « j ˆ l ˆ « « « »J « » « « »» ˆ l »» ˙ j « j « « & _. « ˆ ˆ ˆ ˆ =========================l ˆ « jj « ˆ « « « « « j j ˆ « thoâi ñaõ lôõ ñaõ lôõ giaêng maây tím Mong tìm moät phuùt moät phuùt queân « ‰ « « « « ‰ « « « ‰ « & « ˙ « ˆ l ˆ ˆ. « l « « « « j « « « j « ˆ « « ˙ ˆ « « j « « « _ ˆ « l « « l _ _. « _ =========================l j « ˆ « « j ˆ « ˆ « « ˙ Naéng vöøa leân naéng taøn ñoùa phuø dung rôùt ruïng Tieác « » « « « Œ « « «. « l ˙ ‰ « l « «. « & « ˆ « j ˆ »» « j ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ l« « ˙ j « « =========================l ˆ « « « l ˆ. « »J »J »J œ œ œ »» »» »» töøng laøn gioù aám tieác töøng lôøi chim ngaân Xin chaám döùt chaám œ œ. « « »»» »» « « j ˆ l ˙ « « « « « « l «. « « « l « «. « l « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ & » « « « « jjj ˆ « « « « « =========================l ˆ « « « j ˆ ˙ « « « « _ « _ ˆ « döùt ñi khoâi haøi Cuoäc vui ñaõ heát ñaõ heát xin quay veà Cuoäc « « « »J « » « « « « « « l « « . « l « « l « . #ˆ œ « l œ « l « Œ ” & _. « « « « « « ˙ ˆ « « « ˆ ========================= « j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « j « « »» ˆ »» ˙ ˙ j « j « « « ˆ « ñôøi ñaâu gioáng ñaâu gioáng nhö saân khaáu Oaùn thuø choàng chaát choàng chaát cao.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản