Bài hát trả lại tuổi trẻ - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
186
lượt xem
30
download

Bài hát trả lại tuổi trẻ - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát trả lại tuổi trẻ - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát trả lại tuổi trẻ - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. Traû laïi tuoåi treû. Phaïm Duy b2 4 « « l « « « « « l « ‰ œ « =l « « « « « j « « j j ˆ _ _ ˆ ˆ « j ˆ »J « »» j ˆ « « _ j ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « « ====================== & j k k « « Traû laïi toâi laø tuoåi treû meânh moâng Chuùng mình Traû laïi toâi laø tuoåi treû say meâ Chuùng mình Traû laïi toâi laø tuoåi treû bao dung Chuùng mình Traû laïi toâi laø tuoåi treû hoâm nay Chuùng mình b « œ « « « « l « ‰ « œ l œ ‰ « œ l œ ‰ œ œ l « »K « « « « ˆ »» ˆ ˆ ˆ ˆ j « k k « j « « k « « j ˆ « « »J »J j ˆ »» « »» « »J ˆ »» j « »J »» »J »J »» »» = ========================= & nhö löùa reo treân ruoäng ñoàng Duø möa tuoân duø baõo cuoán Boâng luùa yeâu seõ yeâu thöông traøn treà Caøng yeâu thöông caøng thaáy thieáu Yeâu raát nhö gioù khôi tôùi mòt muøng Duø non soâng caøng chaùy noùng Ai chaùn nhö ñoùa sen trong buøn laày Vieät Nam ñaây ñaày raéc roái Nhöng vaãn b « « « « « j k k ˆ ˆ ˆ « « « j « ˆ ˆ « j « j ˆ « « j ˆ ˆ « « « j « « j j « « « « « « « l « ‰ « « l « ‰ « « l « ‰ « « l « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « j j « ========================= & j ˆ « j ˆ « = vaøng cuoàn cuoän gioù vöôn leân Duø bom rôi duø suùng tôùi Boâng luùa nhieàu chaúng caàn laáy bao nhieâu Tình ta ñi töø taám beù Cho ñeán chöôøng vaø ngöôøi coù khinh nhau Duø ai gieo ñieàu tieáng xaáu Tha thöù coøn nhieàu hình daùng vui töôi Vieät Nam ôi coøn tieáng noùi Keâu gioáng b « « « « « l « ‰ « « l « « « « « =l « « « « « « « « « « « j k k j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « j ˆ « _ « ========================= & « ˆ « j ˆ « j j « « j j ˆ _ _ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « k k ngôøi vöôït löûa khoùi leân ngoâi Traû laïi toâi laø tuoåi treû yeân ngaøy naøo taän theá chöa queân Traû laïi toâi laø tuoåi treû nhö nhieàu ñeå loøng deã tin yeâu Traû laïi toâi laø tuoåi löôïng bao noøi ñaët toå quoác treân vai Traû laïi toâi laø thaàn töôïng toâi b « ‰ œ « l « « j ˆ « »J « »» j ˆ « ˆ « »K « « « « k k « j l « j œ « « « « « »» ˆ ˆ ˆ ˆ « « k « ========================= & « ˙ « « Œ l « = ˆ « ” vui Daãu raèng ñang chieán tranh hay hoøa roài. ñieân Soáng vaø xin cheát cho caâu theà nguyeàn. la Chuùn mình xa bieát xa caâu haän thuø. ñaây Chuùng mình xin khaéc saâu trong daï naøy.
Đồng bộ tài khoản