Bài hát vẫn có em bên đời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
187
lượt xem
64
download

Bài hát vẫn có em bên đời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát vẫn có em bên đời - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát vẫn có em bên đời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Vaãn coù em beân ñôøi. % 4 ‰ œ »œ œ « »»» œ œ Trònh coâng Sôn »J »» »» »»» « ˆ »» w 4 « » ====================== l & l = Vaãn thaáy beân ñôøi coøn coù em vaãn thaáy em cöôøi ñuøa ñoù ñaây Moãi veát thöông laønh moät noãi vui ‰ œ »J »» »œ œ œ »»» »»» œ »»» »»»œ w »» » » ========================= l & »»œ l = Taám loøng em nhö laù kia coøn xanh Maùi nhaø naêm xöa toùc em coøn bay « « Maét cöôøi meânh moâng giöõa ñoâi baøn tay ‰ « « « « ˆ « « ˆ œ »J »» œ »»» « j l w « ˆ « « j ========================= l & ˆ « = Röøng ôi haõy giöõ cho beàn nheù Gaëp nhau giaây phuùt trong ñôøi aáy Duø em kheõ böôùc khoâng thaønh tieáng ‰ »J œ»» »»» œ »»»œ »J œ»» œ »»» »J œ»» ========================= l & l w = Nhöõng caønh hoa phai quaù khoâng ñaønh Noãi gì baâng khuaâng vöôùng chaân hoaøi « Œ Œ « « «« Coõi ñôøi bao la vaãn ngaân daøi.(Heát) « « « « « ˆ œ. »»» œ « « « « ˙. »J « « « « l »»» ‰ œ »»»œ & ˆ « « ˆ »» ˆ ˆ « ˆ j « « ˆ ========================= l ll »»» = Em ñaõ ñeán nôi naøy töïa nhö caùnh eùn Dòu daøng œ. »»» »J »J » œ œ œ « »» »» » « « #œ œ . »»»»œ & » ˆ l ˙. « j « »»» »J ‰ œ»» ========================= l l «. ˆ « « »»» ˆ j « »» = trao chuùt höông hoa muøa xuaân Nhôù gì maø naéng vaøng caùnh «. « ˙ « « « « ‰ « #ˆ #ˆ . « « l « ˆ « « « « « « « « « « « l ˙. j j j ˆ ˆ ˆ ˆ »»» ‰ « «= « « « « ========================= l & j ˆ « % röøng Thöông ai maø söông khuya voäi vaøng buoâng Chieàu « « « œ « « « œ ˆ ˆ « » l ˙. « « #ˆ »» & « « « »»» ‰ « « « #ˆ »» « l ˆ ˆ « » l w ˆ « « « j =========================” « = nay beân trôøi xao xuyeán Coøn em trong töøng nhôù thöông .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản