Bài hát vẫn ngày xa xưa ấy - Nguyễn Phú Yên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
101
lượt xem
9
download

Bài hát vẫn ngày xa xưa ấy - Nguyễn Phú Yên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát vẫn ngày xa xưa ấy - nguyễn phú yên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát vẫn ngày xa xưa ấy - Nguyễn Phú Yên (lời bài hát có nốt)

  1. Vaãn ngaøy xa xöa aáy. nhaïc : Nguyeãn Phuù Yeân thô : Nguyeãn Thò Xuaân Thuûy #c « « « « « « « « « « « ˆ lw « « « « « « « « « « « « & “{ « « ˆ ˆ « « « ˆ « ====================== l« « « ˆ ˆ « l ˆ ˆ « « « «= ˆ ˆ « _ ˆ « « ˆ « Phoá chieàu nay khoâng naéng Sao öôm toùc em vaøng Loái veà caây truùt laù Sao chaân böôùc thaån thôø # « « « « « « w « ˆ « œ »»œ w « »»» » « « « « « « « l ˆ œ œ »»» »»» ˆ « 1. & w l ˆ « « ˆ _ ˆ « « ˆ « ========================= l l ={ ” « Gioù chieàu nay coù vaéng Cho maây buoàn lang thang Nhöõng kyû nieäm ai nhôù... # 2. « « « « « « w « « « « « œ. « « « « « « « « « l »»» « « « « ˆ l ˆ « « ˆ « & ˆ « ˆ « « « l « ˆ « « « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ « _ « ˆ « ========================= « ll ˙ « « « « ˆ. ˆ « « j « « « = « ˆ ...Hay rieâng mình bô vô Buoàn nhö töøng sôïi khoùi Lan xa maõi cuoái trôøi # « « & w l ˙ « « « « l «. « « « « « l w « ˆ « « « #_ _. « _ « « « « ˆ ˆ « «« « ˆ « « « ˆ« ˆ ========================= « « ˙ « »œ œ »œ »»»œ l »» »»» »» = « « « ˆ _ « ˆ « jˆ ˆ « « « « l « « Xa vôøi chaân maây aáy Ngöôøi veà ñaâu ngöôøi ôi Loøng nhö con soùng voã # œ. »»» œ « « « « lw l ˙ »J « « « « »» « ˆ « « ˆ. ˆ « « « « « ««« « « « ««« l « « «« « « « «« « ˆ « « « _ _. « _. ˆ ˆ ˆ & ˆ « « « « «ˆ« ˆ =========================l ˆ ˆ « « « ˆ « « « ˆ _ «« « j « « « ˆ Bao thöông nhôù cho vöøa Xoân xao töøng kyû nieäm Ñaâu tìm nhöõng ngaøy xöa # « « « « « « « « ˆ « « l « ˙ « « « « « « « ˆ « « l « « « _ _ _. _ l w « ========================= & w « « « _ _ ˆ « « « “{ « « ˆ « ˆ ˆ « « « « l _ ˆ « « « ˆ « « ˆ ˙ ˆ « ˆ « Ñaõ xa vaéng moät thôøi moäng mô Nhöõng chieàu beân hieân vaéng Vaãn doøng soâng xöa aáy # w « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « lw « « « « « « « «=l « « « « « ˆ ˆ « ˆ ========================= & l ˆ « « « l ˆ « ˆ « « « _ ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « Höông xöa vaãn thaém noàng Coõi loøng buoàn hiu haét Meânh moâng noãi nhôù ñaày Vaãn ngaøy xa xöa aáy # w œ œ « œ »»»œ w »»» »»» « »»» ˆ « « « « « « lw ” « « « ” « « « ˆ « { ˆ ˆ ˆ « «ˆ 1. 2. ========================= & l l « « Nghe chaêng tình meânh moâng ...Maø ngöôøi ñaâu coù hay.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản