Bài hát vào hạ - Lê Hựu Hà (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
567
lượt xem
108
download

Bài hát vào hạ - Lê Hựu Hà (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát vào hạ - lê hựu hà (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát vào hạ - Lê Hựu Hà (lời bài hát có nốt)

  1. Vaøo haï. Leâ Höïu Haø 2 « « « « « « « « « l « « « « « l « ‰ =l «. « ˆ « « ˆ & 4 “ { _. _ _ « l ˆ ˆ « « j k j j « « « ˆ « « Œ « « « j « « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ j j k k j « « j j « « ====================== « « « ˆ ˆ ˆ « « j k ˆ Trôøi nheï daàn leân cao hoàn toâi döôøng nhö boùng chim Rì raøo ngoïn heo may thôû than qua muoân khoùm caây «. « « « « « « « « « « & « « « « l _ _ _ l « « « _ « l « Œ l _. _ _ « « ˆ « ˆ « _ « ˆ kˆ j « « ˆ j « j « ˆ « « j j « « ˆ ˆ « « « « =========================l j j « ˆ « « « « ˆ « ˆ ˆ j « k k « « ˆ ˆ « « « j ˆ ˆ « « j kj ˆ « Vôøn ñoâi caùnh meàm laëng leõ kieám choán nao bình yeân Vaø doøng soâng « Chôït nghe höõng hôø muøa haï löôùt thöôùt qua taâm tay Kìa vaàng maây « « « « l « « « « « l«‰Œ l « « « « l « « « l «. « « « & ˆ ˆ « ˆ « « j « « « « ˆ « « « « « j « « j kˆ j ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ j j k k j ========================= « « ˆ « « « « j. k j j ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ _ « « « « « « ˆ j « j xanh kia naèm im nhö khoâng muoán troâi Phôi maøu aùo reâu voã veà « lang thang tìm baïn ñôøi khoâng doái gian Ñeå cuøng nhoû to caâu chuyeän « « « « « l « Œ ” « « « « l «. œ l « l « « « « « ˆ « « _ _ _ _ { ˆ ˆ ˆ ˆ « j j j j « « « « =========================l & ˆ ˆ « « « « j j « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ »J »» « ˙ « « ˙ « j k k ñaùnh giaác tröa nghæ ngôi Ta rong chôi phieâu laõng cuoái trôøi « « « « «. « « naéng möa traàn gian « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ j j j « ‰ « « « « « « « « & « « « « l « ˆ l _ l _ _ l « « « « l «. « l _ l _ j « « « « j ˙ =========================l« ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ _ « « « ˆ « « j j j j ˆ « « « « « « « j j « ˙ « « « ˙ « Ñôøi boït beøo phuø du kieáp ngöôøi Duø qua bao nhieâu ñaéng cay vaãn cöôøi « « « « « « »K »K œ œ œ »K « »J »J »J » « _ _ _ l _ _ « « ‰ . l « « « « l « « œ œ ‰ . l »» »» »» œ « l « « « « ««« ========================= & _ « « « « «ˆˆ j j j j j k ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» »» « « « « « « » ˆ k « ˆ « « « « « kk « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ«« « j j j jk j Vì ñôøi coøn muøa haï töôi vui Vaø loøng coøn nhieàu ñieàu muoán moùi Haõy thaép saùng taâm hoàn « ‰ œ œ œ œ « « « ‰ œ « « « « « « Œ « ˆ « »J »J »J »J « « « »» l »» »» »» ˆ ˆ l « k k « « ˆ J « « « « « « »»» l ˆ ˆ ˆ ˆ j j j k k « « « « ˆ lˆ =========================l & « « £ Chaùy leân trong tim moãi ngöôøi Nhöõng yeâu thöông cho cuoäc ñôøi « ˆ » l » l œ œ œ l œ œ œ œ l œ œ œ œ « lˆ ‰œ l « « œ ˙ « »» »» ˆ « « »»» »»» »»» ========================= & »J »J »J »J »» »» »» »» »J »J »J »K « « »J »» »» »» »» ˆ « »» k « « £ Muøa haï ôi Tình phôi phôùi Baïn ôi xin haõy vöùt heát noãi buoàn Xoùa œ œ œ « « « ‰ œ « « « « « « »J »J »J ˆ « « « « ˆ l ˙ l˙ l˙ l ˙ = J « « « « « « »»» l ˆ ˆ ˆ ˆ »»» »»» »»» ” & »» »» »» « « l « k« ˆ « ˆ « ========================= k j j j k k « « tan ñi bao ñeâm tröôøng Böôùc ung dung trong cuoäc ñôøi Haï ôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản