Bài hát về với mẹ cha - Nguyễn Đức Quang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
245
lượt xem
28
download

Bài hát về với mẹ cha - Nguyễn Đức Quang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát về với mẹ cha - nguyễn đức quang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát về với mẹ cha - Nguyễn Đức Quang (lời bài hát có nốt)

  1. Veà vôùi Meï Cha. Nguyeãn ñöùc Quang b2 « « «. « « ˆ « Dm Gm & 4 « « l « « « l « « « « _ ˆ « ˆ « « ˆ « ====================== l l « ˆ « «« = _ « _ ˆ « ˆ « « «« « ˆ. ˆ Töø Nam Quan Caø Mau töø non cao röøng b « « « œ »»» œ . »»œ »»» »œ œ « »» »»» « « Dm Gm & « ˆ « ˆ « l » l =========================l ˆ « l « ˙ « saâu gaëp nhau do non nöôùc xaây caàu b « « œ »»» œ . »»œ »»» œ »»» »»» » œ »œ « « « « « ˆ. « « ˆ Dm F « ˆ « ˆ « » l =========================l & l » l ˆ « « «« Ngöôøi thanh nieân Vieät Nam quay veà vôùi xoùm b « «. « « Dm A « « « ˆ « « « ˆ l « _ « _ l _ ˆ « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « « « =========================l & « « _ ˙ « laøng tieáng reo vui roän trong loøng « «. « « ˆ « A7 Dm Gm b « « « l « « « l « « _« « « ˆ « « ˆ « =========================l & l « ˆ « «« « _ « _ ˆ « « _ « _ ˆ « ˆ « « ˆ« ˆ. « ˆ « Cuøng ñi lay Tröôøng sôn cuøng ñi xoay Hoaønh b « « « œ »»» œ . »»œ »œ »»œ »œ œ »»» »» » » »»» l « Dm Gm « ˆ « ˆ « » l =========================l & l « ˙ « sôn cuøng ñi bieán röøng hoang ra luùa thôm b « « œ »»» œ . »»œ »»» œ »»» œ. œ »»» « « « « »»» « ˆ. « « ˆ Dm F « ˆ « ˆ « » l =========================l & l l ˆ « « «« Vöôït khôi ra ñaûo xa löôùt ngaøn nöôùc soâng b « «. « « « « « l « « « « l « A7 Dm « ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « l « ========================= & « Œ ” _ _ _ « _ « ˆ « ˆ ˆ « ˙ « ˆ « nhaø ta ñaép boài cho Meï Cha. ( 1965 )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản