Bài hát vết thù trên lưng ngựa hoang - Phạm Duy & Ngọc Chánh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
524
lượt xem
164
download

Bài hát vết thù trên lưng ngựa hoang - Phạm Duy & Ngọc Chánh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát vết thù trên lưng ngựa hoang - phạm duy & ngọc chánh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát vết thù trên lưng ngựa hoang - Phạm Duy & Ngọc Chánh (lời bài hát có nốt)

  1. Veát thuø treân löng ngöïa hoang. bb c Ó Œ ‰ « l l «. « œ œ œ l «. Phaïm Duy & Ngoïc Chaùnh & j ˆ « ˆ ˆ »»» » »J « « « « J »» »» « « =====================lj ˙ « ‰ « « j ˆ « £ Ngöïa hoang naøo daãm naùt tôi bôøi Ñoàng b « « œ œ «. ‰ « œ »œ œ œ . œ œ »»» »» »»» »» »K »K b #ˆ . « « « « »»» j ˆ « j « ˆ « J »»» l « ˙ « ========================= l & « j l ˆ « » »» = »» £ œ »œ œ œ . œ »»œ « « ˆ « . « « coû naøo xanh ngaùt löng trôøi Ngöïa phi nhö ñieân cuoàng döôùi caùnh b œ œ œ «. b »»» »»» »» « »»» »» »»» »» »»» « « « « « « ˆ ˆ « « & » ˆ « « l « ========================= l j ˆ « » » l ˆ « «= j ˆ « ñoàng döôùi côn gioâng Vì treân löng cong oaèn nhöõng veát roi vaãn in haèn Moät bb « . « œ œ œ l « . « ˆ « « J »»» »»» »J »» « ˙ « ‰ « ========================= & « «. « l #ˆ « « » « « œ œ=l j « ˆ »» « J »»» j ˆ « j ˆ « j ˆ « £ £ hoâm ngöïa boãng thaáy thanh bình Thaûm coû tình yeâu döôùi chaân b «. « ‰ « j l «. « « « « « « l «. « q Q Q = &b «˙ « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ _ « « « « ========================= l « ˆ « j « ˆ « « j ˆ « « £ œ mình aân tình môû cöûa ra vôùi mình Ngöïa hoang boãng thaáy b «. b « « « œ »»» l « . ˆ « ˆ »»» ‰ « ˙ œ »œ œ œ œ . œ œ . « » » » »» » »J »» « ˆ « j « « ˙ « « l »» »» »» »» »» l »» ========================= l & j ˆ « »» » « = j ˆ « mô Ñeå queân nhöõng veát thuø « « « « £ Ngöïa hoang muoán veà taém soâng nhaån nhuïc gioøng »»» »»» »»» »»» « « « « » « ˆ « « ˙ b b ˙ œ œ »»»œ »»»»œ l œ . œ « . « l ˙ ˆ « « ˆ l »» J ˆ « »»» « « ˆ »»» « « « œ « « »» ========================= l & « ˆ »= ˆ « « j ˆ « « £ œ ˙. soâng mô maøng maùt trong thôm ngoït Ngöïa hoang queân thuø oaùn caêm Töø nôi toái b « »»» ‰ « «. « œ œ œ «. b «˙ « « œ »»» ˆ »»» « ========================= l & l j ˆ « ˆ ˆ »»» » »J « « l « « J »» »» l ˙ « « j « ‰ « «= j ˆ « £ taêm veà mieàn töôi saùng Ngöïa hoang veà tôùi beán soâng roài Côûi b « « œ œ «. « ‰ « « « & b #ˆ . « « « « »»» j « ˆ « J »»» l « ˙ « ========================= l ˆ l « . _ « « «= j « « ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ « « j ˆ « ˆ « j « £ £ môû loøng ra vôùi coõi ñôøi Nhöng ñôøi laøm ngöïa hoang cheát b « œ œ « « œ œ «. & b ««. « « »»» »»» l « . « ˆ « ˆ « =========================” ˆ « j ˆ « « « »»» »»» l « ˆ j ˆ « « « ˙ « Œ = guïc Vaø treân löng noù oâi Coøn nguyeân nhöõng veát thuø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản