Bài hát vì tôi cần thấy em yêu đời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
171
lượt xem
34
download

Bài hát vì tôi cần thấy em yêu đời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát vì tôi cần thấy em yêu đời - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát vì tôi cần thấy em yêu đời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Vì toâi caàn thaáy em yeâu ñôøi. #3 œ ‰ œ « œ « Trònh coâng Sôn »J »» œ »»» œ »»» œ »»» ˙ »»» »J « »»» »» l ˆ « & 4 ====================== l “{ l «= ˆ « Toâi xin laøm möa bay Trong vöôøn em muøa (Toâi) ñi tìm quanh ñaây Bao loaøi hoa coû Toâi xin laøm sao ñeâm Hay laø caây ñeøn # ‰ œ »J œ « »»» (Toâi) xin laøm söông thu Hay laøm möa buïi « « ‰ œ »J « œ »» l »»»œ « »»» ˆ « ˙ »»» »» œ »»» « ˆ = « ========================= l & ˙ « l l haï Toâi xin laøm chuùt gioù Maùt theâm nhöõng bôø laï Toâi mang veà giöõa phoá Caém treân nhöõng ñöôøng nhoû Em beân ñeøn seõ nhôù Naéng treân nhöõng ñöôøng # ˙ nhoû Mai em veà giöõa phoá Seõ yeâu nhöõng haøng »»» »J l »»»œ « œ l ˙ ‰ œ»» « »»» ˆ « »»» ========================= l & ‰ « « l « j « ˆ « ˆ « « « = ˆ _ « « « ˆ « vai Toâi xin laøm hoâm nay Cho ñôøi em treû ñi Toâi xin laøm caây xa Ñöùng nhìn em röïc quen Toâi xin laøm maây eâm Troâi vaøo trang nhaät caây Toâi xin laøm soâng troâi Cuoán saàu ñi laëng # « ‰ « « « « l « « « l « « « « ‰ « « l « œ œ »»» »»» = 1.,3. & ˙ « j « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « j ˆ ˆ « ========================= l ˙ « « maõi Toâi xin laøm nuï cöôøi Chôø em giöõa ñoâi rôõ Toâi... kyù Hay toâi laøm möïc hoàng Chôø em giöõa trang leõ Cho... # ‰ œ »J ‰ « « « « 4 ˙ »»» »» ” œ « « l « »»» « « l « « « l «. « 2.,4. ========================= & { j ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « ˙ « ll 4 = « « ˆ « « ˆ _ _ ˙ « moâi Toâi... ...xin laøm moäng nhoû Em vöøa giaác nguû say thö Toâi... ...em vaøo moät muøa Coù maøu saéc hoàng thoâi # 4 « œ. « œ œ « ∑ l « œ. « œ œ œ ˙ « »J »»» »J »» « »»» « l »J »»» « « 4 « ˙ j ˆ « »» j « ˆ « « ˙ ========================= l & l « ˙ « »»» ˆ l »» j « »» » = Vì toâi caàn thaáy em yeâu ñôøi Vì toâi caàn thaáy em yeâu hoaøi Vì toâi caàn thaáy em yeâu ñôøi Vì toâi caàn thaáy em yeâu hoaøi # ∑ œ. »»» œ « . œ « Œ ‰« « . »J « J « « œ œ « ˆ « Ó = J »»» « « « « ˙ »» ˆ « »»» l « l ˆ »»» « « ˆ. « l « ˆ « Fine ========================= & l ˙ « j « ” Yeâu ñoùa hoàng beù daïi Vaø yeâu chai cöùng nhöõng baøn tay. Yeâu phoá phöôøng thöùc daäy Ngöôøi ñi xaây caát nhöõng ngaøy mai.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản