Bài hát vũng lầy của chúng ta - Lê Uyên Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: dalatsuongmu

Tham khảo tài liệu 'bài hát vũng lầy của chúng ta - lê uyên phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát vũng lầy của chúng ta - Lê Uyên Phương (lời bài hát có nốt)

VUÕNG LAÀY CUÛA CHUÙNG TA
Nhaïc vaø Lôøi: Leâ Uyeân Phöông
Eb
«««« « « ««
SLOW ROCK


bb C « « ˆ ˆ ˆ « . « « « « « « « « ˆ « «
«««
« « « « “{ ˆ « « ˆ ˆ ˆ l « « « « « « l
«««
D7
Gm Cm Gm

«« « « ««
««
«««« « ˆ _ « « « ˆ. ˆ « « ˆ «
«««««««ˆ ˆ
=======================
& j«
j
ˆˆ
«« j«
ˆ
«
Theo em xuoáng phoá tröa nay ñang coøn ngaát ngaát côn say
Theo em böôùc xuoáng côn
(Theo em xuoáng phoá tröa) mai ñang coøn nhöùc moûi ñoâi vai


« « « « « «Bb « « « «
Gm «
«« «« ˆˆ «« ««
« « « « « « ˆ « « « «. « « « « «
««««
et
«« ««

j«« ««
«
7
CmD

& b «. « _ ˆ « « l «. « « ˆ « « l « « « « « =
ˆ « «««« ˆˆ« «ˆ ˆ«
ˆˆ
« ˆ «««« «« j ˆ «
ˆ
======================== l
««ˆˆ

««
c.n
ñau beân ngoaøi naéng ñaõ leân mau Cho nhau heát nhöõng meâ say Cho nhau heát caû chua
ha
pN

« « « « Gm « «3 «
« « «« « « « « « « ««
««
bb « . « « « « ˆ « « ˆ ˆ « «
« ˆ ˆ« « « « « « «
3

« « « « ««lˆ « « « ˆ « ««
««
Gm C

« ˆ«« ˆ ˆ =l
««
ˆˆ «
«« ˆj « ˆ
«
========================
&
Ta
w.cay Cho nhau chaét heát thô ngaây treân caùnh moâi say Treân nhöõng ñoâi
ww
« « « « « « « « fi Al«Coda « 1 « «
« ««
ˆ« ««« « « « «
b b « « « « « « « « « l l « . « « l « . ‰ Ó l ∑ =l
Gm C Gm C

«« « « «« ««ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ
ˆ«««
«ˆˆˆ ˆ ««j
ˆˆ j
========================
&
tay treân ngoùn chaân böôùc veà tình buoàn tình buoàn
b
b Œ ‰« « « « « « « « « « « « « « « « «
« «
« ˆ « « «.
« « « « l ˆ « « ˆ ˆ ˆ l « . « « « « =l
«««««« « « «
«ˆˆ «ˆ« « ««ˆˆ« « « «
7
Gm E Cm D Gm

b ««« «« ˆˆ«
«« ˆ
========================
& j«
«_«««
j
ˆ«
«ˆ j«ˆ
«
ˆ
Yeâu nhau giöõa ñaùm rong reâu Theo doøng nöôùc cuoán leâu beâu Ñi qua nhöõng phoá theânhNHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP
Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Net
Eb
b« « « « « « « « « « « « « ‰« « « « «
«««
b « . « « « « ˆ #ˆ . « ˆ « « « #ˆ « « « « «
«
« « « « « ˆˆ « « « « ˆˆˆ ˆ ˆ
« ˆ ˆ « l « « « ˆ « « l ˆ « « « « =l
j« « ˆ « « j j j j «
7 7
D D

ˆ« ˆ ˆ ˆ « ˆˆˆ ˆ j
«««« ˆ
« ˆ
« «
========================
& ˆˆ«
««ˆ j
thang Ñi qua vôùi traùi tim khan Ñi qua vôùi traùi tim khan Ñi qua phoá böôùc lang


fi %G
« « « «Al Coda« 2 « # »œ » » œ
b b #ˆ ‰ « « ˆ ˆ nˆ « . « «
«««««« ˆ ˆ ˙
«
ˆ ˆ « « « « ” « « « l w l l œ œ œ =l
»» œ œ »œ
Gm


» »»» »»» »»»
« « « « « «{ j
«
« j«
========================
& ˆ
thang Theo em xuoáng phoá tröa
buoàn tình buoàn Qua ñi qua ñi


# œ .. «
j« «««« « «
« « «««« « « Œœœœœ
»œ »»œ »œ »œ »œ
ˆ ˙ ˆ«
« « «˙
D7 G

ˆ
»» « l »» »»» »»» =»»»
ˆ ˙ l ˆ ˆ ˆ ˆl ˙
« « «««« « ˆ
«
ˆˆˆ
«««
======================== l

et
c.n
döùt côn meâ tình buoàn choàng chaát leâ theâ Qua ñi qua ñi


# œ .. « « ««««
« « ««««
»œ ˆ
j « ˆˆˆˆ
˙ ««««
« «««««
HEÁT D7 G G

˙ lˆ ˆ ˆ ˆ l w
& »»» ˆ «« «««=
« « ««««
ha
w
3


ˆˆ «ˆ««
======================== l ll _ _ _ _ _ _
« « ˆ _ _. _
«« ««ˆ«
«««j
« ˆ
«
pN

döùt côn say tình naøy tình roài thay Ta soáng trong vuõng laày Moät
Ta


««
# « « « « « « .. « ««
«««
« « « « « « « ˆ « « ˆ j «. ˆ l
ˆ. «
ˆj
D7 D7
Am G

« _ _ _ _ l _ _ _ «. « « l « «
««ˆˆ ˆ ˆ «ˆ «
«ˆ«
& _ _ _ _ _ _. « «
«« «««
========================« =
« « «. « « « ˆ ˆ
w.
«««_« ««
_ˆˆ«« ˆ
ˆ««ˆˆ
« «
ww
ngaøy vuøi daàn coøn vuøi saâu coøn vuøi saâu trong ngao ngaùn khoâng döùt heát


#« « « «««
«. « « «« «««« « « « «
D7 D7
C G

ˆ. « ˙
«ˆ «l w
j˙ «
3

l_ « ˆ _ « « « « « _ _
« « « ˆ _. _ _ _ _. « «
« _ _ _ _ _ l _ _ _ _ _ =l
ˆˆ «
««
========================
& ˆ« « ˆjˆ ˆ ˆ « «
«« «««« « «_ «
w ««
ˆ
« ««ˆ« « « « ˆ
« ˆ
«
côn côn eâ - cheà Ta soáng trong vuõng laày moät ngaøy vuøi daàn coøn vuøi

%
« « « « « .. « «««««G
# ««« «. « « « «
««ˆ« « ˆ «
«« ˆ. j « j ˙
ˆ ˆ lˆ ˆ ˙ l
j « « ˆ.. « «
7 7
Am D G D

« _ _ «. « ˆ l « ˆ w=
& _. « « « « « ˆ ˆ «ˆ«ˆ«
« w
«««« «
======================== ”
ˆ
«««
_«ˆ
«ˆ
ˆ
«
saâu coøn vuøi saâu trong ngao ngaùn khoâng döùt heát moät... moät laàn ñauNHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP
Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Net
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản