Bài hát vũng lầy của chúng ta - Lê Uyên Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: dalatsuongmu

Tham khảo tài liệu 'bài hát vũng lầy của chúng ta - lê uyên phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát vũng lầy của chúng ta - Lê Uyên Phương (lời bài hát có nốt)

 

  1. VUÕNG LAÀY CUÛA CHUÙNG TA Nhaïc vaø Lôøi: Leâ Uyeân Phöông Eb «««« « « «« SLOW ROCK bb C « « ˆ ˆ ˆ « . « « « « « « « « ˆ « « ««« « « « « “{ ˆ « « ˆ ˆ ˆ l « « « « « « l ««« D7 Gm Cm Gm «« « « «« «« «««« « ˆ _ « « « ˆ. ˆ « « ˆ « «««««««ˆ ˆ ======================= & j« j ˆˆ «« j« ˆ « Theo em xuoáng phoá tröa nay ñang coøn ngaát ngaát côn say Theo em böôùc xuoáng côn (Theo em xuoáng phoá tröa) mai ñang coøn nhöùc moûi ñoâi vai « « « « « «Bb « « « « Gm « «« «« ˆˆ «« «« « « « « « « ˆ « « « «. « « « « « «««« et «« «« b« j«« «« « 7 CmD & b «. « _ ˆ « « l «. « « ˆ « « l « « « « « = ˆ « «««« ˆˆ« «ˆ ˆ« ˆˆ « ˆ «««« «« j ˆ « ˆ ======================== l ««ˆˆ jˆ «« c.n ñau beân ngoaøi naéng ñaõ leân mau Cho nhau heát nhöõng meâ say Cho nhau heát caû chua ha pN « « « « Gm « «3 « « « «« « « « « « « «« «« bb « . « « « « ˆ « « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ« « « « « « « 3 « « « « ««lˆ « « « ˆ « «« «« Gm C « ˆ«« ˆ ˆ =l «« ˆˆ « «« ˆj « ˆ « ======================== & Ta w. cay Cho nhau chaét heát thô ngaây treân caùnh moâi say Treân nhöõng ñoâi ww « « « « « « « « fi Al«Coda « 1 « « « «« ˆ« ««« « « « « b b « « « « « « « « « l l « . « « l « . ‰ Ó l ∑ =l Gm C Gm C «« « « «« ««ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ ˆ««« «ˆˆˆ ˆ ««j ˆˆ j ======================== & tay treân ngoùn chaân böôùc veà tình buoàn tình buoàn b b Œ ‰« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « «. « « « « l ˆ « « ˆ ˆ ˆ l « . « « « « =l «««««« « « « «ˆˆ «ˆ« « ««ˆˆ« « « « 7 Gm E Cm D Gm b ««« «« ˆˆ« «« ˆ ======================== & j« «_««« j ˆ« «ˆ j«ˆ « ˆ Yeâu nhau giöõa ñaùm rong reâu Theo doøng nöôùc cuoán leâu beâu Ñi qua nhöõng phoá theânh NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Net
  2. Eb b« « « « « « « « « « « « « ‰« « « « « ««« b « . « « « « ˆ #ˆ . « ˆ « « « #ˆ « « « « « « « « « « « ˆˆ « « « « ˆˆˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « l « « « ˆ « « l ˆ « « « « =l j« « ˆ « « j j j j « 7 7 D D ˆ« ˆ ˆ ˆ « ˆˆˆ ˆ j «««« ˆ « ˆ « « ======================== & ˆˆ« ««ˆ j thang Ñi qua vôùi traùi tim khan Ñi qua vôùi traùi tim khan Ñi qua phoá böôùc lang fi %G « « « «Al Coda« 2 « # »œ » » œ b b #ˆ ‰ « « ˆ ˆ nˆ « . « « «««««« ˆ ˆ ˙ « ˆ ˆ « « « « ” « « « l w l l œ œ œ =l »» œ œ »œ Gm » »»» »»» »»» « « « « « «{ j « « j« ======================== & ˆ thang Theo em xuoáng phoá tröa buoàn tình buoàn Qua ñi qua ñi # œ .. « j« «««« « « « « «««« « « Œœœœœ »œ »»œ »œ »œ »œ ˆ ˙ ˆ« « « «˙ D7 G ˆ »» « l »» »»» »»» =»»» ˆ ˙ l ˆ ˆ ˆ ˆl ˙ « « «««« « ˆ « ˆˆˆ ««« ======================== l &» et c.n döùt côn meâ tình buoàn choàng chaát leâ theâ Qua ñi qua ñi # œ .. « « «««« « « «««« »œ ˆ j « ˆˆˆˆ ˙ «««« « ««««« HEÁT D7 G G ˙ lˆ ˆ ˆ ˆ l w & »»» ˆ «« «««= « « «««« ha w 3 ˆˆ «ˆ«« ======================== l ll _ _ _ _ _ _ « « ˆ _ _. _ «« ««ˆ« «««j « ˆ « pN döùt côn say tình naøy tình roài thay Ta soáng trong vuõng laày Moät Ta «« # « « « « « « .. « «« ««« « « « « « « « ˆ « « ˆ j «. ˆ l ˆ. « ˆj D7 D7 Am G « _ _ _ _ l _ _ _ «. « « l « « ««ˆˆ ˆ ˆ «ˆ « «ˆ« & _ _ _ _ _ _. « « «« ««« ========================« = « « «. « « « ˆ ˆ w. «««_« «« _ˆˆ«« ˆ ˆ««ˆˆ « « ww ngaøy vuøi daàn coøn vuøi saâu coøn vuøi saâu trong ngao ngaùn khoâng döùt heát #« « « ««« «. « « «« «««« « « « « D7 D7 C G ˆ. « ˙ «ˆ «l w j˙ « 3 l_ « ˆ _ « « « « « _ _ « « « ˆ _. _ _ _ _. « « « _ _ _ _ _ l _ _ _ _ _ =l ˆˆ « «« ======================== & ˆ« « ˆjˆ ˆ ˆ « « «« «««« « «_ « w «« ˆ « ««ˆ« « « « ˆ « ˆ « côn côn eâ - cheà Ta soáng trong vuõng laày moät ngaøy vuøi daàn coøn vuøi % « « « « « .. « «««««G # ««« «. « « « « ««ˆ« « ˆ « «« ˆ. j « j ˙ ˆ ˆ lˆ ˆ ˙ l j « « ˆ.. « « 7 7 Am D G D « _ _ «. « ˆ l « ˆ w= & _. « « « « « ˆ ˆ «ˆ«ˆ« « w «««« « ======================== ” ˆ ««« _«ˆ «ˆ ˆ « saâu coøn vuøi saâu trong ngao ngaùn khoâng döùt heát moät... moät laàn ñau NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Net
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản