Bài hát vũng lầy của chúng ta - Lê Uyên Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
440
lượt xem
84
download

Bài hát vũng lầy của chúng ta - Lê Uyên Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát vũng lầy của chúng ta - lê uyên phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát vũng lầy của chúng ta - Lê Uyên Phương (lời bài hát có nốt)

  1. VUÕNG LAÀY CUÛA CHUÙNG TA Nhaïc vaø Lôøi: Leâ Uyeân Phöông Eb «««« « « «« SLOW ROCK bb C « « ˆ ˆ ˆ « . « « « « « « « « ˆ « « ««« « « « « “{ ˆ « « ˆ ˆ ˆ l « « « « « « l ««« D7 Gm Cm Gm «« « « «« «« «««« « ˆ _ « « « ˆ. ˆ « « ˆ « «««««««ˆ ˆ ======================= & j« j ˆˆ «« j« ˆ « Theo em xuoáng phoá tröa nay ñang coøn ngaát ngaát côn say Theo em böôùc xuoáng côn (Theo em xuoáng phoá tröa) mai ñang coøn nhöùc moûi ñoâi vai « « « « « «Bb « « « « Gm « «« «« ˆˆ «« «« « « « « « « ˆ « « « «. « « « « « «««« et «« «« b« j«« «« « 7 CmD & b «. « _ ˆ « « l «. « « ˆ « « l « « « « « = ˆ « «««« ˆˆ« «ˆ ˆ« ˆˆ « ˆ «««« «« j ˆ « ˆ ======================== l ««ˆˆ jˆ «« c.n ñau beân ngoaøi naéng ñaõ leân mau Cho nhau heát nhöõng meâ say Cho nhau heát caû chua ha pN « « « « Gm « «3 « « « «« « « « « « « «« «« bb « . « « « « ˆ « « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ« « « « « « « 3 « « « « ««lˆ « « « ˆ « «« «« Gm C « ˆ«« ˆ ˆ =l «« ˆˆ « «« ˆj « ˆ « ======================== & Ta w. cay Cho nhau chaét heát thô ngaây treân caùnh moâi say Treân nhöõng ñoâi ww « « « « « « « « fi Al«Coda « 1 « « « «« ˆ« ««« « « « « b b « « « « « « « « « l l « . « « l « . ‰ Ó l ∑ =l Gm C Gm C «« « « «« ««ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ ˆ««« «ˆˆˆ ˆ ««j ˆˆ j ======================== & tay treân ngoùn chaân böôùc veà tình buoàn tình buoàn b b Œ ‰« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « «. « « « « l ˆ « « ˆ ˆ ˆ l « . « « « « =l «««««« « « « «ˆˆ «ˆ« « ««ˆˆ« « « « 7 Gm E Cm D Gm b ««« «« ˆˆ« «« ˆ ======================== & j« «_««« j ˆ« «ˆ j«ˆ « ˆ Yeâu nhau giöõa ñaùm rong reâu Theo doøng nöôùc cuoán leâu beâu Ñi qua nhöõng phoá theânh NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Net
  2. Eb b« « « « « « « « « « « « « ‰« « « « « ««« b « . « « « « ˆ #ˆ . « ˆ « « « #ˆ « « « « « « « « « « « ˆˆ « « « « ˆˆˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « l « « « ˆ « « l ˆ « « « « =l j« « ˆ « « j j j j « 7 7 D D ˆ« ˆ ˆ ˆ « ˆˆˆ ˆ j «««« ˆ « ˆ « « ======================== & ˆˆ« ««ˆ j thang Ñi qua vôùi traùi tim khan Ñi qua vôùi traùi tim khan Ñi qua phoá böôùc lang fi %G « « « «Al Coda« 2 « # »œ » » œ b b #ˆ ‰ « « ˆ ˆ nˆ « . « « «««««« ˆ ˆ ˙ « ˆ ˆ « « « « ” « « « l w l l œ œ œ =l »» œ œ »œ Gm » »»» »»» »»» « « « « « «{ j « « j« ======================== & ˆ thang Theo em xuoáng phoá tröa buoàn tình buoàn Qua ñi qua ñi # œ .. « j« «««« « « « « «««« « « Œœœœœ »œ »»œ »œ »œ »œ ˆ ˙ ˆ« « « «˙ D7 G ˆ »» « l »» »»» »»» =»»» ˆ ˙ l ˆ ˆ ˆ ˆl ˙ « « «««« « ˆ « ˆˆˆ ««« ======================== l &» et c.n döùt côn meâ tình buoàn choàng chaát leâ theâ Qua ñi qua ñi # œ .. « « «««« « « «««« »œ ˆ j « ˆˆˆˆ ˙ «««« « ««««« HEÁT D7 G G ˙ lˆ ˆ ˆ ˆ l w & »»» ˆ «« «««= « « «««« ha w 3 ˆˆ «ˆ«« ======================== l ll _ _ _ _ _ _ « « ˆ _ _. _ «« ««ˆ« «««j « ˆ « pN döùt côn say tình naøy tình roài thay Ta soáng trong vuõng laày Moät Ta «« # « « « « « « .. « «« ««« « « « « « « « ˆ « « ˆ j «. ˆ l ˆ. « ˆj D7 D7 Am G « _ _ _ _ l _ _ _ «. « « l « « ««ˆˆ ˆ ˆ «ˆ « «ˆ« & _ _ _ _ _ _. « « «« ««« ========================« = « « «. « « « ˆ ˆ w. «««_« «« _ˆˆ«« ˆ ˆ««ˆˆ « « ww ngaøy vuøi daàn coøn vuøi saâu coøn vuøi saâu trong ngao ngaùn khoâng döùt heát #« « « ««« «. « « «« «««« « « « « D7 D7 C G ˆ. « ˙ «ˆ «l w j˙ « 3 l_ « ˆ _ « « « « « _ _ « « « ˆ _. _ _ _ _. « « « _ _ _ _ _ l _ _ _ _ _ =l ˆˆ « «« ======================== & ˆ« « ˆjˆ ˆ ˆ « « «« «««« « «_ « w «« ˆ « ««ˆ« « « « ˆ « ˆ « côn côn eâ - cheà Ta soáng trong vuõng laày moät ngaøy vuøi daàn coøn vuøi % « « « « « .. « «««««G # ««« «. « « « « ««ˆ« « ˆ « «« ˆ. j « j ˙ ˆ ˆ lˆ ˆ ˙ l j « « ˆ.. « « 7 7 Am D G D « _ _ «. « ˆ l « ˆ w= & _. « « « « « ˆ ˆ «ˆ«ˆ« « w «««« « ======================== ” ˆ ««« _«ˆ «ˆ ˆ « saâu coøn vuøi saâu trong ngao ngaùn khoâng döùt heát moät... moät laàn ñau NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Net

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản