Bài hát xa dấu mặt trời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
130
lượt xem
34
download

Bài hát xa dấu mặt trời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát xa dấu mặt trời - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát xa dấu mặt trời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Xa daáu maët trôøi. £« b4 Ó Œ ««« « « Trònh coâng Sôn 4 ««« « « ˆ ll «. ˆˆ x x «. ====================== & ˆ « ˆ « « l « . x x« . « l « j « ˆ « ˆ « « ˆ « « = j ˆ « £ £ « «£ « Hoâm nay thöùc daäy khoâng coøn thaáy maët trôøi khoâng coøn thaáy loaøi « « « « « l « Œ « ˆ ˆ« « « &b « « ˙ « « « « l « « _ « ˆ « ˆ « ˆ « « « _ « _ ˙ « ˆ ˆ ˆ « « « « ˙ ========================= l « ˆ « « = « « £ « =l ngöôøi vaây phuû quanh ñôøi noùi tieáng yeâu thöông Hoâm nay thöùc «. « « b ««. xx « ˆ « ========================= & ˆ « « l «. j « ˆ « « ˆ x x «. ˆ « « l « « j « ˆ « ˙ « ˆ « ˆ « _ « « « « ˆ « £ « £ « £ « daäy khoâng coøn thaáy maët trôøi khoâng coøn thaáy maët ngöôøi Hôi thôû ru b « « « « l « « « « ========================= l & « Œ « « « ll « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « «= ˆ _ ˆ « « « _ _« « ˙ « ˆ ˆ ˆ « « « ˙ « ˙ « ˆ « « «£ « ñôøi nhö gioù ru maây Hoâm nay thöùc daäy khoâng coøn thaáy « »œ œ »»œ l »»»˙ œ »œ œ »»» »» »»» ˙ » Œ « ˆ ˆ« « « &b « ˙ « Œ »» »»» » ========================= l l »» ˆ « « = £ £ £ « £ « « £ « ai Cuoäc tình chìm xuoáng xa vaéng tieáng cöôøi Hoâm nay thöùc « « « &b « « ˙ « « « « l « « « « ˆ ˆ ˆ « « ========================= l « ˙ « Œ « « ˆ « « « « l « ˆ ˆ ˙ « « œ « ˆ »»» ˆ = « « daäy £ « ngöôøi « ˆ « « khoâng coøn thaáy Xa nhau hoâm naøy chua xoùt hoâm b « « ˙ « Œ « « « « « ˆ l «. ˆ « «. « ˆ « « « l «.« « x x «. ˆ « «= & ˆ « xx ========================= l j « ˆ « ˆ « j ˆ « £ maët trôøi Hay mình ñaõ «£ laïc « £ « mai Hoâm nay thöùc daäy khoâng nhìn thaáy b « « « « l « « _ ˆ « « « « « l « « ˆ ˆ « Œ « ˆ ˆ « « « « « « ˆ « & ˙ « ˆ « « « ˆ « « _ « _ ˙ « ˆ « « ========================= l « ˙ « = « £ loaøi Voù ngöïa treân ñôøi hay daáu chim bay Hoâm nay thöùc b « «. ˆ « « «. « l « «. « xxˆ « « l « « « « =l «. ˆ « xx ========================= & j « ˆ « ˆ « j « ˆ « ˙ « « _ « ˆ « ˆ « ˆ « « £ £ daäy khoâng nhìn thaáy maët trôøi nhö vöøa môùi vaøo ñôøi Tay Meï ñaâu b « « « « l « « « Œ « «£ « l « « « ˆ _ « « « =l & « _ « _ ˙ « « ˆ ˆ ˆ « « « « ˙ « « « « « ========================= ˆ ˆ « ˙ « « _ « « « « ˆ _ ˆ « ˆ « « £ « roài noâi troáng ru ai Hoâm nay thöùc daäy oâi ngaån ngô b « Œ « «£ « « & « ˙ « « ˆ « l _ « « « « ˆ « ˆ ˙ « « « « « _ « l w ========================= ” « ˆ _ ˆ « ˆ « = toâi Hoâm nay thöùc daäy meâ moûi thaân toâi. vnthuquan

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản