Bài hát xa lạ - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
147
lượt xem
23
download

Bài hát xa lạ - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát xa lạ - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát xa lạ - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Xa laï. Vuõ Thaønh An £ £ « 3 « « « « « « « « ‰« « « « « « « &4 Ó ˆl « ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « j ˆ « « « ˙ ‰ « « ˆ « « « ====================== l « ˆ « « ˆ j « « l « « _ « ˆ= « « « ˆ « ˆ « « Lang thang giöõa doøng ngöôøi xa laï Run run ñaùy hoàn nieàm xoùt « « « ‰ « »œ »œ « « « « « . « l »» »» « « ˆ « l « ˆ « « « « ‰ « « ˙ « ˆ j « « « « ˆ « =========================l & ˆ « ˆ « « « « « l « _ « _ ˙ « « « « ˆ « « « l« ˆ ˙ « « « ˆ j « j « _ ˆ « « ˆ xa Ñôøi ñoâng ñaûo quaù ngöôïc xuoâi voäi vaõ Gaàn beân maø cöù nhö xa Baâng « « « £« « « « £ « « « « « « « ‰« « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ l« « ‰ « »œ »œ « « « « « « « l »» »» « « ˆ « l ˆ « « « ˆ & « « « « ˙ « « ˆ « ˆ «l « « _ « ========================= ˆ « j ˆ l˙ « « j ˆ « « « « « ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ « khuaâng giöõa daäp dìu qua laïi Ta ngô ngaùc moät mình ñöùng ñaây Ngöôøi quen thuôû aáy ôû ñaâu chaúng « « « « ‰ « œ ˙ œ l œ ˙ »J »J »»» »J œ «. ˆ « « ˆ « l « « « « « _ ˙ « « « l_ ˆ « « « l »J »»» ˆ »» j « =========================l & « « ˙ »» »» »» _ « « « j « _ ˆ « ˆ « ˆ « thaáy naëng thaân phaän cuõ löu ñaày Vieät Nam ôi Vieät Nam ôi oâi »»»œ »œ »œ œ »»œ »œ « « »œ »œ « « »» »» »»» » »» ˆ « « « « « l « « « ‰ « l« « « l « « »» » « « « « « ˆ « ˆ ========================= & l ˆ ˆ « « » ˆ ˆ « « « « _ ˆ ˆ ˙ « j j « « « ˆj « xoùt thöông ôi sao quaù xa vôøi Ngaøy thaùng chôi vôi phieâu laõng queâ ngöôøi Vieät Nam ôi Vieät « «. ‰ « œ ˙ »œ » « « & ˆ ˆ j « « « l »J »»» j ˆ « »» œ œ ˙ »J l »J »»» »» ========================= »» »J œ»» l »» »œ »»»œ »œ »œ »»»œ l » »» »» Nam ôi Ngaøy xöa ñaâu ngaøy xöa ñaâu Vöôït thoaùt tang thöông thaáy roõ voâ « « »œ œ ˆ « « « »» »» « « « « « « « « l « « « ‰ « l « « « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « » ˆ ˆ « =========================l & « « « ˆ ˆ ˙ j j « « « « « « l _ _ « j ˆ « _ « « « ˆ ˙ ˆ « j « j « thöôøng Vaãn cöù vaán vöông dó vaõng thieân ñöôøng Ngöôøi xöa ñaâu ngöôøi xöa ñaâu Chöa « « £ « « « « « £ « « ˆ « « « l « ‰ « l « « « « « l « ‰ « l « « ˆ ˆ ˆ « « « _ « ˆ « « ˆ & « « « « « ˙ « ˆ « « « ˆ « « « ˆ ˆ « ========================= j ˆ « ˙ « j ˆ « chi ñaõ moät voøng xuoâi ngöôïc Leân cao xuoáng taän cuøng ñaùy saâu ÔÛ « « »»»œ »œ ˆ « « « « « « « « « « « « ˆ l «. ˆ « « « _ l « « « l _. « « « « »» « ˆ « ========================= & ˆ « « ˆ « _ « « « « « j « _ ˆ « ˙ ˆ « « « « « ˙ ˆ « =” ˆ « ñaâu cuõng theá mình rieâng laëng leõ Tìm cho ñöôïc lyù xoay vaàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản