Bài hát xa vằng - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
204
lượt xem
41
download

Bài hát xa vằng - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát xa vằng - nguyễn văn hiên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát xa vằng - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

  1. Xa vaéng. nhaïc vaø lôøi : Nguyeãn vaên Hieân « « b 2 ≈ « « « « ˆ « «. « « & 4 “{ « « ˆ «ˆ « « « ˆ « « ˆ « « ˆ ====================== ˆ« »» » « « « « « « « « « l « « « l ≈ »œ »»»»œ œ « « =l « « « »»» ˆ « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « Chieàu naøo beân nhau treân ñöôøng phoá xöa Nôi laù thu rôi eâm ñeàm Ñeïp töïa con suoái trong röøng haùt ca Nhö nhôù nhö thöông bao lôøi «. « « & b « « « « « « « ˆ. « ˆ « « ˆ l « « « « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « ˆ « « ≈ « « « « ˆ ˆ l « « « =========================l « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « « böôùc chaân Goùc phoá thaân quen ghi lôøi öôùc heïn thieát tha Con suoái ngaân nga ru töøng giaác noàng... « « « « « « « « ˆ « « #ˆ « « « ˙ 2. « « « « « « « « ≈ « « ˆ « ˆ ˆ l « b ≈ « ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ « l « « « ˆ « « « « « « « ˙ 1. & « « =========================l ˆ { ” ˆ ˆ « « « Tình yeâu nhö ñoùa hoa hoàng töôi ...thaønh doøng soâng coù nhau trong ñôøi. b ‰ œ œ. œ »J »»» »» »» ˙ »»» œ ≈ œ »K »J »» œ . »»œ »»» « « l »» =========================l & l l ˙ « Ñoâi maét yeâu kieàu nhö noùi bao ñieàu « « « « « « »J »»» . « ≈ œ œ »»œ « b ˆ « ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « « « «« »» ˙ & « ˆ « ˆ ˆ « ˆ l˙ l ˆ « « k « =========================l l »»» vöông vaán trong tim thaønh lôøi nhôù Mai daãu xa rôøi « « « « « « & b œ ≈ œ œ. œ l « »K »» »J »»» »» »»» « ˙ « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « ========================= l « « « ˆ « »» ˆ l ˙ l œ ≈‰ Œ ” « » « »K »» ñi khaép phöông trôøi xa vaéng khoâng phai môø tình yeâu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản