Bài hát xanh lòng phai tàn - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
93
lượt xem
16
download

Bài hát xanh lòng phai tàn - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát xanh lòng phai tàn - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát xanh lòng phai tàn - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Xanh loøng phai taøn. ‰ œ «. œ « « Trònh Coâng Sôn « « l œ. œ œ œ l ˙ 3 « ˆ « &4 ˆ « j « j »»» »J »J »J »» »» »» »»» ====================== l »J l « »» ˆ « »J « « »» ˆ ˆ= j j « « « Duø muøa Xuaân ñaõ ñeán ... ñaây Sao loøng vaãn ô ... « « « « œ. œ œ œ ˙ « « l »»» »J »J »J »» »» »» »» l » ‰ œ «. œ « « « »J l « »J ˆ « l « j« « »» « ˆ ˙ « « & ˙ « j j ˆ ˆ « « =========================l »» ˆ« j _ « « ˆ « j ˆ « j hôø Nhìn ngoaøi saân thay laù ... caây Bieát raèng ñaõ sang ... mua Moät baøn « « ˙ « ‰ « « « « j ˆ l ˙ « « œ œ ˙ »J »J »»» »» »» l ‰ œ « »J « »» l ˙ « ‰ œ »J »» l ˙ . »»» =========================l & chaân böôùc theâm Rôøi dó vaõng Chöa rôøi maùu xöông ˙ »»» « « œ. œ œ œ ˙ « « l »»» j j ˆ ˆ « « »J »J »J »» »» »» »» l » ‰ œ «. œ « « « »J l « »J « « l « »» ˆ »» ˆ ˆ ˙ « jj « « « « « « « j j ˆ ˆ « « =========================l & œ. œ œ œ ˙ ‰ œ «. œ « « « Duø muøa Xuaân ñaõ ñeán ... ñaây Vaãn coøn tieáng khoùc ... thaàm Trieäu nuï »J »J »J »» »» »» »» l » »J l « »J « « l « « ‰ « »»» »» ˆ »» ˆ ˆ ˙ « =========================l & jj « « « « « l « « _ j ˆ « « ˙ j ˆ « « « j ˆ « hoa ñang thoaùt ... thai Vieân ñaïn vaãn treân ... noøng Haän thuø treân caùnh « « ˙ « ‰ « « « l « ‰ « « « « « l « « _ « « l « « « ========================= & j ˆ ˙ ˆ ˆ « « « ˙ « ˙ ‰ « « « « j ˆ l ˙ « « « « l « « j j ˆ ˆ « « « « _ ˆ ˆ j « « j « « « œ. « tay Bao muøa Xuaân roài Haän thuø trong traùi tim Haän thuø « « « « »»» œ « « «. »J ˆ « « « « « œ. œ œ œ »J »J »J »» »» »» ˙ « j « ˆ ˆ l « j »» j ˆ l ˙ « « « j =========================l & l « ˙ « « « l »»» j j ˆ ˆ « « œ « « « treân caây ... laù Trong ñeâm ... hoàng Duø muøa Xuaân ñaõ ñeán ... ˙ ‰ œ «. »»» »J l « »» ˆ « J « « « »»» ˆ ˆ ˙ j j « « l « « « œ. « « l »»» j j ˆ ˆ « « J »J J »» œ œ œ ˙ ‰œ »»» »» »»» »J »» =========================l & l» « œ « « ñaây Hy voïng vaãn muoân ... truøng Lôøi caâu kinh trong gioù ... bay Bay & jj l « « »J « « ˆ »» ˆ ˆ « « « « ˙ « « ˙ j ˆ « « « l « « ‰ « « ‰ « « « « j ˆ l ˙ « « =========================l « l « j « ˆ ˙ « « « « j « ˆ ˆ _ « « j ˆ « « « j töø xaùc Xuaân ... noàng Röøng muøa Xuaân seõ leân Theâm nuï caêm ... « « « l « « ‰ « « « « j ˆ l ˙ « « ‰ « « « « l « « ˙ « _ j ˆ « j ˙ « « « « « l « ========================= & _ ˆ j ˆ ˙ « « « « _. j j « ˆ ˆ « « « ˙ ” hôøn Röøng muøa Xuaân seõ xanh Xanh loøng phai ... taøn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản