Bài hát xin cho tôi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
463
lượt xem
100
download

Bài hát xin cho tôi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát xin cho tôi - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát xin cho tôi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Xin cho toâi. Trònh Coâng Sôn bc « « « « « « « ======================« « « l « « « « « . « =l « « « «« « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « kk ˆˆ « & « « l l « « _ _ _. « k « « ˆ « « k ˆ j j « « « ˆ « ˆ ˆ « _ _ j ˆ ˆ j « « « « « « j j ˆ ˆ « ˆ « « « kk j j Xin cho maây che ñuû phaän ngöôøi Xin cho toâi moät saùng trôøi vui Xin cho b « « « « « « « ˆ « œ « œ. œ œ œ œ œ œ œ. « œ « « « « « « « l « « »J « »»» j j j j kk « ˆ »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ. ˆ ˆ « « « « « « « « « j j =========================l & j « K K J J »J »J » »»» »»» »»» »»» »» »» »» « »K k ˆ »» « l toâi ñeán taän nuï cöôøi Cho toâi queân moät naám moä töôi Xon cho toâi xin vaïn laàn roài Moät goùc b « « « « «. « ˆ « « « « « ˆ « « « « « « l « « « « « « j « « « « « « « & « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˙ j j « Œ Œ ‰ «« j « kk j j « j « =========================l j ˆ l « ˆ « «« kk ˆˆ «« naøy chæ bieát rong chôi Xin cho toâi yeân phaän naøy thoâi Xin cho b « « « « « « « « « « « «. « « ˆ « « « « « « kk « j j j « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « _ _ _. « « l ˆ « « « « « « l « « « « « . ˆ ˆ l « « « « « j « « « « « « j j kk ========================= & ˆ ˆ « _ _ ˆ ˆ « « « « ˆ « « « « j j j j « « « kk j ˆ ˆ j « « toâi yeân nguû moät ngaøy Xin cho ñeâm khoâng coù ñaïn bay Xin cho chim goùp nhaïc veà trôøi Xin cho b « « œ « œ . œ œ »J œ œ œ œ . « œ « « « « « . « « « « »J « »»» j j ˆ ˆ »» ˆ j »K »K »»œ »J »J »J »» »» »» »» »» »» » « »K « « « « « « « k « ˆ »» l ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « =========================l & l « j j « « « j « « « kk toâi laø kieáp cuûa maây Xin cho toâi ra khoûi cuoäc ñôøi Ñeå bao giôø trôøi ñaát yeân vui Xin cho
  2. b « « « « « « Œ Œ ‰ œ œ »J œ « « « . »K »K »»œ »J « « « »» »» »» ˆ ˆ ˆ œ œ »K »K »» »» « « « ˆ « j j j j ˆ ˆ ˆ « ˙ « « « « « l « =========================l & ˆ « ll j j « « « = toâi xin laïi cuoäc ñôøi Cho toâi ñi xaây laïi chuyeän tình Cho toâi . b œ œ « « « . »»» »»» J œ œ œ œ . œ œ œ KK œ œ »»œ J »J »J » »J »J « « « »» »» ˆ ˆ ˆ j j « « « =========================l & » »»» »» »» »» »K »K »»» »» »» l œ œ œ. »K »K »»» »» »» œ œ »K »K »» = »» l ñi naâng daäy hoaø bình Cho toâi ñi qua taän gaäp gheành Nhìn doøng maùu trong tim anh Cho toâi J J « « « »»» »»» ˆ ˆ ˆ j j « « « »K »K »»œ »J « « « »» »» »» ˆ ˆ ˆ j j « « « »K »K »J »J »J »J » b œ œ « « « . œ œ »J œ « « « . œ œ œ œ œ œ œ . « « »» »» »» »» » » » » » » «« ˆ= k« «ˆ k =========================l & l l xin tay meï noàng naøn Cho toâi nghe chaân treû roän raøng Cho queâ höông giaác nguû thaät hieàn Roài töø b œ . œ œ »»»œ . « « « « « « « « « « « « « « . « « »»» »K »K »» »» « « l l ˆ « _ _ _. « « l ˆ « « « « «= ˆ« k« «ˆ k & ˆ ˆ « ˆ « _ _ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ k k j j « « « kk j j j j « « « « ˆ « « « « « « « « « =========================l j ˆ ˆ j « « ñoù Toâi yeâu em Xin cho toâi nguyeân veïn hình haøi Cho toâi nghe lôøi haùt coû caây Xin cho b « « « « « « « « « œ « œ . œ œ œ œ œ œ œ . «= « « « « « « « l « « »J « »»» j j « « « «« j « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ . ˆ ˆ « ˆ »» ˆ « « j j kk ˆ j « =========================l & j »K »K »J »J »J »J »» »» »» »» »» »» »» » « œ ˆ »K k « »» l toâi queân phaän tuø ñaøy Xin cho toâi laø thoaùng röôïu cay Xin cho toâi xin caû cuoäc ñôøi Moät hoâm b « « « « «. « « « « « « « ˆ « « « « « « l « « « « « « Œ Œ Œ= & j ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ j « j j « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « ˙ kk j j j ˆ « « « « « j « ========================= l « ˆ « ” naøo treû haùt trong noâi Xin cho toâi xin chæ moät ngaøy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản