Bài học cho doanh nghiệp từ “nữ hoàng” Kim Yu-Na

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
5
download

Bài học cho doanh nghiệp từ “nữ hoàng” Kim Yu-Na

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không nhất thiết phải có huy chương để được coi là nữ hoàng (hay vua). Luôn luôn ghi nhớ những kỹ năng này và suy nghĩ có chiến lược sẽ giúp bạn nổi bật ở nơi làm việc và đạt được hiệu quả công việc cao nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài học cho doanh nghiệp từ “nữ hoàng” Kim Yu-Na

  1. Bài h c cho doanh nghi p t “n hoàng” Kim Yu-Na Không nh t thi t ph i có huy chương ư c coi là n hoàng (hay vua). Luôn luôn ghi nh nh ng k năng này và suy nghĩ có chi n lư c s giúp b n n i b t nơi làm vi c và t ư c hi u qu công vi c cao nh t. Kim Yu-Na là ni m t hào c a trư t băng ngh thu t Hàn Qu c. Cô gái 19 tu i xinh p ã tr thành m t trong nh ng cái tên ư c nh c n nhi u nh t t i Th v n h i mùa ông 2010 t i Vancouver, Canada. V i t m huy chương vàng môn trư t băng ngh thu t, Kim Yu-Na ã th c s chinh ph c ngư i hâm m b môn ngh thu t òi h i nhi u công s c và n l c này. Con ư ng nv i nh cao thành công c a Kim Yu-Na là m t bài h c ho nhà qu n lý doanh nghi p kh p m i nơi. Ch n nhóm phù h p v i m c tiêu: Kim Yu-Na b t u trư t băng chính xác cách ây 12 năm sau khi nhìn th n tư ng Michelle Kwan thi u Th v n h i mùa ông 1998 t i Nagano, Nh t B n. Ban u cô luy n t p trư t băng quê nhà Hàn Qu c, nơi trư t băng ngh thu t không ph i là môn th thao có th m nh. Sau khi tăng h ng qu c t , cô theo h c hu n luy n viên Brian Orser - c u v n ng viên Olympic c a Cana a.
  2. Brian Orser và biên o múa David Wilson, ã t p trung ào t o cho Kim Yu-Na nh ng k năng nhà ngh mà cô còn thi u khi Hàn Qu c. Orser là m t s l a ch n y c m h ng cho v trí hu n luy n viên, m c dù Orser chưa t ng hu n luy n m t v n ng viên trư t băng bao gi . Bên c nh nh ng h tr k thu t, kinh nghi m c a Orser khi còn là m t v n ng viên Olympic th c s giúp Kim bình tĩnh khi thi u gi i u t m c qu c t . Là m t nhà qu n lý, tìm ki m nh ng ch d n khi b n c n là chưa . B n ph i m b o là xung quanh b n luôn có nh ng ngư i b sung suy nghĩ ho c có k năng mà b n thi u. Dành ưu tiên các ph m ch t then ch t chúng ta mong mu n ư c tr giúp. N hoàng sân băng Hàn Qu c Kim Yu-na. nh: koreatimes.co.kr Vư t trên i th : ã có s c nh tranh r t l n gi a Kim Yu-Na và Mao Asada - v n ng viên Nh t B n t huy chương b c t i
  3. th v n h i l n này. Kim Yu-Na ã l p k l c i m n i dung trình di n ng n ngay sau khi Asada dành s i m r t cao. Kim cũng phá v k l c i m n i dung trư t băng t do ngay trư c khi Asada thi u. Trong c hai trư ng h p, tinh th n thi uc a Kim ã giúp cô th hi n h t mình. Kim Yu-Na mang toàn b gánh n ng tr ng trách qu c gia trên ôi vai bé nh . G n như là 50 tri u ngư i dân Hàn Qu c ã d ng m i công vi c theo dõi cô thi u. Thương m i trên th trư ng ch ng khoán th m chí gi m g n m t n a. Cô có th gi m b t áp l c có v không th ch u ng n i b ng cách cá nhân hóa nó và coi ó như là m t cu c thi u lành m nh v i m t i th lâu dài. T t c các công ty mu n thành công như Kim Yu-Na c n ph i có nh ng i th gi ng như Asada khích l chính mình nh m t ư c k t qu cao hơn. Không có i th , nhà qu n lý d tr thành t mãn và ch ph i c nh tranh v i nh ng vinh quang trong quá kh c a chính mình. Khi b n nhìn vào nh ng công ty như Microsoft, Google, và Apple, h luôn cư x gi ng như Kim Yu-Na m c dù h là nh ng công ty dư ng như không có i th . T t c các công ty này u duy trì l i th c a mình b ng cách t o ra nh ng i th , có th c ho c là tư ng tư ng. Tìm ki m và nâng cao nh ng k năng quan tr ng: Dành huy chương vàng, Kim ã phá k l c th gi i trong môn trư t băng ngh thu t th gi i c a n căn c theo h th ng tính i m chính
  4. th c ư c s d ng t năm 2006 sau nh ng scandal t i th v n h i năm 2002. H th ng m i ư c thi t k r t ph c t p, nhưng i m tích lu c a Kim bi u l r ng cô ã n m r t v ng nó. Nhà phê bình cho r ng h th ng ch m i m m i nh n m nh v th d c hơn tính ngh thu t như là thư ng i m cho nh ng cú nh y khó, nhưng th c t là tính ngh thu t làm nên s khác bi t v i m s khi k thu t c a các v n ng viên khá ng u. Ph n k thu t c a Kim ư c ánh giá là t t n u không nói là t t hơn so v i i th c a cô (ngo i tr cú xoay ba vòng c a Asada) nhưng chính tài năng c a cô rõ ràng làm cô n i b t hơn nh ng v n ng viên khác. Thông i p kinh doanh ây ơn gi n là: bi t h th ng thôi không . Gi ng như Kim, nhà qu n lý c n phát tri n m t t p h p các năng l c, k năng không nh ng ch t t mà còn ph i t t hơn so v i c a i th c nh tranh. H c n m t s khác bi t - gi ng như cách Kim t p trung nhi u vào ph n ngh thu t c a bài bi u di n. B n không nh t thi t ph i có huy chương ư c coi là n hoàng (hay vua) c a công ty b n. Luôn luôn ghi nh nh ng k năng này và suy nghĩ có chi n lư c s giúp b n n i b t nơi làm vi c và t ư c thành công cao nh t trong công vi c.
Đồng bộ tài khoản