Bài học cơ cấu phân phối khí - Giáo án số 01

Chia sẻ: xuankhuong

*Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ ly hợp - Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng bên ngoài được bộ ly hợp đúng yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài học cơ cấu phân phối khí - Giáo án số 01

GIÁO ÁN SỐ 01 Lớp: CĐ ôtô 6 K2
Thời gian thực hiện:
Bài học trước: Cơ cấu phân phối khí
Thực hiện ngày tháng năm 2009
TÊN BÀI GIẢNG: Bài 1 : CẤU TẠO BỘ LY HỢP
* BTƯ D: Tháo lắp nhận dạng các bộ phận ly hợp
*Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ ly hợp
- Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng bên ngoài được bộ ly hợp đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị
*ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:bảng,phấn,đề cương, giáo án, xưởng thực hành
*HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc
I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2 phút
Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động và thẻ học sinh
II- THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 6h
Hoạt động dạy học
TT Nội dung Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
- Giới thiệu bộ ly hợp ma - Tích cực hoá tri thức 5’
A - DẪN NHẬP:
sát và trình bày cấu tạo
vào nguyên lý hoạt động
của bộ ly hợp ma sát
B HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU: 45p
- Diễn giải: - Lắng nghe và ghi chép 5’
I Mục tiêu:
bài đầy đủ
-
-
- Trực quan:
II Công tác chuận bị:
a- Thiết bi: bộ ly hợp xe
- Lắng nghe
zin130, uoat, toyota
3’
b- Dụng cụ: cơlê, tuýp, - Giới thiệu các loại dụng - Quan sát
cụ
vam, cẩu nâng ...
c- Vật tư: dẻ lau, xăng,
giấy nhám mịn
III Trình tự thực hiện:
30’
- Đàm thoại:
1 Quá trình tháo:
Hỏi: Tháo những bộ phận - Học sinh nghiên cứu trả
a-Tháolyhợptừxe xuống:
lời
- Tháo các bô phận liên nảo?
quan:
- tháo hộp số ra
- Suy nghĩ trả lời
- Đàm thoại
b- Tháo rời ly hợp
- Tháo đĩa chủ động rời vỏ
ly hợp
Học sinh nghiên cứu trả
Thuyết trình
2 Vệ sinh và bảo dưỡng
Hỏi: khi đĩa ma sát bị lời
a- Vệ sinh
mòn nhẹ hoặc bị mát độ
b- Nhận dạng các chi tiết
bám (ma sát) thì ta phải Quan sát
c- Bảo dưỡng bên ngoài
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
- Thêm mỡ vào các vòng làm gì?
bị Thao tác mẫu
3 Quá trình lắp: ngược với -Đàm thoại: -Suy nghĩ trả lời:
quá trình tháo
4 Nêu lên các sai hỏng mà -Chú ý lắng nghe
Các sai hỏng thường gặp
học sinh thường hay gặp
5 Phân công vị trí luyện tập Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của mình 2’
luyện tập
- Nhóm 1 thực hành trên 265p
C -Thao tác mẫu:
HƯỚNG DẪN THƯỜNG
XUYÊN: zin130
+ Hướng dẫn tổ 1 Quan sát học sinh thực - Nhóm 2 thực hành trên
+ Hướng dẫn tổ 2 tập và uốn nắn những sai uoat
- Học sinh tìm hiểu thực
hỏng của người học
tế, có những vấn đề gì ch-
a rõ hỏi lại để giáo viên
hớng dẫn thêm
-Làm và trả lời: 45p
D -Trực quan+ Đàm thoại:
HƯỚNG DẪN KẾT
THÚC: -Đánh giá , nhận xét kết - Nghe tổng kết
- Kiểm tra quả quá trình học
- Nhận xét
- Thống báo kết quả
E HƯỚNG DẪN TỰ RÈN
LUYỆN: - Đọc câu hỏi - Ghi câu hỏi 3p
- Vẽ sơ đồ ly hợp Zin 130

III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)


Đậu Xuân Cường
2
GIÁO ÁN SỐ 02 Lớp:
Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước: S/C ly hợp Uóat
Thực hiện ngày tháng năm 2009
TÊN BÀI GIẢNG: Bài 2: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BỘ LY HỢP MA SÁT
* BTƯD: Ly hơp Zin 13, TO YO TA
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng bộ ly hợp ma sát
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được bộ ly hợp đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị
* ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, thiết bị
* HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc
I - ỔN ĐỊNH LỚP: Kiểm tra con số: Thời gian: 2 phút
Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh.
II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 6h
Hoạt động dạy học
TT Nội dung Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
Giới thiệu các hiện tượng và Tích cực hoá tri thức 5’
A DẪN NHẬP:
các dạng hư hỏng mà bộ ly
hợp ma sát thường gặp
B 45p
HƯỚNG DẪN BAN
ĐẦU:
- Diễn giải: - Lắng nghe và ghi chép 5’
I Mục tiêu:
bài đầy đủ
-
3’
- Trực quan:
II Công tác chuận bị:
a- Thiết bi: bộ ly hợp xe
zin130, uoat, toyota
- Giới thiệu các loại dụng cụ - Quan sát
b- Dụng cụ: cơlê, tuýp,
vam, cẩu nâng ...
c- Vật tư: dẻ lau, xăng,
giấy nhám mịn
30’
III Trình tự thực hiện:
- Suy nghĩ trả lời
- Đàm thoại:
1 Quá trình tháo:
a- Tháo trên xe xuống:
b- Tháo rời ly hợp
a- Vệ sinh
2 Kiểm tra, bảo dưỡng và
- Suy nghĩ trả lời
- Đàm thoại:
sửa chữa
-Trục ly hợp: Mòn
- Quan sát
- Thao tác mẫu
-Đialyhợp:
Mòn,xuớc,ran nứt,lò xo
3
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
yếu,mòn moay ơ
-Đỉa ép, Đòn mở: mòn
-BiT mòn,vỡ
3 Quá trình lắp: ngược -Đàm thoại: -Suy nghĩ trả lờ
với quá trình tháo
4 -Nêu lên các sai hỏng mà - lắng nghe
Các sai hỏng thường
học sinh thường hay gặp
gặp
Chia làm 2 nhóm thực tập -Lắng nghe vị trí của 2’
5 Phân công vị trí luyện
mình luyện tập
tập

-Quan sát học sinh thực tập - Nhóm 1 thực hành trên 265p
C HƯỚNG DẪN
THƯỜNG XUYÊN: và uốn nắn những sai hỏng Uoat
-Hướng dẫn tổ1 của người học
- Hướng dântố 2 - Nhóm 2 thực hành trên
-Hướng dẫn học sinh Uoat
yếu - Học sinh tìm hiểu thực
tế, có những vấn đề gì
cha rõ hỏi lại để giáo
viên hướng dẫn thêm
45’
D HƯỚNG DẪN KẾT
THÚC: -Làm và trả lời
-Trực quan+Đàm thoại
- Kiểm tra -Nghe tổng kết
-Thuyết trình
- Nhận xét -Đánh giá tổng thể kết cấu
- Thống báo kết quả của thân máy, nhận xét kết
quả quá trình học
E 5p
HƯỚNG DẪN TỰ RÈN
LUYỆN: - Đọc câu hỏi - Ghi câu hỏi
Lập quy trình tháo lắp ly
hợp U oát


III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)Đậu Xuân Cường4
GIÁO ÁN SỐ 03 Lớp:
Thời gian thực hiện:
Bài học trước: S/C ly hợp Uóat
Thực hiện ngày tháng năm 2009
TÊN BÀI GIẢNG: Bài 2: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BỘ LY HỢP MA SÁT
* BTƯD: Ly hơp Zin 13, TO YO TA
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng bộ ly hợp ma sát
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được bộ ly hợp đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị
* ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành
* HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc
I - ỔN ĐỊNH LỚP: Kiểm tra con số: Thời gian: 2 phút
Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh.
II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 6h
Hoạt động dạy học
TT Nội dung Thời
Hoạt động của học sinh gian
Hoạt động của giáo viên
Giới thiệu các hiện tượng và Tích cực hoá tri thức 5’’
A DẪN NHẬP:
các dạng hư hỏng mà bộ ly
hợp ma sát thường gặp
B Hướng dẫn ban đầu: 45p
I Mục tiêu: - Diễn giải: - Lắng nghe và ghi chép 5’
bài đầy đủ
-
3’
- Trực quan:
II Công tác chuận bị:
a- Thiết bi: bộ ly hợp xe
zin130, uoat, toyota
b- Dụng cụ: cơlê, tuýp, - Giới thiệu các loại dụng cụ - Quan sát
vam, cẩu nâng ...
c- Vật tư: dẻ lau, xăng,
giấy nhám mịn
30’
III Trình tự thực hiện:
- Suy nghĩ trả lời
- Đàm thoại:
1 Quá trình tháo:
a- Tháo trên xe xuống:
b- Tháo rời ly hợp
a- Vệ sinh
2 Kiểm tra, bảo dưỡng
- Suy nghĩ trả lời
- Đàm thoại:
và sửa chữa
-Trục ly hợp: Mòn
- Quan sát
- Thao tác mẫu
-Đialyhợp:
Mòn,xuớc,ran nứt,lò xo
yếu,mòn moay ơ

5
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời
Hoạt động của học sinh gian
Hoạt động của giáo viên
-Đỉa ép, Đòn mở: mòn
-BiT mòn,vỡ
3 Quá trình lắp: ngược -Đàm thoại: -Suy nghĩ trả lờ
với quá trình tháo
-Nêu lên các sai hỏng mà - lắng nghe
4 Các sai hỏng thường
học sinh thường hay gặp
gặp
Chia làm 2 nhóm thực tập -Lắng nghe vị trí của 2’
5 Phân công vị trí luyện
mình luyện tập
tập
-Quan sát học sinh thực tập - Nhóm 1 thực hành trên 265p
C HƯỚNG DẪN
THƯỜNG XUYÊN: và uốn nắn những sai hỏng Uoat
-Hướng dẫn tổ1 của người học
- Hướng dântố 2 - Nhóm 2 thực hành trên
-Hướng dẫn học sinh Uoat
yếu - Học sinh tìm hiểu thực
tế, có những vấn đề gì
cha rõ hỏi lại để giáo
viên hướng dẫn thêm
HƯỚNG DẪN KẾT 45’
D
THÚC: -Làm và trả lời
-Trực quan+Đàm thoại
- Kiểm tra -Nghe tổng kết
-Thuyết trình
- Nhận xét -Đánh giá tổng thể kết cấu
- Thống báo kết quả của thân máy, nhận xét kết
quả quá trình học
E 5p
HƯỚNG DẪN TỰ RÈN
LUYỆN: - Đọc câu hỏi - Ghi câu hỏi
Lập quy trình tháo lắp ly
hợp U oát


III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)Đậu Xuân Cường
6
GIÁO ÁN SỐ 04 Lớp:
Thời gian thực hiện:
Bài học trước : S/ C ly hợp
Thực hiện ngày tháng năm 2009
TÊN BÀI GIẢNG: Bài 3 : CẤU TẠO HỘP SỐ (CƠ KHÍ)
*BTƯD: Tháo lắp nhận dạng hộp số Zin 130
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp số
- Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng được hộp số đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn và thời gian quy định
* ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, hộp số.
* HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc : tập trung
I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2p
Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh.
II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 6 h
Hoạt động dạy học
TT Nội dung Thời
gian
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Giới thiệu hộp số và trình Tích cực hoá tri thức 5’
A DẪN NHẬP:
bày cấu tạo vào nguyên lý
hoạt động của hộp số
B HƯỚNG DẪN BAN 45p
ĐẦU:
- Thuyết trình - Lắng nghe và ghi chép 5’
I Mục tiêu:
bài đầy đủ
3’
- Trưc quan:
II Công tác chuận bị:
a- Thiết bi: hộp số xe
zin130, uoat, toyota
- Giới thiệu các loại dụng cụ - Quan sát
b- Dụng cụ: cơlê, tuýp,
cẩu nâng ...
c- Vật tư: dẻ lau, xăng
30’
III Trình tự thực hiện:
- Thuyết trình
1 Quá trình tháo:
- Thao tác mẫu
a- Tháo hộp số trên xe
xuống:
- Cắt mát, chèn xe
......
b- Tháo rời hộp số
- Thao tác mẫu - Quan sát
- Tháo nắp hộp số
-Tháo mặt bích
trước,sau
- Tháo trục sơ cấp
2 Vệ sinh và bảo dưỡng

7
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời
Hoạt động của học sinh gian
Hoạt động của giáo viên
- Đàm thoại: - Học sinh nghiên cứu trả
a- Vệ sinh : lam sạch
lời
b- Nhận dạng các chi
tiết
b- Bảo dưỡng bên ngoài
- Tra mỡ vào các vòng
bi
Quá trình lắp: ngược - Đàm thoại: - Học sinh nghiên cứu trả
3
lời
với quá trình tháo
Các sai hỏng thường - Nêu lên các sai hỏng mà -Lắng nghe
4
học sinh thường hay gặp
gặp
5 Phân công vị trí luyện - Chia làm 2 nhóm thực tập -Lắng nghe vị trí của
mình luyện tập
tập
- Quan sát học sinh thực tập - Nhóm 1 thực hành trên 265’
C HƯỚNG DẪN
THƯỜNG XUYÊN: và uốn nắn những sai hỏng hộp số zin 130
- Hướng dẫn tổ 1 - Nhóm 2 thực hành trên
của người học
- Hướng dẫn tổ 2 hộp số Uoat
- Hướng dẫn học sinh - Học sinh tìm hiểu thực
- Đàm thoại:
yếu tế, trao đổi
30’
D HƯỚNG DẪN KẾT
THÚC: - Thao tác thực hiện
- Trực quan:
- Kiểm tra - Nghe tổng kết
- Thuyết trình:
- Nhận xét
- Thống báo kết quả
E HƯỚNG DẪN TỰ RÈN
LUYỆN: - Đọc câu hỏi - Ghi câu hỏi 3’
Lập quy trình tháo lắp
hộp số Zin 130

III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
Đậu Xuân Cường
8
GIÁO ÁN SỐ 05 Lớp:
Thời gian thực hiện:
Bài học trước:Tháo lắp hộp số Zin
Thực hiện ngày tháng năm 2009

TÊN BÀI GIẢNG: Bài 4 : SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỘP SỐ (CƠ KHÍ)
* BTƯD :Sửa chữa và bảo dưỡng hộp số Uóat
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng hộp số (cơ khí)
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được hộp số (cơ khí) đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị
* ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành
* HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút
Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh.
II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 6h
Hoạt động dạy học
TT Nội dung Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
- Giới thiệu các hiện tượng - Tích cực hoá tri thức 5’
A Dẫn nhập:
và các dạng hư hỏng mà hộp
số thường gặp
B Hướng dẫn ban đầu: 45p
I Mục tiêu: - Thuyết trình - Lắng nghe và ghi chép 5’
bài đầy đủ
3’
- Trực quan
II Công tác chuận bị:
a- Thiết bi: hộp số xe
zin130, uoat, toyota
- Giới thiệu các loại dụng cụ -Quan sát
b- Dụng cụ: cơlê, tuýp,
cẩu nâng ...
c- Vật tư: dẻ lau, ....
30’
III Trình tự thực hiện:
- Suy nghĩ trả lời:
- Thuyết trình + Đàm thoại:
1 Quá trình tháo:
a- Tháo trên xe xuống:
b- Tháo rời hộp số
a- Vệ sinh
- Thuyết trình - Quan sát
2 Kiểm tra, bảo dưỡng và
- Thao tác mẫu
sửachữa:
- Các bánh răng: Mẻ, rỗ

9
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
- Đồng tốc mòn ....
- Trục mòn......Bi mòn
- Định vị: mòn
- Đầu cần số: Mòn....
3 Quá trình lắp: ngược với - Đàm thoại: - Suy nghĩ trả lời:
quá trình tháo
4 Các sai hỏng thường gặp Nêu lên các sai hỏng mà học - Lắng nghe 3’
sinh thường hay gặp
5 Phân công vị trí luyện Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của mình 3’
tập luyện tập
265p
- Nhóm 1 thực hành
thường Quan sát học sinh thực tập
C Hướngdẫn
- Nhóm 2 thực hành
và uốn nắn những sai hỏng
xuyên
- Học sinh tìm hiểu thực
của người học
tế, có những vấn đề gì hỏi
- Hướng dẫn tổ1
giáo viên hớng dẫn thêm
- Hướng dẫn tố 2
45’
D Hướng dẫn kết thúc:
- Trực quan:
- Kiểm tra
- Nghe tổng kết
- Thuyết trình
- Nhận xét
- Đánh giá kết quả
- Thống báo kết quả
E Hướng dẫn tự rèn
- Đọc câu hỏi -Ghi câu hỏi 2’
luyện:
- Lập quy trình sửa chữa
hộp số U oát

III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)Đậu Xuân Cường
10
GIÁO ÁN SỐ 06 Lớp:
Thời gian thực hiện:
Bài học trước: S/c hộp số Uóat
Thực hiện ngày tháng năm 2009

TÊN BÀI GIẢNG: Bài 4 : SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỘP SỐ (CƠ KHÍ)
* BTƯD: Hộp số TO YO TA
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng hộp số (cơ khí)
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được hộp số (cơ khí) đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị
* ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành
* HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc
I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút
Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh.
II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 5h
Hoạt động dạy học
TT Nội dung Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
- Giới thiệu các hiện tượng - Tích cực hoá tri thức 5’
A - Dẫn nhập:
và các dạng hư hỏng mà hộp
số thường gặp
B - Hướng dẫn ban đầu: 45p
I - Mục tiêu: - Thuyết trình - Lắng nghe và ghi chép 5’
bài đầy đủ
- Quan sát 3’
- Trực quan:
II Công tác chuận bị:
a- Thiết bi: hộp số xe
Uoat
b- Dụng cụ: cơlê, tuýp, Giới thiệu các loại dụng cụ
kìm tút nơ vít ...
c- Vật tư: dẻ lau, dầu
rửa
30’
III Trình tự thực hiện:
- Quan sát
- Trực quan:
1 Quá trình tháo:
a- Tháo trên xe xuống:
b- Tháo rời hộp số
11
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
a- Vệ sinh
Kiểm tra, bảo dưỡng và - Thuyết trình + Đàm thoại - Suy nghĩ trả lời
2
- Thao tác mẫu
sửachữa:
- Các bánh răng: Mẻ,
Rỗ...
- Đồng tốc mòn ....
- Trục mòn......Bi mòn
- Định vị: mòn
- Đầu cần số: Mòn....
3 Quá trình lắp: ngược với
quá trình tháo
4 Các sai hỏng thường gặp Nêu lên các sai hỏng mà học
sinh thường hay gặp
5 Phân công vị trí luyện Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của 2’
tập mình luyện tập
- Nhóm 1 thực hành trên 265’
C Hướng dẫn thường Quan sát học sinh thực tập
zin130
xuyên: và uốn nắn những sai hỏng
- Nhóm 2 thực hành trên
của người học
động cơ uoat
- Học sinh tìm hiểu thực
tế, có những vấn đề gì
cha rõ hỏi lại để giáo
viên hớng dẫn thêm
30’’
D Hướng dẫn kết thúc:
- Kiểm tra
Nghe tổng kết
Thuyết trình
- Nhận xét
Đánh giá tổng thể kết cấu
- Thống báo kết quả
của thân máy, nhận xét kết
quả quá trình học
E Hướng dẫn tự rèn
-Đọc câu hỏi - Ghi câu hỏi 2’
luyện:
- Lập quy trình tháo lắp
kiểm tra sửa chữa hộp
số TO YO TA

III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)
12
Đậu Xuân Cường
GIÁO ÁN SỐ 07 Lớp:
Thời gian thực hiện:
Bài học trước:sửa chữa và bảo dưỡng hộp số chính
Thực hiện ngày tháng năm 2009

TÊN BÀI GIẢNG: Bài 5 : SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỘP PHÂN PHỐI
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng hộp phân phối (hộp số phụ)
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được hộp phân phối (hộp số phụ) đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
Bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút
Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh.
II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 5 giờ
Hoạt động dạy học
TT Nội dung Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
Giới thiệu các hiện tượng và Tích cực hoá tri thức 5’
A Dẫn nhập:
các dạng hư hỏng mà hộp
phân phối (hộp số phụ)
thường gặp
B Hướng dẫn ban đầu: 45’
I Mục tiêu: Thuyết trình Lắng nghe và ghi chép bài
đầy đủ
II Công tác chuận bị: Thuyết trình

13
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
a- Thiết bi: hộp phân
phối xe zin130, uoat,
Quan sát
Giới thiệu các loại dụng cụ
toyota
b- Dụng cụ: cơlê, tuýp,
cẩu nâng ...
c- Vật tư: dẻ lau, ....
III Trình tự thực hiện:
Thuyết trình
1 Quá trình tháo:
a- Tháo trên xe xuống:
b- Tháo rời hộp số
2 Kiểm tra, bảo dưỡng và
Thuyết trình
sửachữa:
- Các bánh răng: Mẻ, Rỗ
Quan sát
Thao tác mẫu
- Đồng tốc mòn ....
- Trục mòn......Bi mòn
- Định vị: mòn
- Đầu cần số: Mòn....
3 Quá trình lắp: ngược với
quá trình tháo
4 Các sai hỏng thường gặp Nêu lên các sai hỏng mà học
sinh thường hay gặp
5 Phân công vị trí luyện Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của mình
tập luyện tập
3h
Hướng dẫn thường Quan sát học sinh thực tập - Nhóm 1, 2 thực hành
C
và uốn nắn những sai hỏng trên hộp số uoat
xuyên:
- Học sinh tìm hiểu thực
của người học
tế, có những vấn đề gì cha
rõ hỏi lại để giáo viên h-
ớng dẫn thêm
42’
Thuyết trình
D Hướng dẫn kết thúc:
Đánh giá tổng thể kết cấu
- Kiểm tra
của thân máy, nhận xét kết Nghe tổng kết
- Nhận xét
quả quá trình học
- Thống báo kết quả
10’
E Hướng dẫn tự rèn
luyện:


III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)


14
Đậu Xuân Cường
GIÁO ÁN SỐ 08 Lớp: CĐ ôtô 6 – K2
Thời gian thực hiện:
Bài học trước:sửa chữa và bảo dưỡng hộp số chính
Thực hiện ngày tháng năm 2009

TÊN BÀI GIẢNG: Bài 5 : SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỘP PHÂN PHỐI (Tiếp theo)
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng hộp phân phối (hộp số phụ)
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được hộp phân phối (hộp số phụ) đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
Bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút
Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh.
II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 5 giờ
Hoạt động dạy học
TT Nội dung Thời
gian
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
sinh
Giới thiệu các hiện tượng và Tích cực hoá tri thức 5’
A Dẫn nhập:
các dạng hư hỏng mà hộp
phân phối (hộp số phụ)
thường gặp
B Hướng dẫn ban đầu: 45’
I Mục tiêu: Thuyết trình Lắng nghe và ghi chép
15
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời
gian
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
sinh
bài đầy đủ
Thuyết trình
II Công tác chuận bị:
a- Thiết bi: hộp phân
phối xe zin130, uoat,
Quan sát
Giới thiệu các loại dụng cụ
toyota
b- Dụng cụ: cơlê, tuýp,
cẩu nâng ...
c- Vật tư: dẻ lau, ....
III Trình tự thực hiện:
Thuyết trình
1 Quá trình tháo:
PV:
a- Tháo trên xe xuống:
b- Tháo rời hộp số
2 Kiểm tra, bảo dưỡng và
Thuyết trình
sửachữa:
- Các bánh răng: Mẻ, Rỗ
Quan sát
Thao tác mẫu
- Đồng tốc mòn ....
- Trục mòn......Bi mòn
- Định vị: mòn
- Đầu cần số: Mòn....
3 Quá trình lắp: ngược với
quá trình tháo
4 Các sai hỏng thường gặp Nêu lên các sai hỏng mà học
sinh thường hay gặp
5 Phân công vị trí luyện Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của
tập mình luyện tập
3h
Hướng dẫn thường Quan sát học sinh thực tập - Nhóm 1, 2 thực hành
C
và uốn nắn những sai hỏng trên hộp số uoat
xuyên:
- Học sinh tìm hiểu thực
của người học
tế, có những vấn đề gì
cha rõ hỏi lại để giáo
viên hớng dẫn thêm
42’
Thuyết trình
D Hướng dẫn kết thúc:
Đánh giá tổng thể kết cấu
- Kiểm tra
của thân máy, nhận xét kết Nghe tổng kết
- Nhận xét
quả quá trình học
- Thống báo kết quả
E Hướng dẫn tự rèn 10’
luyện:

III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 01 tháng 08 năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)
16
Đậu Xuân Cường
GIÁO ÁN SỐ 09 Lớp: CĐ ôtô 6 – K2
Thời gian thực hiện: 06 (giờ)
Bài học trước: Sửa chữa hộp số phụ
Thực hiện ngày 10 tháng 08 năm 2009

TÊN BÀI GIẢNG: Bài 6 : CẤU TẠO TRUYỀN ĐỘNG CĂC ĐĂNG
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của truyền động căc - đăng
- Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng bên ngoài được truyền động căc - đăng đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị
* ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành
* HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc
I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút
Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh.
II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 357 phút
Hoạt động dạy học
TT Nội dung Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
Giới thiệu cấu tạo vào Tích cực hoá tri thức 10’
A DẪN NHẬP:
nguyên lý hoạt động của
truyền động căc - đăng
B 45’
HƯỚNG DẪN BAN
ĐẦU:
- Thuyết trình - Lắng nghe và ghi chép 5’
I Mục tiêu:
bài đầy đủ
17
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
10
- Trưc quan
II Công tác chuận bị:
a- Thiết bi: truyền động
căc - đăng xe zin130,
- Giới thiệu các loại dụng cụ - Quan sát
gát 69
b- Dụng cụ: cơlê, tuýp,
búa ...
c- Vật tư: dẻ lau, dầu
rửa
III Trình tự thực hiện:
-Thuyết trình
1 Quá trình tháo:
PV: Muốn thực hiện
a- Tháo trên xe xuống:
- Cắt mát, chèn xe chắc
chắn
b- Tháo rời truyền động
căc - đăng
- Quan sát
- Thao tác mẫu
- Tháo nắp chắn (tấm
30
hãm)
2 Vệ sinh và bảo dưỡng
- Thuyết trình
a- Vệ sinh
b- Nhận dạng các chi
tiết
- Quan sát
- Thao tác mẫu
c- Bảo dưỡng bên ngoài
- Thêm mỡ vào các chốt
chữ thập
3 Quá trình lắp: ngược
với quá trình tháo
- Nêu lên các sai hỏng mà
4 Các sai hỏng thường
học sinh thường hay gặp
gặp
Chia làm 2 nhóm thực tập - Lắng nghe vị trí của
5 Phân công vị trí luyện
mình luyện tập
tập
4h
Quan sát học sinh thực tập - Nhóm 1 thực hành trên
C HƯỚNG DẪN
THƯỜNG XUYÊN: và uốn nắn những sai hỏng gat69
- Nhóm 2 thực hành trên
của người học
Hướng dẫn Tổ1 zin130
-Thao tác mẫu
- Học sinh tìm hiểu thực
tế, có những vấn đề gì
cha rõ hỏi lại để giáo
viên hớng dẫn thêm
52’
D Thuyết trình
HƯỚNG DẪN KẾT
THÚC: Đánh giá tổng thể kết cấu
- Kiểm tra của thân máy, nhận xét kết Nghe tổng kết
- Nhận xét quả quá trình học
- Thống báo kết quả
10’
E HƯỚNG DẪN TỰ
RÈN LUYỆN:


18
III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 01 tháng 08 năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)Đậu Xuân Cường
GIÁO ÁN SỐ 10 Lớp: CĐ ôtô 6 – K2
Thời gian thực hiện: 06 giờ
Bài học trước: Cấu tạo các đăng
Thực hiện ngày 11 tháng 08 năm 2009

TÊN BÀI GIẢNG: Bài 7 : SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TRUYỀN ĐỘNG CĂC - ĐĂNG
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng truyền đông căc - đăng
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được truyền đông căc - đăng đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị
* ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành
* HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc
I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút
Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh.
II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 357 phút
Hoạt động dạy học
TT Nội dung Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
Giới thiệu các hiện tượng và Tích cực hoá tri thức
A DẪN NHẬP:
10’
các dạng hư hỏng mà cắc -
đăng thường gặp
B HƯỚNG DẪN BAN
45’
ĐẦU:
19
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
I - Thuyết trình - Lắng nghe và ghi chép
Mục tiêu:
5
bài đầy đủ
- Thuyết trình
II Công tác chuận bị:
a- Thiết bi: bộ truyền
động xe zin130, gat 69
10
- Giới thiệu các loại dụng cụ - Quan sát:
b- Dụng cụ: cơlê, tuýp,
cẩu nâng ...
c- Vật tư: dẻ lau, ....
III Trình tự thực hiện:
-Quan sát:
- Trực quan:
1 Quá trình tháo:
a- Tháo trên xe xuống:
b- Tháo rời truyền dộng
căc - đăng
a- Vệ sinh
30
2 Kiểm tra, bảo dưỡng và
Suy nghĩ trả lời;
- Đàm thoại:
sửa chữa
- Trục cong:
- Then hoa mòn:
- Mặt bích các: nứt, mòn
- Đàm thoai: - Suy nghĩ trả lòi
3 Quá trình lắp: ngược
với quá trình tháo
- Nêu lên các sai hỏng mà
4 Các sai hỏng thường
học sinh thường hay gặp
gặp
Chia làm 2 nhóm thực tập - Lắng nghe vị trí của
5 Phân công vị trí luyện
mình luyện tập
tập

- Nhóm 1 thực hành trên
Quan sát học sinh thực tập
C HƯỚNG DẪN
THƯỜNG XUYÊN: gat69
và uốn nắn những sai hỏng
- Nhóm 2 thực hành trên
của người học
Hướng dẫn tổ 1 zin130
- Thao tác mẫu
-
4h
- Học sinh tìm hiểu thực
- Hướng dân tổ 2 tế, có những vấn đề gì cha
- Thao tác mẫu
rõ hỏi lại để giáo viên h-
ớng dẫn thêm
D HƯỚNG DẪN KẾT
THÚC: - Thực hiện các thao tác
- Trực quan:
- Kiểm tra - Nghe tổng kết
- Thuyết trình
52’
- Nhận xét - Đánh giá tổng thể kết cấu
- Thống báo kết quả của thân máy, nhận xét kết
quả quá trình học
E HƯỚNG DẪN TỰ RÈN
10’
LUYỆN:


III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)


20
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 01 tháng 08 năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)Đậu Xuân Cường
GIÁO ÁN SỐ 11 Lớp: CĐ ôtô 6 – K2
Thời gian thực hiện: 06 giờ
Bài học trướcSửa chữa các đăng
Thực hiện ngày tháng năm 2009

TÊN BÀI GIẢNG: Bài 8 : CẤU TẠO CẦU CHỦ ĐỘNG
“Cầu chủ động xe gat 69”
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu chủ động
- Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng bên ngoài được cầu chủ động đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị
* ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành
* HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc
I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút
Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh.
II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 357 phút
Hoạt động dạy học
TT Nội dung Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
A Giới thiệu cầu chủ động đơn Tích cực hoá tri thức 10’
DẪN NHẬP:
21
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
và trình bày cấu tạo vào
nguyên lý hoạt động của cầu
chủ động đơn
B HƯỚNG DẪN BAN
45’
ĐẦU:
I Thuyết trình Lắng nghe và ghi chép bài
Mục tiêu:
5
đầy đủ
Thuyết trình
II Công tác chuận bị:
a- Thiết bi: cầu chủ
động xe gát 69
Quan sát 10
Giới thiệu các loại dụng cụ
b- Dụng cụ: cơlê, tuýp,
búa ...
c- Vật tư: dẻ lau, dầu
rửa
III Trình tự thực hiện:
Quan sát làm theo
Thuyết trình
1 Quá trình tháo:
Thao tác mẫu
a- Tháo trên xe xuống:
- Cắt mát, chèn xe chắc
chắn
Thuyết trình
b- Tháo rời cầu chủ
Thao tác mẫu Chủ ý quan sát GV thực
động
hiện
- Tháo nắp chắn (tấm
30
hãm)
Chủ ý các thao động tác
2 Vệ sinh và bảo dưỡng
thực hiện của giáo viên
Thuyết trình
a- Vệ sinh
b- Nhận dạng các chi
tiết
Thao tác mẫu
c- Bảo dưỡng bên ngoài
Quan sát
- Thêm mỡ vào các chốt
chữ thập

3 Quá trình lắp: ngược
với quá trình tháo
Các sai hỏng thường Nêu lên các sai hỏng mà học
4
sinh thường hay gặp
gặp
Phân công vị trí luyện Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của mình
5
luyện tập
tập
- Nhóm 1, 2 thực hành
C Quan sát học sinh thực tập
HƯỚNG DẪN
THƯỜNG XUYÊN: trên gat69
và uốn nắn những sai hỏng
- Học sinh tìm hiểu thực
của người học
4h
tế, có những vấn đề gì cha
rõ hỏi lại để giáo viên h-
ớng dẫn thêm
D Thuyết trình
HƯỚNG DẪN KẾT
THÚC: 52’
Đánh giá tổng thể kết cấu
- Kiểm tra của thân máy, nhận xét kết Nghe tổng kết

22
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
- Nhận xét quả quá trình học
- Thống báo kết quả
E HƯỚNG DẪN TỰ RÈN
10’
LUYỆN:


III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 01 tháng 08 năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viênĐậu Xuân Cường
GIÁO ÁN SỐ 12 Lớp: CĐ ôtô 6 – K2
Thời gian thực hiện: 06 giờ
Bài học trước: Cầu chủ động xe gat 69
Thực hiện ngày tháng năm 2009
TÊN BÀI GIẢNG: Bài 8 : CẤU TẠO CẦU CHỦ ĐỘNG
“Cầu chủ động xe Zin 130”
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu chủ động
- Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng bên ngoài được cầu chủ động đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị
* ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành
* HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc
I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút
Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh.
23
II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 357 phút
TT Hoạt động dạy học Thờ
Nội dung i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
DẪN NHẬP: Giới thiệu cầu chủ động Tích cực hoá tri thức 10’
A
kép và trình bày cấu tạo
vào nguyên lý hoạt động
của cầu chủ động kép
B Hướng dẫn ban đầu: 45’
I Mục tiêu: Thuyết trình Lắng nghe và ghi chép
bài đầy đủ
Thuyết trình
II Công tác chuận bị:
a- Thiết bi: truyền động căc
- đăng xe zin130, gát 69
Giới thiệu các loại dụng Quan sát
b- Dụng cụ: cơlê, tuýp, búa
cụ
c- Vật tư: dẻ lau, dầu rửa
III Trình tự thực hiện:
Thuyết trình
1 Quá trình tháo:
a- Tháo trên xe xuống:
- Cắt mát, chèn xe chắc
chắn
b- Tháo rời truyền động căc
- đăng
- Tháo nắp chắn (tấm hãm)
2 Vệ sinh và bảo dưỡng
Thuyết trình
a- Vệ sinh
b- Nhận dạng các chi tiết
c- Bảo dưỡng bên ngoài
Quan sát
Thao tác mẫu
- Thêm mỡ vào các chốt
chữ thập
3 Quá trình lắp: ngược với
quá trình tháo
4 Các sai hỏng thường gặp Nêu lên các sai hỏng mà
học sinh thường hay gặp
5 Phân công vị trí luyện tập Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của
mình luyện tập
4h
Quan sát học sinh thực tập - Nhóm 1, 2 thực hành
C Hướng dẫn thường xuyên:
và uốn nắn những sai trên động cơ uoat
- Học sinh tìm hiểu thực
hỏng của người học
tế, có những vấn đề gì
cha rõ hỏi lại để giáo
viên hớng dẫn thêm
52’
Thuyết trình
D Hướng dẫn kết thúc:
Đánh giá tổng thể kết cấu
- Kiểm tra
của thân máy, nhận xét kết Nghe tổng kết
- Nhận xét
quả quá trình học
- Thống báo kết quả
E Hướng dẫn tự rèn luyện: 10’24
III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 14 tháng 08 năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)Đậu Xuân Cường
GIÁO ÁN SỐ 13 Lớp: CĐôtô 6-K2
Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước:S/C T.L.C đơn
Thực hiện ngày tháng năm 2009
TÊN BÀI GIẢNG: Bài 9: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TRUYỀN LỰC CHÍNH KÉP
“truyền lực chính xe zin130”
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Nắm được các phươnng pháp sửa chữa và bảo dưỡng truyền lực chính
- Thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng truyền lực chính đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc
25
I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút
Số HS vắng
Tên

II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 360 phút
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
- Nêu sự khác nhau giữa - Suy nghĩ trả lời: 10’
A -Dẫn nhập:
truyền lực chinh đơn và
truyền lực chính kép.
B 45’
Hướng dẫn ban đầu:
- Thuyết trình: -Lắng nghe và ghi chép 5’
I Mục tiêu:
bài đầy đủ:
-
-
3’
- Thuyết trình:
II Công tác chuận bị:
- Nghe và quan sát:
a- Thiết bi: TLC xe
zin130
Giới thiệu các loại thiết bị
b- Dụng cụ: cơlê, tuýp,
dụng cụ.
búa, cẩu nâng ...
c- Vật tư: dẻ lau, xăng,
giấy nhám mịn
28’
III Trình tự thực hiện:
- Quan sát và lắng nghe:
- Trực quan + Thuyết trình:
1 Quá trình tháo:
a- Tháo trên xe xuống:
b- Tháo rời các bộ phận
của truyền lực chính:
a- Vệ sinh
2 Kiểm tra, bảo dưỡng và
- Quan sát và lắng nghe:
sửa chữa - Trực quan + Thuyết trình
TT HH PP PP YC
KT SC KT
-Quan sát
- Thao tác mẫu:
1
...
3 Quá trình lắp: ngược với -Đam thoại: - Suy nghĩ và trá lời:
quá trình tháo
4 Các sai hỏng thường gặp -Nêu lên các sai hỏng mà - Ghi nhớ
học sinh thường hay gặp
5 Phân công vị trí luyện -Chia làm 2 nhóm thực tập -Lắng nghe vị trí luyện tập
2’
tập
- Nhóm 1, 2 thực hành
Hướng dẫn thường - Quan sát học sinh thực tập
C
trên zin130
và uốn nắn những sai hỏng
xuyên:
- Học sinh tìm hiểu thực
của người học
-Hướng dẫn Tổ1
tế, có những vấn đề gì cha
- Hướng dẫn tổ 1
-Hướng dẫn tổ2 4h
rõ hỏi lại để giáo viên
-Hướng dẫn học sinh - Hướng dẫn tổ2
-Đàm thoại+Diễn giảng
yếu hướng dẫn thêm

D Hướng dẫn kết thúc: 45’
26
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
-Làm và trả lời
-Trực quan+Đàm thoại
- Kiểm tra
-Nhận xét kết quả quá trình -Nghe tổng kết.
- Nhận xét
học
- Thông báo kết quả
- Ra câu hỏi vê nhà: - Lập bảng quy trình sửa
E Hướng dẫn tự rèn
chữa và bảo dưỡng tuỳen 3’
luyện:
lực chính Zin 130.

III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)
Đậu Xuân Cường
GIÁO ÁN SỐ 14 Lớp: CĐôtô6-K2
Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước :S/C T.L.Chính kép
Thực hiện ngày tháng năm 2009
TÊN BÀI GIẢNG: Bài 10 : CẤU TẠO BỘ VI SAI
*BTƯD: Vi sai gát 69,Zin130
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ vi sai
- Tháo lắp, bảo dưỡng bên ngoài bộ vi sai đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
Bảng , phấn, đề cương, giáo án,bộ vi sai

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
27
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc:Tập trung

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút
Số HS vắng
Tên

II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 357 phút
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
A Dẫn nhập: -Giới thiệu tác dụng các chi -Tích cực hoá tri thức 5’’
tiết, bộ phận của bộ vi sai
B 45’
Hướng dẫn ban đầu:
-Thuyết trình: -Lắng nghe và ghi chép 5’
I Mục tiêu:
bài đầy đủ
-
.....
3’
-Quan sát và lắng nghe.
-Trực quan+ Thuyết trình:
II Công tác chuận bị:
a- Thiết bi: Bộ vi sai Gát
6 9 Zin 130.
-Giới thiệu các loại dụng -Quan sát
b- Dụng cụ: Bộ cờ lê, bộ
cụ,vật tư....
tuýp, tuốc nơ vít ...
c- Vật tư: dẻ lau, ....
28’
III Trình tự thực hiện:
-Quan sát và lắng nghe.
-Trực quan+ Thuyết trình:
1 Quy trình tháo:
a- Tháo vi sai từ xe ra
bàn thực tập:
b- Tháo rờ các chi tiết
của vi sai.
a- Vệ sinh
-Quan sát và lắng nghe
2 Kiểm tra, bảo dưỡng và
sửa chữa -Trực quan+Thuyết trình:
-Quan sát và lắng nghe.
-Thao tác mẫu
TT HH PP PP YC
KT SC KT
1
...
3 Quá trình lắp: ngược với -Đàm thoại: - Suy nghĩ và trá lời:
quá trình tháo
4 Các sai hỏng thường gặp Nêu lên các sai hỏng mà học - Ghi nhớ.
sinh thường hay gặp
5 Phân công vị trí luyện Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của mình
2’
tập luyện tập
- Nhóm 1 thực hành trên
Hướng dẫn thường - Quan sát học sinh thực tập
C
toyota
và uốn nắn những sai hỏng
xuyên
- Nhóm 2 thực hành trên
của người học
4h
lada
- Hoán đổi vị trí thực tập
- Học sinh tìm hiểu thực
của 2 nhóm
-Hướng dẫn Tổ1
tế, có những vấn đề gì cha
- Hướng dẫn tổ 1
-Hướng dẫn tổ2

28
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
rõ hỏi lại để giáo viên
- Hướng dẫn tổ2
hướng dẫn thêm
-Đàm thoại+Diễn giảng
-Hướng dẫn học sinh
yếu
D Hướng dẫn kết thúc:
-Làm và trả lời
-Trực quan+Đàm thoại
- Kiểm tra
45’
-Nhận xét kết quả quá trình -Nghe tổng kết
- Nhận xét
học
- Thống báo kết quả
E Hướng dẫn tự rèn
- Ra câu hỏi vê nhà: - Lập bảng quy trinh tháo
luyện:
3’
lắp bộ vi sai.

III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)Đậu Xuân Cường
GIÁO ÁN SỐ 15 Lớp: CĐôtô6-K2
Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước:Cấu tạo bộ vi sai
Thực hiện ngày tháng năm 2009
TÊN BÀI GIẢNG: Bài 11 : SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BỘ VI SAI
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng bộ vi sai
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được bộ vi sai đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
Bảng , phấn,giáo trình, đề cương, giáo án, bộ vi sai.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
29
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút
Số HS vắng
Tên

II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 297 phút
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
-Giới thiệu các hiện tượng -Tích cực hoá tri thức 5’
A Dẫn nhập:
và các dạng hư hỏng mà bộ
vi sai thường gặp
B 45’
Hướng dẫn ban đầu:
-Thuyết trình -Lắng nghe và ghi chép 5’
I Mục tiêu:
bài đầy đủ
-
.....
3’
-Thuyết trình
II Công tác chuận bị:
-Nghe giảng.
a- Thiết bi: bộ vi sai xe
zin130, uoat, toyota
-Quan sát
-Giới thiệu các loại dụng cụ
b- Dụng cụ: cơlê, tuýp,
cẩu nâng ...
c- Vật tư: dẻ lau, ....
28’
III Trình tự thực hiện:
-Trực quan+Thuyết trình: -Chăm chú lắng nghe và
1 Quá trình tháo:
ghi chép bài
a- Tháo từ xe ra bàn
thực tập:
b-Tháo rời bộ vi sai
c- Vệ sinh
2 Kiểm tra, bảo dưỡng và
-Chăm chú lắng nghe và
sửa chữa -Trực quan+Thuyết trình
ghi chép bài
TT HH PP PP YC
KT SC KT
-Quan sát
-Thao tác mẫu
1
...
3 Quá trình lắp: ngược với -Đàm thoại: - Suy nghĩ và trá lời:
quá trình tháo
4 Các sai hỏng thường gặp Nêu lên các sai hỏng mà học -Ghi nhớ
sinh thường hay gặp
5 Phân công vị trí luyện Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của mình
2’
tập luyện tập
- Nhóm 1 thực hành trên
Hướng dẫn thường - Quan sát học sinh thực tập
C
zin130
và uốn nắn những sai hỏng
xuyên:
4h
- Nhóm 2 thực hành trên
của người học
động cơ uoat
- Hoán đổi vị trí thực tập
-Hướng dẫn Tổ1
- Học sinh tìm hiểu thực
của 2 nhóm
-Hướng dẫn tổ2

30
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
-Hướng dẫn học sinh -Đàm thoại+Diễn giảng tế, có những vấn đề gì cha
yếu rõ hỏi lại để giáo viên
hướng dẫn thêm
D Hướng dẫn kết thúc:
-Làm và trả lời
-Trực quan+ Đàm thoại:
- Kiểm tra
Đánh giá tổng thể các hư -Nghe tổng kết 45’
- Nhận xét
hỏng của bộ vi sai, nhận xét
- Thống báo kết quả
kết quả quá trình học
E Hướng dẫn tự rèn
- Ra câu hỏi vê nhà: - Lập bảng quy trinh bảo 3’
luyện:
dưỡng bộ vi sai.

III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)Đậu Xuân Cường
GIÁO ÁN SỐ 16 Lớp: CĐôtô6-K2
Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước:S/C bộ vi sai
Thực hiện ngày tháng năm 2009
TÊN BÀI GIẢNG: Bài 12 : SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BÁN TRỤC
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng bán trục
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được bán trục đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị

31
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
Bảng , phấn,giáo trình, đề cương, giáo án, bán trục.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc

I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút
Số HS vắng
Tên

II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 360 phút
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
-Giới thiệu các hiện tượng -Tích cực hoá tri thức 5’
A Dẫn nhập:
và các dạng hư hỏng mà bán
trục thường gặp
B 45’
Hướng dẫn ban đầu:
-Thuyết trình -Lắng nghe và ghi chép 5’
I Mục tiêu:
bài đầy đủ
-
.....
-Quan sát: 3’
-Trực quan+ Thuyết trình:
II Công tác chuận bị:
a- Thiết bi: bán trục xe
zin130, uoat
Giới thiệu các loại dụng cụ
b- Dụng cụ: Bộ cơlê, bộ
tuýp ...
c- Vật tư: dẻ lau, mỡ....
28’
III Trình tự thực hiện:
-Quan sát:
-Trực quan+Thuyết trình
1 Quá trình tháo:
- Tháo bánh xe xuống:
- Tháo các bu lông bắt
-Thao tác mẫu:
chặt mặt bích bán trục....
a- Vệ sinh
2 Kiểm tra, bảo dưỡng và
sửa chữa -Suy nghĩ và trả lời.
-Trực quan+ Đàm thoại:
TT HH PP PP YC
KT SC KT
-Quan sát
-Thao tác mẫu
1
...
3 Quá trình lắp: ngược với -Đàm thoại: - Suy nghĩ và trá lời:
quá trình tháo
4 Các sai hỏng thường gặp -Nêu lên các sai hỏng mà -Ghi nhớ,
học sinh thường hay gặp
5 Phân công vị trí luyện -Chia làm 2 nhóm thực tập -Lắng nghe vị trí của mình
tập luyện tập
Hướng dẫn thường - Quan sát học sinh thực tập - Nhóm 1, 2 thực hành 4h
C
và uốn nắn những sai hỏng trên hộp số uoat
xuyên:

32
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
- Học sinh tìm hiểu thực
của người học
-Hướng dẫn Tổ1
tế, có những vấn đề gì cha
- Hoán đổi vị trí thực tập
-Hướng dẫn tổ2
rõ hỏi lại để giáo viên
của 2 nhóm
hướng dẫn thêm
-Hướng dẫn học sinh -Đàm thoại+Diễn giảng
yếu
45’
D Hướng dẫn kết thúc:
-Làm và trả lời câu hỏi.
-Trực quan+ Đàm thoại
- Kiểm tra
-Nghe tổng kết
Đánh giá tổng thể kết cấu
- Nhận xét
của thân máy, nhận xét kết
- Thống báo kết quả
quả quá trình học
3’
E Hướng dẫn tự rèn
- Ra câu hỏi vê nhà: - Lập bảng quy trinh bảo
luyện:
dưỡng bộ vi sai.

III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)
Đậu Xuân Cường
GIÁO ÁN SỐ 17 Lớp: CĐôtô6-K2
Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước: S/C bán trục
Thực hiện ngày tháng năm 2009
TÊN BÀI GIẢNG: Bài 13 : SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG MOAY-Ơ
“BTƯD: MOAY Ơ SAU”
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
33
- Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng moay-ơ
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được moay-ơ đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
Bảng , phấn, đề cương, giáo án, moay ơ sau.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc
I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút
Số HS vắng
Tên

II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 297 phút
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
Giới thiệu hộp số và trình Tích cực hoá tri thức 5’
A Dẫn nhập:
bày cấu tạo và các hư hỏng
của moay-ơ
B Hướng dẫn ban đầu: 45’
Thuyết trình Lắng nghe và ghi chép bài 5’
I Mục tiêu:
đầy đủ
-
.....
3’
Thuyết trình
II Công tác chuận bị:
a- Thiết bi: moay-ơxe
zin130, gát 69
Quan sát
Giới thiệu các loại dụng cụ
b- Dụng cụ: cơlê, tuýp,
búa ...
c- Vật tư: dẻ lau, dầu
rửa
III Trình tự thực hiện:
Thuyết trình
1 Quá trình tháo:
- Cắt mát, kích xe chắc
chắn
- Tháo bánh xe
......
2 Vệ sinh
3 Kiểm tra, bảo dưỡng và
sửa chữa Thuyết trình
TT HH PP PP YC
KT SC KT
Quan sát
Thao tác mẫu
1
...
4 Quá trình lắp: ngược với
quá trình tháo
5 Các sai hỏng thường gặp Nêu lên các sai hỏng mà học
sinh thường hay gặp
6 Phân công vị trí luyện Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của mình

34
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
tập luyện tập
3h
- Nhóm 1 thực hành trên
C Hướng dẫn thường - Quan sát học sinh thực tập
gat69
xuyên: và uốn nắn những sai hỏng
- Nhóm 2 thực hành trên
của người học
zin130
- Hoán đổi vị trí thực tập
- Học sinh tìm hiểu thực
của 2 nhóm
tế, có những vấn đề gì cha
rõ hỏi lại để giáo viên
hướng dẫn thêm
52’
D Hướng dẫn kết thúc:
- Kiểm tra
Nghe tổng kết
Thuyết trình
- Nhận xét
Đánh giá tổng thể các hư
- Thống báo kết quả
hỏng của moay-ơ, nhận xét
kết quả quá trình học
10’
E Hướng dẫn tự rèn
luyện:


III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)Đậu Xuân Cường
GIÁO ÁN SỐ 18 Lớp: CĐ2-K2
35
Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước:S/C Moay ơ sau
Thực hiện ngày tháng năm 2009
TÊN BÀI GIẢNG: Bài 13: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG MOAY-Ơ
“BTƯD: MOAY Ơ TRƯỚC”
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng moay-ơ
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được moay-ơ đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc
I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút
Số HS vắng
Tên

II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 297 phút
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
Giới thiệu các hiện tượng và Tích cực hoá tri thức 10’
A Dẫn nhập:
các dạng hư hỏng mà cắc -
đăng thường gặp
B Hướng dẫn ban đầu: 45’
Thuyết trình Lắng nghe và ghi chép bài
I Mục tiêu:
đầy đủ
-
.....
Thuyết trình
II Công tác chuận bị:
a- Thiết bi: moay-ơ
zin130, gat 69
Quan sát
Giới thiệu các loại dụng cụ
b- Dụng cụ: cơlê, tuýp,
cẩu nâng ...
c- Vật tư: dẻ lau, ....
III Trình tự thực hiện:
Thuyết trình
1 Quá trình tháo:
- Cắt mát, kích xe chắc
chắn
- Tháo bánh xe
......
2 Vệ sinh
3 Kiểm tra, bảo dưỡng và
sửa chữa Thuyết trình
Thao tác mẫu
TT HH PP PP YC
KT SC KT
1
4 Quá trình lắp: ngược với
quá trình tháo

36
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
5 Các sai hỏng thường gặp Nêu lên các sai hỏng mà học
sinh thường hay gặp
6 Phân công vị trí luyện Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của mình
tập luyện tập
- Nhóm 1 thực hành trên
C Hướng dẫn thường - Quan sát học sinh thực tập
gat69
xuyên: và uốn nắn những sai hỏng
- Nhóm 2 thực hành trên
của người học
zin130
- Hoán đổi vị trí thực tập
3h
- Học sinh tìm hiểu thực
của 2 nhóm
tế, có những vấn đề gì cha
rõ hỏi lại để giáo viên
hướng dẫn thêm
D Hướng dẫn kết thúc:
- Kiểm tra
Nghe tổng kết 52’
Thuyết trình
- Nhận xét
Nhận xét kết quả quá trình
- Thống báo kết quả
học
E Hướng dẫn tự rèn
10’
luyện:


III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)Đậu Xuân Cường
37
GIÁO ÁN SỐ 19 Lớp: CĐ2-K2
Thời gian thực hiện: 6h
Bài học trước:S/C và B/D Moay ơ
Thực hiện ngày tháng năm 2009
TÊN BÀI GIẢNG: Bài 14 : SỬA CHỮA VÀ BẢO BƯỠNG BÁNH XE
“BTƯD: BÁNH XE ZIL130”
Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng:
- Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng bánh xe
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được bánh xe đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp
- Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm
- Hưỡng dẫn kết thúc
I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút
Số HS vắng
Tên

II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 297 phút
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
Giới thiệu cầu chủ động đơn Tích cực hoá tri thức 10’
A Dẫn nhập:
và trình bày cấu tạo vào
nguyên lý hoạt động của cầu
chủ động đơn
B Hướng dẫn ban đầu: 45’
Thuyết trình Lắng nghe và ghi chép bài
I Mục tiêu:
đầy đủ
-
.....
Thuyết trình
II Công tác chuận bị:
a- Thiết bi: bánh xe
zil130
Quan sát
Giới thiệu các loại dụng cụ
b- Dụng cụ: tuýp, búa ...
c- Vật tư: dẻ lau, dầu
rửa
III Trình tự thực hiện:
Thuyết trình
1 Quá trình tháo:
a- Tháo trên xe xuống:
- Cắt mát, kích xe chắc
chắn
......
b- Tháo rời bánh xe
- Tháo hết hơi
38
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ
i
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
......
2 Kiểm tra, bảo dưỡng và
sửa chữa Thuyết trình
Thao tác mẫu
TT HH PP PP YC
KT SC KT
1
...
3 Quá trình lắp: ngược với
quá trình tháo
4 Các sai hỏng thường gặp Nêu lên các sai hỏng mà học
sinh thường hay gặp
5 Phân công vị trí luyện Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của mình
tập luyện tập
- Nhóm 1, 2 thực hành
C Hướng dẫn thường - Quan sát học sinh thực tập
trên gat69
xuyên: và uốn nắn những sai hỏng
- Học sinh tìm hiểu thực
của người học
3h
tế, có những vấn đề gì cha
- Hoán đổi vị trí thực tập
rõ hỏi lại để giáo viên
của 2 nhóm
hướng dẫn thêm
D Hướng dẫn kết thúc:
- Kiểm tra
Nghe tổng kết
Thuyết trình
- Nhận xét
52’
Đánh giá tổng thể các hư
- Thống báo kết quả
hỏng của bánh xe, nhận xét
kết quả quá trình học
E Hướng dẫn tự rèn
10’
luyện:


III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009
(Ký duyệt) Giáo viên
( Ký tên)Đậu Xuân Cường
39
40
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản