BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HOÁ HỌC KHỐI 10 (Học kì 2, năm học 2010-2011)

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
141
lượt xem
21
download

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HOÁ HỌC KHỐI 10 (Học kì 2, năm học 2010-2011)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra 15 phút môn hoá học khối 10 (học kì 2, năm học 2010-2011)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HOÁ HỌC KHỐI 10 (Học kì 2, năm học 2010-2011)

  1. Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HOÁ HỌC KHỐI 10 Trường THPT Yên Định I (Học kì 2, năm học 2010-2011) Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp . . . . . . . . . . . PH ẦN I: ĐỀ B ÀI mã đề: 617 Câu 1: Cấu hình electron đúng của một halogen X là: A. [He] 2s2 2p1 B. [Ne] 3s2 3p3 C. [Ne] 3s2 3p6 D. [Ar] 4s24p5 Câu 2: Sắp xếp tính axít (độ mạnh) giảm dần của các axit sau: HClO, HClO4, HClO3, HClO2 A. HClO, HClO2, HClO3, HClO4 B. HClO4, HClO3, HClO2, HClO C. , HClO3, HClO4, HClO, HClO2 D.HClO, HClO2, HClO4, HClO3 Câu 3: Dãy các các axit sau được xếp theo thứ tự độ phân cực tăng dần là: A. HI, HCl, HBr, HF B. HF, HCl, HBr, HI C. HCl, HI, HF, HBr D. HBr, HI, HF, HCl Câu 4: F2 là halogen mạnh nhất nên nó có thể: A. Đẩy được tất cả các halogen yếu hơn ra khỏi dd muối B. Chỉ đẩy được Iốt ra khổi dung dịch muối C. Chỉ đẩy được Brom và iốt ra khỏi dung dịch muối D. Không có phản ứng đẩy halogen yếu hơn ra khỏi dd muối Câu 5: Phương pháp sunfat đùng để điều chế các hiđrohalogennuasau: (trong phồng thí nghiệm A. HF, HCl, HBr B. HCl, HBr, HI C. HF, HCl D. HBr, HI Câu 6: Cho Cl2 dư tác dụng với 11,2 gam bột Fe thì thu được x gam muối. x nhận giá trị là: A. 32,5 gam B. 65,0 gam C. 53,8 gam D. 67,2 gam ’ ’ Câu 7: Cho 0,1 mol hỗn hợp NaX và NaX (X, X là các halogen) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 33,15 gam kết tủa. Halogen X, X’ là: A. F và Cl B. Cl và Br C. Br và I D. Cl và I Câu 8: Cho V lít khí Cl2 đi qua dung dịch KOH loãng, nguội, dư thu được m1 gam muối, nếu cũng cho Vlít khí Cl2 đi qua dung dịch KOH đặc, nóng thu được m2 gam muối (khí Cl2 ở 2 phản ứng đều đo ở cùng điều kiện). Tỉ lệ khối lượng m1/ m2 là: A. 0,985 B. 1,00 C. 1,025 D, 1,087 Câu 9: Hoà tan 1,2 gam kim loại M bằng dd HCl dư sau phản ứng thu được 1,12 lít H2(đktc). Kim loại trên là: A. Fe B. Al C. Mg D. Na Câu 10: Hoà tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp Fe và Al băng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 8,96 lít H2(đktc). % về khối lượng của kim loại Fe trong hỗn hợp là: A. 50,91% B. 49,09% C. 70,0% D. 30,0 % PHẦN II: BÀI LÀM Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp số GV: Trịnh Văn Thuyên
  2. Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HOÁ HỌC KHỐI 10 Trường THPT Yên Định I (Học kì 2, năm học 2007-2008) Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp . . . . . . . . . . . Phần I: Đề bài mã đề: 247 Câu 1: Cấu hình electron đúng của ion một halogen X là: A. [He] 2s2 2p1 B. [Ne] 3s2 3p3 C. [Ne] 3s2 3p6 D. [Ar] 4s24p5 Câu 2: Sắp xếp tính oxi hoá giảm dần của các axit sau: HClO, HClO4, HClO3, HClO2 A. HClO, HClO2, HClO3, HClO4 B. HClO4, HClO3, HClO2, HClO C. , HClO3, HClO4, HClO, HClO2 D.HClO, HClO2, HClO4, HClO3 Câu 3: Dãy các các axit sau được xếp theo thứ tự độ mạnh tăng dần là: A. HI, HCl, HBr, HF B. HF, HCl, HBr, HI C. HCl, HI, HF, HBr D. HBr, HI, HF, HCl Câu 4: Cl2 là halogen mạnh nên nó có thể: A.Đẩy được tất cả các halogen khác ra khỏi dd muối B.Chỉ đẩy được Iốt ra khổi dung dịch muối C.Chỉ đẩy được Brom và iốt ra khỏi dung dịch muối D.Không có phản ứng đẩy halogen yếu hơn ra khỏi dd muối Câu 5: Phương pháp sunfat đùng để điều chế các hiđrohalogennuasau: (trong phồng thí nghiệm) A. HF, HCl, HBr B. HCl, HBr, HI C. HF, HCl D. HBr, HI Câu 6: Cho Cl2 dư tác dụng với 22,4 gam bột Fe thì thu được x gam muối. x nhận giá trị là: A. 32,5 gam B. 65,0 gam C. 53,8 gam D. 67,2 gam ’ ’ Câu 7: Cho 0,2 mol hỗn hợp NaX và NaX (X, X là các halogen) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 66,3 gam kết tủa. Halogen X, X’ là: A. Cl và I B. Cl và Br C. Br và I D. F và Cl Câu 8: Cho V lít khí Cl2 đi qua dung dịch KOH loãng, nguội, dư thu được m1 gam muối, nếu cũng cho Vlít khí Cl2 đi qua dung dịch KOH đặc, nóng thu được m2 gam muối (khí Cl2 ở 2 phản ứng đều đo ở cùng điều kiện). Tỉ lệ khối lượng m1/ m2 là: A. 0,985 B. 1,00 C. 1,025 D, 1,087 Câu 9: Hoà tan 5,6 gam kim loại M bằng dd HCl dư sau phản ứng thu được 2,24 lít H2(đktc). Kim loại trên là: A. Fe B. Al C. Mg D. Na Câu 10: Hoà tan hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp Fe và Mg băng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 4,48 lít H2(đktc). % về khối lượng của kim loại Fe trong hỗn hợp là: A. 50,91% B. 49,09% C. 70,0% D. 30,0 % Phần II: bài làm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp số GV: Trịnh Văn Thuyên
  3. Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HOÁ HỌC KHỐI 10 Trường THPT Yên Định I (Học kì 2, năm học 2007-2008) Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp . . . . . . . . . . . PH ẦN I: ĐỀ B ÀI mã đề: 574 Câu 1: Phương pháp sunfat đùng để điều chế các hiđrohalogennuasau: (trong phồng thí nghiệm A. HF, HCl, HBr B. HCl, HBr, HI C. HF, HCl D. HBr, HI Câu 2: Cấu hình electron đúng của một halogen X là: A. [He] 2s2 2p1 B. [Ne] 3s2 3p3 C. [Ne] 3s2 3p6 D. [Ar] 4s24p5 ’ ’ Câu 3: Cho 0,1 mol hỗn hợp NaX và NaX (X, X là các halogen) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 33,15 gam kết tủa. Halogen X, X’ là: A. F và Cl B. Cl và Br C. Br và I D. Cl và I Câu 4: Sắp xếp tính axít (độ mạnh) giảm dần của các axit sau: HClO, HClO4, HClO3, HClO2 A. HClO, HClO2, HClO3, HClO4 B. HClO4, HClO3, HClO2, HClO C. , HClO3, HClO4, HClO, HClO2 D.HClO, HClO2, HClO4, HClO3 Câu 5: Hoà tan 1,2 gam kim loại M bằng dd HCl dư sau phản ứng thu được 1,12 lít H2(đktc). Kim loại trên là: A. Fe B. Al C. Mg D. Na Câu 6: Dãy các các axit sau được xếp theo thứ tự độ phân cực tăng dần là: A. HI, HCl, HBr, HF B. HF, HCl, HBr, HI C. HCl, HI, HF, HBr D. HBr, HI, HF, HCl Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp Fe và Al băng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 8,96 lít H2(đktc). % về khối lượng của kim loại Fe trong hỗn hợp là: A. 50,91% B. 49,09% C. 70,0% D. 30,0 % Câu 8: F2 là halogen mạnh nhất nên nó có thể: E. Đẩy được tất cả các halogen yếu hơn ra khỏi dd muối F. Chỉ đẩy được Iốt ra khổi dung dịch muối G. Chỉ đẩy được Brom và iốt ra khỏi dung dịch muối H. Không có phản ứng đẩy halogen yếu hơn ra khỏi dd muối Câu 9: Cho Cl2 dư tác dụng với 11,2 gam bột Fe thì thu được x gam muối. x nhận giá trị là: A. 32,5 gam B. 65,0 gam C. 53,8 gam D. 67,2 gam Câu 10: Cho V lít khí Cl2 đi qua dung dịch KOH loãng, nguội, dư thu được m1 gam muối, nếu cũng cho Vlít khí Cl2 đi qua dung dịch KOH đặc, nóng thu được m2 gam muối (khí Cl2 ở 2 phản ứng đều đo ở cùng điều kiện). Tỉ lệ khối lượng m1/ m2 là: A. 0,985 B. 1,00 C. 1,025 D, 1,087 PHẦN II: BÀI LÀM Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp số GV: Trịnh Văn Thuyên
  4. Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HOÁ HỌC KHỐI 10 Trường THPT Yên Định I (Học kì 2, năm học 2007-2008) Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp . . . . . . . . . . . Phần I: Đề bài mã đề: 962 Câu 1: Phương pháp sunfat đùng để điều chế các hiđrohalogennuasau: (trong phồng thí nghiệm) A. HF, HCl, HBr B. HCl, HBr, HI C. HF, HCl D. HBr, HI Câu 2: Cấu hình electron đúng của ion một halogen X là: A. [He] 2s2 2p1 B. [Ne] 3s2 3p3 C. [Ne] 3s2 3p6 D. [Ar] 4s24p5 ’ ’ Câu 3: Cho 0,2 mol hỗn hợp NaX và NaX (X, X là các halogen) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 66,3 gam kết tủa. Halogen X, X’ là: A. Cl và I B. Cl và Br C. Br và I D. F và Cl Câu 4: Sắp xếp tính oxi hoá giảm dần của các axit sau: HClO, HClO4, HClO3, HClO2 A. HClO, HClO2, HClO3, HClO4 B. HClO4, HClO3, HClO2, HClO C. , HClO3, HClO4, HClO, HClO2 D.HClO, HClO2, HClO4, HClO3 Câu 5: Hoà tan 5,6 gam kim loại M bằng dd HCl dư sau phản ứng thu được 2,24 lít H2(đktc). Kim loại trên là: A. Fe B. Al C. Mg D. Na Câu 6: Dãy các các axit sau được xếp theo thứ tự độ mạnh tăng dần là: A. HI, HCl, HBr, HF B. HF, HCl, HBr, HI C. HCl, HI, HF, HBr D. HBr, HI, HF, HCl Câu 7: Cl2 là halogen mạnh nên nó có thể: A.Đẩy được tất cả các halogen khác ra khỏi dd muối B.Chỉ đẩy được Iốt ra khổi dung dịch muối C.Chỉ đẩy được Brom và iốt ra khỏi dung dịch muối D.Không có phản ứng đẩy halogen yếu hơn ra khỏi dd muối Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp Fe và Mg băng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 4,48 lít H2(đktc). % về khối lượng của kim loại Fe trong hỗn hợp là: A. 50,91% B. 49,09% C. 70,0% D. 30,0 % Câu 9: Cho Cl2 dư tác dụng với 22,4 gam bột Fe thì thu được x gam muối. x nhận giá trị là: A. 32,5 gam B. 65,0 gam C. 53,8 gam D. 67,2 gam Câu 10: Cho V lít khí Cl2 đi qua dung dịch KOH loãng, nguội, dư thu được m1 gam muối, nếu cũng cho Vlít khí Cl2 đi qua dung dịch KOH đặc, nóng thu được m2 gam muối (khí Cl2 ở 2 phản ứng đều đo ở cùng điều kiện). Tỉ lệ khối lượng m1/ m2 là: A. 0,985 B. 1,00 C. 1,025 D, 1,087 Phần II: Bài làm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp số GV: Trịnh Văn Thuyên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản