BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

Chia sẻ: chukien

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đúng trước các từ mà em cho là khác loại với các từ còn lại.( 1 điểm) 1. A. school B. friend C. classroom D. library 2. A. in B. open C. sit D. close 3. A. book B. eraser C. he D. ruler 4. A. that B. what C. who D. how

Nội dung Text: BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

Phßng gi¸o dôc ®«ng hng Bµi kiÓm tra cuèi häc k× I
n¨m häc 2007 – 2008
Trêng tiÓu häc:……………………. M«n tiÕng anh líp 3

Hä vµ tªn:………………………………….. Líp:…………..

Thêi gian lµm bµi: 35 phót

Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i A, B, C hoÆc D ®óng tríc c¸c tõ mµ em cho lµ
kh¸c lo¹i víi c¸c tõ cßn l¹i.( 1 ®iÓm)
1. A. school B. friend C. classroom D. library
§iÓm
2. A. in B. open C. sit D. close
3. A. book B. eraser C. he D. ruler
4. A. that B. what C. who D. how
Bµi 2: §iÒn 1 ch÷ c¸i cßn thiÕu vµo chè trèng trong mçi c©u sau.(1®iÓm)
1. My n…..me is LiLi.
2. Nic…. to meet you.
3. H….w are you ?
4. This is my sch……l.
Bµi 3: Nèi c¸c c©u ë cét A phï hîp víi c¸c c©u ë cét B ( 1,5®iÓm ).

A B Tr¶ lêi
1. What’s your name ? a. Hello 1,……….
2. Hi b. Bye. See you 2,……….
later.
3. Goodbye. c. My name’s Peter. 3,……….
4. He is…. d. my friend. 4,………..
5. May I go out ? e. No, it isn’t. 5,………..
6. Is your book big ? f. Sure 6,………..
Bµi 4: Khoanh trßn vµo ý A, B hoÆc C ®øng tríc c¸c tõ em cho lµ ®óng víi mçi
c©u sau.(1,5 ®iÎm)
1. …………. I go out ?
A. My B. May
2. ………….. is Linda.
A. He B. It C. She
3. Lan is my friend……….
A. that B. thanks C. too
4. What is……… name ?
A. it B. its
5. sit………………, please
A. down B. up C. in
6. It………… Sao Mai school.
A. is B. are C. am

Bµi 5: Mçi c©u cã 1 lçi sai, t×m vµ söa lçi sai ®ã.(1 ®iÓm)

Tõ sai Söa l¹i
1. This is LiLi. He is my friend. …………. …………..
2. What is you name ? …………. …………..
3. fine, thank …………. …………..
4. What is he ? He is Nam. …………. …………..

Bµi 6: S¾p xÕp c¸c tõ, côm tõ, dÊu chÊm, dÊu hái thµnh c©u hoµn chØnh. ( 2
®iÓm)
1. classroom / is / my / this.
………………………………………..
2. is / Who / ? / she
………………………………………..
3. my / he / is / friend /.
………………………………………..
4. book / open / your /.
………………………………………..
Bµi 7: Chän 1 tõ cho s½n trong khung ®iÒn vµo chç trèng( 2 ®iÓm).

Hello , is , thanks , meet

A: Hi. My name……… Lan.
What’s your name ?
B: ……… I’m Hoa.
How are you ?
A: I’m fine,………..
Nice to …….. you.
B: Nice to meet you too.

The end
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản