BÀI ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 2

Chia sẻ: dung280373

Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27? Bài 2: Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 22? Bài 3: Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày 2 của tháng đó. Hỏi các ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 2

BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 2: Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 22?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 3: Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày 2 của tháng đó. Hỏi các
ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 4: Bố đi công tác xa trong hai tuần, bố đi hôm thứ hai ngày 5. Hỏi đến
ngày mấy bố sẽ về? Ngày ấy là thứ mấy trong tuần?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 5: Hồng có nhiều hơn Hà 10 viên bi, nếu Hồng cho Hà 4 viên bi thì Hồng
còn nhiều hơn Hà mấy viên bi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Bài 6: Tìm y:
a) 36 + 65 = y + 22 100 - 55 = y - 13
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..


1
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài 7: Viết các tổng sau thành tích:
a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = …………………………………………….
b) 4 + 4 + 12 + 8 =………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
c) 3 + 6 + 9 + 12 =……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
d) 65 + 93 + 35 + 7 =…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Bài 8: Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 5 rồi trừ đi 12 thì bằng 38?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 9: Có một số dầu, nếu đựng vào các can mỗi can 4l thì đúng 6 can. Hỏi số
dầu đó nếu đựng vào các can, mỗi can 3l thì phải dùng tất cả bao nhiêu can?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 10: Mai hơn Tùng 3 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào nhiều hơn Mai 4 tuổi.
Hỏi ai nhiều tuổi nhất? ai ít tuổi nhất, người nhiều tuổi nhất hơn người ít
tuổi nhất là mấy tuổi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Bài 11: Mai có 27 bông hoa. Mai cho Hoà 5 bông hoa. Hoà lại cho Hồng 3
bông hoa. Lúc này ba bạn đều có số hoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà và Hồng
mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………2
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2

Bài 12:a) Có bao nhiêu số có hai chữ số bé hơn 54?........................................
………………………………………………………………………………..
b) Từ 57 đến 163 có bao nhiêu số có hai chữ số?..............................................
………………………………………………………………………………….
c) Có bao nhiêu số có ba chữ số lớn hơn 369?...................……………………
…………………………………………………………………………………..
Bài 13:Cho số 63.Số đó thay đổi thế nào nếu?
a) Xoá bỏ chữ số 3?............................................................................................
…………………………………………………………………………………
b) Xoá bỏ chữ số 6?...........................................................................................
………………………………………………………………………………….
Bài 14:Cho số a có hai chữ số:
a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 3 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị?
…………………………………………………………………………………….
b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 4 thì số a tăng thêm bao nhiêu đơn vị?
…………………………………………………………………………………..
c) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 1 thì số a
tăng thêm bao nhiêu đơn vị?
…………………………………………………………………………………..
Bài 15:Cho số 408:
a) Nếu chữ số hàng trăm bớt đi( hay tăng thêm) 2 thì số đó giảm đi hay tăng
thêm bao nhiêu đơn vị?.......................................................................................
…………………………………………………………………………………
b) Số đó thay đổi thế nào nếu đổi chỗ chữ số 0 và chữ số 8 cho nhau?
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Bài 16:a) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng chục mà chữ số hàng đơn
vị hơn kém nhau 7 thì hai số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
b) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng đơn vị mà chữ số hàng chục hơn
kém nhau 3 thì số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Bài 17:Hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà khi đọc số đó theo thứ tự từ
trái qua phải hoặc từ phải qua trái thì giá trị số đó vẫn không thay đổi?
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Bài 18:Hãy tìm số có ba chữ số mà hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số hàng
chục bằng 0, còn hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 9.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..3
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2

Bài 19:Hãy tìm số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số
hàng chục, chữ số hàng chục nhân với 3 được chữ số hàng đơn vị.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 20:a) Biết số liền trước của a là 23, em hãy tìm số liền sau của a?
……………………………………………………………………………………
b) Biết số liền sau của b là 35,hãy tìm số liền trước của b?
……………………………………………………………………………………
c) Biết số c không có số liền trước, hỏi c là số nào?
…………………………………………………………………………………….
Bài 21:a)Viết tất cả các số có hai chữ số và bé hơn 19?
…………………………………………………………………………………
b) Viết tất cả các số tròn chục vừa lớn hơn 41 vừa bé hơn 93?
……………………………………………………………………………………
c) Hãy tìm hai số liền nhau, biết một số có hai chữ số, một số có một chữ số?
……………………………………………………………………………………
Bài 22: a) Tìm những số lớn hơn 35 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 4.
…………………………………………………………………………………….
b) Tìm những số có hai chữ số bé hơn 26 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn
hơn
4?............................................................................................................................
Bài 23:Tìm x:
a) 24 < x < 27 b)36 < x + 1 < 39
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
c) x + 20 < 51 d) 46 < x - 45 < 48
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 24:a) Để đánh số các trang của một cuốn sách từ 1 đến 19, ta phải dùng
hết bao nhiêu số?
……………………………………………………………………………………
b) Để đánh số các trang của một cuốn sách từ 10 đến 25, ta phải dùng hết bao
nhiêu số?
…………………………………………………………………………………….
c)Để đánh số các trang của một cuốn sách từ 120 đến 129, ta phải dùng hết
bao nhiêu số?
……………………………………………………………………………………
Bài 25: Bạn Bình đã dùng hết 29 chữ số để viết các số liền nhau thành một
dãy số liên tiếp: 1 ;2 ; 3;….; a. Hỏi a là số nào?( a là số cuối cùng của dãy số)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


4
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2

Bài 26: Tìm chữ số x, biết:
a) 35x < 351 b) 207> x 70 c) 199< xxx < 299
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Bài 27: Em hãy viết 18 thành tổng của các số hạng bằng nhau(càng viết được
nhiều tổng càng tốt)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 28:a)Tìm một số có hai chữ số và một số có một chữ số sao cho tổng hai
số đó bằng 10.
………………………………………………………………………………….
b) Tìm một số có hai chữ số và một số có một chữ số sao cho hiệu hai số đó
bằng 1.
………………………………………………………………………………….
Bài 29:a) Tổng lớn nhất của hai số có một chữ số là bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
b) Tổng bé nhất của số có một chữ số và số có hai chữ số là bao nhiêu?
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
c) Hiệu lớn nhất của số có hai chữ số là bao nhiêu?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
d) Hiệu bé nhất của số có hai chữ số và số có một chữ số là bao nhiêu?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Bài 30:a) Tìm một số, biết tổng của số đó với 45 bằng số bé nhất có ba chữ
số?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...
b) Tìm một số, biết hiệu của số đó với 28 bằng số bé nhất có 1 chữ số?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
c) Tìm một số, biết hiệu của 89 với số đó bằng 15?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….5
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2


Bài 31: a) Tìm số bị trừ, biết tổng của số trừ và hiệu là 87.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
b) Tìm số trừ, biết hiệu hai số kém số bị trừ là 56.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
c) Tìm số bị trừ, biết số bị trừ hơn số trừ 24 và hiệu của hai số bằng số trừ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 32:Một ô tô chở khách dừng tại bến đỗ. Có 8 người xuống xe và 5 người
lên xe. Xe tiếp tục chạy, lúc này trên xe có tất cả 50 hành khách. Hỏi trước
khi xe dừng lại bến đỗ đó, trên xe có bao nhiêu hành khách?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Bài 33: Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa có tất cả 258 cái kẹo. Riêng gói kẹo
chanh có 118 cái. Hỏi:
a) Gói kẹo dừa có bao nhiêu cái kẹo?
b)Phải bớt đi ở gói kẹo chanh bao nhiêu cái kẹo để số kẹo ở hai gói bằng
nhau?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 34: Hai đội bóng bàn, mỗi đội có 3 người chơi đấu bóng bàn với nhau.
Mỗi người của đội này đều đấu một ván với mỗi người của đội kia. Hỏi có
tất cả bao nhiêu ván đấu?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Bài 35:Mai cao hơn Hoa 2cm. Bình thấp hơn Mai 3 cm. Hỏi ai cao nhất; ai
thấp nhất? Hoa cao hơn Bình mấy xăng ti mét?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

6
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2


Bài 36: Con ngỗng cân nặng 11kg. Con ngỗng cân nặng hơn con vịt 8 kg. Con
gà cân nặng ít hơn con vịt 2 kg. Hỏi con ngỗng cân nặng hơn con gà mấy kg?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 37: Mẹ để hai đĩa đựng số cam bằng nhau lên bàn. Bạn Mai lấy từ đĩa bên
phải 3 quả bỏ sang đĩa bên trái. Hỏi bây giờ đĩa bên nào nhiều cam hơn và
nhiều hơn mấy quả?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 38: Thúng đựng cam có 68 quả, thúng đựng quýt có 95 quả. Mẹ đã bán
được mọt số cam và một số quýt bằng nhau. Hỏi trong mỗi thúng, số cam còn
lại ít hơn hay số quýt còn lại ít hơn? ít hơn bao nhiêu quả?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 39: Đào có ít hơn Mận 4 nhãn vở. Mẹ cho Đào thêm 9 nhãn vở. Hỏi bây
giờ ai nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy cái?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 40: Cô giáo mua cho lớp một số gói bánh và một số gói kẹo, tất cả là 45
gói. Sau đó cô giáo lấy ra 6 gói bánh để đổi lấy 10 gói kẹo. Hỏi lúc này cả
bánh và kẹo cô giáo có tất cả bao nhiêu gói?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 41: Hai lớp 2A và 2B được đi thăm đền Cổ Loa, dự định mỗi lớp một
đoàn. Để chia thành hai đoàn có số người bằng nhau, cô giáo chuyển 6 bạn nữ
ở lớp 2A sang lớp 2B và chuyển 4 bạn nam ở lớp 2B sang lớp 2A. Lúc này
mỗi đoàn có 32 bạn. Hỏi lúc đầu mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

7
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2

Bài 42: Trên bãi cỏ có 15 con bò. Số bò nhiều hơn số trâu là 10 con. Số cừu
bằng số bò và trâu cộng lại. Hỏi trên bãi cỏ có bao nhiêu con cừu? bao nhiêu
con trâu? Tất cả có bao nhiêu con?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 43: Một thúng đựng 56 quả vừa trứng gà vừa trứng vịt. Mẹ đã bán 25 quả
trứng gà, trong thúng còn 12 quả trứng gà nữa. Hỏi lúc đầu trong thúng có bao
nhiêu quả trứng mỗi loại?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Bài 44: Năm nay con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng
với tuổi con là bao nhiêu?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Bài 45: Hiện nay Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi Bạn Mai
bằng tuổi bạn Hồng hiện nay thì tổng số tuổi của ba bạn là bao nhiêu?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Bài 46: Mai hơn Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai
nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? Người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi
nhất là mấy tuổi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Bài 47: Hôm nay là thứ hai ngày 4 tháng 5. Như vậy còn cách ngày sinh nhật
của Minh 10 ngày nữa. Hỏi sinh nhật của Minh là ngày mấy của tháng 5, vào
ngày thứ mấy trong tuần?

8
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2

Bài 48: Năm nay kỉ niệm ngày quốc tế lao động 1 - 5 vào thứ tư. Em có biết
năm nay kỉ niệm ngày thành lập Đội 15 - 5, kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 - 5
vào thứ mấy trong tuần?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 49: Bạn Mai muốn biết ngày khai giảng năm học 5 - 9 là vào thứ mấy.
Bạn Lan lại cho biết " ngày 25 -9 là vào thứ hai". Em có thể giúp bạn Mai
biết ngày khai giảng là thứ mấy trong tuần không?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Bài 50: Bạn Mận về quê thăm bà. Bạn Mận được ở với bà vừa đúng một
tuần và ngày 6 ngày. Tính ra bạn Mận chỉ ở nhà bà có 1 chủ nhật thôi. Hỏi
bạn Mận đến nhà bà vào thứ mấy trong tuần?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 51: Tìm 2 số có tích bằng 12 và số lớn gấp 3 lần số bé?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Bài 52: Đôi thỏ nhà Thu đẻ được 6 con. Vậy chuồng thỏ nhà Thu có bao nhiêu
đôi tai thỏ, bao nhiêu chân thỏ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 53: Hà có 40 viên bi màu xanh và đỏ. Hà cho Tú 15 viên bi xanh thì Hà còn
lại 8 viên bi xanh.Hỏi Hà còn bao nhiêu viên bi đỏ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 54: Tìm hiệu giữa số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số lẻ bé nhất có một
chữ số?9
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài 55: Thầy giáo có 45 quyển vở, thầy thưởng cho 6 học sinh, mỗi bạn 4
quyển. Hỏi sau khi thưởng thầy còn lại mấy quyển?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 56: Nếu Nam cho Hà 4 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau, và mỗi bạn
có 18 viên bi. Hỏi trước khi cho Nam có bao nhiêu viên bi? Hà có bao nhiêu
viên bi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 57: Trong một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ hơn số trừ 27 đơn
vị. Hỏi số bị trừ sẽ bằng bao nhiêu? Hãy viết phép trừ đó?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 58: Viết tiếp 3 số thích hợp vào dãy sau:
0 ; 1 ; 1; 2 ;4 ;7;…..; …..; …..
Bài 59: Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, kim dài và kim ngắn gặp nhau mấy
lần?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 60: Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Biết số trừ bằng hiệu số.
Tìm số bị trừ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 61: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Lan cho Hoa
số kẹo là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 62: Có hai thùng đựng dầu, thùng thứ nhất chứa 55 lít dầu. Nếu đổ từ
thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 13 lít dầu thì số dầu hai thùng bằng nhau.
Hỏi lúc đầu thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?


10
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….


BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài 63:a) Có bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 27?....................................
b) Có bao nhiêu số có ba chữ số bé hơn 534?..................................................
c) Từ 68 đến 179 có bao nhiêu số có ba chữ số?..............................................
Bài 64: Tìm tất cả các số có hai chữ số bé hơn 27 mà chữ số hàng đơn vị của
nó lớn hơn 3?.................................................................................................
Bài 65: Tìm x:
a) 45< x - 13 < 47 b) 57 > x + 24 > 55
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 66: Cho số 346.
a) Số đó thay đổi thế nào nếu giảm chữ số hàng trăm đi 2 đơn
vị?.......................
…………………………………………………………………………………….
b) Số đó thay đổi thế nào nếu tăng chữ số hàng chục thêm 5 đơn vị?................
…………………………………………………………………………………
c) Số đó thay đổi thế nào nếu xoá chữ số hàng đơn
vị?..........................................
……………………………………………………………………………………
Bài 67: Để đánh số trang của một quyển sách dày 17 trang thì ta phải dùng
hết bao nhiêu chữ
số?..................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Bài 68: Để đánh số trang một quyển sách từ 134 đến 143, ta phải dùng hết
bao nhiêu chữ số?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 69: Bạn An dùng hết 27 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số
liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? ( a là số cuối cùng của dãy số)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

11
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Bài 70: Hoà có nhiều hơn Bình 19 viên bi. Hỏi nếu Hoà cho Bình 9 viên thì
bây giờ Hoà còn nhiều hơn Bình mấy viên bi?( Vẽ sơ đồ để giải)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP 2
Bài 71:a) Có bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 34?....................................
b) Có bao nhiêu số có ba chữ số bé hơn 425?..................................................
c) Từ 68 đến 279 có bao nhiêu số có ba chữ số?..............................................
Bài 72: Tìm tất cả các số có hai chữ số bé hơn 24 mà chữ số hàng đơn vị của
nó lớn hơn 4?.................................................................................................
Bài 73: Tìm x:
a) 48< x - 13 < 50 b) 67 > x + 24 > 65
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 74: Cho số 572.
a) Số đó thay đổi thế nào nếu tăng chữ số hàng trăm lên 2 đơn
vị?.......................
…………………………………………………………………………………….
b) Số đó thay đổi thế nào nếu giảm chữ số hàng chục đi 4 đơn vị?................
…………………………………………………………………………………
c) Số đó thay đổi thế nào nếu xoá chữ số hàng đơn
vị?..........................................
……………………………………………………………………………………
Bài 75: Để đánh số trang của một quyển sách dày 19 trang thì ta phải dùng
hết bao nhiêu chữ
số?..................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Bài 76: Để đánh số trang một quyển sách từ 124 đến 122, ta phải dùng hết
bao nhiêu chữ số?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 77: Bạn An dùng hết 29 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số
liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? ( a là số cuối cùng của dãy số)


12
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Bài 78: Hoà có nhiều hơn Bình 15 viên bi. Hỏi nếu Hoà cho Bình 9 viên thì
bây giờ Bình sẽ nhiều hơn Hoà mấy viên bi?( Vẽ sơ đồ để giải)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Bài 1 : Từ 3 chữ số 3, 5 , 6 . Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số có thể
được
Bài 2 : Hãy viết các số có hai chữ số sao cho mỗi số chỉ có 1 chữ số 5
Bài 2 : Từ 3 số 4 , 7 , 9 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau ( Ở
mỗi số không có hai chữ số giống nhau )
Bài 3 : Số x có bao nhiêu chữ số biết
a) x bé hơn 100
b) x đứng liền sau một số có hai chữ số
Bài 4 : Tìm x biết
a) x + 12 = 32 b ) 42 + x = 57

c) x + 26 = 12 + 67 d ) 24 + x = 86
– 21
Bài 5 : Tìm x biết
a) x – 17 = 43 b ) x – 15 = 12 + 49 c) x – 34 =
67 – 21
Bài 6 : Tìm x biết
a) 17 – x = 12 b) 72 + 12 – x = 48 c) 27 + 26 – x
= 67 – 39

Bài 7 : Tìm y biết
a) y + 56 = 56 – y b) 48 - y = 48 + y c) 9 X
y=7 Xy
Bài 8: Điền dấu < , > , = thích hợp vào chỗ trống ( Với x khác 0 )
a) x + 32 ............41 + x d) 42+ 21 + x ........42
+ 21
b) 56 – y ........... 45 – y g) 52 – 47 ..........52 –
47 – x
c) x – 26 ........... x – 18 h) 29 + 42 – x .....42 +
29 + x
Bài 9 : Bao gạo thứ nhất nặng 26 kg , bao gạo thứ 2 nặng hơn bao gạo thứ
nhất 15 kg . Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu kg ?

13
Bài 10 : Thùng thứ nhất đựng 32 lít dầu , thùng thứ 2 đựng ít hơn thùng thứ
nhất 9 lít dầu . Hỏi cả hai thùng đựng được bao nhiêu lít dầu ?
Bài 11 : Một cửa hàng có 68 kg đường . Sau một ngày bán hàng còn lại 18 kg
đường . Hỏi cửa hàng đã bán hết bao nhiêu kg đường ?
Bài 12 : Một cửa hàng bán được 45 kg gạo trong ngày đầu , còn lại 28 gạo
sau ngày thứ nhất . Sau ngày thứ hai còn lại 2 kg gạo . Hỏi lúc ban đầu cửa
hàng có bao nhiêu kg gạo ? Cả hai ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu kg
gạo ?
Bài 13 : Có một cân đĩa và hai quả cân loại 1kg và 5 kg . Làm thế nào cân
được 4 kg gạo qua một lần cân ?
Bài 14: Thứ 5 tuần này là ngày 8 tháng 7 . Hỏi thứ 5 tuần trước là ngày nào ?
Bài 15 : Thứ sáu tuần này là ngày 16 tháng 9 . Hỏi thứ 7 tuần sau là ngày nào
Bài 16 : Hồng muốn biết sinh nhật của mình 15 tháng 6 là ngày thứ mấy .Bạn
Mai lại cho biết ngày 7 tháng 6 là ngày thứ 3. Em hãy giúp bạn Hồng biết
ngày sinh nhật của bạn là ngày thứ mấy ?
Bài 17: An có 12 viên bi . Bình có nhiều hơn An 9 viên bi . Chung có ít hơn
Bình 6 viên bi . Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu viên bi ?
Bài 18 : Bạn An có 9 viên bi . Nếu An cho Bình 4 viên bi thì Bình có 10 viên
bi . Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi
Bài 19 : Dũng có 1 số bi xanh và đỏ . Biết rằng số bi của Dũng ít hơn 10
viên . Trong đó số bi đỏ hơn số bi xanh 7 viên . Hỏi Dũng có bao nhiêu bi xanh
, bao nhiêu bi đỏ?
Bài 20 : Lan có 4 bìa xanh và đỏ , số bìa xanh ít hơn số bìa đỏ . Hỏi Lan có
bao nhiêu tấm bìa xanh , bao nhiêu tấm bìa đỏ ?
Bài 21 : Minh có 18 viên bi , nếu Minh cho Bình 3 viên thì Bình có nhiều hơn
Minh 3 viên bi . Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi ?
Bài tập 22 : Có ba thúng xoài , thúng thứ nhất ít hơn thúng thứ hai 6 quả ,
thúng thứ ba nhiều hơn thúng thứ hai 5 quả . biết thúng thứ nhất có 12 quả .
Hỏi
a) Thúng nào có nhiều xoài nhất ?
b) Cả ba thúng có bao nhiêu quả xoài

Bài 23 : Hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng , bao
nhiêu tam giác , bao nhiêu tứ giác , kể tên các hình đó
Bài 24 : Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống
75
3 8
a) - b) c) -
9
28
5
27 6 1
Bài 25 : Điền các số vào ô trống sao cho có đủ các
số từ 1 đến 9 sao cho tổng các số trong mỗi hàng ,
trong mỗi cột đều bằng 15 9

Bài 26 :
Hình vẽ bên có ........ đoạn thẳng 3 5
Kể tên các đoạn thẳng :
................................................................
14
................................................................
................................................................
A
................................................................
................................................................ 5cm
2 cm
4cm
E
Hình vẽ bên có ........hình tam giác 4 cm
3 cm
1 cm
G
Tính chu vi mỗi tam giác 2cm 3 cm C
B
2 cm
Bài 27 : 3 cm 4 cm
Hình vẽ dưới đây có ....... tứ giác D

Có ...........hình chữ nhật
Có ...........hình vuông
Bài tập khỏc
Bài 1 : Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 66 gói kẹo , ngày thứ nhất bán
hơn ngày thứ hai 14 gói kẹo . Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu
gói kẹo.
Bài 2 : Lan có nhiều hơn Huệ 8 bông hoa, Hồng có nhiều hơn Lan 4 bông
hoa . Hỏi Hồng có nhiều hơn Huệ bao nhiêu bông hoa?
Bài 3 : Khánh có 18 quyển truyện . Nếu Khánh cho Hoà 2 quyển truyện thì
Hoà có 19 quyển truyện . Hỏi Khánh và Hoà ai nhiều truyện hơn.
Bài 4 : Hộp thứ nhất có 78 viên kẹo , hộp thứ hai có ít hơn hộp thứ nhất 16
viên kẹo . Hỏi cả hai hộp có bao nhiêu viên kẹo?
Bài 5 : Có hai đàn vịt , đàn vịt thứ nhất có 95 con , đàn vịt thứ nhất nhiều hơn
đàn vịt thứ hai 32 con . Hỏi cả hai đàn vịt có bao nhiêu con?
Bài 6 : Đoạn thẳng MN dài 45 cm , đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng MN
14 cm . Hỏi đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu cm ?
Bài 7 : Đặt một đề toán sau rồi giải 46 viªn bi
Tóm tắt :

Hï ng:
15 viªn bi
? viªn bi

Dòng:
15
Bài 7 : Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 25 chiếc xe đạp , ngày thứ nhất
bán ít hơn ngày thứ hai 8 chiếc xe đạp . Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được
bao nhiêu chiếc xe đạp?
Bài 8 : Nam có ít hơn Bảo 8 viên bi . Hùng cho Nam thêm 3 viên bi . Hỏi Bảo
còn nhiều hơn Nam bao nhiêu viên bi?
Bài 9 : Hùng cân nặng 22 kg . Hoàng cân nặng 24 kg . Hậu cân nặng 23 kg .
Hỏi
a) Bạn nào cân nặng nhất ?
b) Hùng và Hoàng cân nặng bao nhiêu kg?
c) Cả ba bạn cân nặng bao nhiêu kg?
Bài 10: Có 1 cân đĩa , người ta đặt lên đĩa cân thứ nhất 3 kg , đĩa thứ hai đặt
túi đường và quả cân 1 kg thì cân thăng bằng . Hỏi túi đường nặng bao nhiêu
kg?
Bài 11 : Bao gạo và bao đường cân nặng 86 kg . Bao gạo cân nặng 42 kg .
Hỏi bao nào nặng hơn và nặng hơn bao kia bao nhiêu kg?

Bài 12 : Một thùng nước mắm có 36 lít . Sau khi rót ra bán thùng còn lại 12
lít . Hỏi số mắm đã bán được và số mắm còn lại trong thùng số mắm nào
nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu?

Bài 14 : Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác ,
bao nhiêu tứ giác ? Kể tên các tam giác , tứ giác đó
C
B
.........................................................................
G
.........................................................................

..........................................................................
E
F
A D
.........................................................................

Bài 15 : Nối phép tính với các số thích hợp

32+ 19 92 - 38 28 + 3253
52 51
55 53
5771 - 48 44 + 8 80 - 25Bài 16 : Tính độ dài đường gấp khúc ABCD
B
D
m
3c 4
5 cm
cm

16
A
C
Bài 17: Độ dài đường gấp khúc ABCD có tổng độ dài của hai đoạn thẳng AB
và BC bằng 36 cm , đoạn thẳng CD dài 25 cm . Tính độ dài đường gấp khúc
ABCD?

Bài 18 : Con kiến vàng bò từ A đến C , con kiến đen bò từ C đến E . Hỏi con
kiến nào bò được đoạn đường dài hơn?
B D
3
cm
m
4 cm
5c 4c
m
A C

E


Bài 19: Hai đường gấp khúc ABC và MNP có độ dài bằng nhau, đoạn thẳng
AB dài hơn đoạn thẳng MN . Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng BC và đoạn
thẳng NP .

Bài 20 : Tam giác ABC có cạnh AB dài 14 cm , cạnh BC dài 18 cm, cạnh CA
dài 22 cm . Tính chu vi tam giác ABC .
Bài 21: Tính chu vi tứ giác MNPQ có độ dài các cạnh lần lượt là 15 cm, 2
dm3cm, 20 cm, 3 dm?
+39 - 25
Bài 23: Điền số 4 - 18
2


- ...
+ ... + ...
2 6
17 42
4 3


+ 48
+27 - 39
85
ÔN TẬP KỲ I - TOÁN LỚP 2

Bài 1 : Tính
15 + 67 – 11 = 98 – 69 + 7 =

17
82 – 46 + 12 = 59 + 17 – 28 =
Bài 2 : Đặt tính và tính

15 + 7 57 + 29 87 – 29 56 - 47 46 + 54
100 – 34
Bài 3 : Tìm x biết :
x + 12 = 71 17 + x = 32 34 – x = 15 x – 34 = 15
Bài 4 : Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 25 thùng sữa , ngày thứ nhất
bán ít hơn ngày thứ hai 8 thùng sữa .
Hỏi ngày thứ hai của hàng đó bán được bao nhiêu thùng sữa?
Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu thùng sữa ?

Bài 5 : Trong hình vẽ bên :
Có :.......................đoạn thẳng A B D
Đó là các đoạn
thẳng ............................
C
............................................................... E
...............................................................
Có ........................đường thẳng
Đó là các đường thẳng :.........................
................................................................
Có ba điểm thẳng hàng là :..................................................................
TOÁN ÔN TẬP TUẦN 23
Bài 1 : Từ 4 chữ số : 0 ; 1; 2; 3 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác
nhau
Bài 2 :Cho số a có hai chữ số
a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 2 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị ?


18
b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 2 thì
số a tăng thêm bao nhiêu đơn vị ?
Bài 3 :
a) Tìm những số lớn hơn 35 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 4
b) Tìm những số có hai chữ số bé hơn 24 mà chữ số hàng đơn vị của nó
lớn hơn 4

Bài 4 : Viết tất cả những số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12
Bài 5 : Viết tất cả những số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó 5
Bài 6 : Viết các số có hai chữ số biết tổng hai chữ số của nó bằng số lớn
nhất có 1 chữ số và hiệu hai chữ số của nó bằng 3 .


Bài 7 : Hai số có hiệu bằng 14 , nếu thêm vào số trừ 3 đơn vị và giữ nguyên
số bị trừ thì hiệu mới bằng bao nhiêu ?


Bài 8 : Tổng của hai số sẽ thay đổi như thế nào nếu mỗi số hạng cùng tăng
thêm 25 đơn vị ?
Bài 9 : Tìm 1 số biết số lớn nhất có hai chữ số trừ đi số đó thì được kết quả
là 35 ?
Bài 10 : Số 45 thay đổi như thế nào nếu :
a) Xoá bỏ chữ số 5
b) Thay đổi vị trí chữ số 4 và chữ số 5
c) Tăng chữ số hàng chục thêm 2

Bài 11 : Để đánh các trang của cuốn sách dày 15 trang cần dùng bao nhiêu chữ
số để đánh
Bài 12 : Nga dùng 20 chữ số để viết các số liền nhau thành 1 dãy số 0;1;2;3;
…;a . Hỏi a là số nào ?

Bài 13 : Viết thêm 4 số vào dãy sau :
a) 3 ; 6 ; 9 ; …………………………….
b) 39 ; 35 ; 31 ; ………………………...
Bài 14 : Tìm x
a) 14 – x = 14 – 2 c) 46 < x – 45 < 49
b) 52 + 4 > x + 52 d) x – 8 < 3
Bài 15 : Điền chữ số thích hợp vào hoa thị
*3
19
+
1
*00

Bài 16 : Tính nhanh
a) 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9
b) 75 – 13 – 17 + 25
Bài 17 : Ngày đầu cửa hàng bán được 15 kg đường . Ngày sau bán hơn ngày
đầu 5 kg đường . Cửa hàng còn lại 40 kg đường . Hỏi
a) Ngày sau bán được bao nhiêu kg đường
b) Trước khi bán cửa hàng có tất cả bao nhiêu kg đường
Bài 18 : Mai cao hơn Hoa 2 cm . Bình thấp hơn Mai 3 cm . Hỏi ai cao nhất ? Ai thấp
nhất . Hoa cao hơn Bình mấy cm ?
Bài 19 : Mẹ để hai đĩa cam bằng nhau trên bàn . Lan lấy 3 quả từ đĩa bên phải
bỏ sang đĩa bên trái . Hỏi bây giờ đĩa bên nào nhiều cam hơn và nhiều hơn
mấy quả cam?

Bài 20 : Lan có 20 cái kẹo , Hà có 14 cái kẹo . Hỏi Lan phải cho Hà mấy cái
kẹo để só kẹo hai bạn bằng nhau .

Bài 21 : Lan hơn Huệ 4 quyển vở . Huệ lại tặng Lan 3 quyển vở . Hỏi bây
giờ ai nhiều vở jơn và nhiều hơn mấy quyển .
Bài 22 : Thu hơn Lan 7 nhãn vở . Lan lại cho Thu 5 nhãn vở . Hỏi bây giờ ai
có nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy nhãn vở .

18/3/2011
Bài 1 : Trong chuồng có cả gà và thỏ . Bạn Hoa đếm được tất cả có 8 cái
chân . Em hãy đoán xem trong chuồng có mấy con gà ? mấy con thỏ ?

Bài 2 : Từ can 10 lít dầu em muốn rót sang can 3 lít và can 2 lít . Hỏi có thể rót
đầy được mấy can 2 lít ? mấy can 3 lít ?

Bài 3 : Có 9 lít nước mắm đựng vào các can loại 2 lít và 3 lít . Hỏi có bao
nhiêu can 2 lít ? bao nhiêu can 3 lít ?
Bài 4 : Có 17 lít nước đựng trong các can 5 lít và 2 lít . Hỏi có mấy can 5 lít ?
mấy can 2 lít ?
Bài 5 : Dũng có 1 số bi xanh và đỏ . Biết rằng số bi của Dũng bé hơn 10 . Số
bi đỏ hơn số bi xanh là 7 viên . Hỏi Dũng có mấy bi xanh ? mấy bi đỏ ?

Bài 6 : Tổng số bút chì màu và đen của Lan bé hơn 9 . Số bút màu hơn số bút
đen là 6 cái . Hỏi Lan có mấy bút đen ? mấy bút màu ?


18/ 3 / 2011
To¸n


20
Bµi 1 : Võa gµ võa chã ®Õm ®îc 10 c¸i ch©n . BiÕt sè gµ nhiÒu h¬n sè
chã . Hái cã bao nhiªu gµ ? Bao nhiªu con chã ?
Bµi 2 : Cã 13 lÝt dÇu ®ùng vµo c¸c can 3 lÝt vµ 2 lÝt . BiÕt sè can 3 lÝt
nhiÒu h¬n sè can 2 lÝt . Hái cã mÊy can 2 lÝt ? MÊy can 3 lÝt ?

Bµi 3 : Võa gµ võa thá ®Õm ®îc 14 c¸i ch©n . BiÕt sè thá nhiÒu h¬n
sè gµ . Hái cã mÊy con thá ? MÊy con gµ ?
Bµi 4 : Hoµ c©u ®îc tæng sè c¸ Ýt h¬n 11 , gåm c¸ r« vµ c¸ giÕc . Sè c¸
r« h¬n c¸ giÕc lµ 8 con . Hái cã mÊy con c¸ r« ? MÊy con c¸ giÕc ?
Bµi 5 : Lan c©u ®îc tæng sè c¸ Ýt h¬n 12 , gåm c¸ tr«i vµ c¸ r« . Sè c¸
tr«i h¬n c¸ r« lµ 9 con . Hái cã bao nhiªu con c¸ tr«i ? bao nhiªu con c¸
r« ?
To¸n

Bµi 1 : Con ngçng vµ con gµ céng l¹i b»ng con ngan vµ con vÞt céng l¹i .
Con ngçng nÆng b»ng hai con vÞt . Hái gi÷a con gµ vµ con ngan con
nµo nÆng h¬n ? Cã thÓ nãi ch¾c ch¾n con ngan nÆng b»ng hai con
gµ kh«ng ?

Bµi 2 : C« gi¸o chÊm bµi to¸n cña bèn b¹n Hoµ , B×nh , H¶i , Tó th× cã
hai ®iÓm 10 , cã mét ®iÓm 9 vµ mét ®iÓm 7 . Hoµ ®îc ®iÓm cao h¬n
B×nh nhng l¹i thÊp h¬n H¶i . Hái mçi b¹n ®îc mÊy ®iÓm ?

Bµi 3 : Ba b¹n ®i c©u c¸ . Trong giá c©u ®îc 3 con c¸ r« vµ chõng Êy con
c¸ giÕc . Sè c¸ trª Ýt h¬n c¸ giÕc nhng l¹i nhiÒu h¬n c¸ qu¶ . Hái ba b¹n
c©u ®îc mÊy con c¸?

Bµi 1: Cã 9 lÝt dÇu em muèn rãt vµo can 5 lÝt vµ can 2 lÝt. Hái em cã
thÓ rãt ®Çy ®îc mÊy can 5 lÝt vµ mÊy can 2 lÝt ?

Bµi 2: C¶ gµ vµ chã ®Õm ®îc 12 c¸i ch©n. BiÕt sè gµ nhiÒu h¬n sè chã.
Hái cã mÊy con gµ? MÊy con chã?

Bµi 3: Lan cã 1 sè tê giÊy mÇu xanh vµ ®æ. BiÕt r»ng tæng sè giÊy
mÇu cña lan bÐ h¬n 13. Sè giÊy mÇu ®á h¬n giÊy mÇu xanh lµ 10 tê.
Hëi Lan cã mÊy tê giÊy mÇu xanh? MÊy tê giÊy mÇu ®á?


Bµi 4: Hµ, Lan, Thu cã 7 c¸i bót. Lan cã nhiÒu h¬n Hµ nhng Ýt h¬n Thu.
Hëi mçi b¹n cã mÊy c¸i bót?
Bµi 5: a. TÝnh ®é dµi ®êng gÊp khóc ABCDE :

B D

8 cm 7 cm 1 dm
9 cm

21
A C
E2. Cho h×nh vÏ sau: B G
6cm 7cm
1dm 1dm
8cm
A C E

a) Cã mÊy ®êng gÊp khóc gåm 3 ®o¹n th¼ng? TÝnh ®é dµi mét trong
c¸c ®êng gÊp khóc ®ã ?
b)Cã mÊy ®êng gÊp khóc gåm 4 ®o¹n th¼ng? TÝnh ®é dµi mét trong c¸c ® êng
gÊp khóc®ã

Bµi 1: Trong hép cã 5 bi xanh vµ 8 bi ®á. An kh«ng nh×n vµo hép lÊy ra
2 lÇn mçi lÇn 4 viªn. Hái cã thÓ nãi ch¾c ch¾n r»ng trong sè bi lÊy ra
®ã cã:
a) Ýt nhÊt 3 viªn bi ®á kh«ng?
b) Ýt nhÊt 1 viªn bi xanh kh«ng?

Bµi 2: Cã 4 bãng xanh, 5 bãng ®á, 6 bãng vµng. Lan kh«ng nh×n vµo tói
lÊy ra 2 lÇn mçi lÇn 5 qu¶. Hái trong sè bãng lÊy ra:
a) Ch¾c ch¾n cã 1 bãng vµng kh«ng?
b) Ch¾c ch¾n cã 1 bãng ®á kh«ng?
Bµi 3: Trong hép cã 4 bót mÇu ®á, 6 bót mÇu xanh vµ 3 bót mÇu vµng.
B¹n An lÊy tõ hép ra 10 c¸i bót. Hái cã thÓ nãi ch¾c ch¾n r»ng trong 10
c¸i bót An lÊy ra:
a) Cã Ýt nhÊt 1 bót mÇu vµng kh«ng?
b) Cã Ýt nhÊt 1 bót mÇu ®á kh«ng?

Bµi 4: Bi xanh cã 6 viªn, bi ®á cã 9 viªn, bi vµng cã 4 viªn. Tó kh«ng
nh×n vµo hép lÊy ra 12 viªn bi. Hái cã thÓ nãi ch¾c ch¾n r»ng trong 12
viªn bi lÊy ra ®ã:
a) Cã Ýt nhÊt 1 viªn bi xanh kh«ng?
b) Cã Ýt nhÊt 1 viªn bi ®á kh«ng?
c) Cã Ýt nhÊt 1 viªn bi vµng kh«ng?

Bµi 5: Hµ, Minh, Trang cïng ®i h¸i hoa ®îc tÊt c¶ 38 b«ng. Sè hoa cña
Hµ vµ Minh h¸i ®îc lµ 28 b«ng. Sè hoa cña Minh vµ Trang h¸i ®îc lµ 29
b«ng. TÝnh sè hoa cña mçi b¹n h¸i ®îc?

Bµi 6: Lan h¬n Hµ 4 tuæi, kÐm Th¶o 3 tuæi. Hång h¬n Hµ 6 tuæi. H·y:
a) So s¸nh sè tuæi cña Th¶o vµ Hång?

22
b) So s¸nh sè tuæi cña Lan vµ Hång?

To¸nBµi 1 : §Ó ®¸nh sè thø tù mét cuèn s¸ch tõ trang 1
®Õn trang 13 cÇn dïng bao nhiªu ch÷ sè ®Ó ®¸nh ?
Bµi 2 : T×m x

a) 17 + x – 25 = 36 b ) x + 12 < 12 + 4
c) 13 – 7 < x < 13 – 4
Bµi 3 : Con ngçng c©n nÆng 10 kg . Con ngçng c©n nÆng h¬n con vÞt
6 kg . Con gµ c©n nÆng Ýt h¬n con vÞt 2 kg . Hái con ngçng nÆng h¬n
con gµ mÊy kg ?
Bµi 4 : Lan cã nhiÒu h¬n Hång 4 b«ng hoa . §Ó hai b¹n cã sè hoa b»ng
nhau th× Lan ph¶i cho Hång mÊy b«ng hoa ?
Bµi 5 : Ba n¨m n÷a tæng sè tuæi cña hai chÞ em lµ 24 tuæi . Hái tr íc
®©y 2 n¨m tæng sè tuæi cña hai chÞ em lµ bao nhiªu ?
Bµi 6 : An cã 15 qu¶ bãng : xanh , ®á , vµng . Hái cã mÊy qu¶ bãng
®á ? MÊy qu¶ bãng vµng ? BiÕt sè bãng xanh lµ 4 qu¶ vµ bãng vµng
nhiÒu h¬n bãng xanh nhng Ýt h¬n bãng ®á .
Bµi 1 : Dòng cã 2 lo¹i bi xanh vµ ®á . H¶i cã 3 lo¹i bi xanh , vµng , tÝm .
Hái c¶ 2 b¹n cã bao nhiªu lo¹i bi kh¸c mµu vµ ®ã lµ lo¹i mµu g× ?
Bµi 2 : Toµn cã 1 sè bi xanh vµ ®á biÕt r»ng sè bi cña Toµn bÐ h¬n 10 .
Bi ®á h¬n bi xanh lµ 7 . Hái Toµn cã mÊy bi xanh , mÊy bi ®á .
Bµi 3 : Trong dÞp tÕt trång c©y líp cña Lan trång ®îc 50 c©y . Líp Tïng
trång Ýt h¬n líp Lan . NÕu líp Lan cho líp Tïng 10 c©y th× sè c©y hai líp
b»ng nhau . Hëi líp Tïng trång ®îc mÊy c©y
Bµi 4 : NÕu Toµn cho Tïng 12 hßn bi th× sè bi cña hai ng êi b»ng nhau
vµ mçi ngêi cã 24 viªn bi . Hái tríc khi cho th× Toµn cã mÊy viªn bi ? Tïng
cã mÊy viªn bi ?
Bµi 5 : An , Ba , C¨n ch¹y thi víi nhau . An kh«ng vÒ cuèi . C¨n kh«ng vÒ
®Çu . Ba kh«ng vÒ ®Çu vµ còng kh«ng vÒ cuèi . Hái b¹n nµo vÒ thø
nhÊt ? B¹n nµo vÒ thø nh× ? B¹n nµo vÒ thø 3 ?

23
Bµi 6 : Céng mçi sè sau : 600 ; 811; 900; 550 ; 411 víi 36 råi lÊy kÕt
qu¶ ®ã céng víi 64 . Cã thÓ t×m nhanh kÕt qu¶ cuèi cïng kh«ng ?

Bµi 7 : §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng biÕt tæng c¸c sè trong 3 « liÒn
nhau b»ng 20

9 5

Bµi 8 : §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng biÕt tæng c¸c sè trong 4 « liÒn
nhau b»ng 78

20 40

Bµi 9 : §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng biÕt tæng c¸c sè trong 3 « liÒn
nhau b»ng 500
150 80
Bµi 10 :
a) Em h·y ®iÒn sè cßn l¹i vµo « trèng cña d·y sè sau råi nhËn xÐt c¸ch
viÕt d·y sè ®ã

12 24 48


b)
2 6 18


c)
24 12 6

Bµi 11 : TÝnh theo c¸ch hîp lý
a) 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13

b) 8 x 3 + 2 x 8 + 4 x 8

Bµi 12 :
a) §iÒn dÊu “ + ; - ; x ; : ” vµo « trèng ®Ó d·y sè cã kÕt qu¶ ®óng
3 3 33 3 = 31
b) 7 7 7 =7

Bµi 13 : Em h·y nghÜ mét sè nµo ®ã kh«ng lín h¬n 31 ®iÒn vµo
®Ó kÕt qu¶ ®óng b»ng 0 ®îc kh«ng ?

( +2)x3–6- x3=0


24
Bài 14 : Thø n¨m tuÇn nµy lµ ngµy 15 th¸ng 6 . Hái thø n¨m tuÇn tr íc lµ
ngµy mÊy ? Thø n¨m tuÇn sau lµ ngµy mÊy ? Thø 3 tuÇn tr íc lµ ngµy
mÊy ? Thø 7 tuÇn sau lµ ngµy mÊy ?

Bµi 15 : Thø 2 tuÇn nµy lµ ngµy 4 . Hái thø 7 tuÇn sau lµ ngµy mÊy ?
Tõ thø 2 tuÇn nµy ®Õn thø 7 tuÇn sau cã mÊy ngµy ch½n ? MÊy ngµy
lÎ ?
Bµi 16 : Mét b¹n nãi “Trong tuÇn nµy cã 2 chñ nhËt liÒn nhau ®Òu lµ
ngµy ch½n ” . B¹n Êy nãi ®óng hay sai ? V× sao ?
Bµi 17 : Tay tr¸i cÇm 12 qu¶ bãng . Tay ph¶i cÇm nhiÒu h¬n tay tr¸i 8
qu¶ bãng . Hái ph¶i chuyÓn tõ tay ph¶i sang tay tr¸i mÊy qu¶ bãng ®Ó
sè bãng ë hai tay b»ng nhau ?

Bµi 18 : Nga cã 8 c¸i kÑo . Nga cã Ýt h¬n Lan 4 c¸i kÑo . Hái Lan ph¶i
cho Nga mÊy c¸i kÑo ®Ó sè kÑo hai b¹n b»ng nhau?

Bµi 19 : Lan h¸i ®îc 6 b«ng hoa . Hµ h¸i ®îc 10 b«ng hoa . Hái Hµ ph¶i
cho Lan mÊy b«ng hoa ®Ó sè hoa 2 b¹n b»ng nhau ?
Bµi 20 : MÑ ®Ó 2 gãi kÑo cã sè kÑo b»ng nhau lªn bµn . An lÊy 4 c¸i tõ
gãi nµy bá sang gãi kia . Hái b©y giê gãi nµo nhiÒu kÑo h¬n vµ nhiÒu
h¬n mÊy c¸i kÑo ?
Bµi 21 : Th¶o , Thuû , Trang cã 14 c¸i kÑo . Th¶o cã sè kÑo nhiÒu
nhÊt . Trang cã sè kÑo Ýt nhÊt cßn Thuû cã 6 c¸i . Hái mçi b¹n Th¶o ,
Trang cã mÊy c¸i kÑo ?

§Ò 1:
1) TÝnh:
536 490 490 278
+ + + +
342 250 413 161
....... ........ ........ ........

2) T×m x :
a) x + 39 + 19 = 87 + 9 b) x – 26 = 75 - 17
3) ViÕt sè tù nhiªn liªn tiÕp vµo chç chÊm:
a) 698 < .............< ...............< ..........
b) .......< ............< ................< 790
c) 699 < ............< ................< ...........

4) §iÒn dÊu > , < =
712 ..... 698 690 + 10 ......... 700
612 ....... 62011 695 ................ 691
599 + 1 ....... 600 302 ............... 301

5) Sè c©y cam trong vên cã 568 c©y vµ Ýt h¬n sè c©y bëi lµ 165 c©y.
Hái sè c©y bëi cã bao nhiªu c©y.


25
6) H×nh vÏ bªn cã :
h×nh ch÷ nhËt
? ghi tªn c¸c h×nh ®ã§Ò 2: A
1) H×nh vÏ bªn cã :
h×nh tam gi¸c
? ghi tªn h×nh ®ã
B
CD
2) §iÒn sè thÝch hîp vµo

- 25 +7 :4 x2
38

3) §iÒn sè nµo ?
0
3
4
8 ?
3
2
1
5

4) T×m x
8
x


1
1
82
1
5) a) ViÕt sè liÒn sau cña sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sèb) Sè liÒn tríc cña sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè
26
6) An cao 1 m 59 cm vµ cao h¬n B×nh 24 cm . Hái B×nh cao bao nhiªu
x¨ng - ti - mÐt ?

§Ò 3: Hä vµ tªn
1) T×m x :
a) x + 112 + 143 = 999 – 102 b) x – 123 = 400 +
56

c) 962 – x = 869 – 28 d) 45 + 47 – x = 59 +
9

2) §Æt tÝnh råi tÝnh:
916 – 302 789 – 456 589 – 506
974 – 452

3) ViÕt thªm c¸c sè liÒn sau hoÆc liÒn tríc ®Ó ®îc:
a) 5 sè tù nhiªn liªn tiÕp: 98 ; 99 ; ..... ; ..... ; ......
b) 5 sè lÎ liªn tiÕp : 195 ; 197 ; ....... ; .......... ; ..........
c) 5 sè ch½n liªn tiÕp : ......... ; ........... ; ......... ; 498 ; 500
d) 5 sè trßn chôc liªn tiÕp : ......... ; ......... ; ......... ; 970 ; 980
e) 5 sè trßn tr¨m liªn tiÕp : ......... ; ......... ; 500 ; .......... ; .........
4) Mét cöa hµng, buæi s¸ng b¸n ®îc 279 kg cam vµ b¸n ®îc nhiÒu h¬n
buæi chiÒu 125 kg cam. Hái buæi chiÒu b¸n ®îc bao nhiªu ki l« gam
cam.
5) QuÇy hµng h«m nay b¸n ®îc 193 lÝt dÇu vµ b¸n ®îc Ýt h¬n h«m qua
15 lÝt. Hái h«m qua quÇy ®ã b¸n ®îc bao nhiªu lÝt dÇu.

§Ò 4: Hä vµ tªn
1) TÝnh b»ng c¸ch hîp lý (theo mÉu)

a) 145 + 53 – 45 b) 139 + 27 – 39 c) 789 + 111 - 89
= 145 – 45 + 53 = ........................ = ..............................
= 100 + 53 = ........................ = ..............................
= 153 = ........................ = ..............................


d) 6 x 5 : 2 9x5:3 4x8:2
=6:2x5 = ............................. = ..............................
=3x5 = .............................. = ..............................

27
= 15 = .............................. = ..............................
2 ) ¤ng cao 163 cm . ¤ng thÊp h¬n bè 12 cm . Hái bè cao bao nhiªu x¨ng
ti mÐt ?


3) Thïng to ®ùng 85 lÝt vµ nhiÒu h¬n thïng nhá 13 lÝt . Hái thïng nhá cã
bao nhiªu lÝt dÇu ?4 ) TÝnh ?

45 84 84 234 5 57
+ 39 - 45 + 245
- 74 + -
39 9
2 34
34 5
5 ) H×nh bªn cã :
h×nh tam gi¸c A B C

Ghi tªn c¸c h×nh
O
®ã : ..................................................E D
G

....................................................................................
....................................................................................

§Ò 5 :
1) ViÕt 4 phÐp tÝnh thÝch hîp víi 3 sè
a) 4 , 3 , 7 b) 4 , 3 , 12


2) T×m x
a) 100 – x = 5 x 9 b) 5 x 7 + x = 100 c) x :
4 = 78 : 3

3) §é dµi ®êng gÊp khóc lµ K
N
A . 60 cm B . 65 cm
C . 90 cm D . 81 cm
A Q
P 28
4) TÝnh chu vi cña h×nh ch÷ nhËt biÕt chiÒu
dµi 16 cm , chiÒu réng ng¾n h¬n chiÒu dµi 5 cm ?5 ) TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c biÕt 3 c¹nh cña tam gi¸c ®ã b»ng nhau vµ
b»ng 15 cm
Bài ôn tập học kì II
Bài 1) Đặt tính rồi tính :
36 + 23 ; 100 – 46; 60 + 27; 72 – 19 ; 57 + 38; 98 – 49; 100
– 60
45 + 59; 67 + 23 18 + 35 76 – 37 81 – 37 21 + 29 57
– 48
32 : 8 9x4 40 : 4 50 : 10 24 : 6 27 : 9 21 :
3
35 : 5 12 : 6 15 : 3 18 : 6 20 : 4 26 : 4 18 :
9
3x8 4x7 6x5 9x5 8x4 9x 2 6x
3
3x4 9x3 7x5 10 x 3 2x7 3x3 4x
4
Bài 2) Điền số : 2 dm 8cm = ……….cm 32cm = …….dm…….cm
90cm = ………..dm 8dm = ……..cm
Bài 3) Tìm x:
a) x +17 = 90 – 9 ; b) 71 – x = 17 + 12 c) 3 x x = 12 + 18
d) x : 4 = 36 : 9 e) 28 : x = 65 – 58 f) 7 x x = 81 - 60
Bài 4) Toàn có 26 viên bi, Toàn có nhiều hơn Nam 9 viên bi. Hỏi Nam có bao
nhiêu
viên bi?
Bài 5: Mỗi con vịt có 2 cái chân. Hỏi 7 con vịt có bao nhiêu cái chân?
Bài 6:Mỗi xe đạp có 2 bánh. Hỏi 5 xe đạp như thế có bao nhiêu bánh xe?
Bài 6: Tính nhẩm:
3x7= 18 : 2 = 4x6= 16 : 4 =
4x8= 28 : 4 = 3x4= 20 : 2 =
5x5= 15 : 3 = 5x2= 30 : 3
Bài 7: Câu 3: Tìm x :
a/ x + 3 = 15 b/ 9 + x = 15 c/ x – 14 = 37 d/ 89 – x
= 67
e/ x + 39 = 60 f/ 48 + x = 65 g/ x – 34 = 29 h/ 73 – x
= 45
Bài 8 : Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh?
Bài 9: Tìm x:
a/ x : 4 = 9 b/ x : 4 = 5 c/ x : 5 = 7 d/ x : 3 =
10
e/ 45 : x = 9 f/ 35 : x = 7 g/ 27 : x = 3 h/ 28 : x
=8

29
Bài 10: Mỗi chuồng có 5 con thỏ . Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu
con thỏ?
Bài 11:Tìm x:
a/ x x 4 = 36 b/ 3 x x = 27 c/ 10 x x = 40 d/ x x 7 = 28
e/ 4 x x = 24 f/ x x 8 = 32 g/ 5 x x = 45 h/ 7 x x = 35
Bài 12: An và Huy có tất cả 26 hòn bi. Nếu An cho Huy 5 hòn bi, Huy cho An
7 hòn bi. Lúc này trong túi 2 bạn có bi = nhau. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu bi,
Huy có bao nhiêu bi?
Bài 13: Biết thỏ ít hơn gà 18 con và số thỏ là 19 con. Hỏi cả gà và thỏ có bao
nhiêu chân?
Câu 14 : An cho Bình 16 viên bi, An còn lại 26 viên bi. Hỏi trước khi cho Bình
thì An có bao nhiêu viên bi ?
1) Tuổi của Bố hiện nay 35 tuổi, con là 12 tuổi.Tính tổng số tuổi của con và
bố khi con bằng tuổi bố.
2) Tuổi của Anh hiện nay là 45 tuổi , em là 37 tuổi .Tính tổng số tuổi của 2
anh em khi tuổi anh bằng tuổi em.
3) a)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 12.
b)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 13.
c)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 15.
d)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 17.
e)Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số đó bằng 11.
3)Có 1 lượng gạo ,khi cho vào mỗi túi 4 kg thì được 10 túi.Hỏi cũng lượng
gạo đó cho vào mỗi túi 5kg thì được bao nhiêu túi.
4) Có 1 lượng gạo, khi cho vào mỗi túi 3kg thì được 11 túi và còn thừa
2kg.Hỏi lượng gạo đó là bao nhiêu kg?
5) Có 1 lượng gạo, khi cho vào mỗi túi 5kg thì được 8 túi và còn thừa 4kg.Hỏi
lượng gạo đó là bao nhiêu kg?
6) Có 1 lượng dầu, khi cho vào mỗi thùng 5 lít thì được 6 thùng.Hỏi cũng
lượng dầu đó cho vào mỗi thùng 3 lít thì được bao nhiêu thùng?
7)Với 1 can 5 lít và 1 can 3 lít .làm thế nào để đong được 2 lít dầu?
8) Với 1 can 5 lít và một can 2 lít . Làm thế nào để đong được 1 lít dầu?
9) Với 1 can 5 lít và một can 3 lít .Làm thế nào để đong được 1 lít dầu?
10)Có 13 lít nước mắm đựng trong các loại can 2 lít, 3 lít và 5 lít . Hỏi mỗi
loại có mấy can?
11)Bình có nhiều hơn An 11 viên bi.nếu Bình cho An 6 viên bi thì Bình ít hơn
An mấy viên bi?
12)Mai có nhiều hơn Nam 12 viên bi .Hỏi Mai phải cho Nam bao nhiêu viên bi
để 2 bạn có số bi bằng nhau?
13)Linh có nhiều hơn Hà 13 viên bi .Nếu Linh cho Hà 5 viên bi thì số bi Linh
còn nhiều hơn Hà là bao nhiêu viên?
14)Lan có nhiều hơn Huệ 12 quyển vở .Hồng cho Huệ 4 quyển vở .Hỏi Lan
còn nhiều hơn Huệ bao nhiêu quyển vở.
15) An có nhiều hơn Dũng 1 số viên bi.Nếu An cho Dũng 8 viên bi thì hai bạn
có số bi bằng nhau.Hỏi An có nhiều Dũng bao nhiêu viên bi?
16)Nếu lấy ba chữ số 1,2,4 làm chữ số hàng chục,năm chữ số 3,5,6,7,9 làm
chữ số hàn đơn vị .Hãy viết tất cả các số có hai chữ số đó?


30
17)An có 1 số hộp bi, mỗi hộp 5 viên .An mua thêm 30 bi nữa .Hỏi An có
thêm được bao nhiêu hộp bi?
18)Có 5 con chim được nhốt vào trong 4 cái lồng.Có thể nói chắc chắn rằng
có ít nhất 1 cái lồng nhốt hai con chim không?
19)Với 3 chữ số 2,5,7 .Hãy lập các số có 3 chữ số , sao cho mỗi số có ba chữ
số khác nhau.
20)Với 3 chữ số 1,2,3 .Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số.
21)Một người đi bộ trong 1 giờ được 5 km .Hỏi trong 3 giờ người đó đi được
bao nhiêu km?
22)Một sợi dây dài 18m,người ta cắt ra làm 3 khúc bằng nhau.Hỏi mỗi khúc
dây dài bao nhiêu m?
23)Hai xe khách đi ngược chiều nhau từ tỉnh A và tỉnh B ,gặp nhau tại điểm
C.Chỗ hai xe gặp nhau cách tỉnh A 36 km và cách tỉnh B 45 km.Hỏi 2 tỉnh A
và B cách nhau bao nhiêu km?
24)Đoạn đường từ xã A đến xã B dài 14 km,đoạn đường từ xã B đến xã C dài
hơn đoạn đường từ xã A đến xã B là 7 km.Hỏi đoạn đường từ xã B đến xã C
dài bao nhiêu km?
25)Từ 3 chữ số 0,2,5.
a) Hãy lập các số có hai chữ số từ 3 chữ số trên.
b) Hãy lập các số có ba chữ số từ 3 chữ số trên.
26)Trong hộp có 5 bi xanh và 8 bi đỏ.Bình không nhìn vào hộp lấy ra 2 lần
mỗi lần 4 viên bi.Hỏi có thể nói chắc chắn rằng số bi của Bình lấy ra :
a)Có ít nhất 3 bi đỏ không?
b)Có ít nhất 1 bi xanh không?
27) Làm thế nào để đong được 2 lít dầu khi có 1 can 3 lít và 1 can 7 lít.
28)Có 8 lít dầu đựng trong các loại thùng loại 2 lít và loại 3 lít .Hỏi mỗi loại
có mấy thùng.
31
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản