Bài tập access - Kiểu xâu kí tự

Chia sẻ: vtuan0211

Đây là bài tập access - Kiểu xâu kí tự gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

Nội dung Text: Bài tập access - Kiểu xâu kí tự

B1 xóa các kí tự trắng ở đầu và cuối chuỗi
while s[1]=' ' do delete(s,1,' ');
while s[length(s)]=' ' do delete(s,length(s),' ');

{tạo sâu chỉ có 1 dấu cách giữa các từ}
i:=1;
while ilength(s) do if (s[i]=' ' and s[i+1]=' ') then delete(s,i+1,' ') else i:=i+1;

B2 đếm số từ trong xau
program demsotu;
Var S:string;
i,d:byte;
Begin
write('Nhap vao xau:');
Readln(S);
S:=S+' ';
d:=0;
For i:=1 to length(S) do
if (S[i]' ') and (S[i+1]=' ') then inc(d);
write('Xau co so tu la:',d);
Readln
End.

B3 Lập trình nhập vào một xâu từ bàn phím. Hãy biến đổi xâu đã cho bằng cách
thay đổi tấ cả các dấu chấm liền nhau bằng được thay bằng một dấu chấm
procedure Chuanhoa(var s:string);
var i:integer;
begin
while s[1]=' ' do delete(s,1,1);
while s[length(s)]=' ' do delete(s,length(s),1);
i:=1;
while i
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản