Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Bài tập access - Kiểu xâu kí tự

Chia sẻ: Vo Minh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
258
lượt xem
85
download

Bài tập access - Kiểu xâu kí tự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là bài tập access - Kiểu xâu kí tự gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập access - Kiểu xâu kí tự

  1. B1 xóa các kí tự trắng ở đầu và cuối chuỗi while s[1]=' ' do delete(s,1,' '); while s[length(s)]=' ' do delete(s,length(s),' '); {tạo sâu chỉ có 1 dấu cách giữa các từ} i:=1; while i<>length(s) do if (s[i]=' ' and s[i+1]=' ') then delete(s,i+1,' ') else i:=i+1; B2 đếm số từ trong xau program demsotu; Var S:string; i,d:byte; Begin write('Nhap vao xau:'); Readln(S); S:=S+' '; d:=0; For i:=1 to length(S) do if (S[i]<>' ') and (S[i+1]=' ') then inc(d); write('Xau co so tu la:',d); Readln End. B3 Lập trình nhập vào một xâu từ bàn phím. Hãy biến đổi xâu đã cho bằng cách thay đổi tấ cả các dấu chấm liền nhau bằng được thay bằng một dấu chấm procedure Chuanhoa(var s:string); var i:integer; begin while s[1]=' ' do delete(s,1,1); while s[length(s)]=' ' do delete(s,length(s),1); i:=1; while i<=length(s) do if (s[i]=' ') and (s[i+1]=' ') then delete(s,i+1,1) else inc(i); end; procedure Deldot(var s:string); var i:integer; begin i:=1; while i<=length(s) do if (s[i]='.') and (s[i+1]='.') then delete(s,i+1,1) else inc(i); end; procedure Inhoa(var s:string); var i:integer; begin for i:=1 to length(s) do if (s[i]<>' ')and(s[i-1]=' ')or(i=1) then begin
  2. s[i]:=upcase(s[i]); end; end; function FilterEn(s:string):string; var s2:string; i:integer; begin s2:=''; for i:=1 to length(s) do if (s[i] in ['A'..'Z','a'..'z',' ','.',',']) then s2:=s2+s[i]; FilterEn:=s2; end; var s:string; BEGIN write('NHAP VAO 1 XAU : '); read(s); writeln('|',s,'| <- Vua nhap'); Chuanhoa(s); writeln('|',s,'| <- Chuan hoa'); Inhoa(s); writeln('|',s,'| <- In hoa'); writeln('|',FilterEn(s),'| <- Loc tieng anh'); Deldot(s); writeln('|',s,'| <- Xoa cham'); readln; readln; END. B4 Nhập dãy số gồm N số nguyên dương (N<50), sau đó; đếm các số lẻ của dãy vad xuất ra màn hình kết quả đếm và các số lẻ của dãy số. var i,j,n,dem:integer; a:array [1..50] of integer; begin write('Nhap n='); read(n); for i:=1 to n do begin write('a[',i,']='); readln(a[i]); end; dem:=0; writeln('Cac so le trong day:'); for i:=1 to n do if a[i] mod 2 <> 0 then begin inc(dem); write(a[i],' '); end; writeln; writeln('Co tat ca ',dem,' so.'); readln; end. B5 Viết chương trình nhập vào xâu, đưa ra xâu đảo. ví dụ: đi xe đạp ---> đạp xe đi type xaukep=array[1..100,1..100] of char;
  3. procedure tachtu(st:string; var s1:xaukep; var p:integer); var i,j,k:integer; begin st:=' '+st; p:=0; for i:=1 to length(st) do if (st[i]=' ') and (st[i+1]<>' ') then begin j:=i+1; k:=1; inc(p); while j<=length(st) do begin if (st[j]<>' ') then begin s1[p,k]:=st[j]; inc(j); inc(k); end else begin i:=i+k-1; {s1[p,k]:='\0';} {Khong nho ky tu ket thuc xau trong pascal la gì :( } dec(p); break; end; end; inc(p); end; end; var n,i:integer; s2:xaukep; BEGIN tachtu('Chuong trinh viet nguoc xau',s2,n); for i:=n-1 downto 1 do writeln('|',s2[i],'|'); readln; END.
Đồng bộ tài khoản