Bài tập Aminoaxit

Chia sẻ: phidoigabay940

Tham khảo tài liệu 'bài tập aminoaxit', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài tập Aminoaxit

Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ AMINO AXIT


Bài 1: Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch hỗn hợp dưới đây, dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ ?
(1) H2N - CH2 – COOH (2) Cl - NH3+ . CH2 - COOH
H 2 N − CH 2 − CH 2 − CH − CO O H
(3) NH2 - CH2 – COONa (4) |
NH2

H O O C − CH 2 − CH 2 − CH − CO O H
(5) |
NH2

A. (2), (4) B. (3), (1) C. (1), (5) D. (2),
(5).
Bài 2. Cho dung dịch chứa các chất sau :
X1 : C6H5 - NH2 X2 : CH3 - NH2
X3 : NH2 - CH2 - COOH
H O O C − CH 2 − CH 2 − CH − CO O H
X4 : | X5 :
NH2


H 2 N − CH 2 − CH 2 − CH 2 − CH − CO O H
|
NH2

Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh ?
A. X1, X2, X5 B. X2, X3, X4 C. X2, X5 D. X1, X3, X5
Bài 3. X là một amino axit no chỉ chứa một nhóm NH 2 và một nhóm -COOH. Cho 0,89 gam X
phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1,255 gam muối. CTCT của X là :
CH 3 − CH − CO O H
A. NH2-CH2-COOH B. |
NH2

CH 3 − CH − CH 2 − CO O H CH 3 − CH 2 − CH 2 − CH − CO O H
C. | D. |
NH2 NH2

Bài 4. X là một amino axit. Khi cho 0,01 mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml dung dịch
HCl 0,125 M và thu được 1,835 g muối khan. Còn khi cho 0,01 mol X tác dụng với dung dịch
NaOH thì cần 25 gam dung dịch NaOH 3,2%. Công thức nào sau đây là của X ?
A. C7H12-(NH)-COOH B. C3H6-(NH)-COOH
C. NH2-C3H5-(COOH)2 D. (NH2)2-C3H5-COOH
Bài 5. Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím :
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc

A. Glixin (CH2NH2-COOH) B. Lizin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-
COOH)
C. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH) D. Natriphenolat (C6H5ONa)
Bài 6. Cho 4,41 g một aminoaxit X tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 5,73 g muối. Mặt
khác cũng lượng X như trên nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,505 g muối
clorua. Xác định CTCT của X.
A. HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH B. CH3CH(NH2)COOH
C. HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH D. Cả A và C
Bài 7. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lit khí N2
(đktc) và 3,15gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối
H2N-CH2-COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. H2N-CH2-CH2-COOH B. H2N-CH2-COO-CH3
C. H2N-CH2-COO-C3H7 D. H2N-CH2-COO-C2H5
Bài 8. Cho 0,1 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol HCl. Toàn bộ sản phẩm thu
được tác dụng vừa đủ với 0,3 mol NaOH. X là amino axit có
A. 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm –COOH B. 2 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH
C. 1 nhóm –NH2 và 3 nhóm –COOH D. 1 nhóm –NH2 và 2 nhóm –COOH
Bài 9. X là một amino axit no chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 1,31g X tác dụng
với HCl dư thu được 1,675 g muối clorua của X. Cụng thức cấu tạo thu gọn X là.
A. H2N-(CH2 )6-COOH B. H2N-(CH2 )3-COOH
C. H2N-(CH2 )4-COOH D. H2N-(CH2 )5-COOH
Bài 10 Hãy chọn công thức sai trong số các công thức cho dưới đây của aminoaxit?
A. C5H12O2N2 B. C3H7O2N C. C4H9O2N D.
C4H8O2N
Bài 11: X là este của một α -aminoaxit với ancol metylic. Hoá hơi 25,75g X thì thu được thể
tích hơi bằng thể tích của 8g khí O2 ở cùng điều kiện. Công thức cấu tạo của X là
A. H2N-CH2-CH2-COO-CH3 B. CH3-CH(NH2)-COO-CH3
C. H2N-CH2-COO-CH3 D. CH3-CH2-CH(NH2)-COO-CH3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
D C B C A D B D D D BGiáo viên: Nguyễn Văn Khải

Nguồn: Hocmai.vn


Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản