Bài tập bảng tính Excel - ĐH Hoa Sen

Chia sẻ: ledung

Thanh trạng thái ( Status bar) : chọn menu View Status bar( nếu có dấu tích ở phía trước là là thanh trạng thái đang hiện ra ) click chuột trái để giấu hoặc hiển thị. Các thanh công cụ khác thì vào menu View Toobars và làm thao tác tương tự. Thanh công thức ( formular bar) : chọn menu View Formular bar.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập bảng tính Excel - ĐH Hoa Sen

BÀI T P
B NG TÍNH - EXCEL
Tp HCM, tháng 03/2008
(Tài li u l u hành n i b )


-1-
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n


M TS IT PC NB N
BÀI T P EXCEL S 1
(REVIEW)
1.1 HI N / GI U THANH TR NG THÁI, THANH CÔNG TH C
- Thanh tr ng thái (Status bar) : ch n menu View > Status bar (n u có d u tick
phía tr c là thanh tr ng thái ang hi n ra) click chu t trái gi u ho c hi n th .
- Thanh công th c (Formular bar) : ch n memu View > Formular bar ( n u có d u
tíck phía tr c là thanh công th c ang hi n ra)click chu t trái gi u ho c
hi n th .
- Các thanh công c khác thì vào menu View > Toolbars và làm thao tác t ng t
1.2 CÁC THAO TÁC DI CHUYÊN CHU T (POINTER)
- Di chuy n sang ô li n sau dùng Tab , sang ô li n tr c dùng Shift + Tab
- Di chuy n n ô A22, X30,K58 trong Sheet hi n t i, ô B1, B2 trong Sheet 2, sau
ó tr v ô A1 c a Sheet 1
o H ng d n: : Click chu t trái vào các thanh cu n ngang, thanh cu n d c cho
n khi hi n ra ô mu n di chuy n n. click chu t vào ô này. (Cách khác là
click chu t vào h p a ch n m bên trái thanh công th c, gõ a ch ô mu n di
chuy n n vào ây r i Enter)
: Nh n phím F5, nh p a ch ô c n n vào khung Reference, ch n
Ok.
- Di chuy n v ô A1 : dùng Ctrl + Home,
- Di chuy n v u m t dòng : dùng Home
- Di chuy n v cu i hàng : dùng End + Enter
- Di chuy n v hàng cu i cùng c a b ng tính : dùng End +
- Di chuy n v c t cu i cùng c a b ng tính : dùng End +
- Lên m t trang màn hình : dùng Page Up
- Xu ng m t trang màn hình : dùng Page Down
- Sang trái m t trang màn hình : dùng Alt + PageUp
- Sang ph i m t trang mành hình : dùng Alt + PageDown
- Di chuy n sang Sheet sau : dùng Ctrl + PageUp
- Di chuy n v Sheet tr c : dùng Ctrl + PageDown
1.3 CH N VÙNG (RANGE)
- H ng d n ch n vùng liên t c – Ví d C4:F10
o Click chu t trái vào ô u tiên c a vùng và kèo chu t n ô cu i hay lick
chu t trái vào ô u , gi phím Shift và click chu t trái t i ô cu i
o Di chuy n h p nh v n ô âu tiên c a vùng, gi phím Shift và dùng các
phím m i tên di chuy n n ô cu i.


-1-
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n

- H ng d n ch n vùng không liên t c - Ví d C4:F10 và D2:D8 ..
o Ch n vùng th nh t tr c, gi phím Ctrl trong khi ch n vùng ti p theo
o Ch n vùng th nh t tr c, gi phím Shift + F8 (m ch ADD) và ch n
vùng ti p theo, sau ó nh n Esc
- H ng d n ch n toàn b m t c t
o Click chu t trái vào ti u c t
o a h p nh v n b t kì ô nào trong c t mu n ch n r i n Ctrl +
Spacebar
- H ng d n ch n nhi u c t :
o Ch n c t u tiên, gi phím Ctrl và ch n c t ti p theo
o Ch n c t u tiên, gi phím Shift + F8 (m ch ADD) và ch n c t ti p
theo, sau ó nh n Esc
- H ng d n ch n toàn b m t hàng
o Click chu t trái vào tiêu c a dòng
o ah p nh v n b t kì ô nào trong hàng mu n ch n r i n Shift +
Spacebar
- H ng d n ch n nhi u hàng
o Ch n hàng u tiên, gi phím Ctrl và ch n hàng ti p theo
o Ch n hàng u tiên, gi phím Shift + F8 (m ch ADD) và ch n hàng
ti p theo, sau ó nh n Esc
- H ng d n ch n toàn b b ng tính :
o Click chu t trái t i ô tr ng n m v trí giao nhau gi a tiêu c t và tiêu
dòng
o Dùng Ctrl + A hay Ctrl + Shift + Spacebar
1.4 CÁC THAO TÁC V B NG TÍNH (SHEET)
- H ng d n ch n nhi u Sheet
o Ch n nhi u Sheet liên t c : click vào sheet u, gi phím Shift và click vào
Sheet cu i
o Ch n nhi u Sheet r i r c : Gi phím Ctrl và click vào các Sheet mu n ch n
- H ng d n i tên Sheet
o Double click vào tên Sheet mu n i trên Sheet Tab ( ho c click chu t ph i
vào tên Sheet mu n i và ch n Rename). Xu t hi n h p th ai Rename Sheet,
xóa tên c , nh p tên m i và Enter
- H ng d n chèn thêm Sheet m i
o Click chu t ph i vào Sheet tab, ch n Insert. Trong h p tho i New ch n
WorkSheet và Enter
- H ng d n di chuy n Sheet n v trí m i trên Sheet Tab :
o Click chu t vào tên Sheet mu n di chuy n, gi chu t vào kéo Sheet n v trí
m i

-2-
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n

- H ng d n xóa Sheet
o Click chu t ph i vào Sheet mu n xóa, ch n Delete
1.5 DÙNG CHU T DI CHUY N, SAO CHÉP VÀ XÓA D LI U
- Nh p m t chu!i kí t vào ô B2, sau ó nh p m t chu!i kí t khác vào ô D2
- Di chuy n n i dung ô B2 sang ô B3 và ô D2 sang ô E2
o H ng d n : click và gi chu t trái t i c nh c a ô c n di chuy n r i kéo ô ó
n v trí m i.
- Copy n i dung ô B3 sang các ô C6, D10, H15
o H ng d n : Gi phím Ctrl trong khi click và gi chu t trái t i c nh c a ô c n
di chuy n r i kéo ô ó n v trí m i.
- Xóa n i dung c a t t c các ô :
o H ng d n : ch n các ô mu n xóa và n nút Delete
1.6 DÙNG FILL HANDLE SAO CHÉP VÀ I N D LI U
- Nh p s 1 vào ô A1. Sao chép n i dung ô A1 sang các ô t" A2 n A11
o H ng d n : Click chu t trái vào Fill Handle c a ô A1, kéo xu ng cho n
ô A11
- i n s th t t ô B1 n B11
o H ng d n : Nh p s 1 vào ô B1, sau ó gi phím Ctrl trong khi click
chu t trái vào Fill Handle c a ô B1, kéo xu ng cho n ô B11
- Xóa d li u trong m t vùng:
o H ng d n : Ch n toàn b vùng d li u c n xóa, click chu t trái vào Fill
Handle c a ô góc d i bên ph i trong vùng ó, kéo ng #c lên trên và qua
trái cho n khi t t c d li u trong vùng b xóa h t.
-3-
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n


BÀI T P EXCEL S 2
(L p công th c và S d ng hàm)
1. i tên Sheet1 thành FORMULARS
2. Nh p s li u cho các ô trong c t A và B, nh p tr s cho ô H s (G3) là 15.
3. Tính k t qu cho các ô còn l i theo công th c cho dòng tiêu
4. nh d ng t t c các ô ch a giá tr d ng s theo d ng th c : #.##0,00
5. Trang trí b ng tính.
6. N u n i dung c a hai ô F3 và G3 nh p chung vào m t ô G3, thì công th c còn th c
hi n #c không?
H ng d n : Ch c n tính cho t t c các ô C5:K5 (dòng u tiên), sau ó ch n toàn b
các ô này và dùng ch c n$ng Fill Handle copy xu ng cho nh ng dòng d i
Yêu c u : Sinh viên t tìm hi u thêm và ghi nh các d ng th c khác dành cho giá tr s
c ng nh cách th c s% d ng ch c n$ng Fill Handle.

BÀI T P EXCEL S 3
(L p công th c và S d ng hàm)


1. Nh p và l u b ng
tính v i tên
Dogia.xls
2. i tên sheet là
Du tru vat tu
3. Tính Thành ti n
cho t"ng m t hàng
4. Tính T ng thành
ti n
5. Trang trí b ng tính
-4-
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n


BÀI T P EXCEL S 4
(S d ng hàm)
1. i tên Sheet 2 thành FUNCTIONS và th c hi n b ng tính trên.
2. S% d ng ch c n$ng Conditional Formatting c a Excel th c hi n yêu c u sau : s
âm màu , s d ng màu xanh và s 0 màu tím. Sinh viên nh n xét và rút ra k t lu n
v m c ích s% d ng c a ch c n$ng này.
Yêu c u : Sinh viên t tìm hi u thêm và ghi nh các hàm ã #c c p trong bài t p
này.


BÀI T P EXCEL S 5
(L p công th c)
Dùng các phép tính s h c tính các giá tr t i các ô tr ng
-5-
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n


BÀI T P EXCEL S 6
(L p công th c và nh d ng)
1. Tính c t L ng chính, bi t L ng chính= L ng CB * H s
2. Tính c t Th c lãnh, bi t Th c lãnh= L ng + Ph c p
3. Tính T ng: L ng chính, Ph c p và Th c lãnh
4. Trang trí b ng tính
BÀI T P EXCEL S 7
(S% d ng a ch tuy t i)
T& giá USD – VND trong tháng 1 n$m 2008 là 16,250 VND. L p công th c tính toán và
i n s li u cho c t VND trong b ng tính d i ây.
1. Sau khi l p công th c tính cho ô C5, dùng ch c n$ng Fill Handle copy công th c
xu ng t t c nh ng dòng còn l i
2. Ch ra s khác bi t (và gi i thích lí do) v k t qu c a hai cách làm sau :
a. T i ô C5 nh p công th c = B5*C1, Enter, dùng Fill Handle copy công th c cho
các ô còn l i c a c t VND


-6-
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n

b. T i ô C5 nh p công th c = B5*$C$1, Enter, dùng Fill Handle copy công th c cho
các ô còn l i c a c t VND
3. Yêu c u nh d ng c t VND theo d ng th c Currency có n v là vn .
Yêu c u : Sinh viên tìm hi u v cách s% d ng a ch tuy t i trong Excel, và ph i n'm rõ
khi nào thì dùng lo i a ch này.

BÀI T P EXCEL S 8
(S% d ng Công th c và Hàm)
1. Tính c t Thành ti n: S l ng * n giá
2. Tính c t Lãi: Thành ti n * Lãi su t
3. Tính T ng c ng Thành ti n, Lãi
4. Tính B!ng T ng H p
5. Trang trí b ng tính
BÀI T P EXCEL S 9
( nh d ng b ng tính)
Nh p d li u và nh d ng theo các d ng th c nh b ng tính bên d i. Yêu c u: Sinh viên
tìm hi u thêm và ghi nh cách s% d ng ch c n$ng Regional and Language Options trong
Control Panel c a Windows nh d ng cách bi u di(n s , th i gian và ti n t …
-7-
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b nBÀI T P EXCEL S 10
(Trang trí b ng tính)
Th c hi n b ng tính d i ây
- Ti n hành i màu n n và màu ch c a nh ng ô có n i dung gi ng nhau
- K) khung b ng tính b ng nh ng nét khác nhau.
Yêu c u : Sinh viên ph i tìm hi u và n'm rõ các thao tác óng khung, i màu n n, màu ch
c a b ng tính.

BÀI T P EXCEL S 11
(Hàm v chu!i: Left)
Trong b ng tính d i ây, bi t hai kí t u tiên c a Mã Du L ch là Mã a Ph ng, yêu c u
tách ra hai kí t ó và i n vào nh ng ô có d u ? (G#i ý : S% d ng hàm Left)
-8-
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n


BÀI T P EXCEL S 12
(Hàm v chu!i: Right)
Trong b ng tính d i ây, bi t hai kí t cu i cùng c a Mã Du L ch là Mã a Ph ng. Yêu
c u tách ra hai kí t ó và i n vào nh ng ô có d u ? (G#i ý : hàm Right)
BÀI T P EXCEL S 13
(Hàm v chu!i: Mid)
Trong b ng tính d i ây, bi t hai kí t th 2 và 3 c a Mã Du L ch là Mã a Ph ng. Yêu
c u tách ra hai kí t ó và i n vào nh ng ô có d u ? (G#i ý : hàm Mid)
Yêu c u : Sinh viên tìm hi u và ghi nh cách s% d ng các Left, Right, Mid và m t s hàm x%
lí chu!i kí t khác.
-9-
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n


BÀI T P EXCEL S 14
(S% d ng hàm IF)
D i ây là c t i m Thi và K t Qu trích t" b ng i m c a m t tr ng trung h c. Bi t r ng
sinh viên #c coi là u n u i m thi l n h n ho c b ng 5, ng #c l i là r t
Nh p s li u vào file Excel nh b ng trên, sau ó s% d ng hàm If i n giá tr u ho c R t
vào c t K t qu cho t"ng sinh viên.


BÀI T P EXCEL S 15
(Hàm If, Th ng kê n gi n)
L p b ng tính sau và l u v i tên Tuyensinh.xls
1. Tính c t i"m KV: n u Khu v c là 3 thì i m KV là 3, ng #c l i là 1.
2. Tính c t T ng i"m: Anh v#n*HS2 + Toán và Tin h$c*HS1 + i"m KV.
3. Tính c t K t qu! nh sau:
- N u T ng i"m t" 25 tr lê thì %t, ng #c l i là R t.
- S'p x p t$ng d n theo c t T ng i"m.
4. Tính B!ng Th ng Kê.


- 10 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n


BÀI T P EXCEL S 16
(Hàm If, x% lý chu!i)
Th c hi n b ng tính sau:
1. i n d li u vào c t Xu t Nh p: N u 2 ký t u c a c t Mã là “XK” thì vi t “Xu t
kh*u”, ng #c l i n u “NK” thì vi t là “Nh p kh*u”.
2. i n d li u vào c t Tên s!n ph&m:
- N u ký t th 3 c a c t Mã là G: tên s n ph*m là G%o
- N u ký t th 3 c a c t Mã là D: tên s n ph*m là 'ng
- N u ký t th 3 c a c t Mã là T: tên s n ph*m là Than
3. i n d li u vào c t S hi u: là 3 ký t cu i c a c t Mã


BÀI T P EXCEL S 17
(S% d ng hàm IF l ng nhau)
D i ây là b ng i m tuy n sinh c a m t tr ng i h c. M!i sinh viên có ba c t i m
Toán, Lý, Hóa và c t i m TB. Thí sinh #c coi là u n u t t c ba môn thi u có i m
l n h n 4 và i m TB >=15, ng #c l i thì thí sinh ó R t.
1. Nh p s li u vào file Excel nh b ng trên, sau ó s% d ng hàm If và hàm AND i n
giá tr u ho c R t vào c t k t qu .
2. N u không dùng hàm AND, thì ph i s% d ng bao nhiêu hàm If l ng nhau trong bài t p
này.- 11 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n


BÀI T P EXCEL S 18
(S% d ng hàm IF l ng nhau)
D i ây là b ng i m tuy n sinh c a m t tr ng i h c. M!i thí sinh có ba c t i m Toán,
Lý, Hóa. T ng i m c a t"ng thí sinh #c tính là t ng c a ba c t này và i m u tiên theo
t"ng khu v c c a m!i thí sinh. C th nh sau : N u thí sinh ( khu v c 1, i"m u tiên là 0,
thí sinh ( khu v c 2, i"m u tiên là 1, thí sinh ( khu v c 3 i"m u tiên là 1.5. Các
tr 'ng h p còn l%i i"m u tiên là 2.
Yêu c u : Sau khi tính t ng i m cho t"ng thí sinh, sinh viên nh n xét v m i liên h gi a s
i u ki n c a bài toán và s hàm If #c s% d ng (G i ý : so sánh v i bài trên)BÀI T P EXCEL S 19
(S% d ng hàm IF l ng nhau)
L p và gi i ph ng trình b c nh t v i các h s a,b nh và l u v i tên BacNhat.xls
- 12 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Bài t p c n b n


BÀI T P EXCEL S 20
(Hàm dò tìm: VLOOKUP & HLOOKUP)
M!i +,- a ph ng ng v i m t tên a ph ng . - -
th cho - ng 1. S%- ng 1 m 0 - m
/ 0 2 34 5
tham chi u - tên ga i và n t ng ng mã a ph ng (G i )* 67 1 m
tìm : ng 2
VLOOKUP).
V i mô 4-t ng t -nh trên, th c hi n thay / ng 4 d
8nh i ây. (G i ): 67 1 m
ng 2
HLOOKUP)
Yêu c u : Sinh viên nh n 9 t v - -1 c bi t . a hai / ng 4 trên, = -? ra k t lu n v - c
: s ;< 8nh 2> t vi
khi @ o s%- ng 1 m HLOOKUP, khi @ o s%- ng 1 m VLOOKUP; ng th i 4 hi u thêm
2 0 2 2 0 2 5m
v -< 1 m ; < thu c @ A 1 m 0 - m tham chi u.
.c 2 1 c 1 m 2 34 5BÀI T P EXCEL S 21
(Hàm dò tìm)
M!i ch t B khi - t - 1 c nhau D . - - t ; < nhau. F ng 1 d i ây mô 4-
Form và th c hi n :
a. Duy t qua t t c các m*u tin
b. Chèn thêm m*u tin m i v i thông tin tùy ý
c. Xóa m*u tin b t kì
4. X p th t danh sách h c viên theo các yêu c u sau :
a. Theo L p

- 26 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Excel – Bài t p t ng h p

b. Theo L p, n u cùng l p thì x p theo KQ
c. Theo L p, n u cùng l p thì x p theo i m Lí Thuy t, i m Lí Thuy t b ng
nhau thì x p theo i m Th c Hành
5. Dùng ch c n$ng Auto Filter ho c Advanced Filter tìm các h c viên thCa i u ki n
sau
a. H c viên Nam
b. H c viên tên Thu
c. H c viên trong h có ch Th
d. H c viên tên Minh và x p lo i GiCi
e. H c viên có tên b't u b ng ch L và x p l ai GiCi
6. Dùng ch c n$ng Advanced Filter tìm các h c viên thCa mãn yêu c u sau :
a. H c viên l p B
b. H c viên n h T
c. H c viên tên Loan ho c Mai
d. H c viên l p C, x p l ai GiCi
e. H c viên trên 30 tu i
7. Dùng hàm Database th c hi n các yêu c u sau :
a. Tính s h c viên l p B
b. Tính s h c viên x p l ai GiCi c a c danh sách
c. Tính s h c viên N l p C
d. Tính i m TH trung bình c a c l p C
e. Tìm i m LT cao nh t c a các h c viên nam l p B
f. Tìm i m TH th p nh t c a các h c viên n l p C
- 27 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Excel – Bài t p t ng h p


BÀI T P T-NG H.P 8
Th c hi n b ng tính sau:
1. i n d li u cho c t Tên hàng, Giá d a vào nhóm ký t ch cái ph n u Mã hàng
2. Tính c t Thành ti n: S l ng * n giá, n u S l ng trên 20 thì gi m 10% Thành
Ti n
3. Tính c t Thu : Thành ti n * T+ l thu v i T+ l thu d a vào ký t cu i c a Mã
hàng và B!ng t+ l thu
4. Tính c t Ti n v n: Thành ti n + Thu
5. Tính c t Bán l3: Thành ti n * (1+T+ l bán l3)
6. Tính c t Ti n Lãi: Ti n bán l3 - Ti n v n
7. Trích l c các m t hàng là S4a, g m các c t: Mã hàng, Tên hàng, S l ng, n giá,
Thành ti n. (b ng ph ng pháp Advance Filter)
- 28 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Excel – Bài t p t ng h p


BÀI T P T-NG H.P 9
(Hàm CSDL, Trích l$c, Tham chi u Sheet)
T o Sheet TheodoiKH v i n i dung nh sau:
T o Sheet ThongtinKH v i n i dung nh sau:
1. Tính c t Ti n Thuê: S ngày * Giá thuê 1 ngày. D a vào ký t u c a S phòng
tìm giá thuê. Bi t r ng S ngày: Ngày i – Ngày n + 1
2. Tính c t Ti n gi!m: N u khách nào trong ngày 15/01/2007 sE #c gi m 50% ti n
thuê ngày ó.
3. Tính c t Ti n ph!i tr!: Ti n thuê – Ti n gi!m
4. Tính:
- T ng s ng i trong ngày 15/01/2007 (dùng 3 cách: công th c m ng, hàm
CountIF, DCount)
- T ng s ti n thu #c t" ngày 01/01/2007 n ngày 15/01/2007 d a vào c t
ngày i tính (dùng công th c m ng, Dsum).
5. Trích l c danh sách nh ng ng i trong ngày 30/01/2007, g m các c t: Khách, S
phòng, Ngày n, Ngày i, Ti n ph!i tr!.
- 29 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Excel – Bài t p t ng h p


BÀI T P T-NG H.P 10
(Hàm CSDL, Dsum, M ng)
Th c hi n b ng tính sau:
1. i n d li u cho c t Tên d a vào ký t u c a c t Mã, bi t r ng n u là “T” thì tên là
“TEA”, “C” thì tên là “COFFEE”.
2. i n d li u cho c t Lo%i d a vào 2 ký t cu i c a Mã và B!ng n giá xu t hàng
3. Tình c t n Giá d a vào B!ng n giá xu t hàng. N u m t hàng Nh p thì n giá
sE th p h n 15% (Lo i H : N là nh p, X: là xu t)
4. Tình c t Thành ti n: S l ng * n giá, nh ng n u hóa n là xu t và trong ngày
15/10/2007 thì gi m 5%.
5. nh d ng c t n giá và thành ti n có n v ti n t là “ ”, có d u ng$n cách hàng
ngàn và không có s l).
6. Tính B ng th ng kê (dùng hàm Dsum và Công th c M ng)
- 30 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Excel – Bài t p t ng h p


BÀI T P T-NG H.P 11
(Pivot Table)
L p b ng tính sau:
1. L p công th c l y ra d li u, s li u cho t t c các c t còn l i, bi t r ng:
a. C t VT và n giá #c dò tìm và l y ra t" B NG THAM CHI5U và d a vào
m t hàng t ng ng
b. T-Ti n = S l ng * n giá
c. Ph phí = T-Ti n * Ph phí c a m t hàng t ng ng trong B NG THAM
CHI5U
d. Thu TT #c tính nh sau:
N u là h#p ng n i b (2 ký t sau c a SH là NB) thì TT = 0
Nh ng tr ng h#p khác thì: Thu TT = (T-Ti n + Ph phí) * T+ l Thu TT
trong B NG THAM CHI5U
e. T ng c6ng = T-Ti n + Ph phí + Thu TT
2. L p công th c tính s li u cho t t c các ô có d u ? trong b ng T-NG H.P THEO
DOANH S .
3. Trang trí b ng tính và nh d ng b ng tính theo úng m u trên, các ô ch a tr s #c
nh d ng sao cho n u b ng 0 thì không in ra- 31 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Excel – Bài t p t ng h p

4. D a vào b ng T-NG H.P DOANH S , vE th 3-PIE ph n ánh doanh s theo
t"ng m t hàng.
5. Rút trích nh ng khách hàng mua hàng t" 1/Apr n 30/Apr ra m t vùng tr ng trên
b ng tính.
6. L p b ng Pivot Table v i các c u trúc sau:
Pivot Table 1 Pivot Table 2 Pivot Table 3
Page Field: C t Khách hàng Page Field: C t Ngày Page Field: C t M t hàng
Row Field: C t Ngày Row Field: C t Khách hàng Row Field: C t Khách hàng
Column Field: C t M t hàng Column Field: C t M t hàng Column Field: C t Ngày
Data Field: T ng c a c t Data Field: T ng c a c t S Data Field: T ng c a c t
Thành ti n, T ng c ng. l #ng, Thành ti n, T ng S l #ng, Thành ti n, T ng
c ng. c ng.
- 32 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Excel – Bài t p t ng h p


I T P ÔN
BÀI T P ÔN S 1
Th c hi n b ng tính sau:
1. Tính l ng = H s l ng x 120.000
2. T" b ng 1, tính PCCV (Ph c p ch c v ) bi t PCCV=T& l PCCV x L ng
3. T" b ng 1, tính Th ng cho m!i ng i
4. T ng c ng= L ng + PCCV + Th ng
5. T" b ng 2, tính Thu (Thu thu nh p) = T& l thu x T ng c ng
6. S% d ng ch c n$ng Filter, l p danh sách nh ng ng i ph i óng thu
- 33 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Excel – Bài t p t ng h p


BÀI T P ÔN S 2
Th c hi n b ng tính d i ây:
1. D a vào b ng 1 và khu v c c a t"ng C Quan tính nh m c tiêu th c a t"ng
c quan, bi t kí t u tiên c a Mã c quan cho bi t khu v c c a c quan ó
2. Tính s i n v #t nh m c, bi t r ng n u s KW tiêu th > nh m c thì : V #t
nh m c = S KW tiêu th - nh m c.
3. Thành ti n = S KW tiêu th x 500 + V #t nh m c x 600
4. Thu = Thành ti n + Ph thu
5. i n d li u cho c t ghi chú theo mô t sau : N u n p ti n tr( thì ghi chú là “C't
i n”, ng #c l i tr ng
6. Hoàn t t b ng th ng kê
7. Dùng ch c n$ng Filter l p danh sách nh ng c quan tiêu th i n v #t nh m c
ho c b c't i n
8. VE th theo s li u c a b ng th ng kê.
- 34 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Excel – Bài t p t ng h p


BÀI T P ÔN S 3
Th c hi n b ng tính sau:
1. T" b ng 2, l p công th c dò tìm và l y ra n i dung cho c t Tên hàng d a vào Mã hàng
2. T" b ng 1, l p công th c dò tìm và l y ra s li u cho c t n giá d a vào Mã hàng và
Ngày bán
3. Thành ti n = S l #ng x n giá
4. Tính s l #ng và doanh thu c a t"ng m t hàng và i n vào b ng 3
5. VE bi u th hi n s so sánh doanh thu c a các m t hàng ã bán
6. L p danh sách nh ng m t hàng có s l #ng bán l n nh t.
- 35 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Excel – Bài t p t ng h p


BÀI T P ÔN S 4
Th c hi n b ng tính sau:
1. D a vào b ng, i n tên hàng vào c t tên hàng, bi t r ng : Ký t u tiên c a mã hàng
i di n cho m t hàng.
2. Tính Thành ti n, bi t r ng ký t th hai c a mã hàng cho bi t m t hàng sE #c bán
theo giá s (S) ho c giá l) (L). Thành ti n = S l #ng x Giá S ho c Thành ti n = S
l #ng x Giá L).
3. Tính phí chuyên ch , bi t r ng ký t cu i cùng c a mã hàng i di n cho m t khu v c.
N u kí t cu i cùng là 0, thì phí chuyên ch b ng 0, ng #c l i phí chuyên ch l y t"
b ng 1 tùy theo khu v c.
4. Tính T ng = Thành Ti n + Phí chuyên ch .
5. Tính s l #ng, doanh thu các m t hàng ã bán và i n vào b ng hai.
6. VE bi u th hi n s so sánh doanh thu c a các m t hàng ã bán.
7. L p danh sách các m t hàng bán khu v 0 b ng ch c n$ng Filter.
- 36 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Excel – Bài t p t ng h p


BÀI T P ÔN S 5
Th c hi n b ng tính sau:
1. L p công th c l y ra d li u, s li u cho t t c các c t còn l i, bi t r ng :
a. C t VT và n giá #c dò tìm và l y ra t" BKNG THAM CHIPU và d a
vào m t hàng t ng ng
b. T-Ti n = S l #ng x n giá
c. Ph phí = T-Ti n x Ph phí c a m t hàng t ng ng trong BKNG THAM
CHIPU
d. Thu #c tính nh sau :
i. N u là h#p ng n i b (2 kí t sau c a SH là NB) thì Thu = 0
ii. Nh ng tr ng h#p khác thì : Thu = (T-Ti n + Ph phí)* T& l Thu
trong BKNG THAM CHIPU
e. T ng c ng= T-Ti n + Ph phí + Thu
2. L p công th c tính s li u cho b ng TQNG HRP THEO DOANH SL
3. nh d ng các ô ch a giá tr s b ng 0 sE không hi n th
4. D a vào BKNG TQNG HRP THEO DOANH SL, vE th 3D-PIE ph n ánh doanh
s theo t"ng m t hàng
5. L p danh sách nh ng khách hàng mua hàng t" ngày 1/Apr n 30/Apr
- 37 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Excel – Bài t p t ng h p


BÀI T P ÔN S 6
Th c hi n b ng tính sau:
1. i n s th t . D a vào hai kí t u tiên và kí t th ba c a Mã NV, l p công th c
cho c t ch c v , tham chi u n b ng phòng ban, và b ng ch c v & l ng (Ví d :
Mã NV là KDT02 thì ch c v ng i ó là Tr ng phòng kinh doanh)
2. D a vào kí t th 3 c a Mã NV, l p công th c cho c ng L-Ngày (L ng ngày) bi t
r ng l ng ngày #c dò tìm và l y ra t" b ng ch c v & l ng
3. L p công th c cho c t l ng = L-Ngày x Ng-Công
4. L p công th c cho c t th ng = (T ng quM th ng/T ng ngày công)*Ng-Công c a
m!i nhân viên
5. Th c lãnh = L ng + Th ng
6. Hoàn t t b ng th ng kê th ng & th c lãnh
7. D a vào b ng th ng kê th ng & th c lãnh vE th d ng 3D-Pie ph n ánh ti n
th ng c a t"ng phòng ban
8. L p danh sách các nhân viên c a phòng Kinh doanh và Ti p Th có s ngày làm vi c
h n 22 ngày.
- 38 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Excel – Bài t p t ng h p


BÀI T P ÔN S 7
Th c hi n b ng tính sau:
1. i n d li u cho c t Tên CLB d a vào 2 ký t gi a c a Mã CLB và B ng Mã Câu
L%c B6.
2. i n d li u cho c t Tên n c d a vào 1 ký t gi a c a Mã CLB và B!ng Mã
N c.
3. Thêm c t H ng CLB sau c t SL C V n u là 1: h ng nh t, 2: h ng hai
4. Tính Giá vé, d a và ký t th 2 và 3 và B ng Mã Câu L%c B6, bi t r ng ký t cu i
c a Mã CLB cho bi t th h ng c a CLB ó và n u CLB ó là h ng nh t sE gi m 5%
ti n vé, ng #c l i t$ng thêm 5%.
5. Tính Doanh s : S l ng * Giá vé
6. Tính c t Lãi_L7 nh sau:
- N u CLB là h ng nh t và có doanh thu trên 900.000 và n u CLB là h ng hai
và có doanh thu trên 600.000 thì CLB ó “Lãi”
- Ng #c l i thì “L7”
7. nh d ng c t Giá vé và Doanh thu theo d nh Currency, có n v ti n là “USD”.
8. S'p x p b ng tính theo c t H%ng CLB, th ng kê T ng Doanh thu t"ng H ng CLB
(dùng Data/ SubTotal).
9. Tính B ng th ng kê
- 39 -
Tr ng H Hoa Sen BT B ng tính – Excel – Bài t p t ng h p


BÀI T P ÔN S 8
Th c hi n b ng tính sau:
1. i n d li u cho c t Tên hàng, n giá s8, n giá l3, d a vào 3 ký t u c a Mã
H và B!ng n giá.
2. Tính c t S thùng và S h6p l3, bi t 1 thùng b ng 24 h p.
3. Tính c t Thành ti n: n giá * S thùng * 24 + n giá l3 * S h6p l3
4. i n d li u cho c t Phí V n chuy"n (%) d a và ký t cu i c a Mã H và B!ng Phí
chuyên ch(
5. Tính c t V n chuy"n: Phí V n chuy"n (%) * Thành ti n.
6. Tính c t T ng c6ng: Thành ti n + V n chuy"n.
7. Tính t ng ti n cho m t hàng S4a chua cho Khu v c A (dùng hàm Dsum và công
th c m!ng)
8. S'p x p gi m d n theo c t Tên hàng
9. Th ng kê t ng s ti n thu #c theo t"ng Tên hàng (dùng Data/ SubTotal)
10. L p bi u nh sau:
- 40 -
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản