Bài tập bất phương trình

Chia sẻ: manhnguyentien1984

Tài liệu cho các bạn học sinh tham khảo đề ôn thi tốt

Nội dung Text: Bài tập bất phương trình

BÀI TẬP TỰ LUYỆN CHỦ ĐỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
(Tuần 29)

Bài 1. Giải các bất phương trình sau
2
b. − x + 4 < 0
a. 1 − 2x 0 c. 3x + 1 > 0
3
d. −7 x + 6 < 0 e. 4x + 7 > 0
Bài 2. Giải các bất phương trình sau
a. x 2 − 5x + 6 > 0 b. −2x 2 + 3x + 2 0 c. x 2 − 7x + 12 0
1 3
d. − x 2 + x + > 0 e. x 2 + 6x − 1 0 f. − x 2 + 2x + 7 > 0
2 2
Bài 3. Giải các bất phương trình sau
2x − 1 2x − 4 x 2 − 6x + 6
x 2 + 4x − 5
0
0
a. b. 2 c. 0 d.
3− x x − 4x + 3 3x − 6
2x − 1
Bài 4. Giải các bất phương trình sau
x +1 2x − 1 x + 1 x 2 − 3x − 3
< 2 b. 3 − x > 2 c. 2x − 1 3
d. x 2 − 2x + 6 3 e. x 2 − 4x + 4 < 4 f. x 2 + x + 1 > 1
Bài 6. Giải các bất phương trình
a. 3x + 1 > x + 1 b. −4x + 5 > x + 4
c. x 2 + 3x − 4 x + 1 c. 2x 2 − x + 6 x + 4
Bài 7. Giải các bất phương trình sau
a. x + 3 < x + 1 b. 2x + 5 < x + 1
c. 2x 2 − x − 1 x − 1 d. 2x 2 − x − 6 6 − x
Bài 8. Giải các bất phương trình sau
a. x − 1 + 5 − x 3 b. x + 2 + 8 − x 4
c*. 2x + 1 + 1 − x x d.
Bài 9. Giải các bất phương trình sau
x 2 + 4x − 5 x2 −1
≤0 c. (x + 2)(−x2 + 3x + 4) ≥ 0
a. >0 b. 2
x −1 x +1
x 2 − 3x + 2
x2 + x + 3
d. (x − 5x + 6)(5 − 2x) < 0 ≤0
2
e. f. 2 >0
x − 4x + 3
1 − 2x
x + 5 2x − 1
x 2 − 4x + 3
+ >2
+ −2
i. j.
x −1 x − 2 x − 3 x+2 2 x + 2x
k. (3x + 2)(−3x − 2x + 5) > 0 l. (−2x + 5)(− x 2 + x − 1)(x 4 − 16) 0
2


2x 2 − 3x − 5 x 2 − 17x + 52
0
0
n. q.
x 2 .(x 2 + 1)(− x 2 + x − 1)(x − 7)3 (x 2 + x + 2)( − x 2 + x − 1)(x + 8)5
Bài 10. Giải các hệ bất phương trình sau
x 2 − 7x + 6 0 x 2 − x − 12 < 0 3x 2 − 10x + 3 > 0
a. 2 b. c.
x − 8x + 15 0 2x − 1 > 0 x 2 − 6x − 16 0
x2 + x + 5 < 0 − x 2 + 4x − 7 < 0 x 2 − 5x + 4 0
d. 2 e. f.
x − 6x + 1 > 0 x 2 − 2x − 1 0 − x 2 + 5x − 6 > 0
(x 2 − 4)(x 2 + 1) 0
10x 2 − 3x − 2
x 2 − 2x − 7
g. −4 ≤ ≤1 h. −1 < 3 x 2 + 4x + 3 0
j. x + 1 x − x − 1 x + 1 k. l.
(2 + x)(4 − x) < 0
− x 2 + 5x − 6 > 0
(2x + 3)(4x − 2) > 0
10x 2 − 3x − 2
m. 5x − 1 < ( x + 1) < 7x − 3
2
n. | −2x + 3 | ≤ x 2
p.
− x 2 + 3x − 2
0 2−x
h. (3 − x)(5 + x) < 0
g. − x − 3x + 4 < 0
2


x +1 (x − 1)(x 2 − 5x + 6) > 0
0
−2x + 3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản