Bài tập các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
114
lượt xem
27
download

Bài tập các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho dòng điện một chiều 10A qua cuộn dây. Bỏ qua từ trở lõi thép, từ dẫn rò và từ thông tản. a. Vẽ và tính mạch tương đương của mạch từ. b. Từ thông Φlv qua khe hở không khí. c. Tính lực hút điện từ trung bình Ftb, cực đại Fmax và cực tiểu Fmin tác động lên nắp mạch từ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ

  1. Baøi tập Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông ©TCBinh Chöông 2: CAÙC NGUYEÂN LYÙ BIEÁN ÑOÅI NAÊNG LÖÔÏNG ÑIEÄN CÔ Bài tập Câu 1. Cho mạch từ trên như hình vẽ 50 bên. Cho dòng điện một chiều 10A 40 qua cuộn dây. Bỏ qua từ trở lõi thép, δ= 4 từ dẫn rò và từ thông tản. a. Vẽ và tính mạch tương đương của mạch từ. N U 100 b. Từ thông Φlv qua khe hở không khí. 40 c. Tính lực hút điện từ trung bình Ftb, cực đại Fmax và cực tiểu Fmin tác 40 60 40 động lên nắp mạch từ. Câu 2. Cho mạch từ trên như hình vẽ bên. Cuộn dây có điện trở rất nhỏ 50 với số vòng N = 1000 vòng. Cuộn 40 dây được đặt dưới điện áp xoay δ= 4 chiều dạng sin U= 220Vrms, tần số 50Hz. Bỏ qua từ trở lõi thép, từ dẫn N rò và từ thông tản. U 100 a. Vẽ và tính mạch tương đương của mạch từ. 40 b. Từ thông Φlv qua khe hở không khí. 40 60 40 c. Tính lực hút điện từ trung bình Ftb, cực đại Fmax và cực tiểu Fmin tác động lên nắp mạch từ? Bài tập Chương 2: Các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ 1
  2. Baøi tập Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông ©TCBinh Câu 3. Mạch từ AC có tiết diện đều, 50 hình dạng và kích thước như hình vẽ, Φ1 Φ2 40 các kích thước tính bằng đơn vị mm. δ= 2 Φ0 Cuộn dây có điện trở rất nhỏ với số vòng N = 1000 vòng, được đặt dưới N điện áp xoay chiều hình sin, U = 300 U 220Vrms, tần số 50Hz. Giả thiết mạch từ làm việc ở chế độ tuyến tính. 40 Bỏ qua từ trở và từ kháng của lõi thép, bỏ qua từ thông rò, từ thông 40 80 40 80 80 tản. Xác định: a. Mạch tương đương của mạch từ. b. Từ thông trong các nhánh mạch từ? c. Lực hút điện từ trung bình Ftb, cực đại Fmax và cực tiểu Fmin tác động lên nắp mạch từ? Câu 4. Cho mạch từ trên như hình vẽ bên. Chiều dài khe hở không khí δ=1 mm, tiết diện φlv cực từ là 1cm2. Các cuộn dây có điện trở rất nhỏ với số vòng N= 1000 vòng. Cuộn dây được đặt dưới điện áp xoay chiều dạng sin U= 220Vrms, tần số 50Hz. Bỏ qua từ trở lõi thép và từ dẫn rò. Biết điện trở của vòng ngắn mạch N là 1mΩ. a. Vẽ và tính mạch tương đương của mạch từ? φ0 b. Từ thông Φlv qua khe hở không khí? c. Tính lực hút điện từ trung bình Ftb, cực đại Fmax và cực tiểu Fmin tác động lên nắp mạch từ? Bài tập Chương 2: Các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ 2
  3. Baøi tập Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông ©TCBinh Câu 5. Cho mạch từ trên như hình vẽ bên. Chiều dài khe hở không khí δ= 1mm, tiết φlv diện cực từ là 1cm2. Các cuộn dây có φ1 φ2 điện trở rất nhỏ với số vòng N= 1000 I vòng. Cuộn dây được đặt dưới điện áp xoay chiều dạng sin U= 220Vrms, tần số N 50Hz. Bỏ qua từ trở lõi thép và từ dẫn rò. Vòng ngắn mạch có điện trở 1mΩ và chiếm ½ cực từ. φo a. Vẽ và tính mạch tương đương của mạch từ? b. Từ thông Φlv, Φ1, Φ2? c. Tính lực hút điện từ trung bình Ftb, cực đại Fmax và cực tiểu Fmin tác động lên nắp mạch từ? Câu 6. Cho mạch từ trên như hình vẽ bên. Chiều dài khe hở không khí δ=1mm, tiết φlv diện cực từ là 1cm2. Các cuộn dây có φ1 φ2 φ3 φ4 điện trở rất nhỏ với số vòng N= 1000 vòng. Cuộn dây được đặt dưới điện áp xoay chiều dạng sin U= 220Vrms, tần số N 50Hz. Bỏ qua từ trở lõi thép và từ dẫn rò. Vòng ngắn mạch có điện trở 1mΩ và chiếm ½ cực từ. φo a. Vẽ và tính mạch tương đương của mạch từ? b. Từ thông Φlv, Φ1, Φ2? c. Tính lực hút điện từ trung bình Ftb, cực đại Fmax và cực tiểu Fmin tác động lên nắp mạch từ? Bài tập Chương 2: Các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ 3
  4. Baøi tập Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông ©TCBinh Câu 7. 50 Maïch töø AC coù tieát dieän hình chöõ nhaät, coù 40 hình daïng vaø kích thöôùc nhö hình veõ, caùc δ= 4 kích thöôùc tính baèng mm. Cuoän daây coù ñieän N trôû raát nhoû vôùi soá voøng N = 900 voøng. Cuoän U 100 daây ñöôïc ñaët döôùi ñieän aùp xoay chieàu hình sin U = 380Vrms, taàn soá 50Hz. Giaû thieát 40 maïch töø laøm vieäc ôû cheá ñoä tuyeán tính coù ñoä 40 60 40 töø thaåm töông ñoái μr = 1200, boû qua töø thoâng roø vaø taûn. Xaùc ñònh: a. Maïch töông ñöông cuûa maïch töø. b. Ñoä töï caûm L cuûa maïch töø. c. Töø thoâng Φ trong maïch töø. d. Doøng ñieän I trong cuoän daây. e. Löïc huùt ñieän töø trung bình Ftb vaø cöïc ñaïi Fmax taùc ñoäng leân naép maïch töø. Câu 8. Mạch từ AC có tiết diện đều, hình dạng và 50 kích thước như hình vẽ, các kích thước tính Φ1 Φ2 40 bằng đơn vị mm. Cuộn dây có điện trở rất δ= 2 Φ0 nhỏ với số vòng N = 1000 vòng, được đặt N dưới điện áp xoay chiều hình sin, U = 300 U 220Vrms, tần số 50Hz. Giả thiết mạch từ làm việc ở chế độ tuyến tính. Bỏ qua từ trở 40 và từ kháng của lõi thép, bỏ qua từ thông rò, 40 80 40 80 40 hệ số tản của khe hở không khí σt = 1,1. Xác định: a. Mạch tương đương của mạch từ. b. Độ tự cảm L của mạch từ. c. Từ thông trong các nhánh mạch từ. d. Dòng điện I trong cuộn dây. e. Lực hút điện từ trung bình Ftb tác động lên nắp mạch từ. Mạch từ được gắn thêm hai vòng ngắn mạch ôm toàn bộ cực từ cho hai nhánh hai bên. Điện trở của mỗi vòng ngắn mạch là rnm = 0,1 mΩ. Tính: f. Lực hút điện từ cực đại Fmax và cực tiểu Fmin tác động lên nắp mạch từ. Bài tập Chương 2: Các nguyên lý biến đổi năng lượng điện cơ 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản