Bài tập chất điện ly - axit - bazơ lớp 11 nâng cao

Chia sẻ: th_st94

Các dạng bài tập trắc nghiệm hóa học về chất điện ly - axit - bazơ lớp 11 nâng cao dành cho học sinh hệ trung học phổ thông tham khảo học tập.

Nội dung Text: Bài tập chất điện ly - axit - bazơ lớp 11 nâng cao

BAØI TAÄP OÂN LUYEÄN PHAÀN ÑIEÄN LY-AXIT – BAZÔ- LÔÙP 11 NAÂNG CAO- BIEÂN SOAÏN VAØ HÖÔÙNG DAÃN GIAÛI : THAÀY BUØI
TAÂM- THPT BUOÂN MA THUOÄT-CELLPHONE:0914041165-HOME PHONE: 050220347-ADD: 410/6 PHAN BOÄI CHAÂU - BMT


BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO.
1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng:
a dung dịch axit sunfuric trong nước. b alcol etylic
c nước nguyên chất. d dung dịch sacarozơ
2/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp:
Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là ...(1)... . .Những chất tan trong nước không phân li ra
ion gọi là ...(2)... Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là .....(3) ... Liên kết hoá học trong
chất điện ly là ..(4)....hoặc ..(5)..... Liên kết hoá học trong chất không điện li là ...(6) ..hoặc liên kết
..(7)...
a chất điện ly ; chất không điện ly ; sự điện ly ; ion , cộng hoá trị có cực ; không có cực
b chất không điện ly , chất điện ly , sự điện ly , cộng hoá trị
c chất điện ly ; ; sự điện ly ;chất không điện ly ; ion , cộng hoá trị có cực ; không có cực
d chất điện ly ; ion , sự điện ly ;chất không điện ly ; ion , cộng hoá trị có cực ; không có cực.
3/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước .Kết
luận nào dưới đây đúng :
a Cốc 1 có dung dịch màu lam , cốc 2 có dung dịch màu nâu, cốc 1 không dẫn điện , cốc 2 dẫn
điện do có sự điện ly.
b Cốc 1 có dung dịch màu nâu , cốc 2 có dung dịch màu lam, cốc 1 không dẫn điện , cốc 2 dẫn
điện do có sự điện ly.
c Cốc 1 có dung dịch màu nâu , cốc 2 có dung dịch màu lam, cốc 1 , cốc 2 dẫn điện do có sự điện
ly.
d Cốc 1 có dung dịch màu lam , cốc 2 có dung dịch màu nâu, cốc 1 không dẫn điện , cốc 2 dẫn
điện do có sự điện ly.
4/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) , dung dịch HCl trong nước (2). Kết luận nào sau đây đúng
a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp ;(2) dẫn điện do có sự điện ly.
b (1) ,(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện.
c (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly ,(2) dẫn điện do có sự điện ly.
d (1) không dẫn điện ,(2) dẫn điện do có sự điện ly.
5/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ ; b mol Mg2+ , c mol Cl- , và d mol NO3- . Biểu thức liên hệ giữa
các số a,b,c,d và giá trị của b khi a =0.01; c=0,01 , d= 0.03 là
a c+d-2a-2b= 0 b= 0,02 b 2a+ 2b = c+d , b= 0,005 c 2a+2b-c-d =0 ; b= 0,015
d 2a+2b - c-d=0 ; b=0,01
6/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0,1mol ; Al3+ : 0,2 mol ; Cl- ( x mol ) ; SO42- ( y mol ) . Khi cô cạn dung
dịch rồi làm khan để thu được muối khan thu được 46,9 gam chất rắn. Vậy các giá trị của x , y lần lượt
là:
a 0,1 , 0,15 b 0,3 ; 0,2 c 0,15, 0,25 d 0,2 ; 0,3

7/ Có bốn dung dịch sau (1) : NaCl , (2) : Rượu Etylic , (3) : axit axetic ; (4) : Kalisunfat . đều có nồng
độ mol/l là 0,1M .Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp:
a 4>1>3>2 b 1>2>3>4 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2
8/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì :
a  không đổi , k không đổi b  thay đổi , k thay đổi. c  không đổi , k thay đổi
d  thay đổi , k không đổi
9/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì :
a  không đổi , k thay đổi. b  thay đổi , k không đổi. c  thay đổi , k thay đổi.
d  không đổi , k không đổi.

1
BAØI TAÄP OÂN LUYEÄN PHAÀN ÑIEÄN LY-AXIT – BAZÔ- LÔÙP 11 NAÂNG CAO- BIEÂN SOAÏN VAØ HÖÔÙNG DAÃN GIAÛI : THAÀY BUØI
TAÂM- THPT BUOÂN MA THUOÄT-CELLPHONE:0914041165-HOME PHONE: 050220347-ADD: 410/6 PHAN BOÄI CHAÂU - BMT
10/ Trong dung dịch Axit axetic nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH3COONa thì [H+] :
a tăng. b giảm c không đổi d thay đổi
11/ Trong 1ml axit nitrơ (HNO2) có chứa 5,64. 10 -19 phân tử HNO và 3,60.1018 ion NO - . Những kết
2 2
luận nào dưới đây về dung dịch này là đúng :Cho NA= 6,00.1023.
a  =6% , [HNO2]0 = 0,10 mol/l b  = 3% ; [HNO2]0 = 0,10 mol/l.
c  = 5% ;[HNO2]0 = 0,09l/l d  = 6% ,[HNO2]0 = 0,1 mol/l
12/ Dung dịch Axit etanoic có C%= 0,6% ( D= 1g/ml) ;  =1,0% .Tính [H+] :bỏqua sự phân ly của nước .
a 10-4 mol/l b 10-2 mol/l c 10-3 mol/l d 10-1 mol/l
13/ Khi nói axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (CH3COOH) có nghĩa là:
a [HCOOH] > [CH3COOH]
b [H+] củadung dịch HCOOH luôn lớn hơn của dung dịch CH3COOH.
c Ka HCOOH > Ka CH3COOH ở cùng một nhiệt độ
d C%HCOOH > C% CH3COOH.
14/ Trong các phản ứng nào dưới đây nước đóng vai trò là axit , bazơ:
HCl +H2O H3O+ + Cl- .(1) ; Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O (2) NH3 +H2O
NH4+ +OH- (3) ; CuSO4 + 5H2O CuSO4.5H2O.
a (1) : Nước là Bazơ; (3) nước là axit. b (3) nước là bazơ (4) nước là axit.
c (2) nước là axit , (3) nước là chât oxy hoá. d (1) nước là axit , (2) nước là trung tính.
15/ Trong 2,0 lít dung dịch axit HF có 4,0 gam HF nguyên chất . Biết  = 8% . Tính Ka của axit
flohidric :( Bài này chú ý)
a 6.78.10-4 b 6,96.10-4 c 6.69.10-4 d 7.92.10-5 .
16/ Axit propionic (C2H5COOH) có Ka= 1,3.10-5 . Tính [H+] có trong dung dịch axit trên có CM=0,10M.
a 1,05.10-3 (mol/l) b 1,1.10-3 (mol/l) c 1.15.10-2 (mol/l) . d 1,25.10-4 (mol/l)
17/ Dung dịch A có chứa đồng thời NaCl 0,3M, K3PO4 0,1M . Để có 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu
mol KCl và bao nhiêu mol Na3PO4 ?
a 0,5 ; 0,25 b 0.4,; 0,2 c 0,6 ; 0,2 d 0,15 ; 0,475.
18/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0,05M ; KCl 0,1M ; NaCl 0,5M .Để điều chế dung
dịch A ta có thể sử dụng hỗn hợp muối nào dưới đây:
a Na2SO4 , KCl .hoặc NaCl , K2SO4 b NaCl hoặc K2SO4 .
c NaCl , K2SO4 d Na2SO4 , KCl .
19/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0,05M ; KCl 0,1M ; NaCl 0,5M .Để điều chế 200ml
dung dịch A ta cần bao nhiêu mol mỗi muối trong hỗn hợp(NaCl ; K2SO4)

a 0,09 mol . 0,18 mol. b 0,12 mol , 0,01mol c 0,01mol, 0,15 mol
d 0125 mol , 0,18 mol
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản