Bài tập chuỗi phản ứng

Chia sẻ: chukien

Tài liệu tham khảo môn Hóa lớp 10 ôn tập chuỗi phản ứng

Nội dung Text: Bài tập chuỗi phản ứng

Chuyên đề Hóa 10 Th.S Vũ Ngọc Toản
DẠNG 11. HOÀN THÀNH CHUỖI PHẢN ỨNG.


Bài 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
1. KMnO4 + HClđ 2. MnO2 + HClđ
2. PbO2 + HClđ 4. KClO3 + HClđ
5. NaClO + HClđ 5. CaOCl2 + HClđ
Bài 2: Hoàn thành các phương trình phản ứng:
1. NaOH + F2 2. NaOH + Cl2 →
3. NaOH + Cl2 → (đun nóng) 4. NaOH + Br2 →
5. NaOH + I2 → 6. Ca(OH)2 + Cl2
Bài 3. Dự đoán sản phẩm của các phản ứng sau đây:
to
1. MnO2 + NaClTT + H2SO4đ → 2. KClO3 (xúc tác MnO2)
3. MnO2 + NaBrTT + H2SO4đ → 4. FeSO4 + Cl2 →
5. FeCl2 + Cl2 → 6. Fe(NO3)2 + Cl2 →
Bài 4. Bổ túc và cân bằng phản ứng sau, ghi rõ điều kiện.
a ) 1. NaClO3 A + B. 2. A D + G. 3. D + H2O E + H2
to
4. E + G Muối clorat.
b) 1. Cl2 + A B 2. B + Fe C + H2 3. C + Cl2 D.
o to
4. D + E 5. F t G +H 6. G + A
Bài 5. Tương tự như trên:
o
1. KClO t
3 A + B. 2. A + MnO2 + H2SO4 C + D + MnCl2 + F.
3. A G + C. 4. G + F E +…
o
t
5. C + E ? + ? + H2O. 6. C + E ? + ? + H2O.
7. NaClTT + ? A1↑ + B1. 8. A1 + MnO2 C1↑ + D1 + E1.
9. C1 + NaBr
Bài 6. Viết 5 dãy phản ứng có dạng: Cl2 → A → B → C → A → Cl2.
Bài 7. Viết 5 phương trình ở dạng: BaCl2 +…….→ NaCl + ……
Bài 8. Tìm chất thích hợp:
1. X1 + X2 → Br2 + MnBr + H2O. 2. X3 + X4 + X5 → HCl + H2SO4.
3. A1 + A2 → SO2 + H2O. 4. B1 + B2 → S + H2O
5. D1 + D2 → NaCl + CO2 + H2O. 6. C1 + C2 + C3 → NaCl + CO2 + H2O + HClO
7.E1 + E2 → KCl + Cl2 + H2O. 8. F1 → CaCl2 + O2
9.G1 → HCl + O. 10. H1 + H2 → CaCl2 + Cl2 + H2O.

Trung tâm luyện thi chất lượng cao C & T số 63 – Ngõ 201 – Đường Cầu Giấy – DD 093 236 236 9
Chuyên đề Hóa 10 Th.S Vũ Ngọc Toản
11. K1 + K2 + K3 → NaHCO3 + HClO. 12. L1 + L2 + L3 → CaCO3 + CaCl2 + HClO
Bài 9. Dự đoán sản phảm của phản ứng sau:
1. HBr + H2SO4đ → SO2 + H2O + ….. 2. Cl2 + SO2 + H2O. →
3. HI + H2SO4đ → H2S + H2O + ….. 4. Br2 + Cl2 + H2O → HBrO3 + …..
5.KI + K2Cr2O7 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O + …
6. NaClO + NH3 → N2 + H2O +…. 7. NaClO + H2O2 → H2O + O2 + ….
9. KI + FeCl3 + H2O → KIO3 + HCl + …. 10. H2S + FeCl3 → FeCl2 + S + …
Bài 10. Thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
B C D
HCl HCl HCl
E F G
Bài 11. Tương tự như trên:
A1 A2 A3
NaCl NaCl NaCl NaCl
B1 B2 B3
Bài 12. Thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
1. MnO2 + HCl Khí B 2. Ba(HCO3)2 + HNO3 Khí D.
3. NaHSO3 + H2SO4 Khí C 4. Cu + HNO3đ Khí G.
5. FeS + HCl Khí A. 6. (NH4)2CO3 + NaOH Khí E.
7. B + E ? + ? 8. C + A ? + ?
9. B + A + H2O → ? + ? 10. Fe + B → ?
to
11. KOH + B → ? + ? + ? 12. KOH + B → ? + ? + ?
Trung tâm luyện thi chất lượng cao C & T số 63 – Ngõ 201 – Đường Cầu Giấy – DD 093 236 236 9
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản