Bài tập có đáp án Máy biến áp

Chia sẻ: loi09dt1

bài tập có đáp án Máy biến áp

Nội dung Text: Bài tập có đáp án Máy biến áp

Câu 1 : Cho MBA 3 pha đấu Y/Y-12 có các thông số như sau :
Sđm = 180 KVA, U1đm = 22 KV , U2đm = 0.4 KV ; P0 = 470 W ; Pn = 2400 W,
I0% = 8% ; Un% = 4.5 %. Tính :
1. Tính dòng điện I1đm , I2đm, dòng điện không tải I0 , hệ số Cosϕ 0

2. Tính các Rn , Xn

3. Tính hiệu suất cực đại khi Cosϕ t = 0.8 (ϕ t >0)

4. Tính ∆U2% ; U2 khi kt = 0.75 Cosϕ t = 0.8 (ϕ t >0)Câu 2 : Cho MBA 3 pha đấu Y/Y-12 có các thông số như sau :
Sđm = 160 KVA, U1đm = 22 KV , U2đm = 0.4 KV ; P0 = 400 W ; Pn = 2200 W,
I0% = 9% ; Un% = 4 %. Tính :
1. Tính dòng điện I1đm , I2đm, dòng điện không tải I0 , hệ số Cosϕ 0

2. Tính các Rn , Xn

3. Tính hiệu suất cực đại khi Cosϕ t = 0.85 (ϕ t >0)

4. Tính ∆U2% ; U2 khi kt = 0.7 Cosϕ t = 0.85 (ϕ t >0)
Đáp Án
Câu 1 :
1. Dòng điện điện mức.
S đm 180
I 1đm = = = 4,73 ( A)
3U 1đm 3 22
8 x 4,73
I 0 = I 0 % xI 1đm = = 0,374 ( A)
100
2. Tinh điện trở ngắn mạch Rn và Xn
Pnf Pn 2400
Rn = 2 = = = 35,75 (Ω)
I 1đm − f 3.I 1đm 3.4,73 2
2


4,5 x 22000
U n = U n % xU 1đm = = 990 (V )
100
U nf Un 990
Zn = = = = 120 (Ω)
I 1đm 3I 1đm 3 4,73
X n = Z n2 − Rn = 120 2 − 35,75 2 = 114,55 (Ω)
2


3. Tính hiệu suất cực đại khi cosΨ = 0,8
P0 470
kt = = = 0,44
Pn 2400
k t S đm cosψ t 0,44 x180 x 0,8
η max = = = 0,985
k t S đm cosψ t + k t Pn + P0 0,44 x180 x0,8 + 0,44 2 x 2,4 + 0,47
2


4. Tính U2 khi kt = 0.75 và Cosϕ t = 0.8 (tải cảm)
∆U 2 % = k t (U nr % x cosψ t + U nx % x sinψ t )
rn I 1đm 3 x I 3
= 0,75( x0,8 + n 1đm x0,6) x100
U 1đm U 1đm
35,75 x 4,73 3 114,55 x 4,73 3
= 0,75( x0,8 + x0,6) x100 = 2,7%
22000 22000
U2=U2đm(1- ∆U 2 % )=400(1-2,7%)=389 (V)

Câu 2 :
1. Dòng điện điện mức.
S đm 160
I 1đm = = = 4,2 ( A)
3U 1đm 3 22
9 x 4,2
I 0 = I 0 % xI 1đm = = 0,37 ( A)
100
2. Tinh điện trở ngắn mạch Rn và Xn
Pnf Pn 2200
Rn = 2
= = = 33,2 (Ω)
I 1đm − f 3.I 1đm 3.4,7 2
2


4 x 22000
U n = U n % xU 1đm = = 880 (V )
100
U nf Un 880
Zn = = = = 120,9 (Ω)
I 1đm 3I 1đm 3 4,2
X n = Z n2 − Rn = 120,9 2 − 33,2 2 = 116,25(Ω)
2


3. Tính hiệu suất cực đại khi cosΨ = 0,8
P0 440
kt = = = 0,447
Pn 2200
k t S đm cosψ t 0,447 x160 x 0,85
η max = = = 0,986
k t S đm cosψ t + k t Pn + P0 0,447 x180 x0,85 + 0,447 2 x 2,2 + 0,4
2


4. Tính U2 khi kt = 0.75 và Cosϕ t = 0.8 (tải cảm)
∆U 2 % = k t (U nr % x cosψ t + U nx % x sinψ t )
rn I 1đm 3 x I 3
= 0,7( x0,8 + n 1đm x0,6) x100
U 1đm U 1đm
33,2 x 4,2 3 116,5 x 4,2 3
= 0,7( x 0,85 + x0,526) x100 = 2,078%
22000 22000
U2=U2đm(1- ∆U 2 % )=400(1-2,0782%)=391 (V)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản