Bài tập có đáp án Máy biến áp

Chia sẻ: loi09dt1

bài tập có đáp án Máy biến áp

Nội dung Text: Bài tập có đáp án Máy biến áp

 

  1. Câu 1 : Cho MBA 3 pha đấu Y/Y-12 có các thông số như sau : Sđm = 180 KVA, U1đm = 22 KV , U2đm = 0.4 KV ; P0 = 470 W ; Pn = 2400 W, I0% = 8% ; Un% = 4.5 %. Tính : 1. Tính dòng điện I1đm , I2đm, dòng điện không tải I0 , hệ số Cosϕ 0 2. Tính các Rn , Xn 3. Tính hiệu suất cực đại khi Cosϕ t = 0.8 (ϕ t >0) 4. Tính ∆U2% ; U2 khi kt = 0.75 Cosϕ t = 0.8 (ϕ t >0) Câu 2 : Cho MBA 3 pha đấu Y/Y-12 có các thông số như sau : Sđm = 160 KVA, U1đm = 22 KV , U2đm = 0.4 KV ; P0 = 400 W ; Pn = 2200 W, I0% = 9% ; Un% = 4 %. Tính : 1. Tính dòng điện I1đm , I2đm, dòng điện không tải I0 , hệ số Cosϕ 0 2. Tính các Rn , Xn 3. Tính hiệu suất cực đại khi Cosϕ t = 0.85 (ϕ t >0) 4. Tính ∆U2% ; U2 khi kt = 0.7 Cosϕ t = 0.85 (ϕ t >0)
  2. Đáp Án Câu 1 : 1. Dòng điện điện mức. S đm 180 I 1đm = = = 4,73 ( A) 3U 1đm 3 22 8 x 4,73 I 0 = I 0 % xI 1đm = = 0,374 ( A) 100 2. Tinh điện trở ngắn mạch Rn và Xn Pnf Pn 2400 Rn = 2 = = = 35,75 (Ω) I 1đm − f 3.I 1đm 3.4,73 2 2 4,5 x 22000 U n = U n % xU 1đm = = 990 (V ) 100 U nf Un 990 Zn = = = = 120 (Ω) I 1đm 3I 1đm 3 4,73 X n = Z n2 − Rn = 120 2 − 35,75 2 = 114,55 (Ω) 2 3. Tính hiệu suất cực đại khi cosΨ = 0,8 P0 470 kt = = = 0,44 Pn 2400 k t S đm cosψ t 0,44 x180 x 0,8 η max = = = 0,985 k t S đm cosψ t + k t Pn + P0 0,44 x180 x0,8 + 0,44 2 x 2,4 + 0,47 2 4. Tính U2 khi kt = 0.75 và Cosϕ t = 0.8 (tải cảm) ∆U 2 % = k t (U nr % x cosψ t + U nx % x sinψ t ) rn I 1đm 3 x I 3 = 0,75( x0,8 + n 1đm x0,6) x100 U 1đm U 1đm 35,75 x 4,73 3 114,55 x 4,73 3 = 0,75( x0,8 + x0,6) x100 = 2,7% 22000 22000 U2=U2đm(1- ∆U 2 % )=400(1-2,7%)=389 (V) Câu 2 : 1. Dòng điện điện mức. S đm 160 I 1đm = = = 4,2 ( A) 3U 1đm 3 22 9 x 4,2 I 0 = I 0 % xI 1đm = = 0,37 ( A) 100 2. Tinh điện trở ngắn mạch Rn và Xn
  3. Pnf Pn 2200 Rn = 2 = = = 33,2 (Ω) I 1đm − f 3.I 1đm 3.4,7 2 2 4 x 22000 U n = U n % xU 1đm = = 880 (V ) 100 U nf Un 880 Zn = = = = 120,9 (Ω) I 1đm 3I 1đm 3 4,2 X n = Z n2 − Rn = 120,9 2 − 33,2 2 = 116,25(Ω) 2 3. Tính hiệu suất cực đại khi cosΨ = 0,8 P0 440 kt = = = 0,447 Pn 2200 k t S đm cosψ t 0,447 x160 x 0,85 η max = = = 0,986 k t S đm cosψ t + k t Pn + P0 0,447 x180 x0,85 + 0,447 2 x 2,2 + 0,4 2 4. Tính U2 khi kt = 0.75 và Cosϕ t = 0.8 (tải cảm) ∆U 2 % = k t (U nr % x cosψ t + U nx % x sinψ t ) rn I 1đm 3 x I 3 = 0,7( x0,8 + n 1đm x0,6) x100 U 1đm U 1đm 33,2 x 4,2 3 116,5 x 4,2 3 = 0,7( x 0,85 + x0,526) x100 = 2,078% 22000 22000 U2=U2đm(1- ∆U 2 % )=400(1-2,0782%)=391 (V)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản