Bài tập cơ sở vật chất và cơ chế di truyền

Chia sẻ: concanhcam

Tài liệu tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm ôn thi cao đẳng đại học về bài tập cơ sở vật chất và cơ chế di truyền

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập cơ sở vật chất và cơ chế di truyền

Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
Taøi lieäu oân thi Moân Sinh hoïc lôùp 12
Thuoäc daïng baøi taäp veà cô sôû vaät chaát vaø cô cheá cuûa di truyeàn:
Baøi 1 : Moät gen coù 60 voøng xoaén vaø coù chöùa 1450 lieân keát hyñroâ. Treân maïch thöù nhaát cuûa gen coù 15%
añeânin vaø 25% xitoâzin. Xaùc ñònh :
1. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen;
2. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen treân moãi maïch gen;
3. Soá lieân keát hoaù trò cuûa gen
GIAÛI :
1. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen :
- Toång soá nucleâoâtit cuûa gen :
20 x 60 = 1200 (nu)
- Gen coù 1450 lieân keát hyñroâ. Suy ra :
2A + 3G = 1450
2A + 2G = 1200
G = 250
- Vaäy, soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen :
G = X = 250 ( nu )
= 250/1200 x 100% = 20,8%
A = T = 1200/2 - 250 = 350 ( nu )
= 50% - 20,8% = 29,1%
2. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit treân moãi maïch cuûa gen :
Moãi maïch cuûa gen coù :
1200 : 2 = 600 ( nu )
A1 = T2 = 15% = 15% .600 = 90 (nu)
X1 = G2 = 25% = 25% = 25%.600 = 150 (nu)
T1 = A2 = 350 - 90 = 260 (nu)
= 260/600 x 100% = 43%
G1 = X2 = 250 -150 = 100 ( nu )
= 100/600 .100% = 17%
3. Soá lieân keát hoaù trò cuûa gen :
2N - 2 = 2 .1200 = 2398 lieân keát
Baøi 2 :
Moät gen chöùa 1498 lieân keát hoaù trò giöõa caùc nucleâoâtit. Gen tieán haønh nhaân ñoâi ba laàn vaø ñaõ söõ duïng cuûa
moâi tröôøng 3150 nucleâoâtit loaïi añeânin.
Xaùc ñònh :
1. Chieàu daøi vaø soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen
2. Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp, soá lieân keát hyñroâ bò phaù vôõ vaø soá lieân keát hoaù trò
ñöôïc hìn thaønh trong quaù trình nhaân ñoâi cuûa gen
GIAÛI :
1.Chieàu daøi, soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen :
Goïi N laø soá nucleâoâtit cuûa gen. Ta coù :
N - 2 = 1498 => N = 1500 ( nu)
-Chieàu daøi cuûa gen :
N/2 . 3.4 Antôron (AO ) = 1500/2 . 3,4 AO = 2050 AO
-Theo ñeà baøi ta suy ra :

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 1 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
(23 -1). A = 3150
- Vaäy soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen :
A = T = 3150 / ( 23 -1 ) = 450 (nu)
G = X = N/2 - A = 1500/2 -450 = 300 (nu)
2.Khi gen nhaân ñoâi ba laàn :
- Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp :
Amt = Tmt = 3150 ( nu )
Gmt = Xmt = ( 23 - 1 ) .300 = 2100 (nu)
- Soá lieân keát hyñroâ bò phaù vôõ :
- Soá lieân keá hyñroâ cuûa gen :
2A + 3G = 2.450 + 3.300 = 1800
- Soá lieân keát hyñroâ bò phaù vôõ qua nhaân ñoâi :
( 23 - 1 ).1800 = 12600 lieân keát
- Soá lieân keát hoaù trò hình thaønh :
( 23 -1 ).1498 = 10486 lieân keát
Baøi 3:
Moät gen daøi 4080 Ao vaø coù 3060 lieân keát hiñroâ.
1. Tìm soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen.
2. Treân maïch thöù nhaát cuûa gen coù toång soá giöõa xitoâzin vôùi timin baèng 720, hieäu soá giöõa xitoâzin vôùi
timin baèng 120 nucleâoâtit. Tính soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit treân moãi maïch ñôn cuûa gen.
3. Gen thöù hai coù cuøng soá lieân keát hyñroâ vôùi gen thöù nhaát nhöng ít hôn gen thöù nhaát boán voøng xoaén.
Xaùc ñònh soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen thöù hai.
GIAÛI
1) Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen :
Toång soá nucleâoâtit cuûa gen:
N = 2 . L/3,4 = 2.4080/3,4 = 2400 (nu)
Ta coù:
2A + 3G = 3060
2A + 3G = 2400
=> G = 660 (nu)
Vaäy, soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen:
G = X = 660 (nu)
A = T = 2400 / 2 - 660 = 540 (nu)
2) Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit treân moãi maïch ñôn :
Soá löôïng nucleâoâtit treân moãi maïch gen :
2400 : 2 = 1200 (nu)
Theo ñeà baøi:
X1 + T1 = 720
X1 - T1 = 120
Suy ra X1 = (720 + 120) / 2 = 420 (nu)
T1 = 720 - 420 = 300 (nu)
Vaäy, soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit treân moãi maïch ñôn cuûa gen :
X1 = G2 = 420 (nu)
T1 = A2 = 300 (nu)
A1 = T2 = A - A2 = 540 - 300 = 240 (nu)
G1 = X2 = G - G2 = 660 - 420 = 240 (nu)

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 2 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
3) Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen II :
Soá löôïng nucleâoâtit cuûa gen II :
2400 - 4 . 20 = 2320 (nu)
2A + 3G = 3060
2A + 2G = 2320
G = 740
Gen II coù :
G = X = 740 (nu)
A = T = 2320 / 2 - 740 = 420 (nu)
Baøi 4 :
Hai gen daøi baèng nhau
- Gen thöù nhaát coù 3321 lieân keát hyñroâ vaø coù hieäu soá giöõa guanin vôùi moät loaïi nucleâoâtit khaùc baèng
20% soá nucleâoâtit cuûa gen.
- Gen thöù hai nhieàu hôn gen thöù nhaát 65 añeânin.
Xaùc ñònh :
1. Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen thöù nhaát.
2. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen thöù hai.
GIAÛI
1. Gen thöù nhaát :
Goïi N laø soá nucleâoâtit cuûa gen, theo ñeà baøi, ta coù :
G - A = 20% N
G + A = 50% N
Suy ra: G = X = 35% N
A = T = 50% N - 35% N = 15% N
Soá lieân keát hyñroâ cuûa gen :
2A + 3G = 3321
2 . 15/100 N + 3. G 35/100 N = 3321
135 N = 332100
=> N = 2460
Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen:
A = T = 15% . 2460 = 369 (nu)
G = X = 35% . 2460 = 861 (nu)
2. Gen thöù hai:
Soá nucleâoâtit cuûa gen thöù hai baèng 2460.
Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen thöù hai:
A = T = 369 + 65 = 434 (nu)
= 434/ 2460 . 100% = 17,6%
G = X = 50% - 17,6% = 32,4%
= 32,4% . 2460 = 769 (nu)
Baøi 5 :
Moät ñoaïn ADN chöùa hai gen:
- Gen thöù nhaát daøi 0,51 µm vaø coù tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit treân maïch ñôn thöù nhaát nhö sau :
A:T:G:X=1:2:3:4
- Gen thöù hai daøi baèng phaân nöûa chieàu daøi cuûa gen thöù nhaát vaø coù soá löôïng nucleâoâtit töøng loaïi treân maïch
ñôn thöù hai laø :
A = T/2 = G/3 = X/4

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 3 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
Xaùc ñònh:
1. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit treân moãi maïch ñôn cuûa moãi gen.
2. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa ñoaïn ADN
3. Soá lieân keát hyñroâ vaø soá lieân keát hoùa trò cuûa ñoaïn ADN
GIAÛI
1. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtlt treân moãi maïch ñôn cuûa moãi gen :
a- Gen thöù nhaát :
Toång soá nucleâoâtit cuûa gen :
( 0,51 . 104 .2 )/ 3,4 = 3000 (nu)
Soá nucleâoâtit treân moãi maïch gen :
3000 : 2 = 1500 (nu)
Theo ñeà baøi:
A1 : T1 : G1 : X1 = 1 : 2 : 3 : 4
= 10% : 20% : 30% : 40%
Vaäy soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit treân moãi maïch ñôn cuûa gen thöù nhaát:
A1 = T2 = 10%
= 10% . 1500 = 150 (nu)
T1 = A2 = 20%
= 20% . 1500 = 300 (nu)
G1 = X2 = 30%
= 30% . 1500 = 450 (nu)
X1 = G2 = 40%
= 40% .1500 = 600 (nu)
b- Gen thöù hai:
Soá nucleâoâtit cuûa gen:
3000 : 2 =1500 (nu)
Soá nucleâoâtit treân moãi maïch gen :
1500 : 2 = 750 (nu)
Theo ñeà baøi :
A2 = T2/2 = G2/3 = X2/4
=> T2 = 2A2, G2 = 3A2, X2 = 4A2
A2 + T2 + G2 + X2 = 750
A2 + 2A2 + 3A2 + 4A2 = 750
A2 = 75
Vaäy, soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit treân moãi maïch ñôn cuûa gen thöù hai:
T1 = A2 = 75 (nu)
= 75/750 . 100% = 10%
A1 = T2 = 2 . 10% = 20%
= 20% .750 = 150 (nu)
X1 = G2 = 3 . 10% = 30%
= 30% . 750 = 225 (nu)
G1 = X2 = 10% . 4 = 40%
= 40% . 750 = 300 (nu)
2. Soá löôïng vaø tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa ñoaïn ADN :
Ñoaïn ADN coù:
3000 + 1500 = 4500 (nu)

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 4 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
A = T = 150 + 300 + 75 +150 = 675 (nu)
675/400 . 100% = 15%
G = X = 50% - 15% = 35%
= 35% . 4500 = 1575 (nu)
3. Soá lieân keát hyñroâ vaø soá lieân keát hoùa trò cuûa ñoaïn ADN :
Soá lieân keát hyñroâ :
2A + 3G = 2. 675 + 3. 1575
= 6075 lieân keát
Soá lieân keát hoùa trò :
2N - 2 = 2 . 4500 -2 = 8998 lieân keát
Baøi 6 :
Treân maïch thöù nhaát cuûa gen coù toång soá añeânin vôùi timin baèng 60% soá nucleâoâtit cuûa maïch. Treân maïch thöù
hai cuûa gen coù hieäu soá giöõa xitoâzin vôùi guanin baèng 10%, tích soá giöõa añeânin vôùi timin baèng 5% soá
nucleâoâtit cuûa maïch (vôùi añeânin nhieàu hôn timin).
1. Xaùc ñònh tæ leä % töøng loaïi nucleâoâtit treân moãi maïch ñôn vaø cuûa caû gen .
2. Neáu gen treân 3598 lieân keát hoùa trò. Gen töï sao boán laàn. Xaùc ñònh :
a. Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp cho gen töï sao.
b. Soá lieân keát hyñroâ chöùa trong caùc gen con ñöôïc taïo ra.
GIAÛI
1. Tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa moãi maïch vaø cuûa caû gen :
Theo ñeà baøi, gen coù :
A1 + T1 = 60% => T1 = 60% - A1
A1 x T2 = 5% => A1 x T1 = 5%
Vaäy :
A1 (60% - A1) = 5%
(A1)2 - 0,6A1 + 0,05 = 0
Giaûi phöông trình ta ñöôïc A1 = 0,5 hoaëc A1 = 0,1.
Vôùi A2 > T2 => A1 < T1
Neân: A1 = T2 = 0,1 = 10%
T1 = A2 = 0,5 = 50%
Maïch 2 coù :
X2 - G2 = 10%
Vaø X2 + G2 = 100% = (10% + 50%) = 40%
Suy ra : X2 = 25% vaø G2 = 15%
Vaäy, tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit:
Cuûa moãi maïch ñôn :
A1 = T2 = 10%
T1 = A2 = 50%
G1 = X2 = 25%
X1 = G2 = 15%
Cuûa caû gen :
A = T = 10% + 50%/2 = 30%
G = X = 50% - 30% = 20%
2. a. Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp :
Toång soá nucleâoâtit cuûa gen :
( 3598 + 2 )/2 = 1800 (nu)

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 5 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
A = T = 30% . 1800 = 540 (nu)
G = X= 20% . 1800 = 360 (nu)
Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp cho gen töï sao boán laàn :
Amt = Tmt = (24 - 1) . 540 = 8100 (nu)
Gmt = Xmt = (24 - 1) . 360 = 5400 (nu)
b. Soá lieân keát hyñroâ trong caùc gen con :
Soá lieân keát hyñroâ cuûa moãi gen :
2A + 3G = 2 . 540 + 3 . 360 = 2160
Soá lieân keát hyñroâ trong caùc gen con :
2160 x 24 = 34560 lieân keát
Baøi 7 :
Treân moät maïch cuûa gen coù töøng loaïi nucleâoâtit nhö sau:
A = 15%, T = 20%, G = 30%, X = 420 nucleâoâtit
Gen nhaân ñoâi moät soá ñôït vaø ñaõ nhaän cuûa moâi tröôøng 2940 timin
1. Tính soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit treân moãi maïch gen vaø cuûa caù gen.
2. Tính soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp cho gen nhaân ñoâi.
3. Taát caû caùc gen con taïo ra ñeàu sao maõ moät laàn baèng nhau vaø trong caùc phaân töû ARN taïo ra, chöùa
13440 xitozin. Xaùc ñònh soá löôïng töøng loaïi riboânucleâoâtit cuûa moãi phaân töû ARN vaø soá löôïng töøng
loaïi riboânucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp cho sao maõ.
GIAÛI
1. Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit :
Goïi maïch cuûa gen ñaõ cho laø maïch 1, ta coù:
A1 = T2 = 15%
T1 = A2 = 20%
G1 = X2 = 30%
X1 = G2 = 100% - (15% + 20% + 30%) = 35%
X1 = 35% = 420 (nu)
Suy ra soá löôïng nucleâoâtit treân moãi maïch cuûa gen :
420 x 100/35 = 1200 nu.
° Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit treân moãi maïch cuûa gen :
A1 = T2 = 15% . 1200 = 180 nu
T1 = A2 = 20% . 1200 = 240 nu
G1 = X2 = 30% . 1200 = 360 nu
X1 = G2 = 420 nu.
° Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa caû gen:
A = T = A1 + A2 = 180 + 240 = 420 nu
G = X = G1 + G2 = 360 + 420 = 780 nu
2. Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp cho gen nhaân ñoâi :
Goïi x laø soá laàn nhaân ñoâi cuûa gen, suy ra soá löôïng timin moâi tröôøng cung caáp cho nhaân ñoâi :
Tmt = (2x - 1) . T = 2940
2x = 2940/T + 1 = 2940/420 + 1 = 8 = 23
x=3
Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp cho gen nhaân ñoâi :
Amt = Tmt = 2940 nu
Gmt = Xmt = (2x - 1) . G
= (23 - 1) . 780 = 5460 nu.

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 6 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
3. Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa moãi phaân töû ARN:
Soá gen con ñöôïc taïo ra sau nhaân ñoâi : 23 = 8.
Goïi K laø soá laàn sao maõ cuûa moãi gen. Suy ra soá löôïng xitoâzin chöùa trong caùc phaân töû ARN:
8. K . rX = 13440
K = 13440/ 8. rX = 1680/ rX = 1680/ Gmaïch goác
Neáu maïch 1 cuûa gen laø maïch goác, ta coù:
K = 1680/ G1 = 1680 / 360 = 4,66, leû loaïi
Suy ra, maïch 2 cuûa gen laø maïch goác vaø soá laàn sao maõ cuûa moãi gen laø:
K = 1680/ G2 = 1680 / 420 = 4
Vaäy, soá löôïng töøng loaïi riboânucleâoâtit cuûa moãi phaân töû ARN theo nguyeàn taéc boå sung vôùi maïch 2 :
rA = T2 = 180 riboânu
rU = A2 = 240 riboânu
rG = X2 = 360 riboânu
rX = G2 = 420 riboânu
Toång soá laàn sao maõ cuûa caùc gen: 8 . K = 8 x 4 = 32
Soá löôïng töøng loaïi riboânucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp cho caùc gen sao maõ:
rAmt = rA x 32 = 180 x 32 = 5760 riboânu
rUmt = rU x 32 = 240 x 32 = 7680 riboânu
rGmt = rG x 32 = 360 x 32 = 11520 riboânu
rXmt = rX x 32 = 420 x 32 = 13440 riboânu
Baøi 8 : Treân moät maïch ñôn cuûa gen coù 40% guamin vaø 20% xitoâzin.
1. Khi gen noùi treân töï nhaân ñoâi thì tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp laø bao nhieâu ?
2. Neáu gen noùi treân coù 468 añeânin tieán haønh sao maõ 7 laàn vaø ñaõ söû duïng cuûa moâi tröôøng 1638
riboânucleâoâtit loaïi xitoâzin, 1596 riboânucleâoâtit loaïi uraxin. Moãi phaân töû mARN ñöôïc toång hôïp ñeàu
ñeå cho soá löôït riboâxoâm tröôït qua baèng nhau vaø trong toaøn boä quaù trình giaûi maõ ñoù ñaõ giaûi phoùng ra
moâi tröôøng 13580 phaân töû nöôùc.
Xaùc ñònh :
a. Soá löôïng töøng loaïi riboânucleâoâtit cuûa moãi phaân töû mARN.
b. Soá löôït riboâxoâm tröôït qua moãi phaân töû mARN.
GIAÛI
1. Tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp :
Theo ñeà baøi, suy ra gen coù:
G = X = (40% + 20%)/ 2 = 30%
A = T = 50% - 20% = 30%
Vaäy, khi gen nhaân ñoâi thì tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp baèng tæ leä töøng loaïi nucleâoâtit cuûa
gen:
Amt = Tmt = 20% ; Gmt = Xmt = 30%
2. a. Soá löôïng töøng loaïi riboânucleâoâtit cuûa moãi phaân töû mARN:
Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen:
A = T = 468 (nu)
G = X = (468.30%)/ 20% = 702 (nu)
Soá löôïng töøng loaïi riboânucleâoâtit cuûa moãi phaân töû mARN:
rU = 1596/ 7 = 228 (riboânu)
rA = A - rU = 468 - 228 = 240 (riboânu)
rX = 1683/ 7 = 234 (riboânu)
rG = G - rX = 702 - 234 = 468 (riboânu)

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 7 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
b. Soá löôït riboâxoâm tröôït treân moãi mARN:
Soá phaân töû nöôùc giaûi phoùng trong quaù trình toång hôïp moät phaân töû proâteâin :
N/2.3 - 2 = (A + G)/3 - 2 = (468 + 702)/ 3 - 2 = 388
Goïi n laø soá löôït riboâxoâm tröôït treân moãi phaân töû mARN. Ta coù :
388.7.n = 13580
suy ra : n = 13580/ (388 x 7 ) = 5
Baøi 9 : Moät phaân töû ARN coù chöùa 2519 lieân keát hoùa trò vaø coù caùc loaïi riboânucleâoâtit vôùi soá löôïng phaân chia
theo tæ leä nhö sau :
rA : rU : rG : rX = 1 : 3 : 4 : 6
1. Gen taïo ra phaân töû ARN noùi treân nhaân ñoâi moät soá laàn vaø trong caùc gen con coù chöùa toång soá 109440
lieân keát hyñroâ. Xaùc ñònh soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp cho gen nhaân ñoâi.
2. Taát caû caùc gen con taïo ra noùi treân ñeàu sao maõ moät soá laàn baèng nhau. Caùc phaân töû ARN taïo ra chöùa
120960 riboânucleâoâtit. Tính soá laàn sao maõ cuûa moãi gen vaø soá riboânucleâoâtit maø moâi tröôøng cung caáp
cho moãi gen sao maõ.
GIAÛI :
1. Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit moâi tröôøng cung caáp cho gen nhaân ñoâi :
Goïi rN laø soá riboânucleâoâtit cuûa phaân töû mARN, suy ra soá lieân keát hoùa trò cuûa phaân töû ARN :
2rN - 1 = 2519 => rN = 1260 riboânu
Soá löôïng töøng loaïi riboânucleâoâtit cuûa phaân töû ARN :
rA = 1260 / 1+3+4+6 = 90 riboânu
rU = 90 x 3 = 270 riboânu
rG = 90 x 4 = 360 riboânu
rX = 90 x 6 = 540 riboânu
Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen :
A = T = 90 + 270 = 360 nu
G = X = 360 + 540 = 900 nu
Soá lieân keát hyñroâ cuûa gen :
H = 2A + 3G
= 2 x 360 +3 x 900 = 3420 lieân keát
Goïi x laø soá laàn nhaân ñoâi cuûa gen, suy ra soá lieân keát hyñroâ chöùa trong caùc gen con laø :
2x . H = 109440
Soá gen con : 2x = 109440 / H = 109440 / 3420 = 32 = 25

x = 5 laàn

Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit maø moâi tröôøng cung caáp cho gen nhaân ñoâi :
Amt = Tmt = ( 2x -1 ).A
= ( 32 -1 ) .360 = 11160 nu
Gmt = Xmt = ( 2x -1 ) .G
= ( 32 -1 ).900 = 27900 nu
2. Soá laàn sao maõ vaø soá löôïng töøng loaïi riboânucleâoâtit cuûa moâi tröôøng
Goïi K laø soá laàn sao maõ cuûa moãi gen, suy ra toång soá phaân töû ARN ñöôïc toång hôïp : 32 x K
Soá löôïng riboânucleâoâtit chöùa trong caùc phaân töû ARN :
32 x K x 1260 = 120960
Vaäy soá laàn sao maõ cuûa moãi gen laø :
K = 120960 / ( 32 x 1260 ) = 3 laàn

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 8 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
Soá löôïng töøng loaïi riboânucleâoâtit maø moâi tröôøng cung caáp cho moãi gen sao maõ :
rAmt = rA x K = 90 x 3 = 270 riboânu
rUmt = rU x K = 270 x 3 = 810 riboânu
rGmt = rG x K = 360 x 3 = 1080 riboânu
rXmt = rX x K = 540 x 3 = 1620 riboânu

Baøi 10 : Moät gen ñieàu khieån toång hôïp taùm phaân töû proâteâin ñaõ nhaän cuûa moâi tröôøng 2392 axit amin. Treân
maïch goác cuûa gen coù 15% añeâmin, phaàn tö mARN ñöôïc sao maõ töø gen naøy coù 180 guamin vaø 360 xitoâzin
1. Xaùc ñònh chieàu daøi vaø soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa moãi maïch ñôn cuûa gen .
2. Neáu trong quaù trình toång hôïp proâteâin noùi treân coù 4 riboâxoâm tröôït moät laàn treân moãi phaân töû mARN
thì tröôùc ñoù, gen ñaõ sao maõ maáy laàn vaø ñaõ söû duïng töøng loaïi riboânucleâoâtit cuûa moâi tröôøng laø bao
nhieâu ?
3. Soá phaân töû nöôùc ñaõ giaûi phoùng ra moâi tröôøng trong quaù trình giaõi maõ laø bao nhieâu ?
GIAÛI :
1. Chieàu daøi vaø soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa moãi maïch ñôn vaø cuûa gen :
Goïi N laø soá nucleâoâtit cuûa gen ta coù :
( N/ 2.3 -1) . 8 = 2392
Soá löôïng nucleâoâtit treân moãi maïch cuûa gen :
N / 2 = ( 2392 / 8 + 1 ).3 = 900 (nu)
Chieàu daøi gen : 900 x 3,4 AO
Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit treân moãi maïch cuûa gen :
Agoác = Tboå xung = 15%.900 = 135 (nu)
Ggoác = Xboå xung = rX = 360 (nu)
Xgoác = Gboå xung = rG = 180 (nu)
Tgoác = Xboå xung = 900 - ( 135 + 360 +180 ) = 225 ( nu)
Soá löôïng töøng loaïi nucleâoâtit cuûa gen :
A = T = 135 + 225 = 360 (nu)
G = X = 360 + 180 = 540 (nu)
2. Soá laàn sao maõ vaø soá löôïng töøng loaïi riboânucleâoâtit cuûa moâi tröôøng :
Soá laàn sao maõ cuûa gen :
8 : 4 = 2 laàn
Soá löôïng töøng loaïi riboânucleâoâtit maø gen ñaõ söû duïng cuûa moâi tröôøng cho quaù trình sao maõ :
rAmt = K.Tgoác = 2 . 225 = 450 (riboânu)
rUmt = K. Agoác = 2 . 135 = 270 ( riboânu )
rGmt = K. Xgoác = 2 . 180 = 360 ( riboânu )
rXmt = K. Ggoác = 2 . 360 = 720 ( riboânu )
3. Soá phaân töû nöôùc giaõi phoùng ra moâi tröôøng trong quaù trình giaõi maõ :
( N / [3 . 2] - 2 ) . 8 = ( 900 / 3 - 2 ) . 8 = 2384 phaân töû

Baøi 11 : Hôïp töû cuûa moät loaøi nguyeân phaân ba ñôït : ôû ñôït nguyeân phaân cuoái cuøng, caùc teá baøo ñaõ söû duïng
cuûa moâi tröôøng nguyeân lieäu töông ñöông vôùi 32 NST ñôn.
1. Xaùc ñònh teân cuûa loaøi treân
2. Teá baøo sinh giao töû ñöïc vaø teá baøo sinh giao töû caùi cuûa loaøi treân giaûm phaân bình thöôøng, khoâng coù
trao ñoåi cheùo.
Haõy xaùc ñònh :
a. Soá loaïi giao töû chöùa ba NST coù nguoàn goác töø "boá". Tæ leä cuûa loaïi giao töû treân.

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 9 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
b. Soá loaïi hôïp töû chöùa hai NST coù nguoàn goác töø "oâng noäi". Tæ leä cuûa loaïi giao töû treân
c. Soá loaïi hôïp töû chöùa ba nhieãm saéc theå coù nguoàn goác töø "oâng ngoaïi". Tæ leä cuûa loaïi hôïp töû
naøy.
d. Soá loaïi hôïp töû chöùa hai nhieãm saéc theå coù nguoàn goác töø "oâng noäi" vaø ba nhieãm saùc theå coù
nguoàn goác goác töø "oâng ngoaïi". Tæ leä cuûa loaïi hôïp töû naøy.
GIAÛI
1. Teân loaøi:
Soá teá baøo thöïc hieän ñôït nguyeân phaân cuoái cuøng:
23 - 1 = 4.
Soá nhieãm saéc theå moâi tröôøng cung caáp cho ñôït nguyeân phaân cuoái cuøng :
(21 - 1) . 4 . 3n = 32
2n = 8 n=4
Loaøi ruoài giaám.
2. Khi khoâng coù trao ñoåi cheùo :
Soá loaïi giao töû coù theå ñöôïc taïo ra = 2n = 24 = 16
Soá loaïi hôïp töû coù theå ñöôïc taïo ra = 4n = 44 = 256
a. Soá loaïi giao töû coù ba nhieãm saéc theå coù nguoàn goác töø "boá":
n!/ [3!(n - 3)!] = 4!/ [3!(4 - 3)! = 4 loaïi
Tæ leä cuûa loaïi giao töû treân :
4/16 = ¼ = 25%
b. Soá loaïi hôïp töû coù hai nhieãm saéc theå coù nguoàn goác töø "oâng noäi":
n!/ [2!(n - 2)! . 2n = 4!/ [2!(4 - 2)! . 16 = 96 loaïi
Tæ leä cuûa loaïi hôïp töû treân :
96/256 = 37,5%
c. Soá loaïi hôïp töû chöùa ba nhieãm saéc theå coù nguoàn goác töø "oâng ngoaïi":
n!/ [3!(n - 3)! . 2n = 4 x 16 = 64 loaïi
Tæ leä cuûa loaïi hôïp töû treân:
64/256 = ¼ = 25%
d. Soá loaïi hôïp töû chöùa hai nhieãm saéc theå coù nguoàn goác töø "oâng noäi" vaø ba nhieãm saéc theå coù
nguoàn goác töø "oâng ngoaïi":
4!/ [ 2!(4 - 2)! . 4!/ [3!(4 - 3)! = 6 x 4 = 24 loaïi
Tæ leä cuûa loaïi hôïp töû treân :
24/256 = 9,375%
Baøi 12 : Cuû caûi coù boä nhieãm saéc theå 2n = 18.
Moät teá baøo sinh döôõng cuûa caûi nguyeân phaân saùu ñôït lieân tieáp. Xaùc ñònh :
1. Soá nhieãm saéc theå môùi hoaøn toaøn trong caùc teá baøo con vaø soá nhieãm saéc theå moâi tröôøng cung caáp cho
ñôït nguyeân phaân cuoái cuøng.
2. Soá teá baøo con laàn löôït xuaát hieän vaø soá thoi voâ saéc hình thaønh trong quaù trình nguyeân phaân noùi treân.
3. Soá nhieãm saéc theå cuøng traïng thaùi cuûa chuùng trong caùc teá baøo vaøo kyø sau ôû ñôït nguyeân phaân cuoái
cuøng.
GIAÛI
1. - Soá nhieãm saéc theå môùi hoaøn toaøn trong caùc teá baøo con:
(2x - 2) . n = (26 - 2) . 18 = 1116 (NST)
-- Soá nhieãm saéc theå moâi tröôøng cung caáp cho ñôït nguyeân phaân cuoái cuøng :
(21 - 1) . 26 - 1 . 18 = 576 (NST)
2. Trong quaù trình nguyeân phaân:

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 10 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
-- Soá teá baøo con laàn löôït xuaát hieän :
2x + 1 - 2 = 26 + 1 - 2 = 126 teá baøo
-- Soá thoi voâ saéc hình thaønh:
2x - 1 = 26 - 1 = 63 thoi voâ saéc
3. Soá nhieãm saéc theå cuøng traïng thaùi trong caùc teá baøo ôû kyø sau cuûa ñôït nguyeân phaân cuoái cuøng:
-- Soá teá baøo thöïc hieän laàn nguyeân phaân cuoái cuøng:
26 - 1 = 32 teá baøo
-- Soá nhieãm saéc theå cuøng traïng thaùi trong caùc teá baøo:
32 x 4n ñôn = 32 x 18 x 2 = 1152 (NST ñôn)
Baøi 13 Coù ba hôïp töû thuoäc cuøng moät loaøi nguyeân phaân vôùi soá laàn khoâng baèng nhau:
- Hôïp töû I ñaõ nhaän cuûa moâi tröôøng 280 croâmatit.
- Hôïp töû II ñaõ taïo ra caùc teá baøo con chöùa 640 nhieãm saéc theå ôû traïng thaùi chöa nhaân ñoâi.
- Hôïp töû III taïo ra caùc teá baøo con chöùa 1200 nhieãm saéc theå ñôïn môùi hoaøn toaøn.
Toång soá nhieãm saéc theå trong caùc teá baøo con taïo ra töø ba hôïp töû noùi treân laø 2240.
Xaùc ñònh:
1. Boä nhieãm saéc theå löôõng boäi cuûa loaøi;
2. Soá teá baøo con vaø soá laàn nguyeân phaân cuûa moãi hôïp töû;
3. Soá teá baøo con ñaõ töøng xuaát hieän trong quaù trình nguyeân phaân cuûa ba hôïp töû.
GIAÛI
1. Boä nhieãm saéc theå löôõng boäi cuûa loaøi:
Goïi x1, x2, x3 laàn löôït laø soá laàn nguyeân phaân cuûa moãi hôïp töû I, II, III.
Ta coù:
- ÔÛ hôïp töû I:
Soá croâmatit moâi tröôøng cung caáp:
(2x1 - 1 ) . 2n = 280
Soá nhieãm saéc theå trong caùc teá baøo con:
2x1 . 2n = 280 + 2n
- ÔÛ hôïp töû II:
Soá nhieãm saéc theå trong caùc teá baøo con:
2x2 . 2n = 640
- ÔÛ hôïp töû III:
Soá nhieãm saéc theå môùi hoaøn toaøn trong caùc teá baøo con:
(2x3 - 2) . 2n = 1200
Soá nhieãm saéc theå chöùa trong caùc teá baøo con:
2x3 .2n = 1200 + 2 . 2n
Toång soá nhieãm saéc theå chöùa trong toaøn boä caùc teá baøo con taïo ra töø caû ba hôïp töû:
280 + 2n + 640 + 1200 + 2.2n = 2240
3.2n = 120 2n = 40
2. Soá teá baøo con vaø soá laàn nguyeân phaân cuûa moãi hôïp töû
- Hôïp töû I:
(2x1 - 1) . 2n = 280
Soá teá baøo con taïo ra:
2x1 = 280/40 + 1 = 8 teá baøo
2x1 = 8 = 23 x1 = 3
- Hôïp töû II:
2x2 . 2n = 640

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 11 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
Soá teá baøo con taïo ra:
2x2 = 640/40 = 16 teá baøo
2x2 = 16 = 2 x2 = 4
- Hôïp töû III:
(2x3 - 2) . 2n = 1200
Soá teá baøo con ñöôïc taïo ra:
2x3 = 1200/40 + 2 = 32 teá baøo
2x3 = 32 = 25 x3 = 5.
3. Soá teá baøo con ñaõ töøng xuaát hieän trong quaù trình nguyeân phaân cuûa ba hôïp töû:
2x1+1 - 2 + 2x2 + 1 - 2 + 2x3 + 1 - 2 = 24 + 25 + 26 - 6 = 106 teá baøo
Baøi 14: Trong vuøng sinh saûn cuûa oáng daãn sinh saûn cuûa moät caù theå caùi coù moät soá teá baøo sinh duïc sô khai
nguyeân phaân boán laàn lieân tieáp. Coù 75% soá teá baøo con ñöôïc chuyeån sang vuøng chín vaø sau ñoù ñaõ coù taát caû
5400 nhieãm saéc theå bò tieâu bieán cuøng vôùi caùc theå ñònh höôùng.
1. Xaùc ñònh soá teá baøo sinh duïc sô khai ban ñaàu.
2. Caùc tröùng taïo ra tham gia thuï tinh vôùi hieäu suaát 25%. Caùc hôïp töû nguyeân phaân vôùi soá laàn baèng
nhau vaø ñaõ nhaän cuûa moâi tröôøng nguyeân lieäu töông ñöông 7200 nhieãm saéc theå ñôn.
Xaùc ñònh soá nhieãm saéc theå, soá croâmatit trong caùc teá baøo vaø moãi giai ñoaïn sau;
a. Kyø tröôùc cuûa laàn nguyeân phaân cuoái cuøng;
b. Kyø sau cuûa laàn nguyeân phaân cuoái cuøng;
Cho bieát 2n = 60.
GIAÛI
1. Soá teá baøo sinh duïc sô khai ban ñaàu:
Goïi a laø soá teá baøo sinh duïc sô khai ban ñaàu. Suy ra soá teá baøo con sau nguyeân phaân:
a.24 = 16a
Soá teá baøo sinh tröùng:
75% x 16a = 12a
Soá nhieãm saéc theå bò tieâu bieán trong caùc theå ñònh höôùng:
3 x 12a x n = 5400
36a x 60/2 = 5400
a = 5400/ (36 x 30) = 5 teá baøo
2. Soá nhieãm saéc theå, soá croâmatit trong caùc teá baøo:
Soá hôïp töû ñöôïc taïo ra:
25% . 12a = 15
Goïi x laø soá laàn nguyeân phaân cuûa moãi hôïp töû, ta coù:
(2x - 1) . 15 . 60 = 7200
2x = 7200/15.60 + 1 = 8 = 23
x=3
Soá teá baøo tieán haønh ñôït nguyeân phaân cuoái cuøng:
15 . 2x - 1 = 15 . 23 - 1 = 60
a. Vaøo kyø tröôùc cuûa laàn nguyeân phaân cuoái cuøng:
Soá nhieãm saéc theå trong caùc teá baøo :
60 x 60 = 3600 NST
Soá croâmatit trong caùc teá baøo:
60 x 2 x 60 = 7200 croâmatit
b. Vaøo kyø sau cuûa laàn nguyeân phaân cuoái cuøng:
Soá nhieãm saéc theå trong caùc teá baøo :

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 12 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
60 x 2 x 60 = 7200 NST
Soá croâmatit trong caùc teá baøo baèng 0
Baøi 15 :
Chuoät coù boä nhieãm saéc theå 2n = 40.
Quan saùt hai nhoùm teá baøo ñang ôû vuøng chín cuûa oáng daãn sinh duïc cuûa moät con chuoät ñöïc, ngöôøi ta nhaän
thaáy:
- Nhoùm I coù 1100 nhieãm saéc theå keùp xeáp treân maët phaúng xích ñaïo cuûa caùc thoi voâ saéc, trong ñoù soá
nhieãm saéc theå keùp xeáp hai haøng nhieàu hôn soá nhieãm saéc theå keùp xeáp moät haøng laø 500.
- Nhoùm II coù 1200 nhieãm saéc theå ñang phaân li veà caùc cöïc cuûa teá baøo; trong ñoù soá nhieãm saéc theå keùp
ñang phaân li ít hôn soá nhieãm saéc theå ñôn ñang phaân li laø 240.
1. Xaùc ñònh caùc teá baøo cuûa moãi nhoùm ñang ôû kyø phaân baøo naøo.
2. Tính soá teá baøo ôû moãi kyø ñaõ xaùc ñònh treân.
3. Xaùc ñònh soá löôïng giao töû ñöôïc taïo ra khi hai nhoùm teá baøo treân keát thuùc quaù trình phaân baøo.
GIAÛI
1. Kyø phaân baøo:
• Nhoùm teá baøo I:
- Caùc teá baøo coù nhieãm saéc theå keùp xeáp hai haøng treân maët phaúng xích ñaïo cuûa thoi voâ saéc thuoäc kyø
giöõa I cuûa giaûm phaân.
- Caùc teá baøo coù nhieãm saéc theå keùp xeáp thaønh moät haøng treân maët phaúng xích ñaïo cuûa thoi voâ saéc
thuoäc kyø giöõa II cuûa giaûm phaân.
• Nhoùm teá baøo II:
- Caùc teá baøo coù nhieãm saéc theå keùp phaân li veà caùc cöïc teá baøo thuoäc kyø sau I cuûa giaûm phaân.
- Caùc teá baøo coù nhieãm saéc theå ñôn phaân li veà caùc cöïc teá baøo thuoäc kyø sau II cuûa giaûm phaân.
2. Soá teá baøo ôû moãi kyø:
• Nhoùm teá baøo I:
- Soá nhieãm saéc theå ñang thuoäc kyø giöõa I:
(1100 + 500)/ 2 = 800 (NST)
- Soá nhieãm saéc theå ñang thuoäc kyø giöõa II:
800 - 500 = 300 (NST)
- Soá teá baøo ñang ôû kyø giöõa I:
800/ 2n = 800/40 = 20 teá baøo
- Soá teá baøo ñang ôû kyø giöõa II:
300/ n = 300 : 40/2 = 15 teá baøo
• Nhoùm teá baøo II:
- Soá nhieãm saéc theå ñang ôû kyø sau I:
(1200 - 240)/ 2 = 480 (NST)
- Soá nhieãm saéc theå ñang ôû kyø sau II:
1200 - 480 = 720 (NST)
- Soá teá baøo ñang ôû kyø sau I:
480/2n = 480/40 = 12 teá baøo
- Soá teá baøo ñang ôû kyø sau II:
720/2n = 720/40 = 18 teá baøo
3. Soá giao töû (tinh truøng) ñöôïc taïo ra:
- Keát thuùc phaân baøo (giaûm phaân), moãi teá baøo ôû laàn phaân baøo I taïo boán teá baøo con vaø moãi teá baøo ôû
laàn phaân baøo II taïo hai teá baøo con
- Toång soá giao töû baèng toång soá teá baøo con sau giaûm phaân:

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 13 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
(20 + 12) . 4 + (15 + 18) . 2 = 194 giao töû
Baøi 16 :
Khi lai moät gaø troáng traéng vôùi moät gaø maùi ñen ñeàu thuaàn chuûng, ngöôøi ta ñaõ thu ñöôïc caùc con lai ñoàng
loaïi coù loâng xanh da trôøi.
1. Tính traïng treân di truyeàn theo kieåu naøo ?
2. Cho nhöõng gaø loâng xanh da trôøi naøy giao phoái vôùi nhau, söï phaân li nhöõng tính traïng trong quaàn theå
gaø con thu ñöôïc seõ nhö theá naøo ?
3. Cho lai gaø troáng loâng xanh vôùi gaø maùi loâng traéng, söï phaân li ôû ñôøi sau seõ ra sau ? Coù caàn kieåm tra
ñoä thuaàn chuûng cuûa gioáng ban ñaàu hay khoâng ?
GIAÛI
1. Kieåu di truyeàn cuûa tính traïng:
Lai giöõa gaø troáng traéng vôùi gaø maùi ñen, F1 xuaát hieän gaø coù loâng maøu xanh da trôøi, F1 xuaát hieän tính traïng
trung gian.
Suy ra tính traïng maøu loâng cuûa gaø di truyeàn theo hieän töôïng troäi khoâng hoaøn toaøn.
Giaû söû quy öôùc gen A quy ñònh maøu loâng ñen, troäi khoâng hoaøn toaøn so vôùi gen a quy ñònh maøu loâng traéng:
- Gaø troáng traéng P coù kieåu gen aa;
- Gaø maùi ñen P coù kieåu gen AA;
- Gaø F1 coù maøu loâng xanh da trôøi ñeàu coù kieåu gen Aa.
2. Cho gaø xanh da trôøi F1 giao phoái vôùi nhau:
F1: Aa (xanh da trôøi) x Aa (xanh da trôøi)
GF1: A, a A, a
F 2: 1AA : 2Aa : 1aa
Tæ leä phaân li kieåu hình ôû F2:
25% soá gaø coù loâng ñen
50% soá gaø coù loâng xanh da trôøi
25% soá gaø coù loâng traéng
3. a. Cho lai gaø troáng loâng xanh vôùi gaø maùi loâng traéng:
P: gaø troáng loâng xanh x gaø maùi loâng traéng
Aa aa
GP: A, a a
F 1: 1Aa : 1aa
Tæ leä phaân li kieåu hình ôû F1:
50% soá gaø coù loâng xanh : 50% soá gaø coù loâng traéng
b. Khoâng caàn kieåm tra ñoä thuaàn chuûng cuûa gioáng ban ñaàu vì gaø loâng traéng luoân mang kieåu gen aa
(töùc thuaàn chuûng), con gaø loâng xanh luoân mang kieåu gen Aa (töùc khoâng thuaàn chuûng).
Baøi 17:
Khi lai hai doøng ngoâ thuaàn chuûng (doøng haït xanh, trôn vaø doøng haït vaøng, nhaên) ngöôøi ta thu ñöôïc F1 ñoàng
loaït coù haït tím, trôn
1. Neáu nhöõng keát luaän coù theå ruùt ra töø pheùp lai naøy ?
2. Khi cho caùc caây F1 giao phaán vôùi nhau, caùc loaïi giao töû naøo ñaõ ñöôïc sinh ra, tæ leä cuûa moãi loaïi giao
töû laø bao nhieâu ? Laäp sô ñoà lai töø P ñeán F2.
ÔÛ F2 coù saùu loaïi kieåu hình laø nhöõng loaïi naøo ? Tæ leä moãi loaïi laø bao nhieâu ?
Khi kieåm tra thaáy coù ½ soá haït maøu tím. Keát quaû naøy coù theå döï ñoaùn ñöôïc khoâng ? Cho bieát tæ leä
caùc haït vaøng, xanh vaø nhaên, trôn.
3. Nhöõng haït F2 thuoäc doøng thuaàn veà moät hay hai tính traïng ñöôïc bieåu hieän baèng kieåu hình naøo ?
4. Neáu giao phoái caùc caây haït nhaên, tím vôùi nhau, söï phaân li seõ xaûy ra nhö theá naøo ?

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 14 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
5. Lai caây haït trôn, xanh vôùi caây haït nhaên, vaøng thu ñöôïc nhöõng caây haït trôn, maøu saéc cuûa chuùng seõ
nhö theá naøo ? Coù theå ruùt ra keát luaän gì veà kieåu gen cuûa caây haït trôn ñaõ söû duïng.
GIAÛI
1. Nhöõng keát luaän ruùt ra töø pheùp lai:
Theo ñeà baøi, hai doøng P ñeàu thuaàn chuûng veà hai caëp tính traïng töông phaûn (haït xanh, trôn vôùi haït
vaøng, nhaên). F1 ñoàng loaït coù haït tím, trôn.
- Veà maøu haït: F1 xuaát hieän haït tím laø tính traïng trung gian giöõa boá vaø meï (xanh vaø vaøng).
Vaäy maøu haït di truyeàn theo hieän töôïng tính troäi khoâng hoaøn toaøn.
- Veà hình daïng haït: F1 xuaát hieän haït trôn. Suy ra haït trôn laø tính troäi hoaøn toaøn so vôùi haït
nhaên.
Vaäy hình daïng haït di truyeàn theo hieän töôïng troäi hoaøn toaøn.
2. Khi cho F1 giao phoái vôùi nhau:
Quy öôùc gen:
Giaû thuyeát: gen A: haït vaøng troäi khoâng hoaøn toaøn so vôùi gen a: haït xanh.
AA: haït vaøng; Aa: haït tím; aa: haït xanh
Gen B: haït trôn, gen b: haït nhaên
Do P thuaàn chuûng veà hai caëp tính traïng töông phaûn suy ra F1 ñeàu dò hôïp hai caëp gen : AaBb (haït
tím, trôn).
Vaäy neáu cho F1 laø AaBb giao phaán vôùi nhau.
• Coù 4 loaïi giao töû F1 laø: AB, Ab, aB vaø aa. Tæ leä moãi loaïi giao töû treân laø: ¼
• Sô ñoà lai töø P ñeán F2:
P: haït xanh, trôn x haït vaøng, nhaên
aaBB AAbb
GP: aB Ab
F 1: AaBb
Kieåu hình 100% haït maøu tím, trôn.
F1 : giao phaán vôùi nhau
F1 : AaBb x AaBb
GF1: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab
F2 :


AB Ab aB ab
AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
AB AaBB AaBb aaBB aaBb
Ab AaBb Aabb aaBb aabb
Kieåu gen F2 Tæ leä moãi loaïi
Kieåu hình ôû F2
1 AABB
2 AABb 3 haït vaøng, trôn

2 AaBB
4 AaBb 6 haït tím, trôn

1 AAbb 1 haït vaøng, nhaên

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 15 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
2 Aabb 2 haït tím, nhaên
1 aaBB
2 aaBb 3 haït xanh, trôn

1 aabb 1 haït xanh, nhaên
• Khi Kieåm tra thaáy coù soá haït maøu tím: Keát quaû naøy coù theå döï ñoaùn ñöôïc. Vì neáu xeùt rieâng
veà maøu haït:
F1 : Aa x Aa F2 : 1AA : 2Aa :1aa
F2 coù 1 vaøng : 2 tím : 1 xanh
Vaäy tæ leä haït maøu tím ôû F2 laø: 2/4 = ½
Tæ leä haït vaøng : xanh ôû F2 laø 1 : 1
Neáu xeùt rieâng veà hình daïng haït:
F1 : Bb x Bb F2 : 1BB : 2Bb : 1bb
Tæ leä haït nhaên : trôn baèng 1 : 3
3. KIeåu hình cuûa F2 thuoäc doøng thuaàn veà moät hay hai tính traïng:
• Doøng thuaàn veà moät tính traïng :
AABb coù kieåu hình haït vaøng, trôn
AaBB coù kieåu hình haït tím, trôn
Aabb coù kieåu hình haït tím, nhaên
AaBb coù kieåu hình haït xanh, trôn
• Doøng thuaàn veà hai tính traïng:
AABB coù kieåu hình haït vaøng, trôn
AAbb coù kieåu hình haït vaøng, nhaên
AaBB coù kieåu hình haït xanh, trôn
Aabb coù kieåu hình haït xanh, nhaên
4. Giao phaán caùc caây haït tím, nhaên (Aabb) vôùi nhau:
P: Aabb x Aabb
GP: Ab, ab Ab, ab
F1: AAbb : 2Aabb : aabb
Kieåu hình F1:
1 vaøng, nhaên : 2 tím, nhaên : 1 xanh, nhaên
5. Lai caây haït xanh, trôn (aaBB hoaëc aaBb) vôùi caây haït vaøng, nhaên (AAbb) :
• Tröôøng hôïp 1:
P: aaBB x AAbb
GP: aB Ab
F 1: AaBb
100% haït maøu tím, trôn
• Tröôøng hôïp 2:
P: aaBb x AAbb
GP: aB, ab Ab
F 1: AaBB : Aabb
1 haït tím, trôn : 1 haït tím, nhaên
Vaäy ôû F1 nhöõng caây haït trôn ñeàu coù maøu tím
Kieåu gen cuûa caây haït trôn ñaõ söû duïng:
• 1 caây thuaàn chuûng : aaBB
• 1 caây khoâng thuaàn chuûng : aaBb

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 16 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
Baøi 18 :
Nhö Menñen ñaõ phaùt hieän, maøu haït xaùm ôû ñaäu Haø Lan laø troäi so vôùi haït traéng. Trong caùc thöïc nghieäm
sau, boá meï coù kieåu hình ñaõ bieát nhöng chöa bieát kieåu gen, ñaõ sinh ra ñôøi con ñöôïc thoáng keâ nhö sau :
Boá, meï Con
Xaùm Traéng
a. Xaùm x traéng 82 78
b. Xaùm x xaùm 118 39
c. Traéng x traéng 0 50
d Xaùm x traéng 74 0
e. Xaùm x xaùm 90 0
1. Haõy vieát caùc kieåu gen coù theå coù cuûa moãi caëp cha, meï treân
2. Trong caùc pheùp lai b,d vaø e coù theå döï ñoaùn coù bao nhieâu haït xaùm maø caây sinh ra töø chuùng, khi thuï
phaán seõ cho caû haït xaùm vaø haït traéng.
GIAÛI:
1. Kieåu gen coù theå coù cuûa moãi caëp cha, meï :
Theo ñeà baøi, quy öôùc :
A : haït xaùm ; a : haït traéng
a. Pheùp lai a:
P : Xaùm ( A-) x traéng ( aa )
F1: 82 xaùm : 78 traéng xaáp xæ 1:1
F1 xuaát hieän caây haït traéng (aa). Suy ra, caây haït xaùm P taïo ñöôïc giao töû a. Vaäy kieåu gen cuûa caëp
P mang lai:
P haït xaùm : Aa
P haït traéng : aa
b. Pheùp lai b :
P : xaùm (A-) x xaùm ( A-)
F1 : 118 xaùm : 39 traéng xaáp xæ 3:1
F1 coù tæ leä cuûa ñònh luaät phaân tính cuûa Menñen. Suy ra kieåu gen cuûa hai caây P haït xaùm mang laïi
laø dò hôïp Aa
c. Pheùp lai c : Hai caây P ñeàu mang haït traéng, ñeàu mang kieåu gen aa
d. Pheùp lai d :
P : Xaùm (A-) x traéng (aa)
F1: 74 caây ñeàu taïo haït xaùm, F1 ñoàng tính troäi . Suy ra caây P coù haït xaùm chæ taïo moät loaïi giao töû
A, töùc coù kieåu gen AA
e. Pheùp lai e :
P : Xaùm ( A-) x xaùm (A-)
F1: 90 caây haït xaùm, F1 ñoàng tính troäi. Suy ra ít nhaát moät trong hai caây P chæa taïo moät loaïi giao
töû A, töùc coù kieåu gen AA
Vaäy kieåu gen cuûa caëp P mang lai chæ coù theå laø moät trong hai tröôøng hôïp sau :
P : AA x AA hoaëc P : AA x Aa
2. Döï ñoaùn soá caây haït xaùm taïo ra töø pheùp lai b,d,e:
Caây ñaäu haït xaùm khi töï thuï phaán cho caû haït xaùm vaø haït traéng phaûi coù kieåu gen Aa
• Trong pheùp lai b : F1 coù 118 caây haït xaùm
P : Aa(xaùm) x Aa( xaùm)
Gp : A,a A.a
F1 : 1AA : 2Aa : 1aa

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 17 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
F1 coù 118 caây haït xaùm ( goàm 1/3 AA vaø 2/3 Aa )
Vaäy soá haït xaùm F1 coù kieåu gen Aa laø :
118 x 2/3 = 78 caây
• Trong pheùp lai d : F1 coù 74 caây haït xaùm
P : AA ( xaùm) x aa ( traéng )
Gp : A a
F1 : 100% Aa
Soá caây haït xaùm F1 coù kieåu gen Aa laø 74 chieám 100%.
• Trong pheùp lai e : F1 coù 90 caây haït xaùm
- Tröôøng hôïp 1 :
P : AA ( Xaùm ) x Aa ( xaùm )
Gp : A A,a
F1 : AA : Aa
Soá caây haït xaùm ôû Aa ôû F1 chieám ½ baèng :
90 x ½ = 45 caây
- Tröôøng hôïp 2 :
P : AA (Xaùm) x AA ( xaùm )
Gp : A A
F1 : 100% AA
F1 khoâng coù caây mang kieåu gen Aa
Baøi 19 :
Moät traâu ñöïc traéng (1) giao phoái vôùi moät traâu caùi ñen (2), ñeõ laàn thöù nhaát ñöôïc moät ngheù traéng (3) vaø laàn
thöù hai ñöôïc moät ngheù ñen (4). Con ngheù ñen naøy lôùn leân giao phoái vôùi moät traâu ñöïc ñen (5) sinh ra moät
ngheù traéng (6). Haõy xaùc ñònh kieåu gen cuûa 6 con traâu treân.
GIAÛI :
Theo ñeà baøi, ta coù sô ñoà sau:
Ñöïc traéng x Caùi ñen
(1)  (2)
________________________________
 
Ngheù traéng Ngheù ñen x ñöïc ñen
(3) (4)  (5)

Ngheù traéng
(6)
Xeùt pheùp lai giöõa (4) ñen vaø (5) ñen sinh ra (6) traéng,
Suy ra tính traïng loâng ñen troäi so vôùi loâng traéng.
Quy öôùc gen :
A : loâng ñen ; a : loâng traéng
- Ñöïc traéng (1) coù kieåu gen aa
- Caùi ñen (2) laø A- sinh ñöôïc ngheù traéng (3); suy ra, ngheù (3) coù kieåu gen aa vaø caùi ñen (2) taïo ñöôïc
giao töû a; caùi ñen (2) coù kieåu gen Aa
- Ngheù traéng (6) coù kieåu gen aa ; suy ra, ngheù ñen (4) vaø ñöôïc ñen (5) ñeàu taïo ñöôïc giao töû a neân (4)
vaø (5) ñeàu mang kieåu gen Aa
- Toùm laïi : kieåu gen cuûa caøc caù theå ñaõ cho laø :
(1) : aa , (2) : Aa ,( 3) : aa
(4) : Aa, (5) : Aa, (6) : aa
.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 18 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
Baøi 20:
ÔÛ choù, maøu loâng ñen laø troäi so vôùi maøu loâng traéng, loâng ngaén troäi so vôùi loâng daøi. Neáu caùc tính traïng naøy
ñöôïc quy ñònh bôûi hai caëp gen phaân li ñoäc laáp, haõy vieát caùc kieåu gen coù theå ôû caùc caëp cha meï cuûa moãi
pheùp lai sau:
GIAÛI Kieåu hình con
Theo Kieåu hình cha meï ñeà
Ñen ngaén Ñen daøi Traéng ngaén Traéng daøi
baøi, quy
1. Ñen, ngaén x ñen, ngaén 89 31 29 11
öôùc:
2. Ñen ngaén x ñen, daøi 18 19 0 0
A:
3. Ñen ngaén x traéng, ngaén 20 0 21 0
loâng ñen,
4. Traéng, ngaén x traéng, ngaén 0 0 28 9
a: loâng
traéng 5. Ñen, daøi x ñen, daøi 0 32 0 10
6. Ñen, ngaén x ñen ngaén 46 16 0 0 B:
loâng 7. Ñen, ngaén x ñen daøi 29 31 9 11 ngaén,
b: loâng daøi
1. Pheùp lai 1:
P : ñen, ngaén (A-B-) x ñen, ngaén (A-B-)
F1: 89 ñen, ngaén : 31 ñen, daøi : 29 traéng, ngaén : 11 traéng, daøi
F1 coù tæ leä xaáp xæ 9 : 3 : 3 :1.
F1 coù 16 toå hôïp = 4 giao töû x 4 giao töû
Suy ra hai caây P ñeàu taïo boán loaïi giao töû, töùc coù kieåu gen dò hôïp 2 caëp gen AaBb.
2. Xeùp pheùp lai 2:
P: ñen, ngaén (A-B-) x ñen, daøi (A-bb)
F1: 18 ñen, ngaén : 19 ñen, daøi xaáp xæ 1 : 1
Phaân tích töøng tính traïng ôû con lai F1:
- Veà maøu loâng : F1 coù 100% loâng ñen
Suy ra pheùp lai P cuûa caëp tính traïng naøy laø P : AA x AA hoaëc P : AA x Aa
- Veà ñoä daøi loâng : loâng daøi : loâng ngaén = 1 : 1, tæ leä cuûa pheùp lai phaân tích pheùp lai P cuûa caëp tính
traïng naøy : P : Bb x bb
Toå hôïp hai tính traïng suy ra kieåu gen cuûa caëp P mang lai laø moät trong ba tröôøng hôïp sau:
P : AABb (ñen, ngaén) x AAbb (ñen, daøi)
P : AABb (ñen, ngaén) x Aabb (ñen, daøi)
Hoaëc P : AaBb (ñen, ngaén) x AAbb (ñen, daøi)
3. Xeùt pheùp lai 3:
P : ñen, ngaén (A-B-) x traéng, ngaén (aaB-)
F1 : 20 ñen, ngaén : 21 traéng, ngaén xaáp xæ 1 : 1
Phaân tích töøng tính traïng ôû con lai F1:
- Veà maøu loâng: loâng ñen : loâng traéng = 1 : 1 laø tæ leä cuûa pheùp lai phaân tích P : Aa x aa
- Veà ñoä daøi loâng: F1 coù 100% loâng ngaén
Suy ra : P : BB x BB hoaëc P : BB x Bb
Toå hôïp hai tính traïng suy ra kieåu gen cuûa caëp P mang lai laø moät trong ba tröôøng hôïp sau:
P: AABB (ñen, ngaén) x aaBB (ñen, ngaén)
P: AaBB (ñen, ngaén) x aaBb (traéng, ngaén)
Hoaëc P: AaBb (ñen, ngaén) x aaBB (traéng, ngaén)
4. Xeùt pheùp lai 4:
P : traéng, ngaén (aaB-) x traéng, ngaén (aaB-)

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 19 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
F1: 28 traéng, ngaén : 9 traéng, daøi xaáp xæ 3 : 1
Xeùt con lai F1 coù kieåu hình traéng daøi (aabb) 2 cô theå P mang lai ñeàu taïo ñöôïc giao töû ab.
Vaäy kieåu gen cuûa hai cô theå P ñeàu laø aaBb.
5. Xeùt pheùp lai 5:
P : ñen, daøi (A-bb) x ñen, daøi (A-bb)
F1 : 32 ñen, daøi : 10 traéng, daøi xaáp xæ 3 : 1
Xeùt con lai F1 coù kieåu hình traéng, daøi (aabb) 2 cô theå P mang lai ñeàu taïo ñöôïc giao töû P
Vaäy kieåu gen cuûa hai cô theå P ñeàu laø Aabb.
6. Xeùt pheùp lai 6:
P : ñen, ngaén (A-B-) x ñen, ngaén (A-B-)
F1 : 46 ñen, ngaén : 16 ñen, daøi xaáp xæ 3 : 1
Phaân tích töøng tính traïng tôû F1:
- Veà maøu loâng : F1 coù 100% loâng ñen P : AA x AA hoaëc P : AA x Aa.
- Veà ñoä daøi loâng : F1 coù loâng ngaén : loâng daøi = 3 : 1 P : Bb x Bb
Suy ra kieåu gen cuûa caëp P mang lai laø moät trong hai tröôøng hôïp sau:
P: AABb (ñen, ngaén) x AABb (ñen, ngaén)
Hoaëc P: AABb (ñen, ngaén) x AaBb (ñen, ngaén)
7. Xeùt pheùp lai 7:
P : ñen, ngaén (A-B-) x ñen, daøi (A-bb)
F1 : 29 ñen, ngaén : 31 ñen, daøi : 9 traéng, ngaén : 11 traéng, daøi
F1 xaáp xæ 3 : 3 : 1 : 1
F1 coù 8 toå hôïp = 4 giao töû x 2 giao töû
Suy ra:
- Cô theå P taïo boán loaïi giao töû töùc dò hôïp hai caëp gen, coù kieåu gen AaBb (ñen, ngaén)
- Cô theå P taïo hai loaïi giao töû töùc di hôïp moät caëp gen, coù kieåu gen Aabb.
Baøi 21:
ÔÛ ngöôøi, beänh maùu khoù ñoâng do gen laën (h) lieân keát vôùi giôùi tính gaây ra.
1. Moät ngöôøi ñaøn oâng bò beänh maùu khoù ñoâng laáy vôï laø ngöôøi mang gen gaây beänh ñoù. Hoï coù theå coù
con trai, con gaùi bình thöông ñöôïc khoâng?
2. Trong moät gia ñình, boá bò beänh maùu khoù ñoâng, coøn meï bình thöôøng, coù hai ngöôøi con: ngöôøi con
trai bò beänh maùu khoù ñoâng, ngöôøi con gaùi bình thöôøng. Kieåu gen cuûa ngöôøi meï phaûi nhö theá naøo?
3. Kieåu gen vaø kieåu hình cuûa boá meï phaûi theá naøo neáu caùc con trong gia ñình sinh ra vôùi tæ leä 3 bình
thöôøng : 1 beänh maùu khoù ñoâng laø con trai.
4. Baèng sô ñoà, haõy chöùng minh, neáu nhö gen quy ñònh beänh maùu khoù ñoâng ôû ngöôøi khoâng naèm treân
nhieãm saéc theå giôùi tính X thì söï di truyeàn tính traïng naøy khoâng lieân quan gì ñeán giôùi tính vaø noù
cuõng tuaân theo caùc ñònh luaät Menñen.
GIAÛI
Theo ñeà baøi, quy öôùc
XH : maùu ñoâng bình thöôøng
Xh : maùu khoù ñoâng
1. - Ngöôøi choàng maùu khoù ñoâng, mang kieåu gen XhY.
-- Ngöôøi vôï mang gen gaây beänh coù theå mang kieåu gen XHXh (bình thöôøng) hoaëc XhXh (maùu khoù
ñoâng)
Coù theå xuaát hieän moät trong hai tröôøng hôïp sau:
.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 20 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
• Neáu ngöôøi vôï mang kieåu gen XHXh thì vaãn coù theå sinh co trai vaø con gaùi bình thöôøng neáu cô theå
con taïo ra ñöôïc tieáp nhaän giao töû XH cuûa meï trong quaù trình thuï tinh taïo hôïp töû XHY (con trai bình
thöôøng) hoaëc XHXh (con gaùi bình thöôøng).
• Neáu ngöôøi vôï mang kieåu gen XhXh thì khoâng theå sinh con bình thöôøng, do caû vôï choàng ñeàu khoâng
coù mang gen troäi H.
2. Kieåu gen cuûa meï:
-- Boá bò maùu khoù ñoâng: XhY, taïo hai loaïi giao töû Xh vaø Y.
• Con gaùi nhaän Xh töø boá nhöng coù kieåu hình bình thöôøng con gaùi nhaän XH töø meï.
• Con trai bò maùu khoù ñoâng XhY con trai nhaän Xh töø meï.
Vaäy meï taïo ñöôïc hai loaïi giao töû laø XH vaø Xh neân kieåu gen cuûa meï laø XHXh
3. Kieåu gen, kieåu hình cuûa boá, meï:
-- Con trai bò maùu khoù ñoâng: XhY meï taïo ñöôïc giao töû Xh .
-- Caùc con bình thöôøng coù theå caû con trai vaø con gaùi.
• Con trai bình thöôøng: XHY meï taïo ñöôïc giao töû XH. Suy ra, meï coù kieåu gen XHXh vaø coù kieåu
hình bình thöôøng.
• Con gaùi coù theå nhaän Xh töø meï nhöng coù kieåu hình bình thöôøng con gaùi nhaän XH töø boá.
Suy ra, boá coù kieåu gen XHY, kieåu hình bình thöôøng.
Sô ñoà minh hoïa:
P: boá XHY (bình thöôøng) x meï XHXh (bình thöôøng )
Gp : XH,Y XH,Xh
F1 : XHXH : XHXh : XHY : XhY
Kieåu hình : 3 bình thöôøng : 1 maùu khoù ñoâng (con trai )
4. Neáu gen khoâng naèm treân NST giôùi tính X :
Neáu gen H vaø h naèm treân NST thöôøng :
P : HH ( bình thöôøng ) x hh ( maùu khoù ñoâng )
Gp : H h
F1 : Hh
100% bình thöôøng
F1 lôùn leân laäp gia ñình , giaû söû pheùp hoân phoái xaûy ra giöõa hai cô theå ñeàu dò hôïp :
F1 : Hh x Hh
GF1 : H,h x H,h
F2 : 1HH : 2Hh : 1hh
Kieåu hình : 3 bình thöôøng : 1 maùu khoù ñoâng
Nhaän xeùt :
- P thuaàn chuûng veà caëp tính traïng töông phaûn thì F1 ñoàng tính vaø F2 phaân tính vôùi tæ leä 3 troäi : 1
laën, tuaân theo ñònh luaät Menñen.
- Caùc tính traïng xuaát hieän ôû con khoâng coù söï phaân bieät giôùi tính.
Baøi 22 :
Khi lai giöõ hai doøng ñaäu ( moät doøng coù hoa ñoû, ñaøi ngaõ vaø doøng kia coù hoa xanh, ñaøi cuoán ) ngöôøi ta thu
ñöôïc caây lai ñoàng loaït coù hoa xanh, ñaøi ngaõ.
1. Nhöõng keát luaän coù theå ruùt ra töø keát quaû cuûa pheùp lai naøy laø gì ?
2. Cho caùc caây F1 giao phaán vôùi nhau ñaõ thu ñöôïc :
98 caây hoa xanh , ñaøi cuoán
104 caây hoa ñoû, ñaøi ngaõ
209 caây hoa xanh, ñaøi ngaõ
coù theå ruùt ra keát luaän gì töø pheùp lai naøy ? vieát sô ñoà lai töø P ñeán F2

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 21 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
GIAÛI :
1. Keát luaän töø pheùp lai :
P : hoa ñoû, ñaøi ngaõ x hoa xanh, ñaøi cuoán
P mang hai caëp tính traïng töông phaûn, F1 ñoàng loaït coù hoa xanh, ñaøi ngaõ. Suy ra :
- Hoa xanh, ñaøi ngaõ laø hai tính traïng troäi hoaøn toaøn so vôùi hai tính traïng hoa ñoû, ñaøi cuoán
- P thuaàn chuûng veà hai caëp gen.
2. F1 giao phaán vôùi nhau :
Quy öôùc gen :
A : hoa xanh, a : hoa ñoû
B : ñaøi ngaõ, b : ñaøi cuoán
Phaân tích töøng tính traïng ôû con lai F2 :
- Veà maøu hoa :
Hoa xanh 98 + 209
--------------- = ----------------
Hoa ñoû 104
Xaáp xæ 3 : 1, laø tæ leä cuûa ñònh luaät phaân tính
F1 : Aa x Aa
- Veà hình daïng cuûa ñaøi hoa :
Ñaøi ngaõ 104 + 209
------------ = ----------------
Ñaøi cuoán 98
Xaáp xæ 3 : 1 laø tæ leä cuûa ñònh luaät phaân tính
F1 : Bb x Bb
a. Keát luaän ruùt ra töø pheùp lai :
F1 coù caùc gen lieân keát hoaøn toaøn.
b. Sô ñoà lai töø P ñeán F2 :
P : hoa xanh , ñaøi cuoán x hoa ñoû, ñaøi ngaõ
Ab aB
¯¯¯¯ ¯¯¯¯
Ab aB
Gp : Ab x aB
¯¯¯¯ ¯¯¯¯
F1 : Ab
------
aB
100% hoa xanh, ñaøi ngaõ
F1 : giao phaán vôùi nhau
F1 : Ab x Ab
----- ------
aB aB
GPF1 : Ab, aB Ab, aB
F2 : Ab Ab aB
------ = 2------- = ------
Ab aB aB
Kieåu hình : 1 hoa xanh, ñaøi cuoán
2 hoa xanh, ñaøi ngaõ
1 hoa ñoû, ñaøi ngaõ
.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 22 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007

Baøi 23 :
ÔÛ ruoài giaám, gen B quy ñònh tính traïng mình xaùm, gen b : mình ñen, gen V : caùnh daøi, gen v : caùnh cuït.
Hai caëp gen Bb vaø Vv naèm treân cuøng moät caëp NST töông ñoàng nhöng lieân keát khoâng hoaøn toaøn. Trong
quaù trình phaùt sinh giao töû coù söï hoaùn vò giöõa B vaø b vôùi taàn soá 20%.
1. Ngöôøi ta lai ruoài ñöïc mình xaùm, caùnh daøi thuaàn chuûng vôùi ruoài cai mình ñen, caùnh cuït roài laïi cho
caùc con lai F1 giao phoái vôùi nhau. Haõy xaùc ñònh tæ leä phaân tính ôû F2 .
2. Trong moät thí nghieäm khaùc, cho ruoài caùi F1 giao phoái vôùi ruoài ñöïc mình ñen, caùnh cuït ngöôøi ta ñaõ
thu ñöôïc ô ñôøi con 4 loaïi kieåu hình nhö sau :
Mình xaùm, caùnh daøi : 128 con
Mình ñen, caùnh cuït : 124 con
Mình ñen, caùnh daøi : 26 con
Mình xaùm, caùnh cuït : 21 con
Xaùc ñònh baûn ñoà di truyeàn cuûa hai gen B vaø V
GIAÛI :
1. Tæ leä phaân tính ôû F2 :
Theo ñeà baøi :
• Ruoài ñöïc P mình xaùm, caùnh daøi thuaàn chuûng coù kieåu gen BV / BV
• Ruoài caùi P mình ñen, caùnh cuït thuaàn chuûng coù kieåu gen bv / bv
ÔÛ ruoài giaám hoaùn vò gen chæ xaûy ra ôû giôùi caùi.
Sô ñoà lai :

BV bv
P : ñöïc ----- x caùi ------
BV bv

BV bv
Gp : ------ --------
BV bv

BV
F1 : ------
bv
100% mình xaùm, caùnh daøi
F1 : giao phoái vôùi nhau

BV BV
F1 : Caùi ----- x ñöïc -------
bv bv

GF1 : 40% BV , 40% bv 50% BV , 50% bv
¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯
10% Bv , 10% bV
¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯
F2 :
40% BV 40% bv 10% Bv 10% bV
50% BV 20% BV / BV 20% BV / bv 5% BV / Bv 5% BV / bV
.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 23 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
50% bv 20% BV / bv 20% bv / bv 5% Bv / bv 5% bV / bv
Tæ leä phaân ly tính traïng ôû F2 :

BV
70 % mình xaùm, caùnh daøi -------
--

bv
20% mình ñen, caùnh cuït ------
bv

Bv
5% mình xaùm, caùnh cuït -----
bv

bV
5% mình ñen, caùnh daøi -----
bv

2. Baûn ñoà di truyeàn :
Ruoài caùi F1 mình xaùm, caùnh daøi ( BV / bv ) lai vôùi ruoài coù mình ñen, caùnh cuït ( bv / bv ). Thöïc
chaát, ñaây laø pheùp lai phaân tích. Con lai cho boán kieåu hình coù soá löôïng khoâng baèng nhau laø 128 :
124 : 26 : 21. Suy ra ñaõ coù hoaùn vò gen ôû ruoài caùi F1 vôùi taàn soá :

21 + 26
x 100% = 16%
128+124+26+21
Hai gen B vaø V ôû ruoài caùi F1 coù taàn soá hoaùn vò 16% baèng 16cM ( xaênti moocgan) = 16 ñôn vò baûn
ñoà
Vaäy hai gen caùch nhau 16cM hay 16 ñôn vò baûn ñoà.
Baøi 24:
Trong moät pheùp lai giöõa hai gioáng gaø thuaàn chuûng maøu loâng traéng khaùc nhau veà nguoàn goác, ngöôøi ta ñaõ
thu ñöôïc caùc con lai F1 ñoàng loaït coù loâng maøu, F2 phaân li theo tæ leä 180 loâng maøu, 140 loâng traéng.
1. Xaùc ñònh kieåu gen cuûa hai gioáng boá, meï P.
2. Neâu ñaëc ñieåm di truyeàn maøu saéc loâng ôû gaø trong thí nghieäm naøy.
3. Vieát sô ñoà lai töø P ñeán F2 .
GIAÛI
1. Kieåu gen cuûa hai gioáng P :
Xeùt tæ leä kieåu hình ôû F2 :
180 loâng maøu 9 loâng maøu
140 loâng traéng 7 loâng traéng
Tæ leä 9 : 7 laø tæ leä cuûa taùc ñoäng gen khoâng alen kieåu boå trôï, F2 coù 9 + 7 = 16 toå hôïp. Suy ra, F1 dò
hôïp hai caëp gen AaBb (theo ñeà baøi coù loâng maøu).
Vaäy phaân boá kieåu hình ôû caùc kieåu gen laø:
A-B- : loâng coù maøu, caùc kieåu gen coøn laïi (A-bb, aaB- vaø aabb) : ñeàu bieåu hieän loâng traéng.
Suy ra, kieåu gen cuûa hai gioáng P thuaàn chuûng coù maøu loâng traéng nhöng khaùc nhau veà nguoàn goác laø
AAbb vaø aaBB.
.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 24 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
2. Ñaëc ñieåm di truyeàn cuûa maøu loâng ôû gaø:
Maøu loâng cuûa gaø di truyeàn theo hieän töôïng taùc ñoäng gen khoâng alen, kieåu boå trôï.
- Kieåu gen A - B - : hai gen troäi khoâng alen taùc ñoäng cuøng quy ñònh loâng coù maøu.
- Caùc kieåu gen coøn laïi (A-bb, aaB- vaø aabb) : thieáu moät trong hai hoaëc thieáu caû hai gen troäi
khoâng alen quy ñònh maøu loâng traéng.
3. Sô ñoà lai töø P ñeán F2 :
P: AAbb (loâng traéng) x aaBB (loâng traéng)
GP : Ab aB
F1 : AaBb
100% loâng coù maøu
F 1: AaBb x AaBb
GF1 : AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab
F2 laäp baûng, ta co keát quaû
9A-B- 9 gaø loâng coù maøu

3A-bb
3aaB 7 loâng gaø khoâng coù maøu
1aabb
Baøi 25 :
Khi lai choù naâu vôùi choù traéng thuaàn chuûng, ôû F1 ngöôøi ta thu ñöôïc toaøn choù traéng. Cho caùc con F1 giao
phoái vôùi nhau thì thaáy ñeán F2 pheân li theo tæ leä 37 traéng, 9 ñen, 3 naâu.
1. Xaùc ñònh kieåu gen cuûa hai gioáng boá, meï
2. Neâu ñaëc ñieåm di truyeàn maøu loâng cuûa hai gioáng choù treân.
3. Vieát sô ñoà lai töø P ñeán F2
GIAÛI
1. Kieåu gen cuûa hai gioáng boá, meï thuaàn chuûng:
Xeùt tæ leä phaân li kieåu hình ôû F2 : 37 traéng : 9 ñen : 3 naâu xaáp xæ baèng 12 traéng : 3 ñen : 1 naâu. Tæ leä
12 : 3 : 1 laø tæ leä cuûa taùc ñoäng gen khoâng alen, kieåu aùt cheá.
F2 coù 12 + 3 + 1 = 16 toå hôïp. Suy ra F1 dò hôïp hai caëp gen AaBb (theo ñeà baøi ñeàu coù loâng traéng).
Vaäy söï bieåu hieän kieåu hình cuûa caùc kieåu gen nhö sau:
-- Kieåu gen A-B- hoaëc A-bb quy ñònh loâng traéng
-- Kieåu gen aaB- : quy ñònh loâng ñen
-- Kieåu gen aabb : quy ñònh loâng naâu
Suy ra, kieåu gen cuûa hai gioáng boá meï P laø :
Choù traéng thuaàn chuûng P : AABB
Choù naâu thuaàn chuûng P : aabb
2. Ñaëc ñieåm di truyeàn maøu loâng :
Maøu loâng cuûa choù trong pheùp lai treân di truyeàn theo hieän töôïng taùc ñoäng gen khoâng alen, kieåu aùt
cheá.
Quy öôùc:
A : gen aùt cheá söï bieåu hieän cuûa caùc gen khaùc, ñoàng thôøi quy ñònh maøu traéng.
a : gen khoâng aùt cheá vaø tham gia töông taùc taïo maøu vôùi gen khaùc.
B : gen quy ñònh maøu loâng ñen.
b : gen quy ñònh maøu loâng maøu.
-- Kieåu gen A-B-, A-bb: cho maøu loâng traéng theo gen aùt cheá A.
-- Kieåu gen aaB- : B ñöôïc a töông taùc vaø bieåu hieän maøu loâng ñen.

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 25 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
-- Kieåu gen aabb : b ñöôïc a töông taùc vaø bieåu hieän maøu loâng naâu.
3. Sô ñoà lai töø P ñeán F2
P: AABB (loâng traéng) x aabb (loâng naâu)
GP: AB ab
F 1: AaBb
100% loâng traéng
F 1: AaBb x AaBb
GF1: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab
F2: laäp baûng, a coù keát quaû
9A-B-
3A-bb 12 loâng traéng

3aaB 3 loâng ñen
1aabb 1 loâng naâu
Baøi 26 :
ÔÛ ngoâ (baép) coù ba gen (moãi gen goàm hai alen) phaân li ñoäc laäp, taùc ñoäng qua laïi vôùi nhau ñeå hình thaønh
chieàu cao caây. Cho raèng cöù moãi alen troäi laøm cho caây luøn ñi 20 cm. Ngöôøi ta tieán haønh lai caây thaáp nhaát
vôùi caây cao nhaát coù chieàu cao 210 cm.
Haõy xaùc ñònh:
1. Kieåu gen cuûa caây thaáp nhaát vaø caây cao nhaát;
2. Chieàu cao cuûa caây thaáp nhaát;
3. Kieåu gen vaø chieàu cao caùc caây F1
4. Söï phaân tính veà kieåu gen vaø chieàu cao cuûa caùc caây F2.
GIAÛI
1. Kieåu gen cuûa caây thaáp nhaát vaø caây cao nhaát:
Theo ñeà baøi caùc gen taùc ñoäng qua laïi vaø moãi alen troäi laøm caây bò luøn ñi 20cm.
Suy ra, chieàu cao cuûa caây ñöôïc chi phoái bôûi quy luaät taùc ñoäng gen khoâng alen, kieåu coäng goäp.
Quy öôùc:
- Gen thöù nhaát goàm hai alen: A vaø a
- Gen thöù hai goàm hai alen: B vaø b
- Gen thöù ba goàm hai alen: D vaø d
Suy ra:
° Caây thaáp nhaát mang toaøn alen troäi, töùc coù kieåu gen AABBDD
° Caây thaáp nhaát mang toaøn alen laën, töùc coù kieåu gen aabbdd.
2. Chieàu cao cuûa caây thaáp nhaát (AABBDD):
Moãi alen troäi laøm caây luøn ñi 20 cm, caây cao nhaát coù chieàu cao 210cm.
Neân chieàu cao cuûa caây thaáp nhaát mang 6 alen troäi laø: 210 - 20cm x 6 = 90cm
3. Kieåu gen vaø chieàu cao caùc caây F1:
Sô ñoà lai töø P ñeán F1:
P: caây cao nhaát x caây thaáp nhaát
,aabbdd AABBDD
GP : abd ABD
F1 : AaBbDd
Chieàu cao cuûa F1 : 210cm - (20cm . 3) = 150cm
4. Söï phaân tính veà kieåu gen vaø chieàu cao cuûa caùc caây F2:
F1 : AaBbDd x AaBbDd

.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 26 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007
Laäp sô ñoà lai, F2 coù 64 toå hôïp vaø phaân phoái tæ leä cho töøng kieåu hình nhö sau:
Ñaëc ñieåm kieåu gen
Kieåu hình (Chieàu cao; cm ) Tæ leä
Soá gen troäi Soá gen laën
90 6 0 1
110 5 1 6
130 4 2 15
135 3 3 20
170 2 4 15
190 1 5 6
210 0 6 1
.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 27 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Traàn Nhaät Quang 097 6457 093 Y!M : trnhquang_2007

Forever

I stand alone in the darkness Toâi ñöùng moät mình trong boùng toái
The winter of my life came so fast Tuoåi giaø môùi ñeán nhanh laøm sao
Memorise go back to childhood Khi nghó veà thuôû aáu thô
To days I still recall Ñeán taän baây giôø toâi vaãn nhôù
Oh how happy I was then Khi ñoù môùi haïnh phuùc bieát bao
There was no sorrow there was no pain Khoâng coù nhöõng phieàn muoän hay noãi ñau
Walking though the green fields Ñi ngang qua nhöõng caùnh ñoàng xanh
Sunshine in my eyes AÙnh maët trôøi laáp laùnh trong ñoâi maét
Chorus:
I’m still there everywhere Toâi vaãn ôû seõ ñi (khaép moïi nôi)
I’m the dust in the wind Toâi nhö haït buïi trong gioù
I’m the star in the northern sky Toâi nhö ngoâi sao treân baàu trôøi phöông baéc
I never stayed anywhere Toâi seõ khoâng bao giôø döøng chaân
I’m the wind in the trees …vaø nhö ngoïn gioù löôùt qua thaät nhanh
Would you wait for me forever? Em seõ maõi ñôïi toâi khoâng?
.:http://www.Quarotran.6x.to:. Page 28 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản