Bài tập đại cương Toán

Chia sẻ: Tran Duy Nghĩa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
217
lượt xem
29
download

Bài tập đại cương Toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài tập đại cương Toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập đại cương Toán

 1. Chương 1: 1. T i t n s có ñ l i suy gi m 3dB thì biên ñ c a nó b ng… biên ñ c c ñ i: 1 + (w / w 1 ) 2 2. Cho bi t ñ l i A i = A io 1 + (w / w 2 ) 2 ð l i tính theo decibel là: Góc pha c a tín hi u:  1 + jw / w 1   1 + jw / w  . Góc pha c a tín hi u: 3. Cho bi t ñ l i A i = A io    2  jw + w 1 4. Cho bi t ñ l i A i = A im . ð l i dãy gi a là: jw + w 2 jw + w 1 5. Cho bi t ñ l i A i = A im v i ñi u ki n w 1 w 2 / 2 . Tìm t n s jw + w 2 3dB: jw + w 1 7. Cho bi t ñ l i A i = A im v i ñi u ki n w 1 < w 2 / 2 . Tìm t n s jw + w 2 3dB: 2  s  8. Cho bi t ñ l i A i  s + w  . Tìm t n s 3dB: = A im    0  s + w1 9. Cho bi t ñ l i A i = A im . Góc pha c a tín hi u: s + w2 s + w1 10. Cho bi t ñ l i A i = A im . ð l i tính theo decibel là: s + w2 11. Cho bi t ñ l i A i = A im (s + w1 )(s + w 2 ) . ð l i tính theo decibel là: s + w3 12. Cho bi t ñ l i A i = A im (s + w1 )(s + w 2 ) . Góc pha c a tín hi u: s + w3 s2 13. Cho bi t ñ l i A i = . ð l i tính theo decibel là: s + w1 s2 14. Cho bi t ñ l i A i = . Góc pha c a tín hi u: s + w1 1
 2. s + w1 15. Cho bi t ñ l i A i = . ð l i tính theo decibel là: s2 s+w 16. Cho bi t ñ l i A i = 2 1 . Góc pha c a tín hi u: s s3 17. Cho bi t ñ l i A i = . ð l i tính theo decibel là: s + w1 s3 18. Cho bi t ñ l i A i = . Góc pha c a tín hi u: s + w1 s+w 19. Cho bi t ñ l i A i = 3 1 . ð l i tính theo decibel là: s s+w 20. Cho bi t ñ l i A i = 3 1 . Góc pha c a tín hi u: s 21. Cho bi t ñ l i A i = A im (s + w 1 ) . ð l i tính theo decibel là: (s + w 2 )(s + w 3 ) 22. Cho bi t ñ l i A i = A im (s + w 1 ) . Góc pha c a tín hi u: (s + w 2 )(s + w 3 ) s3 23. Cho bi t ñ l i A i = . ð l i tính theo decibel là: ( s + w1 ) 2 s3 24. Cho bi t ñ l i A i = . Góc pha c a tín hi u: ( s + w1 ) 2 ( s + w1 ) . ð l i tính theo decibel là: 2 25. Cho bi t ñ l i A i = 3 s ( s + w1 ) . Góc pha c a tín hi u: 2 26. Cho bi t ñ l i A i = 3 s 27. Cho m ch như hình bên. ð l i c a m ch: Ie R1 R2 Ce aIi 28. Cho m ch như hình v : VCC Rc Ic Cc1 Rb Ii Ri Re Vbb 2
 3. M ch tương ñương tín hi u nh : Cc1 Ib Ic Cc1 hie Ib Ic hie Rb Rb Ii Ri Rc Ii Ri Re Rc (1+hfe)Re hfeIb hfeIb hình 1 hình 2 Cc1 hib Ib Ic Cc1 hib Ib Ic Rb Rb Ii Ri Re Rc Ii Ri Rc (1+hfe)Re hfeIb hfeIb hình 3 hình 4 a. Hình 1 c. Hình 3 b. Hình 2 d. Hình 4 29. Cho m ch như hình v : VCC i ð l i dòng ñi n A i = c Rc Ic ii Cc1 (R ' b = R b //[h ie + (1 + h fe )R e ]) Ii Ri Rb Re Vbb 30. Góc pha c a tín hi u như hình trên: 31. Cho m ch như hình v : IL Cc2 IL ð l i Ai = b ng: Ib Rc RL hfeIb 32. T n s 3dB c a m ch trên là: 33. Cho R c = 10K; R L = 1K; Cc2 = 10µF. Tìm t n s 3dB 3
 4. 34. Cho m ch ñi n như hình v : VCC Rc Ic Vc Rb Re Ce Ii Vbb M ch tương ñương tín hi u nh : + + Ie Ie Rb Re Rb Rb.Ii Rc Rb.Ii Re Ce Rc Rb 1+hfe 1+hfe Ce +hib Ic Vc Rb Ic Vc hfe+1 +hie hib hfe+1 hie - - hình 1 hình 2 + + Ib Ib Rb.Ii Rb Re Rb.Ii Rb Re Rc Rc Ce Rb +hib Ce Rb +hie Ic Vc Ic Vc hie hib - - hình 3 hình 4 a. Hình 1 c. Hình 3 b. Hình 2 d. Hình 4 I 35. ð l i Ai = c b ng: Ii Ic 36. Cho m ch như hình v : RL C I ð l i A i = c b ng: hfeIb Ib 37. T n s 3dB c a m ch trên là: 38. Cho m ch như hình v : Il I ð l i A i = L b ng: hfeIb C RL Ib 39. Cho m ch như hình v : Il I ð l i A i = L b ng: Rc Ib RL hfeIb C 4
 5. Vcc=+5V 40. Cho m ch khu ch ñ i t n s th p như hình v : Q1 có: h fe = 50 , VBE = 0.7 V . C1 Ri Tính toán phân c c cho transistor: 10 Q1 VL (I EQ , VCE ) Vi Rb 1K Re 1K 41. h ie có giá tr : -5V 42. M ch tương ñương tín hi u nh t n s th p c a m ch trên: Ri C1 hie Ib Ri C1 hib Ib VL VL 10 10 Rb Re(1+hfe) Vi Rb Re 1K Vi 1K hình 1 hình 2 Ri C1 hie Ib Ri C1 hie Ib VL VL 10 10 Rb Vi Rb Vi Re 1K Re 1K 1+hfe hình 3 hình 4 a. Hình 1 c. Hình 3 b. Hình 2 d. Hình 4 VL 43. ð l i A v = b ng: Vi R b ' = R b //[h ie + R e (1 + h fe )] 44. T n s 3dB c a m ch trên là: 5
 6. Chương 2: VCC=15V 45. Cho m ch khu ch ñ i t n s cao như hình v : Rc 1K Q1 có: h fe = 200 , VBE = 0.7 V , f T = 350Mhz. R2 100K Cc Il C b 'c = 2pF . C1 Q1 20uF RL 560 Ri 10uF Tính toán phân c c cho transistor: Ii 1.5K R1 10K Re Ce 220 ( I EQ , VCE ) 20uF 46. ði n tr rb 'e b ng: 47. T C b 'e b ng: 48. Tính ñi n dung Miller C M : I 49. ð l i A i = L b ng: ( R b 'e = R i // R b // rb 'e ) Ii 50. T n s 3dB c a m ch trên là: 51. Cho m ch khu ch ñ i t n s cao: B' + I ð l i A i = L b ng: ' IL Rb'e CM g Vbe Ii Cb'e m Ii ' Vbe RL - 52. T n s 3dB c a m ch trên là: 53. Cho m ch khu ch ñ i: Ri Vi Rd M ch tương ñương tín hi u nh t n s l n: Ri + + Cgs C g V Rds Rd M Vi Vgs m gs Vd - - Tìm ñi n dung Miller C M : 6
 7. vd 54. ð l i ñi n áp c a m ch trên A V = là: vi 55. T n s 3dB c a m ch trên là: VCC=12V Rc 56. Cho m ch khu ch ñ i t n s th p. R1 1K Q1 có h fe = 100, VBE = 0.6V 10K Ic Q1 Tính toán phân c c cho transistor: Ii R2 Re Ce ( I EQ , VCE ) 1K 100 10uF 57. h ie có giá tr : I 58. ð l i c a m ch trên A i = L b ng: Ii 59. Góc pha c a tín hi u như hình trên: 60. Cho m ch khu ch ñ i như như hình bên: V Tìm ñ l i ñi n áp Av= d Vi Cgd G D + g Vgs r //Rd Vi m ds Vd - S 61. ði m zero và ñi m c c c a hàm truy n là: ( w 1 , w 2 ) = 62. Cho m ch như hình v : I Ib ð l i A i = b b ng: hie Ii Ii Rb Re(1+hfe) Ce 1+hfe VCC=12V 63. Cho m ch như hình v : Rc Q1 có h fe = 100, VBE = 0.6V R1 1K Cc Cb 220K IL Tính toán phân c c cho transistor: Q1 ( I EQ , VCE ) Ii Ri 10K Re Ce R L 1K 64. Tìm h ie : 180 100uF 7
 8. 65. M ch tương ñương tín hi u nh t n s th p c a m ch trên là: hie hib Ib IL Ie IL Ri//R1 Ri//R1 Ii Re(1+hfe) Rc R L Ii Re Rc R L Ce Ce(1+hfe) hfe.Ib hfb.Ie hình 1 hình 2 hie hib Ib IL Ie IL Ri//R1 Ri//R1 Ii Re(1+hfe) Rc R L Ii Re Rc R L Ce 1+hfe Ce 1+hfe hfe.Ib hfb.Ie hình 3 hình 4 66. Cho m ch khu ch ñ i như hình bên: V Tìm ñ l i ñi n áp A v = d Vi Cs ( R d // R L )(1 + sR s C s ) ( +1) a. (µ + 1)R s + (1 + sR s C s )(R d // R L + rds ) rds (R d // R L + rds )(1 + sR s C s ) + - Rs( +1) b. Vd (µ + 1)R s + (1 + sR s C s )(R d // R L ) Vi Rd RL + − (R d // R L + rds )(1 + sR s C s ) - c. (µ + 1)R s + (1 + sR s C s )(R d // R L ) − (R d // R L )(1 + sR s C s ) d. (µ + 1)R s + (1 + sR s C s )(R d // R L + rds ) 67. Cho m ch như hình trên v i: R s = 1KΩ; C s = 10µF; rds = 18KΩ; R d = R L = 10K; µ = 100 . Tìm A v : 68. Góc pha c a tín hi u như hình trên: 8
 9. Chương 3: 69. Cho m ch như hình bên: D n n p c a m ch là: + R Ii L C VL - 70. T n s c ng hư ng c a m ch trên: + 71. Cho m ch như hình bên: R D n n p c a m ch là: Ii C VL L - 72. T n s c ng hư ng c a m ch trên: 73. Cho m ch như hình bên: + T n s c ng hư ng c a m ch trên là: R Ii L VL C - 74. Cu n dây ñư c xem như m t L n i ti p v i rc . H s ph m ch t Q c là: 75. H s ph m ch t ngõ vào ñi u h p t n s c ng hư ng w 0 trong m ch khu ch ñ i c ng hư ng là: 76. Thay m ch tương ñương c a cu n dây t n i ti p ra song song như hình dư i. R P có giá tr _ _ L Rp L r c . . 9
 10. 77. Cho m ch khu ch ñ i c ng hư ng như hình v : IL Q1 có: h fe = 200; h ie = 1K ; Q C = 100 Q1 RC RL C b 'c = 2pF; w T = 10 9 rad / s Ii ri L 1 H C' 1 F 1K 1K 5K Tìm g m ? rc 78. Tìm C b 'e ? 79. M ch tương ñương tín hi u nh t n s cao: T C có giá tr : + g V be IL C m ' Ii R L V be ' RC RL _ 80. T n s c ng hư ng có giá tr : 81. Giá tr R P t i t n s c ng hư ng: 82. ði n tr R trong m ch tương ñương có giá tr : IL 83. ð l i dòng ñi n A i = là: Ii 84. Giá tr c c ñ i c a ñ l i A i có b ng: 85. H s ph m ch t ngõ vào ñi u h p t n s c ng hư ng w 0 là: 86. Băng thông 3dB ñư c xác ñ nh BW: 87. Tích s ñ l i kh t n GBW là: 88. Cho m ch khu ch ñ i c ng hư ng như hình v : + Ri Cho bi t: 5K Q V d C gs = 30pF; C gd = 5pF; rds = 40K Vi L 1 H C' 100pF Rd 10K −3 rc g m = 3x10 mho ; Q C = 100 - 89. Tìm ñi n dung c a t Miller C M : 90. M ch tương ñương tín hi u nh t n s cao c a m ch trên là: R + + g V gs ði n dung c a t C là: ' Vi L C V m R V d gs ds Rd _ - 10
 11. 91. T n s c ng hư ng c a m ch trên là: 92. ði n tr R P t i t n s c ng hư ng là: 93. ði n tr R c a m ch trên là: 94. ði n áp Vi' b ng: Vgs 95. ð l i áp A V = Vi' Vd 96. ð l i áp A V = Vgs 97. Cho m ch ph i h p tr kháng như hình dư i: Cho L=6.9 H; rc=47 Ω ; rb 'e = R b = 1K ; C b 'e = 1000pF + IL n 2 Q1 −1 C' 1000pF C b 'c = 4pF; C' = 1000pF; g m = 0.1(Ω ) Ii ri 5K V1 L n 1 Rb + RC RL V be 4K 1K 6.9 H 1K n R L = 1KΩ; R C = 4KΩ ; a = 1 = 0.5 - - n2 M ch tương ñương tín hi u nh cho như hình dư i: + IL g V be C m ' Ii R L V 1 RC RL _ Tìm ñi n dung c a t C(hình trên): 98. Tìm t n s c ng hư ng c a m ch trên: 99. ði n tr R P t i t n s c ng hư ng: 100. ði n tr R b ng: V1 101. Tìm t s Vb 'e 102. Giá tr c c ñ i c a ñ l i A i có b ng: 103. H s ph m ch t ngõ vào ñi u h p t n s c ng hư ng w 0 là: 11
 12. 104. Băng thông 3dB ñư c xác ñ nh BW: 105. Cho m ch khu ch ñ i ñi u h p ñ ng b như hình: ri n2 :n1 + Q C' RL VL Vi L' - a=n1 /n 2 M ch tương ñương tín hi u nh c a m ch là: + Vi C' Ci r VL ri Rp L' ds RL ri g V - m g Tìm Ci: 106. T n s c ng hư ng c a m ch là: 107. H s ph m ch t t i t n s c ng hư ng w 0 là: VL 108. ð l i t i t n s c ng hư ng là A V = (w 0 ) : Vi 109. Băng thông 3dB c a ñ l i là: 12
 13. Chương 4: 110. M ch l c thông th p là m ch l c: 111. M ch l c thông cao là m ch l c: 112. M ch l c thông d i là m ch l c: 113. M ch l c ch n d i là m ch l c: 114. Cho m ch l c thông th p như hình: R1 C1 Hàm truy n c a m ch l c là: 115. Cho m ch l c thông th p như hình: Ri Vo C1 RL Vi Hàm truy n c a m ch l c là: V i R= R L // R I 116. Cho m ch l c thông th p như hình: Ri Vo C1 RL Vi T n s c t c a m ch l c: 117. Cho m ch l c thông cao như hình: C1 Vi R1 Vo Hàm truy n c a m ch l c là: 13
 14. Chương 5: 118. M ch khu ch ñ i công su t l p A có: 119. M ch khu ch ñ i công su t l p B có: 120. Hi u su t c a b khu ch ñ i η ñư c ñ nh nghĩa: 121. Hi u su t collector ηC ñư c ñ nh nghĩa: 122. Cho m ch khu ch ñ i như hình: Vcc Rb RL ri Cb Q1 Vi Tìm I CQ sao cho công su t cung c p cho t i l n nh t: 123. Công su t AC trên t i l n nh t là PL max : 124. Công su t trung bình ngu n cung c p PCC : Vcc 125. Hi u su t khu ch ñ i l n nh t là ηmax : +5V 126. Cho m ch khu ch ñ i như hình: Rb RL Tìm I CQ sao cho công su t cung c p cho t i l n nh t: 100 10 ri Cb Q1 Vi 127. Công su t AC trên t i l n nh t là PL max : 128. Công su t trung bình ngu n cung c p PCC : 129. M ch khu ch ñ i l p A như hình ñư c Vcc phân c c t i VCE =7V ñi n áp ngõ ra có th ñ t +12V c c ñ i mà không b sái d ng: Rb RL Tìm I CQ ? 100 100 ri Cb Q1 Vi 130. Tìm dòng biên ñ qua t i ILM: 14
 15. 131. Công su t ngu n cung c p PCC : 132. Công su t AC trên t i là PL : 133. Hi u su t khu ch ñ i c a m ch: 134. Cho m ch khu ch ñ i như hình: Tìm I CQ sao cho công su t cung c p cho t i l n nh t: Vcc Rb RC Cc ri Cb Q1 Vi RL 135. Công su t AC trên t i l n nh t là PL max : 136. Công su t trung bình ngu n cung c p PCC : 137. Hi u su t khu ch ñ i c a m ch là η : 138. Hi u su t khu ch ñ i c c ñ i η max c a m ch b ng:ss 139. ð hi u su t khu ch ñ i c c ñ i η max thì ta ch n giá tr : 140. Công su t AC trên t i PL max ñ t giá tr l n nh t thì ta ch n giá tr : 141. Cho m ch khu ch ñ i như hình: Tìm I CQ sao cho công su t cung c p cho t i l n nh t: Vcc +12V Rb RC 100 Cc ri Cb Q1 Vi RL 100 142. Công su t AC trên t i l n nh t là PL max : 143. Công su t trung bình ngu n cung c p PCC : 144. Hi u su t khu ch ñ i c a m ch là η : a. 8.33% c. 25% b. 16.67% d. 33.33% 145. M ch khu ch ñ i l p A như hình ñư c phân c c t i VCE =12V ñi n áp ngõ ra có th ñ t 15
 16. Vcc +24V Rb RC 50 Cc ri Cb Q1 Vi RL c c ñ i mà không b sái d ng: 50 Tìm I CQ 146. Tìm dòng biên ñ qua t i ILM: 147. Công su t trung bình t ngu n DC: 148. Công su t trung bình phân ph i ñ n t i PL : 149. Hi u su t c a m ch η là: 150. Cho m ch khu ch ñ i công su t ghép bi n áp: Tìm I CQ sao cho công su t cung c p cho t i l n nh t: Vcc Rb N1 N2 RL ri Cb Q1 Vi a=N1:N2 151. Công su t AC trên t i l n nh t là PL max : 152. Công su t trung bình t ngu n DC PCC : 153. Hi u su t khu ch ñ i l n nh t ηmax : 154. Cho m ch khu ch ñ i công su t ghép bi n áp như hình: Tìm I CQ sao cho công su t cung c p cho t i l n nh t: Vcc +12V Rb N1 N2 RL ri 1K Cb Q1 N1:N2=0.5 Vi 16
 17. 155. Công su t AC trên t i l n nh t là PL max : 156. Công su t trung bình t ngu n DC PCC : 157. Cho m ch khu ch ñ i công su t ghép bi n áp như hình: Cho bi t m ch phân c c t i ICQ=0.7(A) Vcc +15V Tìm dòng biên ñ qua t i ILM: Rb N1 N2 RL 100 ri Cb Q1 N1:N2=0.5 Vi 158. Công su t trung bình t ngu n DC PCC: 159. Công su t AC trên t i là PL : 160. Hi u su t khu ch ñ i c a m ch: 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản