BÀI TẬP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 1

Chia sẻ: Nguyễn Văn Quốc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
412
lượt xem
151
download

BÀI TẬP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

5. Cho mạch chỉnh lưu bán kì dương a. Vẽ lại dạng mạch. b. Nếu diode sử dụng là loại Si và điện áp vào sau khi được hạ áp là 9Vac. hãy vẽ dạng sóng ra tương ứng, tính điện áp ra một chiều trên tải. Nếu mạch kéo tải có giá trị 10?, hãy cho biết dòng cực đại qua diode bằng bao nhiêu và áp ngược cực đại trên diode? 6. Cho mạch như hình vẽ, hãy vẽ vL và iL 7. Cho mạch chỉnh lưu bán kì âm: a. Vẽ lại dạng mạch và dạng sóng ra. b. Cho biết áp ra bằng bao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 1

 1. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 2: Didode vaø maïch öùng duïng. BÀI TẬP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 1 TRƯƠNG THỊ BÍCH NGÀ 1
 2. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 2: Didode vaø maïch öùng duïng. BAØI TAÄP CHÖÔNG II  Phaàn I: chænh löu: 1. Cho maïch nhö hai hình sau, tìm ñieän aùp ra töông öùng 2. Tìm Vo vaø ID cho caùc maïch hình sau 3. Tìm Vo1 vaø Vo2 cuûa caùc maïch hình sau: 4. Tìm Vo vaø ID 5. Cho maïch chænh löu baùn kì döông a. Veõ laïi daïng maïch. b. Neáu diode söû duïng laø loaïi Si vaø ñieän aùp vaøo sau khi ñöôïc haï aùp laø 9Vac. haõy veõ daïng soùng ra töông öùng, tính ñieän aùp ra moät chieàu treân taûi. Neáu maïch keùo taûi coù giaù trò 10Ω, haõy cho bieát doøng cöïc ñaïi qua diode baèng bao nhieâu vaø aùp ngöôïc cöïc ñaïi treân diode? 6. Cho maïch nhö hình veõ, haõy veõ vL vaø iL 2
 3. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 2: Didode vaø maïch öùng duïng. 7. Cho maïch chænh löu baùn kì aâm: a. Veõ laïi daïng maïch vaø daïng soùng ra. b. Cho bieát aùp ra baèng bao nhieâu neáu aùp vaøo laø 6Vac. 8. Cho maïch chænh löu caàu coù ñieän aùp ra döông bieát aùp vaøo laø 12Vac a. Haõy veõ daïng soùng ra töông öùng b. Haõy tính ñieän aùp ra trung bình trong hai tröôøng hôïp neáu diode laø lyù töôûng vaø diode laø Si. 9. Cho maïch nhö hình veõ: haõy giaûi thích nguyeân lyù cuûa maïch vaø veõ daïng soùng ñieän aùp ra töông öùng. 10. Cho maïch nhö hình veõ, haõy giaûi thích nguyeân lyù cuûa maïch vaø veõ daïng soùng ñieän aùp ra töông öùng, tính ñieän aùp dc töông öùng ôû ngoõ ra. 11. Haõy giaûi laïi baøi treân neáu diode laø Si. 12. Cho maïch nhö hình veõ, veõ daïng soùng ra vaø tìm ñieän aùp dc: 13. Haõy giaûi laïi baøi 12 neáu diode laø Si. 14. Cho maïch chænh löu toaøn kì duøng bieán aùp ñoâi coù ñieän aùp ra coù giaù trò döông, haõy cho bieát ñeå ñieän aùp ra cung caáp cho taûi laø 12Vdc thì phaûi duøng nguoàn ac cung caáp cho maïch baèng bao nhieâu. 15. Cho maïch chænh löu nguoàn ñoâi. Haõy giaûi thích vaø veõ daïng soùng ra cuûa maïch.  Phaàn II: Maïch coång 16. Cho maïch nhö hình veõ, haõy ñònh daïng coång vaø cho bieát ñieän aùp ra töông öùng, veõ quan heä daïng soùng vaøo ra: 3
 4. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 2: Didode vaø maïch öùng duïng. (a) (b) (c)  Phaàn III: maïch xeùn 17. Cho maïch nhö hình veõ haõy veõ daïng soùng ra töông öùng 18. Cho maïch nhö hình veõ haõy veõ daïng soùng ra töông öùng neáu daïng soùng vaøo laø 20cos100 (V) 19. Cho maïch nhö hình veõ haõy veõ daïng soùng ra töông öùng neáu daïng soùng vaøo laø 20sin100 (V) Si Si 20. Haõy veõ daïng soùng ra cuûa maïch ñieän sau 21. Haõy ñaûo chieàu diode cuûa maïch hình 20, veõ daïng soùng ra töông öùng. 22. Haõy veõ daïng soùng ra cuûa maïch ñieän sau 4
 5. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 2: Didode vaø maïch öùng duïng. 23. Haõy veõ daïng soùng ra cuûa maïch ñieän sau: 24. Haõy veõ laïi daïng soùng cuûa maïch hình 20a neáu maïch keùo taûi coù ñieän trôû baèng 2.2KΩ.  Phaàn IV: Maïch keïp 25. Haõy giaûi thích vaø veõ daïng soùng ra töông öùng  Phần V : Mạch ổn áp dùng diode zener 26. Cho maïch oån aùp duøng diode zener, Haõy: a. Xác định RL và IL để áp ra ổn áp tại 10V. b. Xác định công suất cực đại của diode zener Với IZM = 32mA, Vi = 50V, Vz = 10V, RS = 1k. 27. Cho mạch ổn áp dùng diode zener a. Hãy xác định VL, IL, IR với RL = 180. b. Hãy tìm giới hạn của RL để được công suất cực đại trên Zener PZmax = 400mW. c. Xác định giá trị nhỏ nhất của RL để zener diode có thể hoạt động được ở chế đô ổn áp. Cho VZ = 10V, RS=110, Vi = 50V 28. Cho mạch ổn áp dù ng diode zener. Hãy xác định giới hạn của Vi để cho mạch hoạt động ổn áp tại VL = 9V và zener diode hoạt động không quá công suất. Với RL = 1k, PZM = 300mW, R= 100; VZ = 9V 29. Hãy thiết kế mạch ổn áp có ngõ vào Vi thay đ ổi từ 30 đến 50V, sao cho ngõ ra có đi ện áp không đổi Vo = 20V. Từ đó hãy xác đị nh giá trị thích hợp RS và dòng điện I ZMax . Cho RL = 1K. 30. Cho mạch ổn áp dùng diode zener có VZ = 5V; PZM = 500mW, Vi = 55 ÷ 60V, IL = 10÷50mA; Hãy tìm giá trị RS thích hợp để mạch ổn áp. 5
 6. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 5: Phaân tích maïch khueách ñaïi. BAØI TAÄP CHÖÔNG 5 Phaàn I: BJT  CE 1. Cho maïch nhö hình 5.1 haõy tìm: a. re b. Zin, Zo. c. AV, Ai. 2. Cho maïch ñieân nhö hình 5.2 tìm a. re b. Zi, Zo c. AV, Ai. 3. Cho maïch ñieän nhö hình 5.3, tìm: a. re b. Zi, Zo c. AV, Ai. d. Vieát phöông trình vaø veõ ñöôøng taûi DCLL vaø ACLL treân cuøng moät truïc toïa ñoä. Tìm maxswing(icp-p). e. Haõy hieäu chænh RB1 hay RB2 ñeå taàm dao ñoäng cuûa tín hieäu ra ñaït cöïc ñaïi. 4. 5. 6. 7. [Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.] 8. 9. Hình 5.1 Hình 5.2 Hình 5.3 4. Cho maïch ñieän nhö hình 5.4, tìm: a. re b. Zi, Zo c. AV, Ai. 5. Cho maïch ñieän nhö hình 5.5, tìm: 12
 7. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 5: Phaân tích maïch khueách ñaïi. a. re b. Zi, Zo c. AV, Ai. 6. Cho maïch ñieän nhö hình 5.6, tìm: a. re b. Zi, Zo c. AV, Ai. Hình 5.4 Hình 5.5  CC 7. Cho maïch ñieän nhö hình 5.7, tìm: a. re b. Zi, Zo c. AV, Ai. Hình 5.6 Hình 5.7  CB 8. Cho maïch ñieän nhö hình 5.8, tìm: a. re 13
 8. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 5: Phaân tích maïch khueách ñaïi. b. Zi, Zo c. AV, Ai. 9. Cho maïch ñieän nhö hình 5.9, tìm: a. re b. Zi, Zo c. AV, Ai. Hình 5.8 Hình 5.9  CE caùc daïng coøn laïi. 10. Cho maïch ñieän nhö hình 5.10, tìm: a. re b. Zi, Zo c. AV, Ai. 11. Cho maïch ñieän nhö hình 5.11, tìm: a. re b. Zi, Zo c. AV, Ai. Hình 5.10 Hình 5.11 12. Cho maïch ñieän nhö hình 5.12, tìm: a. re 14
 9. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 5: Phaân tích maïch khueách ñaïi. b. Zi, Zo c. AV, Ai. d. AVS 13. Cho maïch ñieän nhö hình 5.13, tìm: a. re b. Zi, Zo c. AVNL, AVL, Ai. d. AVS e. Neáu tín hieäu vaøo laø vi = 2sin 1000t (mV) thì tín hieäu ra seõ coù phöông trình nhö theá naøo. Veõ daïng soùng taïi caùc cöïc cuûa transistor vaø daïng soùng ra Hình 5.12 Hình 5.13 14. Cho maïch ñieän nhö hình 5.14, tìm: a. re b. Zi, Zo c. AV, Ai. d. AVS e. Vieát phöông trình vaø veõ ñöôøng taûi DCLL vaø ACLL treân cuøng moät truïc toïa ñoä. Tìm maxswing(vop-p). Töø ñoù haõy suy ra bieân ñoä tín hieäu vaøo toái thieåu ñeå tín hieäu ra khoâng bò meùo. f. Haõy veõ daïng soùng taïi caùc ñieän cöïc cuûa transistor vaø ngoõ ra khi tín hieäu vaøo coù daïng sin. 15
 10. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 5: Phaân tích maïch khueách ñaïi. Hình 5.14. Phaàn II: FET (JFET) 15. Cho maïch ñieän nhö hình 5.15, tìm: a. gm b. Zi, Zo c. AV. 16. Cho maïch ñieän nhö hình 5.16, tìm: a. gm b. Zi, Zo c. AV. IDSS=6mA IDSS=6mA Vp=-6V Vp=-6V Hình 5.15 Hình 5.16 17. Cho maïch ñieän nhö hình 5.17, tìm: a. gm b. Zi, Zo c. AV. 18. Cho maïch ñieän nhö hình 5.18, tìm: d. gm e. Zi, Zo f. AV, AVS. 16
 11. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 5: Phaân tích maïch khueách ñaïi. Hình 5.17 Hình 5.18 17
 12. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 6: Maïch khueách ñaïi gheùp lieân taàng. BAØI TAÄP CHÖÔNG 6 1. Cho maïch nhö hình sau, haõy tìm: a. Zin, Zo. b. AV, Ai. c. AVS 2. Cho maïch ñieän nhö hình sau, tìm: a. Điểm tĩnh Q1, Q2. b. AV, Zi, Zo, Ai. c. Haõy veõ daïng soùng ra taïi ngoõ ra, bieát soùng vaøo coù daïng sin1000t (mV). Biết transistor Q1, Q2 có β1 = β2 = 100. 3. Cho maïch nhö hình veõ, tìm a. Tìm Q1, Q2. b. Veõ sô ñoà töông ñöông tín hieäu nhoû cuûa maïch. c. Zi, ZO, AV, Ai. d. Tìm bieân ñoä tín hieäu vaøo cöïc ñaïi ñeå tín hieäu ra khoâng bò meùo Biết transistor Q1, Q2 có β1 = β2 = 100. 17
 13. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 6: Maïch khueách ñaïi gheùp lieân taàng. 4. Cho maïch nhö hình veõ, tìm a. Tìm Q1, Q2. b. Veõ sô ñoà töông ñöông tín hieäu nhoû cuûa maïch. c. Zi, ZO, AV, Ai. d. Vieát phöông trình vaø veõ DCLL vaø ACLL cuûa Q2. Biết transistor Q1, Q2 có β1 = β2 = 100. 5. Cho maïch nhö hình veõ, tìm a. Tìm Q1, Q2. b. Veõ sô ñoà töông ñöông tín hieäu nhoû cuûa maïch. c. Zi, ZO, AV, Ai. Biết transistor Q1, Q2 có β1 = β2 = 100. 18
 14. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 6: Maïch khueách ñaïi gheùp lieân taàng. 6. Cho maïch nhö hình veõ, tìm a. Q1, Q2. b. Veõ sô ñoà töông ñöông tín hieäu nhoû cuûa maïch. c. Zi, ZO, AV, Ai. d. Vieát phöông trình vaø veõ DCLL vaø ACLL cuûa Q2. Haõy cho bieát taàm dao ñoäng cöïc ñaïi cuûa ñieän aùp tín hieäu ra baèng bao nhieâu? Biết transistor Q1, Q2 có β1 = β2 = 100. 7. Cho maïch nhö hình veõ, tìm a. Tìm Q1, Q2. b. Veõ sô ñoà töông ñöông tín hieäu nhoû cuûa maïch. c. Zi, ZO, AV. 19
 15. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 6: Maïch khueách ñaïi gheùp lieân taàng. d. Vieát phöông trình vaø veõ DCLL vaø ACLL cuûa Q2. Haõy cho bieát taàm dao ñoäng cöïc ñaïi cuûa ñieän aùp tín hieäu ra baèng bao nhieâu? Biết transistor Q1, Q2 có β1 = β2 = 100. 8. Cho maïch nhö hình veõ, tìm a. Tìm Q1, Q2. b. Veõ sô ñoà töông ñöông tín hieäu nhoû cuûa maïch. c. Zi, ZO, AV. d. Vieát phöông trình vaø veõ DCLL vaø ACLL cuûa Q2. Haõy cho bieát taàm dao ñoäng cöïc ñaïi cuûa ñieän aùp tín hieäu vào baèng bao nhieâu? 9. Cho maïch nhö hình veõ, tìm a. Tìm Q1, Q2. 20
 16. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 6: Maïch khueách ñaïi gheùp lieân taàng. b. Veõ sô ñoà töông ñöông tín hieäu nhoû cuûa maïch. c. Zi, ZO, AV. d. Neáu ngoõ vaøo ñöôïc cung caáp bôûi moät nguoàn tín hieäu coù ñieän trôû baèng 1KΩ, thì ñoä lôïi toaøn maïch baèng bao nhieâu (Avs) ? 10. Cho maïch nhö hình veõ, tìm a. Tìm Q. b. Zi, ZO, AV, Ai. c. AVS d. Vieát phöông trình vaø veõ DCLL vaø ACLL cuûa transistor töông ñöông. Biết transistor Q1, Q2 có β1 = 100, β2 = 40. 11. Cho maïch nhö hình veõ, tìm a. Tìm Q. 21
 17. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 6: Maïch khueách ñaïi gheùp lieân taàng. b. Zi, ZO, AV, Ai. c. Vieát phöông trình vaø veõ DCLL vaø ACLL cuûa transistor Q2. Biết transistor Q1, Q2 có β1 = 100, β2 = 40. 12. Cho maïch ñieân nhö hình sau, tìm a. Tìm điểm t ĩnh Q1, Q2. b. Viết phương trình vaø veõ ñường tải DCLL vaø ACLL của Q2 treân cuøng moät truïc toaï ñoä. c. Tính các giá trị Zi, Zo, Av, Ai. d. Vẽ tín hiệu ra tại cực C của transistor Q2, biết tín hiệu vào là 2sin1000t (mV). Biết transistor Q1, Q2 có β1 = β2 = 100. 13. Cho maïch ñieân nhö hình veõ, tìm a. Tìm điểm t ĩnh Q1, Q2. 22
 18. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 6: Maïch khueách ñaïi gheùp lieân taàng. b. Viết phương trình vaø veõ ñường tải DCLL vaø ACLL của Q2 treân cuøng moät truïc toaï ñoä. c. Tính các giá trị Zi, Zo, Av, Ai. d. Tìm giá trị biên độ ngõ ra cực đại. Biết transistor Q1, Q2 có β1 = β2 = 100. 14. Cho maïch ñieân nhö hình sau, tìm a. Tìm điểm t ĩnh Q1, Q2. b. Viết phương trình vaø veõ ñường tải DCLL vaø ACLL của Q2 treân cuøng moät truïc toaï ñoä. c. Tính các giá trị Zi, Zo, Av, Ai. d. Tìm giá trị biên độ ngõ vào cực đại. Biết transistor Q1, Q2 có β1 = β2 = 100. 23
 19. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 4: Maïch phaân cöïc. BAØI TAÄP CHÖÔNG 4 Phaàn I: BJT Maïch phaân cöïc ñònh doøng 1. Cho maïch nhö hình 4.1 haõy tìm: a. Ñieåm laøm vieäc Q cuûa transistor. b. Tìm ñieän aùp VB , VC vaø VE. c. Vieát vaø veõ phöông trình ñöôøng taûi DCLL. 2. Cho maïch ñieân nhö hình 4.2 tìm IC, RC, RB, VCE 3. Cho maïch ñieân nhö hình 4.3. Haõy thieát keá maïch ñeå ñaït ñieåm laøm vieäc theo caùc thoâng soá treân hình. Bieát β = 200. (4 .1) (4.2) (4.3) 4. Cho maïch ñieân nhö hình 4.4. a. Ñieåm laøm vieäc Q cuûa transistor. b. Tìm ñieän aùp VB , VC vaø VE. c. Vieát vaø veõ phöông trình ñöôøng taûi DCLL. 5. Cho maïch ñieân nhö hình 4.5. Haõy thieát keá maïch ñeå ñaït Q theo yeâu caàu. 6. Cho maïch phaân cöïc ñònh doøng coù ñieän trôû RE ñeå oåân ñònh nhieät. Bieát transistor coù β = 100, VCC = +12V. Haõy thieát keá maïch sao cho Q naèm chính giöõa ñöôøng taûi DCLL. Vôùi Icsat = 10mA. 5
 20. Baøi taäp ÑTCB 1_ Chöông 4: Maïch phaân cöïc. (4.4) (4.5)  Maïch phaân cöïc phaân aùp 7. Cho maïch phaân cöïc nhö hình 4.6, haõy tìm Q vaø DCLL. 8. Haõy thieát keá maïch phaân cöïc theo kieåu phaân aùp cho transistor ñeå coù Q(2mA; 6V). Bieát transistor coù β = 150, vaø ñieän aùp nguoàn cung caáp cho maïch laø +12V. 9. Cho maïch nhö hình 4.7. Haõy tìm giaù trò R1 vaø R2 ñeå transistor coù IC = 2mA. 10. Cho maïch nhö hình 4.8 haõy tìm Q theo phöông phaùp gaàn ñuùng. 11. Giaûi laïi baøi 10 baèng phöông phaùp chính xaùc. So saùnh keát quaû vôùi baøi 10. 12. Cho maïch nhö hình 4.9. Tìm Q. β=100 (4.6) (4.7) 6
Đồng bộ tài khoản