Bài tập Điện tử công suất hay

Chia sẻ: Mr Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
884
lượt xem
243
download

Bài tập Điện tử công suất hay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ giảm áp cấp nguồn áp cho phần ứng của động cơ một chiều kích từ độc lập. Nguồn một chiều U = 220V, tần số đóng ngắt f = 500Hz. Tải động cơ có Rư = 2?. Lư khá lớn và sức điện động E = 1,253.? [V;rad/s]. Moment động cơ luôn bằng định mức, tức Iưdm=11,6[A] a. Tính tỉ số T1/T khi vận tốc động cơ là 1000 vòng/phút b.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Điện tử công suất hay

  1. Ñieän töû coâng suaát 1 Ví duï 4.1 Boä giaûm aùp caáp nguoàn aùp cho phaàn öùng cuûa ñoäng cô moät chieàu kích töø ñoäc laäp. Nguoàn moät chieàu U = 220V, taàn soá ñoùng ngaét f = 500Hz. Taûi ñoäng cô coù Rö = 2Ω. Lö khaù lôùn vaø söùc ñieän ñoäng E = 1,253.ω [V;rad/s]. Moment ñoäng cô luoân baèng ñònh möùc, töùc Iödm=11,6[A] a. Tính tæ soá T1/T khi vaän toác ñoäng cô laø 1000 voøng/phuùt b. Tính ñieän aùp taûi nhoû nhaát ôû cheá ñoä doøng taûi lieân tuïc, töø ñoù xaùc ñònh thôøi gian ñoùng toái thieåu T1 cuûa cheá ñoä doøng lieân tuïc. Giaûi: a. 2π . n 2π .1000 ω= = = 104,72[rad / s] 60 60 E = 1,253.ω = 1,253104,72 = 131,21[V ] . ÔÛ cheá ñoä xaùc laäp Ut = Rö.It + E U t = 2.11,6 + 131,21 = 154,4[V] T1 Vôùi doøng taûi lieân tuïc U t = .U T T1 U t 154 ,4 Töø ñoù: = = = 0 ,7018 T U 220 b.- Ñieän aùp taûi nhoû nhaát khi E → 0. Luùc ñoù: U tmin = Rö.It = 2.11,6 = 23,2[V] U t min 1 U t min 1 23 ,2 Töø ñoù: T1 min = T . = . = . = 2 , .10 −4 [ s ] 1 U f U 500 220 Ví duï 4.2 Cho boä giaûm aùp caáp nguoàn cho ñoäng cô moät chieàu kích töø ñoäc laäp. Nguoàn moät chieàu U = 220V. Taûi coù Rö nhoû khoâng ñaùng keå Lö = 32,5 mH. Söùc ñieän ñoäng E =1,253.ω vôùi ω [rad/s] laø vaän toác ñoäng cô. Taàn soá ñoùng ngaét boä giaûm aùp f = 500Hz. Cho bieát doøng taûi lieân tuïc vaø maïch ôû xaùc laäp T1 1. Tính tæ soá γ = khi vaän toác ñoäng cô n = 1500 v/ph. T 2. Goïi ittmin vaø itmax laø trò nhoû nhaát vaø lôùn nhaát cuûa doøng ñieän qua taûi. Tính hieäu ∆it = itmax - itmin 3. Ñeå giaûm bôùt ñoä nhaáp nhoâ doøng ñieän ∆it sao cho ∆it < 1A caàn phaûi theâm caûm khaùng phuï baèng bao nhieâu 4. Trong tröôøng hôïp khoâng söû duïng theâm caûm khaùng phuï, caàn phaûi ñieàu chænh taàn soá ñoùng ngaét nhö theá naøo ñeå ∆it < 1A 5. Moät caùch toång quaùt, khi E thay ñoåi trong khoaûng ( 0, +U), tìm ñieàu kieän veà f vaø L ñeå ñoä nhaáp nhoâ doøng ôû xaùc laäp thoûa ñieàu kieän ∆it < ∆itmax Giaûi: n 1500 ω = 2π . = 2π . = 157[rad / s] 60 60 4-26
  2. Ñieän töû coâng suaát 1 ÔÛ cheá ñoä xaùc laäp Ut = E = 1,253.ω Ut = 1,253. 157 = 196,8[V] T1 = U .γ Ôû cheá ñoä doøng lieân tuïc U t = U . T E 196 ,8 Töø ñoù: U t = U .γ = E ⇒ γ = = = 0 ,8946 U 220 2.- Khi coâng taéc S ñoùng: di t u t = U = L. +E dt U −E hay: di t = .dt L Doøng ñieän taêng trong khoaûng thôøi gian ñoùng coâng taéc töø giaù trò ban ñaàu itmin ñeán giaù trò cöïc ñaïi it max . Laáy tích phaân hai veá cuûa phöông trình trong khoaûng ñoùng S. U −E ∆it = it max − it min = .T1 L T1 Do = γ = T1 .f neân: T U − E γ 220 − 196 ,8 0 ,8946 ∆i t = . = . = 1,277 [ A ] L f 0 ,0325 500 3.- Ñeå giaûm ñoä nhaáp nhoâ doøng ñieän ∆it < ∆itmax = 1A. Ta phaûi coù: U −E γ . < ∆i t max L f U −E γ ⇒L> . ∆i t max f 220 − 196 ,8 0 ,8946 ⇔L> . = 0 ,0415 [ H ] 1 500 Töø ñoù caûm khaùng phuï theâm vaøo toái thieåu baèng: Lph min = L - Lu = 0,0415 - 0,0325 = 0,009 [H] = 9 [mH] 4.- Trong tröôøng hôïp giaûm ñoä nhaáp nhoâ doøng ñieän baèng caùch thay ñoåi taàn soá ñoùng ngaét f, ta coù: U −E 220 − 196 ,8 f > .γ = .0 ,8946 = 648 ,5 [ Hz ] ∆i t max .L 1.0 ,0325 Nhö vaäy taàn soá f phaûi lôùn hôn 649 Hz 5.- Ta coù: U − E γ U − γ.U γ U ∆i t = . = . = (1 − γ ).γ L f L f L.f 1 1 U U 1 Do haøm (1 - γ ) γ coù trò cöïc ñaïi baèng khi γ = neân ∆i t = .γ.( − γ ) ≤ 1 . 4 2 L.f L.f 4 Ñieàu kieän ñeå ∆it < ∆itmax cho tröôøng hôïp xaùc laäp, ta caàn coù: U 1 ∆i t ≤ . < ∆i t max L.f 4 U 220 Töø ñoù: f .L > = = 55 [ H .H Z ] 4.∆i t max 4.1 Vieäc choïn taàn soá vaø caûm khaùng phuï tuøy yù, thoûa ñieàu kieän f.L > 55 {H.HZ] Ghi chuù: Do ñieän trôû phaàn öùng cuûa ñoäng cô moät chieàu thöôøng raát nhoû neân keát quaû tính treân coù theå söû duïng trong thöïc teá vôùi sai soá chaáp nhaän ñöôïc. 4-27
  3. Ñieän töû coâng suaát 1 Ví du 4.3 Cho boä bieán ñoåi moät chieàu keùp daïng ñaûo doøng. Nguoàn moät chieàu U = 230 V. Taûi laø ñoäng cô moät chieàu kích töø ñoäc laäp Rö L E, Rö = 0,1 Ω. Ñoäng cô ñang chaïy ôû vaän toác ñònh möùc thoûa maõn E = 4,2.ω ; nñm =500v/ph, ta thöïc hieän haõm ñoäng cô . Ñeå ñaït ñöôïc moment haõm T1 ñoäng cô baèng ñònh möùc doøng qua phaàn öùng phaûi coù ñoä lôùn - 100 A, caàn thieát laäp tæ soá γ = T baèng bao nhieâu ?. Giaûi: Ut = γ .U = Rö.It +E Trong ñoù, söùc ñieän ñoäng caûm öùng E; 2π . ndm E = 4 ,2ω = 4 ,2. 60 4 ,2.2π .500 = = 219 ,91 V 60 It = - 100 A , U =230 V Töø ñoù: γ .230 = (0,1).(-100) + 219,91 −10 + 219 ,91 ⇒γ= = 0 ,91 230 4-28

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản