BÀI TẬP HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT

Chia sẻ: abcdef_41

Về kiến thức: - Biết khái niệm và tính chất của hàm số mũ và hàm lôgarit. - Biết công thức tính đạo hàm của hàm số mũ và lôgarit. - Biết dạng của hàm số mũ và lôgarit. + Về kỹ năng: - Biết vận dụng tính chất các hàm mũ, hàm lôgarit vào việc so sánh hai số, hai biểu thức chứa mũ, hàm số lôgarit.

Nội dung Text: BÀI TẬP HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT

Tiết 31 §4 BÀI TẬP HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT

I. Mục tiêu:

+ Về kiến thức:

- Biết khái niệm và tính chất của hàm số mũ và hàm lôgarit.

- Biết công thức tính đạo hàm của hàm số mũ và lôgarit.

- Biết dạng của hàm số mũ và lôgarit.

+ Về kỹ năng:

- Biết vận dụng tính chất các hàm mũ, hàm lôgarit vào việc so sánh hai số,
hai biểu thức chứa mũ, hàm số lôgarit.

- Biết vẽ đồ thị các hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.

- Tính được đạo hàm các hàm số mũ và lôgarit

+ Về thái độ :

- Cẩn thận , chính xác.

- Biết qui lạ về quen
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
+ G iáo viên: Giáo án , bảng phụ
+ Học sinh: SGK, chuận bị bài tập, dụng cụ học tập.

III. Phương pháp: G ợi mở, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.

IV. Tiến trình bài học:
1. Ổn định tổ chức: (2')

2. Kiểm tra bài cũ: (10')

CH1: Trình bày các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số : y = ax (a>1)

Gọi HS1 Trả lời . GV: Đánh giá và cho điểm

CH2: Tính đạo hàm các hàm số sau:

x
b- y = e 2 x 1
a- y = 5 3 c- y = log 1 (2 x  1)
2
3. Bài mới:

Hoạt động 1: V ận dụng kiến thức khảo sát và vẽ đồ thị hàm số mũ:


Hoạt động của giáo viên Ho ạt động của học G hi bảng
Tg
sinh


Nhận xét BT 1/77: Vẽ đồ thị
(2') Ghi BT1/77
hs
Cho HS nhận xét cơ số a a- a=4>1: Hàm số
của 2 hàm số mũ cần vẽ đồng biến.
của bài tập 1
a- y = 4x
b- a= ¼ 0

x3

Vậy D = R \[ 1;3]
4. Củng cố toàn bài: (2')

- GV nhắc lại những kiến thức cơ b ản của hàm số mũ và lôgarit
- GV nhấn mạnh tính đồng biến nghịch biến của hàm số mũ và
lôgarit
5. Hướng dẫn học bài ở nhà và ra bài tập ở nhà :

- Làm các bài tập còn lại trang 77,78 (SGK) và các bài tập sau: (HS xem
trên bảng phụ)

BT1: Tìm TXĐ của hàm số

b- y = log 3 ( x 2  5 x  6)
a- y = log 0, 2 (4  x 2 )


BT2: Sử dụng tính đồng biến nghịch biến của hàm số mũ và hàm lôgarit hãy so
sánh các số sau với 1:

2
3
1
a-   b- y = log 4

5 4
3
V . Phụ lục

Top Download

Xem thêm »

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản