Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài tập hệ phương trình

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 2 trang

6
3.271
lượt xem
529
download

Bài tập về hệ phương trình ôn thi đại học qua các năm

Bài tập hệ phương trình
Nội dung Text

  1. Bài tập hệ phương trình Giải các hệ phương trình sau : ⎧ x2 + y2 = 5 ⎧ x + xy + y = −1 ⎪ (NT − 98) ( MTCN − 99) 1, ⎨ 2 2, ⎨ 4 ⎩ x y + y x = −6 ⎪ x − x y + y = 13 2 22 4 ⎩ ⎧ x 2 y + y 2 x = 30 ⎧ x 3 + y3 = 1 ⎪ ⎪ ( BK − 93) ( AN − 97) 3, ⎨ 3 4, ⎨ 5 ⎪ x + y = 35 ⎪x + y = x + y 3 5 2 2 ⎩ ⎩ ⎧ x 2 + y 2 + xy = 7 ⎧ x + y + xy = 11 ⎪ ( SP1 − 2000) (QG − 2000) 5, ⎨ 4 6, ⎨ 2 ⎩ x + y + 3( x + y ) = 28 ⎪ x + y + x y = 21 2 4 22 ⎩ ⎧ 1 ⎧x ( x + y )(1 + ) = 5 y 7 ⎪ + = +1 ⎪ ⎪ xy (NT − 99) ( HH − 99) 7, ⎨ y 8, ⎨ x xy ⎪( x 2 + y 2 )(1 + 1 ) = 49 ⎪ ⎩ x xy + y xy = 78 ⎪ x2 y2 ⎩ ⎧ 11 ⎪x + y + x + y = 4 ⎧ x ( x + 2)(2 x + y ) = 9 ⎪ ( AN − 99) ( AN − 2001) 9, ⎨ 10, ⎨ 2 x + 4x + y = 6 ⎩ 11 ⎪x + y + + = 4 2 2 ⎪ x2 y2 ⎩ ⎧ x 2 + x + y + 1 + x + y 2 + x + y + 1 + y = 18 ⎪ ( AN − 99) 11, ⎨ ⎪ x2 + x + y + 1 − x + y2 + x + y + 1 − y = 2 ⎩ ⎧ y + xy 2 = 6 x 2 ⎧ x (3 x + 2 y )( x + 1) = 12 ⎪ ( SP1 − 2000) ( BCVT − 97) 12, ⎨ 2 13, ⎨ ⎩x + 2y + 4x − 8 = 0 ⎪1 + x y = 5 x 22 2 ⎩ ⎧2 x 2 − 3 x = y 2 − 2 ⎧x + y = 4 ⎪ (QG − 2000) ( HVQHQT − 2001) 14, ⎨ 2 15, ⎨ 2 ⎩( x + y )( x + y ) = 280 ⎪2 y − 3 y = x − 2 2 3 3 2 ⎩ ⎧ 13 ⎪2 x + y = x ⎧ x 2 = 3x − y ⎪ ⎪ (QG − 99) ( MTCN − 98) 16, ⎨ 2 17, ⎨ ⎪ y = 3y − x ⎪2 y + 1 = 3 ⎩ ⎪ ⎩ xy ⎧ 3 ⎪2 x + y = x 2 ⎧ x 3 = 3 x + 8y ⎪ ⎪ (QG − 98) ( TL − 2001) 18, ⎨ 3 19, ⎨ ⎪ y = 3y + 8 x ⎪2 y + x = 3 ⎩ ⎪ y2 ⎩ ⎧ y2 + 2 3y = ⎪ ⎧ x +5 + y −2 = 7 ⎪ x2 ⎪ (NN1 − 2000) 20, ⎨ 21, ⎨ ⎪3 x = x + 2 2 y +5 + x −2 = 7 ⎪ ⎩ ⎪ y2 ⎩ ⎧3 x 2 − 2 xy = 16 ⎧1 + x 3 y 3 = 19 x 3 ⎪ ⎪ ( HH − TPHCM ) ( TM − 2001) 22, ⎨ 2 23, ⎨ ⎪ x − 3 xy − 2 x = 8 ⎪ y + xy = −6 x 2 2 2 ⎩ ⎩ ⎧ x 2 − 2 xy + 3y 2 = 9 ⎧2 y ( x 2 − y 2 ) = 3 x ⎪ ⎪ ( HVNH − TPHCM ) ( M § C − 97) 24, ⎨ 2 25, ⎨ 2 ⎪2 x − 13 xy + 15 y = 0 ⎪ x ( x + y ) = 10 y 2 2 ⎩ ⎩ Bài tập phương trình -bất phương trình vô tỉ Giải các phương trình sau: 1, x + 3 + 6 − x = 3 2, x + 9 = 5 − 2 x + 4 3, x + 4 − 1 − x = 1 − 2 x 4, ( x − 3) 10 − x 2 = x 2 − x − 12 5, 3 x + 4 − 3 x − 3 = 1 6, 3 2 x − 1 + 3 x − 1 = 3 3 x + 1
  2. 7, 2 x + 2 + x + 1 − x + 1 = 4 8, x + 2 x − 1 − x − 2 x − 1 = 2( BCVT − 2000) 9, 3(2 + x − 2) = 2 x + x + 6( HVKTQS − 01) 10, 2 x 2 + 8 x + 6 + x 2 − 1 = 2 x + 2( BK − 2000) 5 5 − x2 + 1 − x2 + − x 2 − 1 − x 2 = x + 1( PCCC − 2001) 11, 4 4 12, x ( x − 1) + x ( x + 2) = 2 x 2 ( SP 2 − 2000 A) 13, 2 x 2 + 8 x + 6 + x 2 − 1 = 2 x + 2( HVKTQS − 99) Tìm m để phương trình : 14, x 2 + mx + 2 = 2 x + 1 có 2 nghiệm phân biệt 15, 2 x 2 + mx = 3 − x ( SPKT − TPHCM ) có nghiệm 16, 2 x 2 + mx − 3 = x − m( GT − 98) có nghiệm Giải các phương trình sau : 17, x 2 + x 2 + 11 = 31 18, ( x + 5)(2 − x ) = 3 x 2 + 3 x 20, 2 x 2 + 5 x − 1 = 7 x 3 − 1 19, x 2 − 3 x + 3 + x 2 − 3 x + 6 = 3( TM − 98) 21, x 2 + 2 x + 4 = 3 x 3 + 4 x 22, 3 − x + x 2 − 2 + x − x 2 = 1(NT − 99) 23, x + 1 + 4 − x + ( x + 1)(4 − x )(NN − 20001) 24, x + 4 − x 2 = 2 + 3x 4 − x 2 25, x − 2 + 4 − x = x 2 − 6 x + 11 26, 2 x − 3 + 5 − 2 x + 4 x − x 2 − 6 = 0( GTVT − TPHCM − 01) 27, 3 x − 2 + x − 1 = 4 x − 9 + 2 3 x 2 − 5 x + 2( HVKTQS − 97) x2 + 7 x + 4 2x 11 +3 + = 2( GT − 95) =4 x 28, 29, 3 x +1 x+2 2 2x x 31, 1 + 1 − x 2 = x (1 + 2 1 − x 2 ) 30, x + =2 2 32, (4 x − 1) x 2 + 1 = 2 x 2 + 2 x + 1 x2 −1 33, x 2 + 3 x + 1 = ( x + 3) x 2 + 1( GT − 01) 34, 2(1 − x ) x 2 + 2 x − 1 = x 2 − 2 x − 1 35, x 2 + x + 1 = 1( XD − 98) 36, 3 2 − x = 1 − x − 1( TCKT − 2000) 7− x − 3 x−5 3 37, 3 x + 7 − x = 1 39, x 3 + 1 = 2 3 2 x − 1 = 6− x 38, 7− x + 3 x−5 3 Giải các bất phương trình sau : 2, x + 1 > 3 − x + 4( BK − 99) 1, ( x − 1)(4 − x) > x − 2 3, x + 3 ≥ 2 x − 8 + 7 − x ( AN − 97) 4, x + 2 − 3 − x < 5 − 2 x ( TL − 2000) 1 − 1 − 4x2 < 3(NN − 98) 5, ( x − 3) x 2 − 4 ≤ x 2 − 9 6, x 12 + x − x 2 12 + x − x 2 x2 ≥ > x − 4( SPVinh − 01) 7, 8, x − 11 2x − 9 (1 + x + 1)2 9, x 2 + 3 x + 2 + x 2 + 6 x + 5 ≤ 2 x 2 + 9 x + 7( BK − 2000) 10, x 2 − 4 x + 3 − 2 x 2 − 3 x + 1 ≥ x − 1( KT − 2001) 11, 5 x 2 + 10 x + 1 ≥ 7 − x 2 − 2 x 12, −4 (4 − x)(2 + x) ≤ x 2 − 2 x − 12 13, ( x 3 + 1) + ( x 2 + 1) + 3 x x + 1 > 0( XD − 99) 3 1 14, 3 x + < 2x + −7 2x 2x 15, x ( x − 4) − x 2 + 4 x + ( x − 2)2 < 2( HVNH − 99)

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản