Bài tập hệ phương trình

Chia sẻ: tranbaoquyen

Bài tập về hệ phương trình ôn thi đại học qua các năm

Nội dung Text: Bài tập hệ phương trình

 

  1. Bài tập hệ phương trình Giải các hệ phương trình sau : ⎧ x2 + y2 = 5 ⎧ x + xy + y = −1 ⎪ (NT − 98) ( MTCN − 99) 1, ⎨ 2 2, ⎨ 4 ⎩ x y + y x = −6 ⎪ x − x y + y = 13 2 22 4 ⎩ ⎧ x 2 y + y 2 x = 30 ⎧ x 3 + y3 = 1 ⎪ ⎪ ( BK − 93) ( AN − 97) 3, ⎨ 3 4, ⎨ 5 ⎪ x + y = 35 ⎪x + y = x + y 3 5 2 2 ⎩ ⎩ ⎧ x 2 + y 2 + xy = 7 ⎧ x + y + xy = 11 ⎪ ( SP1 − 2000) (QG − 2000) 5, ⎨ 4 6, ⎨ 2 ⎩ x + y + 3( x + y ) = 28 ⎪ x + y + x y = 21 2 4 22 ⎩ ⎧ 1 ⎧x ( x + y )(1 + ) = 5 y 7 ⎪ + = +1 ⎪ ⎪ xy (NT − 99) ( HH − 99) 7, ⎨ y 8, ⎨ x xy ⎪( x 2 + y 2 )(1 + 1 ) = 49 ⎪ ⎩ x xy + y xy = 78 ⎪ x2 y2 ⎩ ⎧ 11 ⎪x + y + x + y = 4 ⎧ x ( x + 2)(2 x + y ) = 9 ⎪ ( AN − 99) ( AN − 2001) 9, ⎨ 10, ⎨ 2 x + 4x + y = 6 ⎩ 11 ⎪x + y + + = 4 2 2 ⎪ x2 y2 ⎩ ⎧ x 2 + x + y + 1 + x + y 2 + x + y + 1 + y = 18 ⎪ ( AN − 99) 11, ⎨ ⎪ x2 + x + y + 1 − x + y2 + x + y + 1 − y = 2 ⎩ ⎧ y + xy 2 = 6 x 2 ⎧ x (3 x + 2 y )( x + 1) = 12 ⎪ ( SP1 − 2000) ( BCVT − 97) 12, ⎨ 2 13, ⎨ ⎩x + 2y + 4x − 8 = 0 ⎪1 + x y = 5 x 22 2 ⎩ ⎧2 x 2 − 3 x = y 2 − 2 ⎧x + y = 4 ⎪ (QG − 2000) ( HVQHQT − 2001) 14, ⎨ 2 15, ⎨ 2 ⎩( x + y )( x + y ) = 280 ⎪2 y − 3 y = x − 2 2 3 3 2 ⎩ ⎧ 13 ⎪2 x + y = x ⎧ x 2 = 3x − y ⎪ ⎪ (QG − 99) ( MTCN − 98) 16, ⎨ 2 17, ⎨ ⎪ y = 3y − x ⎪2 y + 1 = 3 ⎩ ⎪ ⎩ xy ⎧ 3 ⎪2 x + y = x 2 ⎧ x 3 = 3 x + 8y ⎪ ⎪ (QG − 98) ( TL − 2001) 18, ⎨ 3 19, ⎨ ⎪ y = 3y + 8 x ⎪2 y + x = 3 ⎩ ⎪ y2 ⎩ ⎧ y2 + 2 3y = ⎪ ⎧ x +5 + y −2 = 7 ⎪ x2 ⎪ (NN1 − 2000) 20, ⎨ 21, ⎨ ⎪3 x = x + 2 2 y +5 + x −2 = 7 ⎪ ⎩ ⎪ y2 ⎩ ⎧3 x 2 − 2 xy = 16 ⎧1 + x 3 y 3 = 19 x 3 ⎪ ⎪ ( HH − TPHCM ) ( TM − 2001) 22, ⎨ 2 23, ⎨ ⎪ x − 3 xy − 2 x = 8 ⎪ y + xy = −6 x 2 2 2 ⎩ ⎩ ⎧ x 2 − 2 xy + 3y 2 = 9 ⎧2 y ( x 2 − y 2 ) = 3 x ⎪ ⎪ ( HVNH − TPHCM ) ( M § C − 97) 24, ⎨ 2 25, ⎨ 2 ⎪2 x − 13 xy + 15 y = 0 ⎪ x ( x + y ) = 10 y 2 2 ⎩ ⎩ Bài tập phương trình -bất phương trình vô tỉ Giải các phương trình sau: 1, x + 3 + 6 − x = 3 2, x + 9 = 5 − 2 x + 4 3, x + 4 − 1 − x = 1 − 2 x 4, ( x − 3) 10 − x 2 = x 2 − x − 12 5, 3 x + 4 − 3 x − 3 = 1 6, 3 2 x − 1 + 3 x − 1 = 3 3 x + 1
  2. 7, 2 x + 2 + x + 1 − x + 1 = 4 8, x + 2 x − 1 − x − 2 x − 1 = 2( BCVT − 2000) 9, 3(2 + x − 2) = 2 x + x + 6( HVKTQS − 01) 10, 2 x 2 + 8 x + 6 + x 2 − 1 = 2 x + 2( BK − 2000) 5 5 − x2 + 1 − x2 + − x 2 − 1 − x 2 = x + 1( PCCC − 2001) 11, 4 4 12, x ( x − 1) + x ( x + 2) = 2 x 2 ( SP 2 − 2000 A) 13, 2 x 2 + 8 x + 6 + x 2 − 1 = 2 x + 2( HVKTQS − 99) Tìm m để phương trình : 14, x 2 + mx + 2 = 2 x + 1 có 2 nghiệm phân biệt 15, 2 x 2 + mx = 3 − x ( SPKT − TPHCM ) có nghiệm 16, 2 x 2 + mx − 3 = x − m( GT − 98) có nghiệm Giải các phương trình sau : 17, x 2 + x 2 + 11 = 31 18, ( x + 5)(2 − x ) = 3 x 2 + 3 x 20, 2 x 2 + 5 x − 1 = 7 x 3 − 1 19, x 2 − 3 x + 3 + x 2 − 3 x + 6 = 3( TM − 98) 21, x 2 + 2 x + 4 = 3 x 3 + 4 x 22, 3 − x + x 2 − 2 + x − x 2 = 1(NT − 99) 23, x + 1 + 4 − x + ( x + 1)(4 − x )(NN − 20001) 24, x + 4 − x 2 = 2 + 3x 4 − x 2 25, x − 2 + 4 − x = x 2 − 6 x + 11 26, 2 x − 3 + 5 − 2 x + 4 x − x 2 − 6 = 0( GTVT − TPHCM − 01) 27, 3 x − 2 + x − 1 = 4 x − 9 + 2 3 x 2 − 5 x + 2( HVKTQS − 97) x2 + 7 x + 4 2x 11 +3 + = 2( GT − 95) =4 x 28, 29, 3 x +1 x+2 2 2x x 31, 1 + 1 − x 2 = x (1 + 2 1 − x 2 ) 30, x + =2 2 32, (4 x − 1) x 2 + 1 = 2 x 2 + 2 x + 1 x2 −1 33, x 2 + 3 x + 1 = ( x + 3) x 2 + 1( GT − 01) 34, 2(1 − x ) x 2 + 2 x − 1 = x 2 − 2 x − 1 35, x 2 + x + 1 = 1( XD − 98) 36, 3 2 − x = 1 − x − 1( TCKT − 2000) 7− x − 3 x−5 3 37, 3 x + 7 − x = 1 39, x 3 + 1 = 2 3 2 x − 1 = 6− x 38, 7− x + 3 x−5 3 Giải các bất phương trình sau : 2, x + 1 > 3 − x + 4( BK − 99) 1, ( x − 1)(4 − x) > x − 2 3, x + 3 ≥ 2 x − 8 + 7 − x ( AN − 97) 4, x + 2 − 3 − x < 5 − 2 x ( TL − 2000) 1 − 1 − 4x2 < 3(NN − 98) 5, ( x − 3) x 2 − 4 ≤ x 2 − 9 6, x 12 + x − x 2 12 + x − x 2 x2 ≥ > x − 4( SPVinh − 01) 7, 8, x − 11 2x − 9 (1 + x + 1)2 9, x 2 + 3 x + 2 + x 2 + 6 x + 5 ≤ 2 x 2 + 9 x + 7( BK − 2000) 10, x 2 − 4 x + 3 − 2 x 2 − 3 x + 1 ≥ x − 1( KT − 2001) 11, 5 x 2 + 10 x + 1 ≥ 7 − x 2 − 2 x 12, −4 (4 − x)(2 + x) ≤ x 2 − 2 x − 12 13, ( x 3 + 1) + ( x 2 + 1) + 3 x x + 1 > 0( XD − 99) 3 1 14, 3 x + < 2x + −7 2x 2x 15, x ( x − 4) − x 2 + 4 x + ( x − 2)2 < 2( HVNH − 99)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản