Bài tập hóa học

Chia sẻ: Vu Van Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
922
lượt xem
285
download

Bài tập hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập hóa học', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập hóa học

 1. http://www.ebook.edu.vn Bμi 1 1. H·y chØ ra ®©u lμ vËt thÓ , ®©u lμ chÊt trong c¸c c©u sau a. H¬i n−íc ng−ng tô thμnh c¸c ®¸m m©y dÇy ®Æc b. §äc bê biÓn Qu¶ng B×nh cã nh÷ng b·i c¸t tr¾ng. c. B×nh nμy ®ùng n−íc, cßn b×nh kia ®ùng r−îu. d. S«ng cÇu n−íc ch¶y l¬ th¬. e. C¸i lä hoa lμm b»ng lä hoa trong suèt 2. H·y kÓ 20 lo¹i ®å vËt (vËt thÓ) kh¸c nhau ®−îc lμm tõ 1 chÊt vμ 1 lo¹i ®å vËt ®−îc lμm tõ 5 chÊt kh¸c nhau. Bμi 2: 1. H·y ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm sau ®©y, cho thÝ dô minh ho¹ a- §¬n chÊt vμ hîp chÊt b- Nguyªn chÊt vμ hçn hîp c- T¹p ch¸t vμ chÊt tinh khiÕt 2. H·y kÓ c¸c ph−¬ng ph¸p vËt lý d¬n gi¶n ®Ó t¸ch c¸c chÊt ra khái hçn hîp cña chóng. 3. Em hiÓu nh− thÕ nμo khi ng−êi ta nãi: “n−íc m¸y B¾c Ninh rÊt s¹ch”, “®−êng kÝnh nguyªn chÊt”, “muèi ¨n tinh khiÕt”, “kh«ng khÝ trong lμnh” Bμi 3: 1. C¨n cø vμo c¸c ®Æc ®iÓm g× ®Ó chia c¸c nguyªn tè ho¸ häc thμnh kim lo¹i vμ phi kim? 2. ThÕ nμo lμ d¹ng thï h×nh? H·y kÓ c¸c d¹ng thï h×nh cña: Cacbon, Photpho, Oxi. 3. KÓ 3 lo¹i hîp chÊt kh¸c nhau, mçi hîp chÊt gåm 4 nguyªn tè phi kim. Bμi 4: 1. Ho¸ trÞ lμ g×? ho¸ trÞ cña 1 nguyªn tè ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ nμo? 2. Ph¸t biÓu quy t¾c ho¸ trÞ? ¸p dông ®Ó tÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt nh− thÕ nμo? 3. H·y kÓ c¸c kim lo¹i(theo thø tù d·y ho¹t ®éng), phi kim vμ ho¸ trÞ th−êng gÆp cña nã. Bμi 5 1. Gèc axit lμ g×? H·y kÓ tªn tÊt c¶ c¸c gèc axit quen thuéc vμ ho¸ trÞ cña chóng. T¹i sao nhãm –OH cã hãa trÞ I? 2. TÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau: Na2SO4; BaCO3; NaHSO3; Ca(H2PO4)2; Mg(ClO4)2; Fe3O4 3. ViÕt c«ng thøc ph©n tö cña c¸c chÊt sau: L−u huúnh (IV) oxit; B¹c Sunfua; S¾t (II) hidrocacbonat; Magie photphat; nh«m nitrat; KÏm Clorua. Bμi 6: Nh÷ng hiÖn t−îng d−íi ®©y lμ hiÖn t−îng vËt lý hay hiÖn t−îng ho¸ häc 1. VÒ mïa hÌ vμnh xe ®¹p b»ng s¾t bÞ han gØ nhanh h¬n mïa ®«ng 2. MÆt trêi mäc, s−¬ng b¾t ®Çu tan dÇn 3. Ch¸y rõng ë In®«nexia g©y « nhiÔm rÊt lín cho m«i tr−êng. 4. HiÖu øng nhμ kÝnh (do CO2 tÝch tô trong khÝ quyÓn) lμm cho tr¸i ®Êt Êm lªn 5. “Ma tr¬i” lμ ¸nh s¸ng xanh (ban ®ªm) do photphin (PH3) ch¸y trong kh«ng khÝ.
 2. http://www.ebook.edu.vn 6. §Ìn tÝn hiÖu chuyÓn tõ mμu xanh sang vμng råi ®á, cÇn ph¶i dõng l¹i gÊp. 7. GiÊy quú tÝm khi nhóng vμo dung dÞch axit bÞ chuyÓn thμnh mμu ®á. 8. Khi ®èt ch¸y than, cñi sinh ra nhiÒu khÝ ®éc: CO, SO2 g©y « nhiÔm m«i tr−êng. 9. C¸c qu¶ bãng bay lªn trêi råi næ tung 10. Khi ®ung nãng, lóc ®Çu ®−êng ch¶y láng, sau ®ã ch¸y khÐt. Bμi 7: 1. Lμm thÕ nμo ®Ó biÕt ®−îc 1 hîp chÊt cã chøa c¸c nguyªn tè C, H. 2. Khi ®èt ch¸y chÊt X chØ thu ®−îc CO2 vμ SO2. Hái X cã thÓ chøa c¸c nguyªn tè g×? 3. Khi nung chÊt Y ta thu ®−îc amoniac (NH3), khÝ cacbonic vμ h¬i n−íc. VËy Y gåm nh÷ng nguyªn tè nμo? Bμi 8: 1. Nnguyªn tö, ph©n tö lμ g×? T¹i sao nãi nguyªn tö, ph©n tö lμ c¸c h¹t vi m«? 2. §¬n vÞ Cacbon lμ g×? Nã cã trÞ sè lμ bao nhiªu gam? Bμi 9: 1. Sè Avogadro lμ g×? Nã cã trÞ sè lμ bao nhiªu? 2. Mol lμ g×? Khèi l−îng mol lμ g×? Khèi l−îng mol nguyªn tö, ph©n tö lμ g×? Bμi 10: 1. H·y nªu c«ng thøc liªn hÖ gi÷a sè mol (n), khèi l−îng (m) vμ khèi l−îng mol (M) 2. TÝnh sè mol S cã trong 16 gam l−u huúnh, sè mol n−íc cã trong 5,4 gam n−íc; sè mol Fe3O4 cã trong 6,96 gam s¾t tõ oxit. Bμi 11: 1. TÝnh khèi l−îng cña 0,15 mol O2; 0,4 mol NaOH 2. CÇn lÊy bao nhiªu mol HCl ®Ó cã ®−îc 7,3 gam HCl 3. TÝnh khèi l−îng mol nguyªn tö cña kim lo¹i M biÕt 0,5 mol cña M cã khèi l−îng 11,5 gam Bμi 12: 1. Cho biÕt ë ®ktc (O0C hay 273K; 1 atm hay 760 mmHg hoÆc 101325 Pa) 1 mol bÊt kú chÊt khÝ nμo còng chiÕm 22,414 lit (lÊy trßn lμ 22,4 lit) h·y tÝnh: a) Sè mol CO2 cã trong 3,36 lit khÝ cacbonic (®ktc); sè mol N2 cã trong 44,8 lit Nit¬ (®ktc) b) ThÓ tÝch (®ktc) cña 2,2 g CO2; cña 4,8 g O2 2. TÝnh khèi l−îng cña 1,68 lit CO2 3. TÝnh sè nguyªn tö hoÆc ph©n tö cã trong 1 cm3 oxi (®ktc); 1 cm3 H2O (ë 40C; d = 1g/cm3); 1 cm3 Al (d=2,7 g/cm3) Bμi 13: TÝnh % khèi l−îng cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau: H2O; H2SO4; C2H5OH; CH3COOH; CnH2n+2; FexOy Bμi 14: 1. S¾t t¹o ®−îc 3 oxit: FeO; Fe2O3; Fe3O4. NÕu hμm l−îng cña s¾t trong oxit lμ 70% th× ®ã lμ oxit nμo? 2. NÕu hμm l−îng % cña 1 kim lo¹i trong muèi cacbonat lμ 40% th× hμm l−îng % cña kim lo¹i ®ã trong muèi photphat lμ bao nhiªu?
 3. http://www.ebook.edu.vn Bμi 15: 1. A lμ mét lo¹i quÆng chøa 60% Fe2O3;B lμ mét lo¹i quÆng kh¸c chøa 69,6% Fe3O4. Hái trong 1 tÊn quÆng nμo chøa nhiÒu s¾t h¬n? Lμ bao nhiªu kg? 2. Trén quÆng A víi quÆng B theo tØ lÖ khèi l−îng lμ mA: mB = 2:5 ta ®−îc quÆng C. Hái trong 1 tÊn quÆng C cã bao nhiªu kg s¾t? Bμi 16: 1. Ph¸t biÓu ®Þnh luËt b¶o toμn khèi l−îng? 2. §Ó ®èt ch¸y m gam chÊt r¾n A cÇn dïng 4,48 lit Oxi (®ktc), thu ®−îc 2,24 lit CO2 (®ktc) vμ 3,6 g H2O. TÝnh m 3. §èt ch¸y 16 gam chÊt X cÇn dïng 44,8 lit oxi (®ktc), thu ®−îc khÝ cacbonic vμ h¬i n−íc theo tØ lÖ sè mol lμ 1:2. TÝnh khèi l−îng khÝ CO2 vμ H2O t¹o thμnh. Bμi 17: Hoμ tan 20 gam hçn hîp 2 muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ I vμ II b»ng dung dÞch HCl d− thu ®−îc dung dÞch A vμ 4,48 lit CO2 (®ktc). TÝnh khèi l−îng muèi t¹o thμnh trong dung dÞch A. Bμi 18: 1. Ph¶n øng ho¸ häc lμ g×? Trong ph¶n øng ho¸ häc c¸c nguyªn tè cã biÕn ®æi kh«ng? 2. H·y nªu ý nghÜa cña ph−¬ng tr×nh ho¸ häc. LÊy vÝ dô ph¶n øng hoμ tan CaCO3 bμng dung dÞch HCl ®Ó minh ho¹. 3. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng hoμ tan kim lo¹i M ho¸ trÞ n b»ng dung dÞch HCl Bμi 19: C©n b»ng c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: 1. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 2. KClO3 → KCl + O2 3. Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe(OH)3 4. Fe3O4 + Al → Fe + Al2O3 5. Zn + HNO3 ®Æc → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O 6. KMnO4 + HCl → KCl + Cl2 + H2O Bμi 20: Hoμn thμnh (viÕt s¶n phÈm vμ c©n b»ng) c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: 1. MgCO3 + HNO3 → 2. Al + H2SO4 lo·ng → 3. FexOy + HCl → 4. FexOy + CO → FeO + 5. Fe + Cl2 → 6. Cl2 + NaOH → Bμi 21 Gi¶i thÝch c¸c hiÖn t−îng x¶y ra; viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng trong c¸c thÝ nghiÖm sau: 1. Sôc tõ tõ khÝ CO2 (hoÆc SO2) vμo n−íc v«i trong tíi d− CO2 (hoÆc SO2)
 4. http://www.ebook.edu.vn 2. Cho tõ tõ bét ®ång kim lo¹i vμo dung dÞch HNO3 ®Æc. Lóc ®Çu khÝ mμu nau bay ra, su ®ã khÝ kh«ng mμu bÞ ho¸ n©u trong kh«ng khÝ, cuèi cïng thÊy khÝ ngõng tho¸t ra. 3. Cho vμi giät HCl ®Æc vμo cèc ®ùng thuèc tÝm Bμi 22: x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c chÊt A, B, C, biÕt thμnh phÇn % khèi l−îng nh− sau: 1. ChÊt A chøa 85,71% Cacbon vμ 14,29% Hidro; 1 lit khÝ A ë ®ktc nÆng 1,25gam. 2. ChÊt B chøa 80% cacbon vμ 20% lμ oxi 3. ChÊt C chøa 40% Cacbon, 6,67% Hidro vμ cßn l¹i lμ Oxi, biÕt C cã chøa 2 nguyªn tö oxi Bμi 23: 1. §Ó ®èt ch¸y 1 mol chÊt X cÇn 6,5 mol oxi, thu ®−îc 4 mol CO2 vμ 5 mol H2O. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña X 2. §èt ch¸y hoμn toμn 3 gam chÊt Y chøa c¸c nguyªn tè C, H, O thu ®−îc 2,24 lit CO2 (®ktc) vμ 1,8 gam n−íc. BiÕt 1 gam chÊt Y chiÕm thÓ tÝch 2,68 lit (®ktc). x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö, viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña Y, biÕt r»ng Y lμ 1 este. Bμi 24: 1. Cho 0,53 gam muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ I t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra 112 ml khÝ cacbonic (®ktc). Hái ®ã lμ kim lo¹i g×? 2. Nung 2,45 gam mét muèi v« c¬ thÊy th¸t ra 672 ml O2 (®ktc). PhÇn chÊt r¾n cßn l¹i chøa 52,35%Kali vμ 47,65% Clo. T×m c«ng thøc ph©n tö cña muèi? Bμi 25: 1. Khi cho 6,5 gam mét muèi S¾t Clorua t¸c dông víi 1 l−îng võa ®ñ dung dÞch AgNO3 thÊy t¹o thμnh 17,22 gam kÕt tña. T×m c«ng thøc ph©n tö cña muèi. 2. §Ó hoμ tan hoμn toμn 8g oxit kim lo¹i R cÇn dïng 300ml dung dÞch HCl 1M. Hái R lμ kim lo¹i g×? Bμi 26: 1. Môc ®Ých cña viÖc nhËn biÕt c¸c chÊt lμ g×? 2. H·y kÓ mét vμi vÝ dô vÒ viÖc sö dông ph−¬ng ph¸p vËt lý ®Ó nhËn biÕt c¸c chÊt. 3. ThÕ nμo lμ nhËn biÕt riªng lÎ vμ nhËn biÕt hçn hîp. Cho vd minh ho¹. Bμi 27: 1. Thuèc thö lμ g×? 2. Tr×nh bμy nguyªn t¾c nhËn biÕt b»ng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc? Bμi 28: 1. Cã 3 lä ®ùng 3 dung dÞch axit sau: HCl; HNO3; H2SO4. H·y tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt lä nμo ®ùng axit g×? 2. Trong 1 dung dÞch chøa 3 axit sau: HCl; HNO3; H2SO4. H·y tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng axit cã trong dung dÞch. Bμi 29:
 5. http://www.ebook.edu.vn 1. Cã 5 dung dÞch: HCl, NaOH, Na2CO3, BaCl2, NaCl. Cho phÐp dïng thªm quú tÝm ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ã, biÕt r»ng dung dÞch Na2CO3 còng lμm quú ho¸ xanh. 2. Cã 4 gãi bét oxit mμu ®en t−¬ng tù nhau: CuO, MnO2, Ag2O, FeO. ChØ dïng dung dÞch HCl cã thÓ nhËn biÕt ®−îc nh÷ng oxit nμo? Bμi 30: 1. Cã 5 b×nh khÝ: N2, O2, CO2, H2, CH4. H·y tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng b×nh khÝ. 2. H·y tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt mçi khÝ trong hçn hîp khÝ gåm: N2, CO2, SO2 Bμi 31: 1. NaCl bÞ lÉn 1 Ýt t¹p chÊt lμ Na2CO3. Lμm thÕ nμo ®Ó cã NaCl nguyªn chÊt 2. Cu(NO3)2 bÞ lÉn Ýt t¹p chÊt AgNO3. H·y tr×nh bμy 2 ph−¬ng ph¸p ®Ó thu ®−îc Cu(NO3)2 nguyªn chÊt. Bμi 32 1. KhÝ Nit¬ bÞ lÉn c¸c t¹p chÊt CO, CO2, H2 vμ h¬i n−íc. Lμm thÕ nμo thu ®−îc Nit¬ tinh khiÕt. 2. Mét lo¹i thuû ng©n bÞ lÉn c¸c t¹p chÊt kim lo¹i Fe, Zn, Ph©n biÖt vμ Sn. Cã thÓ dïng dung dÞch Hg(NO3)2 ®Ó lÊy ®−îc thuû ng©n tinh khiÕt hay kh«ng? Bμi 33: 1. Cã hçn hîp Cu(NO3)2 vμ AgNO3. H·y tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy riªng tõng muèi Nitrat nguyªn chÊt. 2. Cã hçn hîp 3 kim lo¹i Fe, Cu vμ Ag. H·y tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy riªng tõng kim lo¹i. Bμi 34: 1. Cã 2 dung dÞch KI vμ KBr. Cã thÓ dïng hå tinh bét ®Ó ph©n biÖt hai dung dÞch ®ã hay kh«ng? NÕu ®−îc th× lμm nh− thÕ nμo? 2. Cã 4 dung dÞch ®ùng trong 4 lä ®¸nh sè tõ 1 ®Õn 4: HCl, Na2CO3, H2SO4 vμ BaCl2. NÕu kh«ng cã thuèc thö, th× nhËn biÕt c¸c dung dÞch trªn nh− thÕ nμo? Bμi 35: 1. Cã hçn hîp c¸c oxit: SiO2, Fe2O3 vμ Al2O3. H·y tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy ®−îc tõng oxit nguyªn chÊt. 2. Khi ®èt ch¸y than ta thu ®−îc hçn hîp khÝ CO vμ CO2. Tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó thu ®−îc tõng khÝ nguyªn chÊt. dung dÞch vμ nång ®é dd Bμi 36: 1. dung dÞch lμ g×? H·y kÓ vμi lo¹i dung m«i th−êng gÆp cho thÝ dô vÒ ch¸t tan lμ chÊt r¾n, chÊt láng, chÊt khÝ. 2. ®é tan cña mét chÊt lμ g×? ®é tan phô thuéc vμo nh÷ng yÕu tè nμo? ThÕ nμo lμ dung dÞch b·o hoμ, ch−a b·o hoμ. Bμi 37: 1. TÝnh ®é tan cña muèi ¨n (NaCl ) ë 20oC biÕt r»ng ë nhiÖt ®é ®ã 50g n−íc hoμ tan ®−îc tèi ®a ®−îc 17,95g muèi ¨n.
 6. http://www.ebook.edu.vn 2. Cã bao nhiªu gam muèi ¨n trong 5 kg dung dÞch b·o hoμ ë 200C, biÕt ®é tan cña muèi ¨n ë nhiÖt ®ã lμ 35,9g. Bμi 38: 1. Cho biÕt ®é tan cña chÊt A trong n−íc ë 100C lμ 15g cßn ë 900C lμ 50g.Hái khi lμm l¹nh 600g dung dÞch b·o hoμ A ë 900C xuèng 10oC th× cã bao nhiªu gam chÊt A tho¸t ra(kÕt tinh). 2. Còng c©u hái nh− c©u 1 nh−ng tr−íc khi lμm l¹nh ta ®un ®uæi bít (cho bay h¬i) 200g n−íc. Bμi 39: 1. Nh÷ng qu¸ tr×nh g× x¶y ra khi hoμ tan mét chÊt vμo n−íc? NhiÖt hoμ tan lμ g×? T¹i sao khi hoμ tan KOH, H2SO4 vμo n−íc th× n−íc bÞ nãng nªn rÊt nhiÒu, cßn khi hoμ tan NH4Cl, NH4NO3 vμo n−íc th× n−íc l¹i bÞ l¹nh ®i. 2. Tinh thÓ hi®rat lμ g×? N−íc kÕt tinh lμ g×? 3. T¹i sao cã thÓ sö dông ®ång(II) sunfat khan ®Ó nhËn biÕt vÕt nøc trong x¨ng dÇu hoÆc chÊt bÐo láng. Bμi 40: 1. TÝnh % khèi l−îng n−íc kÕt tinh trong xo®a Na2CO3.10H2O trong CuSO4.5H2O. 2. §Ó x¸c ®Þnh sè ph©n tö H2O kÕt tinh ng−êi ta lÊy 25g tinh thÓ ®ång sunfat ngËm n−íc CuSO4.xH2O(mμu xanh), ®un nãng tíi khèi l−îng kh«ng ®æi ®−îc 16g chÊt r¾n tr¾ng(CuSO4 khan). TÝnh sè ph©n tö nø¬c x. Bμi 41: 1. Hoμ tan hoμn toμn 6,66g tinh thÓ Al2(SO4)3.nH2O vμo n−íc thμnh dung dÞch A. LÊy 1/10 dung dÞch A cho t¸c dông víi dung dÞch BaCl2 d− th× thu ®−îc 0,699g kÕt tña. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña tinh thÓ muèi sunfat cña nh«m. 2. Hoμ tan 24,4g BaCl2.xH2O vμo 175,6g n−íc th× thu ®−îc dung dÞch 10,4%. TÝnh x. 3. C« c¹n rÊt tõ tõ 200ml dung dÞch CuSO4 0,2M thu ®−îc 10g tinh thÓ CuSO4.pH2O. TÝnh P. Bμi 42: 1. Nång ®é dung dÞch lμ g×? ThÕ nμo lμ nång ®ä phÇn tr¨m (khèi l−îng), nång ®é mol(mol/l)? 2. LËp biÓu thøc liªn hÖ gi÷a ®é tan vμ nång ®é phÇn tr¨m cña chÊt tan trong dung dÞch b·o hoμ chÊt ®ã. Bμi 43: 1. Khèi l−îng riªng cña mét vËt lμ g×? §¬n vÞ cña khèi l−îng riªng nh− thÐ nμo? 2. Khèi l−îng riªng cña dung dÞch ®−îc biÓu diÔn theo ®¬n vÞ nμo? 3. Khi nãi khèi l−îng riªng cña n−íc ë 40C lμ lín nhÊt, b»ng 1g/cm3, em hiÓu ®iÒu ®ã nh− thÕ nμo? 1cm3 n−íc ®¸ hoÆc 1cm3 n−íc ë 500C nÆng h¬n hay nhÑ h¬n 1gam? Bμi 44: 1. TÝnh sè mol NaOH cã trong 500ml dung dÞch NaOH 20%(d=1,2g/ml) 2. H·y thiÕt lËp biÓu thøc tæng qu¸t tÝnh sè mol chÊt tan A trong Vml dung dÞch a nång ®é C%, khèi l−îng riªng d.
 7. http://www.ebook.edu.vn Bμi 45: 1. H·y biÓu diÔn dung dÞch H2SO4 ®Æc 98%(d= 1,84g/ml) theo nång ®é mol. 2. H·y lËp biÓu thøc liªn hÖ giöa nång ®é phÇn tr¨m, khèi l−îng riªng vμ nång ®é mol. Bμi 46: 1. CÇn lÊy bao nhiªu gam NaCl ®Ó ®iÒu chÕ 500g dung dÞch NaCl 10%. 2. CÇn lÊy bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO4.5H2O vμ bao nhiªu gam n−íc ®Ó ®iÒu chÕ 500g dung dÞch CuSO4 8%. Bμi 47: 1. CÇn thªm bao nhiªu gam NaCl vμo 500g dung dÞch NaCl 8% ®Ó cã dung dÞch NaCl 12%. 2. CÇn thªm bao nhiªu gam n−íc vμo 500g dung dÞch NaCl 12% ®Ó cã dung dÞch NaCl 8%. Bμi 48: 1. C« c¹n cÈn thËn 600g dung dÞch CuSO4 8% th× thu ®−îc bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO4.5H2O. 2. CÇn lÊy bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO4.5H2O vμo bao nhiªu gam dung dÞch CuSO4 4% ®Ó ®iÒu chÕ 500g dung dÞch CuSO4 8%. Bμi 49: Cã hai dung dÞch NaOH 3% vμ 10% 1. Trén 500g dung dÞch NaOH 3% víi 300g dung dÞch NaOH 10% th× thu ®−îc dung dÞch cã nång ®é bao nhiªu %? 2. CÇn trén 2 dung dÞch NaOH 3% vμ 10% theo tØ lÖ khèi l−îng bao nhiªu ®Ó cã dung dÞch NaOH 8%. Bμi 50: 1. Trén 300 g dung dÞch HCl 7,3% víi 200 g dung dÞch NaOH 4%. TÝnh nång ®é % cña c¸c chÊt tan trong dung dÞch thu ®−îc. 2. Trén 100 ml dung dÞch H2SO4 20% (d=1,137g/ml) víi 400g dung dÞch BaCl2 5,2% thu ®−îc kÕt tña A vμ dung dÞch B. TÝnh khèi l−îng kÕt tña A vμ nång ®é % cña c¸c chÊt trong dung dÞch B. Bμi 51: Trong 1 chiÕc cèc ®ùng 1 muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ I. Thªm tõ tõ dung dÞch H2SO4 10% vμo cèc cho tíi khi khÝ võa tho¸t hÕt thu d−îc muèi Sunfat nång ®é 13,63%. Hái ®ã lμ muèi cacbonat kim lo¹i g×? Bμi 52: §èt ch¸y hoμn toμn 6,2 gam photpho thu ®−îc chÊt A. Chia A thμnh 2 phÇn b»ng nhau: 1. LÊy 1 phÇn hoμ tan vμo 500g n−íc thu ®−îc dung dÞch B. TÝnh nång ®é % cña dung dÞch B? 2. CÇn hoμ tan phÇn thø 2 vμo bao nhiªu gam n−íc ®Ó thu ®−îc dung dÞch 24,5% Bμi 53: 1. CÇn lÊy bao nhiªu ml H2SO4 98% (d=1,84g/ml) ®Ó ®iÒu chÕ ®−îc 4 lit dung dÞch H2SO4 4M
 8. http://www.ebook.edu.vn 2. Hoμ tan 3,94 g BaCO3 b»ng 500 ml dung dÞch HCl 0,4M. CÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch NaOH 0,5M ®Ó trung hoμ l−îng axit d− ? Bμi 54: 1. Hoμ tan V lit (®ktc) khÝ SO2 vμo 500g n−íc th× thu ®−îc dung dÞch H2SO3 0,82%. TÝnh V? 2. Hoμ tan m g SO3 vμo 500 ml dung dÞch H2SO4 24,5% (d=1,2g/ml) thu ®−îc dung dÞch H2SO4 49%. TÝnh m? Bμi 55: Trén 50ml dung dÞch HNO3 nång ®é x mol/l víi 150 ml dung dÞch Ba(OH)2 0,2M thu ®−îc dung dÞch A. Cho mét Ýt quú tÝm vμo dung dÞch A thÊy cã mμu xanh. Thªm tõ tõ 100 ml dung dÞch HCl 0,1M vμo dung dÞch A thÊy quú tÝm trë l¹i mμu tÝm. TÝnh néng ®é x. oxit Bμi 56: 1. oxit lμ g×? N−íc cã ph¶i lμ oxit kh«ng? ThÕ nμo lμ oxit baz¬, oxit axit vμ oxit l−ìng tÝnh. 2. Tr×nh bμy c¸ch gäi tªn oxit, cho thÝ dô minh ho¹. Bμi 57: 1. Cho c¸c oxit sau: CO2, SO2, SO3, N2O5, Mn2O7, tÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè S, C, N, Mn, O vμ viÕt c«ng thøc cña c¸c axit t−¬ng øng. 2. Cho c¸c axit sau: HNO2, HClO, HClO3, HClO4. TÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè H, O, N vμ Cl. ViÕt c«ng thøc cña c¸c oxit axit t−¬ng øng. Bμi 58: 1. Trong c¸c oxit cho d−íi ®©y, oxit nμo lμ oxit axit, oxit nμo lμ oxit baz¬, oxit nμo lμ oxit l−ìng tÝnh: Al2O3, CaO, Mn2O7, P2O5, N2O5, FeO, SiO2, ZnO. 2. Cã 3 oxit mμu tr¾ng MgO, Al2O3, Na2O. ChØ dïng n−íc cã thÓ nhËn biÕt ®−îc c¸c oxit ®ã hay kh«ng? Bμi 59: 1. T×m c«ng thøc cña 1 oxit S¾t trong ®ã s¾t chiÕm 70% vÒ khèi l−îng. 2. Khö hoμn toμn 2,4 gam hçn hîp CuO vμ FexOy cïng sè mol nh− nhau b»ng Hidro thu ®−îc 1,76 gam kim lo¹i. Hoμ tan kim lo¹i ®ã b»ng dung dÞch HCl d− thÊy tho¸t ra 0,448 lit Hidro (®ktc). x¸c ®Þnh c«ng thøc cña oxit s¾t. Bμi 60: 1. Hoμ tan mét oxit cña Nit¬ vμo n−íc ta ®−îc axit t−¬ng øng HNO3. ViÕt c«ng thøc cña oxit ®ã vμ gäi tªn oxit ®ã theo ba c¸ch kh¸c nhau. 2. Cho P2O5 t¸c dông víi n−íc thu ®−îc 2 lo¹i axit t−¬ng øng: H3PO4 vμ HPO3. ViÕt hai ph¶n øng t¹o thμnh 2 axit ®ã vμ nhËn xÐt khi nμo th× t¹o thμnh axit g×? Bμi 61: 1. Hoμ tan 6,2 gam Na2O vμo 200 gam n−íc thu ®−îc dung dÞch cã nång ®é bao nhiªu %? 2. CÇn thªm bao nhiªu gam Na2O vμo 500g dung dÞch NaOH 4% ®Ó cã dung dÞch NaOH 10%
 9. http://www.ebook.edu.vn Bμi 62: 1. A lμ mét oxit cña Nitèc khèi l−îng ph©n tö lμ 92 vμ tØ lÖ sè nguyªn tö N:O = 1:2; B lμ 1 oxit kh¸c cña Nit¬, ë ®ktc 1 lit khÝ B nÆng b»ng 1 lit khÝ Cacbonic. T×m c«ng thøc ph©n tö cña A, B? 2. Cho m1 gam Na t¸c dông víi p gam n−íc thu ®−îc dung dÞch NaOH nång ®é a%. Cho m2 gam Na2O t¸c dông víi p gam n−íc còng thu ®−îc dung dÞch NaOH nång ®é a%. LËp biÓu thøc liªn hÖ gi÷a m1, m2 vμ p. Bμi 63: Trong 1 b×nh kÝn chøa 3 mol SO2, 2 mol O2 vμ mét Ýt bét xóc t¸c V2O5. Nung b×nh mét thêi gian thu ®−îc hçn hîp khÝ A. 1. NÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lμ 75% th× cã bao nhiªu mol SO3 ®−îc t¹o thμnh? 2. NÕu tæng sè mol c¸c khÝ trong A lμ 4,25 mol th× cã bao nhiªu % SO2 bÞ oxi ho¸ thμnh SO3? Bμi 64: 1. Nung 50 kg CaCO3 tíi ph¶n øng hoμn toμn thu ®−îc bao nhiªu m3 CO2 vμ bao nhiªu kg Canxi oxit. 2. Mét lo¹i ®¸ chøa 80% CaCO3, phÇn cßn l¹i lμ t¹p chÊt tr¬. Nung ®¸ tíi ph¶n øng hoμn toμn. Hái khèi l−îng cña chÊt r¾n thu ®−îc sau khi nung b»ng bao nhiªu % khèi l−îng ®¸ tr−íc khi nung vμ tÝnh % CaO trong chÊt r¾n sau khi nung. Bμi 65: 1. CaO th−êng ®−îc dïng lμm chÊt hót Èm (hót n−íc). T¹i sao l¹i ph¶i dïng vèi sèng míi nung? 2. Khi t«i v«i cÇn chó ý ®Ò phßng tai n¹n g×? T¹i sao? 3. Nªu c¸c ®iÒu kiÖn tèi −u ®Ó s¶n xuÊt v«i. Baz¬ Bμi 66: 1. Baz¬ lμ g×? KiÒm lμ g×? H·y kÓ c¸c baz¬ lμ kiÒm? H·y nªu c¸ch gäi tªn baz¬; c¸c baz¬ sau ®©y cã tªn riªng lμ g×: NaOH, dung dÞch Ca(OH)2, KOH. 2. Cho biÕt nh«m hidroxit lμ hîp chÊt l−ìng tÝnh, viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng cña Nh«m hidroxit víi c¸c dung dÞch HCl vμ NaOH. Bμi 67: 1. H·y tæng kÕt tÝnh tan cña c¸c baz¬ ? 2. Còng nh− H2CO3 kh«ng bÒn bÞ ph©n huû ë nhiÖt ®é th−êng thμnh CO2 vμ H2O, c¸c hidroxit cña B¹c vμ Thuû ng©n(II) còng kh«ng bÒn, vËy chóng ph©n huû thμnh nh÷ng chÊt g×? ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho AgNO3 t¸c dông víi dung dÞch NaOH. Bμi 68: 1. ViÕt c«ng thøc cña c¸c baz¬ t−¬ng øng víi c¸c oxit sau: K2O, CaO, Fe2O3, CuO 2. Hoμn thμnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau: Ca(OH)2 + A → CaCO3 + … Ca(OH)2 + B → CaCO3 + … Ca(OH)2 + C → CaCO3 + …
 10. http://www.ebook.edu.vn Bμi 69: 1. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng nhiÖt ph©n c¸c hidroxit sau: Fe(OH)3, Mg(OH)2, Cu(OH)2, M(OH)n 2. ViÕt 4 lo¹i ph¶n øng t¹o thμnh NaOH 3. Cho c¸c oxit: MgO, Al2O3, Fe2O3, P2O5, SiO2 lÇn l−ît t¸c dông víi dung dÞch xót d−. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra nÕu cã. Bμi 70: A, B, C lμ c¸c hîp chÊt cña Na; A t¸c dông víi B t¹o thμnh C. Khi cho C t¸c dông víi dung dÞch HCl thÊy cã khÝ cacbonic bay ra. Hái A, B, C lμ c¸c chÊt g×? Cho A, B, C lÇn l−ît t¸c dông víi dung dÞch CaCl2 ®Æc, viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra? Bμi 71: 1. CÇn cho bao nhiªu gam Na ®Ó ®iÒu chÕ 250 ml dung dÞch NaOH 0,5M 2. Cho 46 gam Na vμo 1000g n−íc ta thu ®−îc khÝ A vμ dung dÞch B. a) TÝnh thÓ tÝch khÝ A (®ktc) b) T×m nång ®é % cña dung dÞch B. c) TÝnh khèi l−îng riªng cña dung dÞch B biÕt thÓ tÝch dung dÞch lμ 966 ml. Bμi 72: LÊy 50ml dung dÞch NaOH (ch−a biÕt nång ®é) cho vμo 1 c¸i cèc. Thªm vμo cèc mét Ýt quú tÝm. Hái quú tÝm cã mμu g×? Sau ®ã thªm vμo cèc tõ tõ dung dÞch HCl 0,1M cho tíi khi quú trë l¹i mμu tÝm. TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch NaOH biÕt thÓ tÝch dung dÞch HCl ®É thªm vμo lμ 28ml. Bμi 73: Cho 16,8 lit CO2 (®ktc) hÊp thô hoμn toμn vμo 600ml dung dÞch NaOH 2M thu ®−îc dung dÞch A. 1. TÝnh tæng khèi l−îng muèi thu ®−îc trong A 2. LÊy dung dÞch A cho t¸c dông víi 1 l−îng d− BaCl2 . TÝnh khèi l−îng kÕt tña t¹o thμnh. Bμi 74: 1. CÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch H2SO4 0,5M ®Ó trung hoμ 50 gam dung dÞch NaOH 10%. 2. Trén 50ml dung dÞch Ba(OH)2 0,05M víi 150ml dung dÞch HCl 0,1M thu ®−îc 200ml dung dÞch A. TÝnh nång ®é mol cña c¸c chÊt trong dung dÞch A. Bμi 75: CÇn lÊy V1 ml dung dÞch NaOH 3% (d=1,05 g/ml) vμ V2 ml dung dÞch NaOH 10% (d=1,12g/ml) ®Ó ®iÒu chÕ ®−îc 2 lit dung dÞch NaOH 8% (d=1,08g/ml). TÝnh V1, V2 biÕt V1 + V2 = 2000ml. Bμi 76: Dung dÞch A chøa hçn hîp NaOH vμ Ba(OH)2. §Ó trung hoμ 50ml dung dÞch A cÇn dïng 60ml dung dÞch HCl 0,1M. Khi cho 50ml dung dÞch A t¸c dông víi 1 l−îng d− Na2CO3 thÊy t¹o thμnh 0,179 gam kÕt tña. TÝnh nång ®é mol cña NaOH vμ Ba(OH)2 trong dung dÞch A.
 11. http://www.ebook.edu.vn axit Bμi 77: 1. axit lμ g×? Gèc axit lμ g×? Ho¸ trÞ cña gèc axit ®−îc tÝnh nh− thÕ nμo?.Cho thÝ dô minh ho¹. 2. Hi®raxit, oxaxit lμ g×? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. 3. Axit ®¬n chøc, axit ®a chøc lμ g×? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹.A Bμi 78: Gäi tªn c¸c axit vμ c¸c gèc axit ®−îc t¹o thμnh tõ c¸c axit sau: HCl, HBr, H2S, HNO3, H2CO3, H2SO3, H2SO4, H3PO4, HClO, CH3-COOH Bμi 79: Cho biÕt thø tù gi¶m ®é m¹nh cña 1 sè axit nh− sau: HNO3 H2SO4 H2SO3 CH3COOH H2CO3 HCl H3PO4 HBr Axit m¹nh Axit trung b×nh Axit yÕu Axit rÊt yÕu Hái nh÷ng ph¶n øng nμo d−íi ®©y cã thÓ x¶y ra, viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. 1. HNO3 + CaCO3 → 6. AgCl + HNO3 → 2. CH3COOH + NaCl → 7. FeS + HCl → 3. Na2SO4 + H3PO4 → 8. CaSO3 + HCl → 4. H2SO4 + BaCl2 → 9. Fe(NO3)3 + HCl 5. Ca3(PO4)2 + H2SO4 → 10. NaCl (r¾n) + H2SO4(®Æc nãng) → Bμi 80: 1. H·y nªu c¸c ph−¬ng ph¸p chÝnh ®Ó diÒu chÕ axit. Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. 2. ViÕt 5 lo¹i ph¶n øng th«ng th−êng t¹o thμnh HCl Bμi 81: H·y nªu c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc quan träng nhÊt cña axit (t¸c dông víi baz¬, oxit baz¬, muèi, kim lo¹i, phi kim) cho c¸c thÝ dô minh ho¹. Bμi 82: 1. T¹i sao khi pha lo·ng axit H2SO4 ®Æc ta ph¶i cho rÊt tõ tõ axit vμo n−íc, tuyÖt ®èi kh«ng cho n−íc vμo axit. 2. axit sunfuric ®Æc th−êng ®−îc dïng ®Ó lμm kh« (hÊp thô hÕt h¬i n−íc). Nh÷ng khÝ nμo d−íi ®©y cã thÓ lμm kh« b»ng H2SO4®Æc: CO2, SO2, H2, O2, H2S, NH3. 3. Oleum lμ g×? NÕu 1 mol H2SO4 hÊp thô 1 mol SO3 th× thu ®−îc oleum cã c«ng thøc nh− thÕ nμo? Bμi 83: 1. H·y kÓ c¸c giai ®o¹n chÝnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt H2SO4 tõ kho¸ng vËt Pirit. 2. Tõ 1 tÊn Pirit chøa 90% FeS2 cã thÓ ®iÒu chÕ ®−îc bao nhiªu lit H2SO4 ®Æc 98% (d=1,84g/ml). BiÕt hiÖu suÊt ®iÒu chÕ lμ 80% Bμi 84:
 12. http://www.ebook.edu.vn 1. Hoμ tan hoμn toμn 1,44 g kim lo¹i ho¸ trÞ II b»ng 250 ml dung dÞch H2SO4 0,3M. §Ó trung hoμ l−îng axit d− cÇn dïng 60ml dung dÞch NaOH 0,5M. Hái ®ã lμ kim lo¹i g×? 2. Trén 300 ml dung dÞch HCl 0,5M víi 200 ml dung dÞch Ba(OH)2 nång ®é a mol/lit thu ®−îc 500 ml dung dÞch trong ®ã nång ®é HCl lμ 0,02M. TÝnh a? Bμi 85: dung dÞch X chøa hçn hîp HCl vμ H2SO4 LÊy 50 ml dung dÞch X cho t¸c dông víi AgNO3 d− thÊy t¹o thμnh 2,87 g kÕt tña. LÊy 50 ml dung dÞch X cho t¸c dông víi BaCl2 d− thÊy t¹o thμnh 4,66 g kÕt tña. 1. TÝnh nång ®é mol cña mçi axit trong dung dÞch X. 2. CÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch NaOH 0,2M ®Ó trung hoμ 50ml dung dÞch X. Bμi 86: 1. Khi trén dung dÞch AgNO3 víi dung dÞch H3PO4 kh«ng thÊy t¹o thμnh kÕt tña. NÕu thªm NaOH th× thÊy kÕt tña mμu vμng, nÕu thªm tiÕp dung dÞch HCl vμo thÊy kÕt tña mμu vμng chuyÓn thμnh kÕt tña mμu tr¾ng. Gi¶i thÝch c¸c hiÖn t−îng x¶y ra b»ng c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. 2. §èt ch¸y hoμn toμn 6,2 g Photpho thu ®−îc chÊt A. Cho A t¸c dông víi 800 ml dung dÞch NaOH 0,6 M th× thu ®−îc muèi g×, bao nhiªu gam? muèi Bμi 87: 1. Muèi lμ g×? Muèi trung hoμ, muèi axit lμ g×? Nh÷ng muèi cho d−íi ®©y lμ muèi trung hoμ hay muèi axit: NaCl, CH3-COOK, NH4Cl, NaHSO4, Mg(HCO3)2, KHS, Ag2S, CuSO4.5H2O, NaHCO3. 2. H·y nªu nguyªn t¾c gäi tªn c¸c muèi, cho c¸c thÝ dô minh ho¹. Bμi 88: 1. §iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra ph¶n øng gi÷a 2 muèi A, B lμ g×? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. 2. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra nÕu cã: a. CaCO3 + dung dÞch NaCl b. FeS + dung dÞch K2SO4 c. dung dÞch BaCl2 + dung dÞch Na2CO3 d. dung dÞch NaHCO3 + dung dÞch CaCl2 e. dung dÞch CuSO4 + dung dÞch Na2S f. dung dÞch Ag2SO4 + dung dÞch BaCl2 g. NaHSO4 + Na2SO3 Bμi 89: 1. Cho biÕt NaHSO4 t¸c dông nh− mét axit, viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi cho NaHSO4 t¸c dông víi c¸c dung dÞch NaHCO3, Na2CO3, BaCl2, Ba(HCO3)2, Na2S. 2. H·y lÊy mét muèi võa t¸c dông ®−îc víi dung dÞch HCl cã khÝ bay ra, võa t¸c dông ®ù¬c víi dung dÞch NaOH t¹o thμnh kÕt tña . Bμi 90:
 13. http://www.ebook.edu.vn 1. Muèi X võa t¸c dông víi dung dÞch HCl, võa t¸c dông ®−îc víi dung dÞch NaOH. Hái X thuéc lo¹i muèi trung hoμ hay muèi axit ? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. 2. §Þnh nghÜa ph¶n øng trao ®æi. §iÒu kiÖn ®Ó ph¶n øng trao ®æi x¶y ra, Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. Ph¶n øng trung hoμ cã ph¶i lμ ph¶n øng trao ®æi kh«ng? Bμi 91: Hoμn thμnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng d−íi ®©y: 1. Na2SO4 + X1 →BaSO4 + Y1 2. Ca(HCO3)2 + X2 → CaCO3 + Y2 3. CuSO4 + X3 → CuS↓ + Y3 4. MgCl2 + X4 → Mg3(PO4)2↓ + Y4 Bμi 95: 1. ViÕt c¸c ph¶n øng trùc tiÕp ®iÒu chÕ FeCl2 tõ Fe, tõ FeSO4, tõ FeCl3 2. Tõ pirit FeS2 lμm thÕ nμo ®Ó ®iÒu chÕ ®−îc FeSO4 Bμi 97: Trén 500 g dung dÞch CuSO4 4% víi 300 g dung dÞch BaCl2 5,2% thu ®−îc kÕt tña A vμ dung dÞch B. TÝnh khèi l−îng kÕt tña A vμ nång ®é % cña c¸c chÊt trong dung dÞch B. Bμi 98: Trén 50ml dung dÞch Na2CO3 0,2M víi 100ml dung dÞch CaCl2 0,15M th× thu ®−îc 1 l−îng kÕt tña ®óng b»ng l−îng kÕt tña thu ®−îc khi trén 50 ml Na2CO3 cho ë trªn víi 100 ml dung dÞch BaCl2 nång ®é a mol/l. TÝnh a? Bμi 99: 1. Cho 500g dung dÞch Na2SO4 x% vμo 400ml dung dÞch BaCl2 0,2M thÊy t¹o thμnh 10,485g kÕt tña. TÝnh x? 2. dung dÞch A chøa 24,4 g hçn hîp 2 muèi Na2CO3 vμ K2CO3. Cho dung dÞch A t¸c dông víi 33,3 gam CaCl2 thÊy t¹o thμnh 20 g kÕt tña vμ dung dÞch B. TÝnh sè gam mçi muèi trong dung dÞch A, B. Ph©n bãn Bμi 100. 1. §Þnh nghÜa ph©n bãn ho¸ häc. Ph©n ®¹m, ph©n l©n, ph©n kali lμ g×? Ph©n vi l−îng lμ g×? H·y kÓ 1 vμi lo¹i ph©n vi l−îng mμ em biÕt. 2. ViÕt c«ng thøc vμ gäi tªn mét sè ph©n ®¹m, ph©n l©n, ph©n kali th«ng th−êng. Bμi 101: 1. TÝnh hμm l−îng % cña Nit¬ trong c¸c lo¹i ph©n ®¹m: NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, CO(NH2)2 2. CÇn bao nhiªu m3 dung dÞch HNO3 63% (d=1,38 g/cm3) vμ bao nhiªu m3 dung dÞch NH3 25% (d=0,90 g/cm3) ®Ó s¶n xuÊt 10 tÊn ph©n NH4NO3 Bμi 102: Ph©n ®¹m ure ®−îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch cho khÝ CO2 t¸c dông víi NH3 ë nhiÖt ®é, ¸p suÊt cao (cã mÆt chÊt xóc t¸c) theo ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau: CO2 + 2NH3 → CO(NH2)2 + H2O
 14. http://www.ebook.edu.vn TÝnh thÓ tÝch CO2 vμ NH3 (®ktc) ®Ó s¶n xuÊt 1,5 tÊn ure, biÕt hiÖu suÊt ®iÒu chÕ lμ 60% Bμi 103: 1. ThÕ nμo lμ supephotphat ®¬n, supephotphat kÐp? 2. Cho 10 tÊn dung dÞch H2SO4 98% t¸c dông hÕt víi 1 l−îng võa ®ñ Ca3(PO4)2 th× thu ®−îc bao nhiªu tÊn supephotphat ®¬n, biÕt hiÖu suÊt ®iÒu chÕ lμ 80% Bμi 104: Ng−êi ta th−êng tÝnh hμm l−îng ®¹m theo Nit¬ (N), hμm l−îng l©n theo P2O5 vμ hμm l−îng kali theo K2O. H·y tÝnh hμm l−îng cña N trong 1kg NH4NO3, hμm l−îng K2O trong 1 kg K2SO4 vμ hμm l−îng P2O5 trong 1 kg Ca(H2PO4)2 Bμi 105: Hμm l−îng ®¹m (N), l©n (P2O5) vμ kali (K2O) cã trong 1 tÊn ph©n xanh t−¬ng ®−¬ng víi ®¹m, l©n, kali cã trong 10kg ure, 20kg supephotphat kÐp vμ 5 kg KCl. H·y tÝnh l−îng ®¹m, l©n, kali cã trong 5 tÊn ph©n xanh. Bμi 106: 1. CÇn lÊy bao nhiªu gam CuSO4.5H2O ®Ó ®iÒu chÕ 50 kg dung dÞch CuSO4 2%? 2. Ng−êi ta cÇn bãn trªn mçi m2 ®Êt trång 5mg §ång (d−íi d¹ng CuSO4). Hái cÇn bao nhiªu lit dung dÞch CuSO4 2% (d=1,0g/ml) ®Ó bãn cho 1 hecta ®Êt trång. kim lo¹i Bμi 107: 1. Nh÷ng tÝnh chÊt vËt lý ®Æc tr−ng cña kim lo¹i lμ g×? Khèi l−îng riªng cã ph¶i lμ tÝnh chÊt vËt lý ®Æc tr−ng cña kim lo¹i hay kh«ng, t¹i sao? 2. H·y chän ra c¸c kim lo¹i vμ s¾p xÕp chóng theo thø tù gi¶m dÇn tÝnh ho¹t ®éng ho¸ häc: C, Ba, Zn, Si, Ca, P, Na, Fe, Cu, Ag, Pb, Hg, Ni, Mg, Cl, K. Bμi 108: 1. Cho c¸c kim lo¹i Mg, Al, Fe lÇn l−ît t¸c dông víi c¸c dung dÞch HCl, NaOH, CuSO4, AgNO3. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. 2. ChØ dïng kim lo¹i cã thÓ ph©n biÖt ®−îc c¸c dung dÞch sau hay kh«ng: NaCl, HCl, NaNO3. Bμi 109: Cho a mol Fe vμo dung dÞch chøa b mol CuSO4. Sau ph¶n øng thu ®−îc dung dÞch X vμ chÊt r¾n Y. Hái trong X,Y cã nh÷ng chÊt g×? bao nhiªu mol? Bμi 110: Nhóng mét miÕng nh«m kim lo¹i nÆng 10 gam vμo 500 ml dung dÞch CuSO4 0,4M. Sau 1 thêi gian lÊy miÕng nh«m ra, röa s¹ch, sÊy kh« c©n nÆng 11,38 gam. 1. TÝnh khèi l−îng ®ång tho¸t ra b¸m vμo miÕng nh«m (gi¶ sö tÊt c¶ ®ång tho¸t ra ®Òu b¸m vμo miÕng nh«m) 2. TÝnh nång ®é mol cña c¸c chÊt trong dung dÞch sau ph¶n øng (gi¶ sö thÓ tÝch dung dÞch vÉn lμ 500ml) Bμi 111:
 15. http://www.ebook.edu.vn Hai miÕng KÏm cã cïng khèi l−îng 100 gam. MiÕng thø nhÊt nhóng vμo 100ml dung dÞch CuSO4 d−, miÕng thø hai nhóng vμo 500ml dung dÞch AgNO3 d−. Sau 1 thêi gian lÊy 2 miÕng kÏm ra khái dung dÞch thÊy miÕng thø nhÊt gi¶m 0,1% khèi l−îng, nång ®é mol cña muèi kÐm trong 2 dung dÞch b»ng nhau, hái khèi l−îng miÕng kÏm thø 2 thay ®æi nh− thÕ nμo? Gi¶ sö c¸c kim lo¹i tho¸t ra ®Òu b¸m vμo miÕng kÏm. Bμi 112 1. Cho mét miÕng nh«m nÆng 20gam vμo 400 ml dung dÞch CuCl2 0,5M. Khi nång ®é dung dÞch CuCl2 gi¶m 25% th× lÊy miÕng nh«m ra, röa s¹ch, sÊy kh«, c©n nÆng bao nhiªu gam? Gi¶ sö ®ång tho¸t ra ®Òu b¸m vμo miÕng nh«m. 2. Hoμ tan hoμn toμn 11,9 gam hîp kim Zn-Al b»ng dung dÞch HCl thu ®−îc 8,96 lit Hidro (®ktc). TÝnh % khèi l−îng mçi kim lo¹i trong hîp kim. Bμi 113: Chia hçn hîp kim lo¹i Cu-Al thμnh 2 phÇn b»ng nhau. 1. PhÇn thø nhÊt nung nãng trong kh«ng khÝ tíi ph¶n øng hoμn toμn thu ®−îc 18,2 gam oxit. Hoμ tan phÇn thø 2 b»ng dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng thÊy bay ra 8,96 lit SO2 (®ktc). TÝnh % khèi l−îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp. 2. NÕu hoμ tan hoμn toμn 14,93 g kim lo¹i X b»ng dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng vμ thu ®−îc 1 l−îng SO2 nh− trªn th× X lμ kim lo¹i g×? Bμi 114: 1. §Ó lμm s¹ch thuû ng©n kim lo¹i khái c¸c kim lo¹i t¹p chÊt nh− Zn, Al, Mg, Sn ng−êi ta khuÊy thuû ng©n cÇn lμm s¹ch víi dung dÞch HgSO4 b·o hoμ, d−. Gi¶i thÝch qu¸ tr×nh lμm s¹ch b»ng c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. 2. Tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy ®−îc b¹c nguyªn chÊt tõ hçn hîp: Ag, Al, Cu, Fe. Bμi 115: 1. Hoμ tan m1 gam Al vμ m2 gam Zn b»ng dung dÞch HCl d− thu ®−îc nh÷ng thÓ tÝch H2 nh− nhau. TÝnh tØ lÖ m1:m2 2. Hoμ tan hçn hîp Al-Cu b»ng dung dÞch HCl cho tíi khi khÝ ngõng tho¸t ra thÊy cßn l¹i chÊt r¾n X. LÊy a gam chÊt r¾n X nung trong kh«ng khÝ tíi ph¶n øng hoμn toμn thu ®−îc 1,36a gam oxit. Hái Al bÞ tan hoμn toμn kh«ng? Bμi 116: ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å biÕn ho¸ sau: Fe2(SO4)3 Fe(OH)3 Cu CuCl2 FeCl3 CuSO4 Bμi 117: §Ó hoμ tan 3,9 gam kim lo¹i X cÇn dïng V ml dung dÞch HCl vμ cã 13,44 lit Hidro bay ra (®ktc). MÆt kh¸c ®Ó hoμ tan 3,2 gam oxit cña kim lo¹i Y cÇn dïng V ml dung dÞch HCl nãi trªn. Hái X, Y lμ nh÷ng kim lo¹i g×? Bμi 118: 1. H·y kÓ tªn c¸c tÝnh chÊt vËt lý cña nh«m. 2. §ura, Silumin lμ g×?
 16. http://www.ebook.edu.vn 3. Nh«m lμ 1 nguyªn tè hãa häc t¹o ®−îc c¸c oxit, hidroxit l−ìng tÝnh. H·y viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng hoμ tanâit vμ hidroxit cña nh«m b»ng c¸c dung dÞch KOH vμ H2SO4 Bμi 119: 1. Gang lμ g×, thÐp lμ g×? 2. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc chñ yÕu x¶y ra trong lß cao (luyÖn gang), trong lß mactanh (luyÖn thÐp). Bμi 120: 1. Cã thÓ coi s¾t tõ oxit lμ hçn hîp cã cïng sè mol cña FeO vμ Fe2O3 ®−îc kh«ng? T¹i sao? 2. §Ó s¶n xuÊt 1 l−îng gang nh− nhau ng−êi ta dïng m1 tÊn quÆng Hematit chøa 60% Fe2O3 vμ m2 tÊn quÆng Manhetit chøa 69,6% Fe3O4. TÝnh tØ lÖ m1:m2 Bμi 121: 1. §Ó x¸c ®Þnh hμm l−îng Cacbon trong thÐp(kh«ng cã l−u huúnh), ng−êi ta cho mét dßng oxi ®− ®i qua èng sø ®ùng 15 gam thÐp (d¹ng bét) ®èt nãng vμ cho khÝ ®i ra khái èng sø hÊp thô hoμn toμn vμo dung dÞch Ba(OH)2 d− thÊy t¹o thμnh 1,97 gam kÕt tña. TÝnh hμm l−îng % cña C cã trong thÐp. 2. §Ó s¶n xuÊt thÐp tõ gang ng−êi ta cã thÓ lo¹i bít cacbon cña gangb»ng Fe2O3 theo ph¶n øng. Fe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO ↑ Hái muèn lo¹i bít 90% l−îng cacbon cã trong 5 tÊn gang chøa 4% Cacbon th× cÇn bao nhiªu kg Fe2O3? Bμi 122: 1. ¨n mßn kim lo¹i lμ g×? 2. Tr×nh bμy c¸c ph−¬ng ph¸p chÝnh ®Ó b¶o vÖ kim lo¹i khái sù ¨n mßn. Bμi 123: 1. Cã thÓ ®iÒu chÕ Fe b»ng c¸ch khö s¾t oxit theo c¸c ph¶n øng sau: a. Fe2O3 + CO → Fe + b. Fe2O3 + H2 → Fe + c. Fe2O3 + Al → Fe + d. FexOy + Al → Fe + e. Fe2O3 + C → Fe + Hoμn thμnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng trªn. Theo em ph¶n øng nμo ®−îc dïng ®Ó s¶n xuÊt gang tõ quÆng oxit s¾t. 2. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å biÕn ho¸: A +X +Y (1) (2) Fe2O3 FeCl2 +Z +T (3) (4) B Trong ®ã A, B, X, Y, Z, T lμ c¸c chÊt kh¸c nhau. phi kim Bμi 124:
 17. http://www.ebook.edu.vn 1. H·y kÓ c¸c phi kim th−êng gÆp, c¸c ho¸ trÞ cña chóng. Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. 2. ViÕt c«ng thøc cña c¸c oxit cña c¸cbon, photpho, l−u huúnh mμ em biÐt. Trong sè c¸c oxit ®ã nh÷ng oxit nμo lμ oxit axit, viÕt c«ng thøc cña c¸c axit t−¬ng øng; viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng cña c¸c axit ®ã víi dung dÞch KOH d−. Bμi 125: 1. T¹i sao n−íc Clo cã mμu vμng, khi ®Ó lau ngμy trë nªn kh«ng mμu vμ cã m«i tr−êng axit m¹nh? 2. LÊy 2 thÝ dô ®Ó minh ho¹ Clo lμ phi kim m¹nh h¬n Iot Bμi 126: 1. Nãi oxit axit lμ oxit phi kim cã ®óng kh«ng? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. 2. ViÕt c«ng thøc cña c¸c oxaxit cña Clo øng víi c¸c oxit axit sau: Cl2O, Cl2O3, Cl2O5 vμ Cl2O7. 3. Cho biÕt Nit¬ chØ cã 2 oxaxit lμ HNO2 vμ HNO3. Khi cho NO2 lμ 1 oxit axit hçn t¹p t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× thu ®−îc nh÷ng muèi g×? ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. Bμi 127: Hçn hîp khÝ A (®ktc) gåm CO vμ CO2 1. Tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy riªng tõng khÝ. 2. Muèn chuyÓn tÊt c¶ khÝ A thμnh CO hoÆc CO2 th× ph¶i lμm nh− thÕ nμo? 3. BiÕt 1 lit khÝ A nÆng 1,679 gam, tÝnh % thÓ tÝch mçi khÝ trong A. Bμi 128: 1. Mét lo¹i thuû tinh cã c«ng thøc lμ: K2O.CaO.6SiO2. TÝnh thμnh phÇn % khèi l−îng cña mçi nguyªn tè trong thuû tinh. 2. Mét lo¹i thuû tinh cã % khèi l−îng nh− sau:12,97% Na2O; 11,72% CaO vμ 75,31% SiO2. H·y biÓu diÔn c«ng thøc cña lo¹i thuû tinh nμy theo tØ lÖ sè mol c¸c oxit. Bμi 129: Mét lo¹i thuû tinh cã thμnh phÇn % khèi l−îng c¸c nguyªn tè nh− sau: 9,62% Na, 46,86% O, 8,36% Ca vμ 35,15% Si. 1. H·y biÓu diÔn c«ng thøc cña thuû tinh d−íi d¹ng c¸c oxit. BiÕt r»ng trong c«ng thøc cña thuû tinh chØ cã 1 ph©n tö CaO. 2. CÇn dïng bao nhiªu tÊn Na2CO3 vμ bao nhiªu tÊn CaCO3 ®Ó s¶n xuÊt 10 tÊn thuû tinh cã thμnh phÇn nh− trªn. Bμi 130: §Ó khö hoμn toμn 24 gam hçn hîp Fe2O3 vμ CuO cÇn dïng 8,96 lit CO (®ktc). TÝnh % khèi l−îng mçi oxit trong hçn hîp ban ®Çu vμ % khèi l−îng cña mçi kim lo¹i trong chÊt r¾n thu ®−îc sau ph¶n øng. NÕu thay Co b»ng H2 th× thÓ tÝch H2 b»ng bao nhiªu? Bμi 131: Cho mét dßng CO qua èng ®ùng 20 gam CuO nung nãng vμ cho khÝ ®i ra khái èng sø hÊp thô hoμn toμn vμo n−íc v«i trong d− thÊy t¹o thμnh 16 gam kÕt tña. 1. TÝnh % CuO ®· bÞ khö. 2. NÕu hoμ tan chÊt r¾n cßn l¹i trong èng sø b»ng dung dÞch HNO3 ®Æc th× cã bao nhiªu lit khÝ mμu n©u (duy nhÊt) bay ra (®ktc).
 18. http://www.ebook.edu.vn Bμi 132: TiÕn hμnh ®iÖn ph©n 5 lit dung dÞch NaCl 2M (d=1,2g/ml) theo ph¶n øng. ®p, ®iÖn cùc tr¬ 2NaCl + 2H2O mμng ng¨n xèp H2↑ + Cl2↑ + NaOH Sau khi anèt (cùc d−¬ng) tho¸t ra 89,6 lit Cl2 (®ktc) th× ngõng ®iÖn ph©n. Gi¶ sö n−íc bay h¬i kh«ng ®¸ng kÓ. TÝnh nång ®é % cña chÊt tan trong dung dÞch sau ®iÖn ph©n. Bμi 133: Cacnalit lμ 1 lo¹i muèi cã c«ng thøc lμ KCl.MgCl2.xH2O. Nung 11,1 gam muèi ®ã tíi khèi l−îng kh«ng ®æi th× thu ®−îc 6,78 gam muèi khan. 1. TÝnh sè ph©n tö n−íc kÕt tinh x. 2. Hoμ tan 27,75 gam Cacnalit vμo n−íc, sau ®ã thªm xót d− vμo råi lÊy kÕt tña nung ë nhiÖt ®é cao tíi ph¶n øng hoμn toμn th× thu ®−îc bao nhiªu gam chÊt r¾n. Bμi 134: 1. A lμ mét oxit cña l−u huúnh chøa 50% oxi. Mét gam khÝ A chiÕm 0,3613 lit khÝ (®ktc). T×m c«ng thøc cña A 2. Hoμ tan 12,8 gam oxit A vμo 300ml dung dÞch NaOH 1,2M. Hái thu ®−îc muèi g×? bao nhiªu gam? Bμi 135: Chu kú cña c¸c nguyªn tè ho¸ häc lμ g×? Nhãm lμ g×? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. Cho c¸c nguyªn tè sau ®©y thuéc chu kú 3: Al, Na, Si, Mg, Cl, P vμ S. ViÕt c«ng thøc cña c¸c oxit cao nhÊt cña chóng. Trªn c¬ së ®ã h·y x¾p sÕp c¸c nguyªn tè theo thø tù t¨ng dÇn tÝnh phi kim. Bμi 136: 1. Nhãm c¸c nguyªn tè ho¸ häc lμ g×? 2. Cho c¸c kim lo¹i nhãm kiÒm thæ: Ca, Ba vμ Mg. Dùa vμo tÝnh tan cña c¸c hidroxit cña c¸c kim lo¹i ®ã h·y s¾p xÕp chóng theo thø tù t¨ng dÇn tÝnh kim lo¹i. 3. Cã 4 chÊt: MnO2, H2SO4®Æc, NaCl, Na2SO4. Cho 2 hoÆc 3 chÊt nμo t¸c dông víi nhau ®Ó ®−îc Hidro Clorua, ®Ó ®−îc khÝ Clo? ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. Bμi 137: 1. Cho 4,9 gam kim lo¹i kiÒm M vμo n−íc. Sau 1 thêi gian thÊy l−îng khÝ tho¸t ra ®· v−ît qu¸ 7,5 lit (®ktc). Hái M lμ kim lo¹i g×? 2. Oxi ho¸ hßan toμn 1 gam kim lo¹i X cÇn dïng mät l−îng võa ®ñ 0,672 lit O2 (®ktc). Hái X lμ kim lo¹i g×? oxit cña nã cã ho¸ tÝnh g× ®Æc biÖt? Bμi 138: Nguyªn tè R t¹o thμnh hîp chÊt RH4 trong ®ã Hidro chiÕm 25% khèi l−îng vμ nguyªn tè R’ t¹o thμnh hîp chÊt R’O2 trong ®ã oxi chiÕm 50% khèi l−îng. 1. Hái R, R’ lμ c¸c nguyªn tè g×? 2. Hái 1 lit khÝ R’O2 nÆng h¬n 1 lit khÝ RH4 bao nhiªu lÇn (ë cïng ®k nhiÖt ®é, ¸p suÊt)
 19. http://www.ebook.edu.vn 3. NÕu ë ®ktc, V1 lit RH4 nÆng b»ng V2 lit R’O2 th× tØ lÖ V1:V2 b»ng bao nhiªu? Bμi 139: 1. Cho 4 nguyªn tè: O, Al, Na, S. ViÕt c«ng thøc ph©n tö cña c¸c hîp chÊt chøa 2 hoÆc 3 trong sè 4 nguyªn tè trªn. 2. Nguyªn tè X cã thÓ t¹o hîp chÊt víi Al theo kiÓu AlaXb, mçi ph©n tö gåm 5 nguyªn tö, khèi l−îng ph©n tö lμ 150. Hái X lμ nguyªn tè g×? Bμi 140: Hçn hîp kim lo¹i X gåm Al vμ Cu. Cho hçn hîp X vμo cèc dung dÞch HCl. Khu©ý ®Òu dung dÞch tíi khi khÝ ngõng tho¸t ra thu ®−îc chÊt r¾n Y nÆng a gam. Nung Y trong kh«ng khÝ tíi ph¶n øng hoμn toμn thu ®−îc 1,35a gam. TÝnh % khèi l−îng Cu trong hçn hîp Y. Bμi 141: 1. CÇn trén CO vμ H2 theo tØ lÖ thÓ tÝch nh− thÕ nμo ®Ó thu ®−îc hçn hîp khÝ cã khèi l−îng riªng b»ng khèi l−îng riªng cña Metan ë cïng ®k nhiÖt ®é, ¸p suÊt. 2. CÇn bao nhiªu lit O2 ®Ó ®èt ch¸y hoμn toμn 5,6 lit hçn hîp CO vμ H2 ë trªn. BiÕt c¸c thÓ tÝch ®o ë ®ktc. Bμi 142: Trong 1 b×nh kÝn chøa SO2 vμ O2 theo tØ lÖ sè mol lμ 1:1 vμ 1 Ýt bét xóc t¸c V2O5. Nung nãng b×nh 1 thêi gian thu ®−îc hçn hîp khÝ trong ®ã khÝ s¶n phÈm chiÕm 35,3% thÓ tÝch. TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng t¹o thμnh SO3 ho¸ häc h÷u c¬ Bμi 143: 1. Hîp chÊt h÷u c¬ lμ g×? 2. Trong sè c¸c hîp chÊt cho d−íi ®©y, chÊt nμo lμ hîp chÊt h÷u c¬: CO, C2H2, Ca(HCO3)2, CCl4, NH3, SiO2, C2H6O, CH3-COOH. Bμi 144: 1. Cã thÓ ph©n biÖt muèi ¨n vμ ®−êng kÝnh b»ng c¸ch ®èt ch¸y hay kh«ng? 2. Khi ®èt ch¸y khÝ A thu ®−îc CO2 vμ H2O. Khi ®èt ch¸y chÊt khÝ B thu ®−îc CO2 vμ SO2 cßn khi ®èt ch¸y khÝ C thu ®−îc CO2, H2O vμ N2. Hái c¸c khÝ A, B, C cã ph¶i lμ hîp chÊt h÷u c¬ hay kh«ng? Bμi 145: 1. TÝnh % khèi l−îng mçi nguyªn tè trong aminoaxit glyxin: NH2-CH2- COOH 2. NÕu 1 hidrocacbon ®−îc biÓu diÔn bëi c«ng thøc chung: CnH2n+2 th× thμnh phÇn % cña Hidro biÕn ®æi nh− thÕ nμo khi gi¸ trÞ n thay ®æi? Bμi 146: 1. Néi dung cña thuyÕt cÊu t¹o ho¸ häc lμ g×? 2. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña tÊt c¶ c¸c chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C5H10, C4H8Cl2 vμ C2H7N (N cã ho¸ trÞ III) Bμi 147: 1. §èt ch¸y 2,24 lit hidrocacbon X (®ktc) vμ cho s¶n phÈm ch¸y lÇn l−ît qua b×nh 1 ®ùng P2O5 vμ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n. Sau khi ph¶n øng kÕt thóc thÊy khèi l−îng b×nh 1 t¨ng 9 gam vμ b×nh 2 t¨ng 17,6 gam. T×m c«ng thøc ph©n tö, viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña X.
 20. http://www.ebook.edu.vn 2. §Ó ®èt ch¸y 1 thÓ tÝch hidrocacbon Y (®ktc, sè nguyªn tö Cacbon nhá h¬n 5) cÇn dïng 6,5 thÓ tÝch O2 (®ktc). T×m c«ng thøc ph©n tö cña Y. Bμi 148: 1. §èt ch¸y hoμn toμn 6 gam chÊt A chøa c¸c nguyªn tè C, H, O ta thu ®−îc 4,48 lit CO2 (®ktc) vμ 3,6 gam n−íc. BiÕt 1 lit h¬i A (®ktc) nÆng 2,679 gam. T×m c«ng thøc ph©n tö A 2. §Ó ®èt ch¸y hoμn toμn 4,6 gam chÊt B cã chøa c¸c nht C, H, O cÇn dïng 6,72 lit O2 (®ktc), thu ®−îc CO2 vμ h¬i H2O theo tØ lÖ thÓ tÝch VCO2 : VH2O = 2:3. T×m c«ng thøc ph©n tö, viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña B. BiÕt 1 gam chÊt B chiÕm thÓ tÝch 0,487 lit (®ktc). Bμi 149: Cã thÓ dùa vμo s¶n phÈm ®èt ch¸y ®Ó suy luËn c¸c chÊt ®em ®èt ch¸y cho d−íi ®©ylμ hîp chÊt h÷u c¬ ®−îc kh«ng? A + O2 → CO2 + H2O B + O2 → CO2 C + O2 → SO2 D + O2 → CO2 + H2O + Cl2 E + O2 → CO2 + Na2CO3 F + O2 → CO2 + H2O + CaO Bμi 150: Nh÷ng c«ng thøc cho d−íi ®©y øng víi bao nhiªu chÊt: CH3 – O – CH3 CH3 – CH2 – OH CH3 – CH – OH ⏐ CH3 CH3 – C = O CH3 – O – C – CH3 CH3 – CH – CH3 ⏐ ⏐ ⏐ O–H O OH Cl ⏐ CH2 – CH – CH3 CH3 – CH - CH2 CH2 – CH2 – CH2 ⏐ ⏐ ⏐ ⏐ ⏐ Cl Cl Cl Cl Cl CH3 – C = O ⏐ O – CH3 Bμi 151: 1. T×m c«ng thøc ph©n tö cña 1 chÊt h÷u c¬ A chøa 25% hidro vμ 75% cacbon. 1 lit chÊt A (®ktc) nhÑ h¬n 2 lÇn so víi 1 lit O2 (®ktc). 2. hidrocacbon B chøa 20% hidro. 1 lit khÝ B (®ktc) nÆng 1,34 gam. a. T×m c«ng thøc ph©n tö cña B. b. NÕu biÕt khèi l−îng cña 1 lit B cã t×m ®−îc c«ng thøc ph©n tö hay kh«ng? Bμi 152:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản