BÀI TẬP HÓA HỌC HAY LỚP 10 Chuyên đề 1 : Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá Học

Chia sẻ: bupbelen

Tham khảo tài liệu 'bài tập hóa học hay lớp 10 chuyên đề 1 : bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: BÀI TẬP HÓA HỌC HAY LỚP 10 Chuyên đề 1 : Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá Học

 

  1. Bài tập Chuyên đề 1 : Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hoá Học Bài 1 : A, B là 2 nguyên tố ở cùng 1 phân nhóm thuộc 2 chu kì lien tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân 2 nguyên tử là 32. a, Viết cấu hình electron của A và B. b, Tìm vị trí của A, B trong bảng tuần hoàn c, Viết cấu hình electron của ion ? Bài 2 : 2 nguyên tố A, B ở 2 phân nhóm chính lien tiếp trong bảng tuần hoàn. B thuộc nhóm V. Ở trạng thái đơn chất A và B không phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân của nguyên tử A và B là 23. a, Viết cấu hình electron của A, B b, Tìm vị trí của A, B trong bảng hệ thống tuần hoàn. c, Từ các đơn chất A, B và hoá chất cần thiết hãy điều chế 2 axit trong đó A và B có số oxh dương cao nhất. Bài 3 : Ion AB32- có tổng số hạt electron là 40. Tìm ion đó ?
  2. Bài 4 : Ion AB32- có tổng số hạt proton là 40. Tìm ion đó ? Bài 5 : Ion ABx2- có tổng số hạt proton là 42. Tìm ion đó ? Bài 6 : Tổng số hạt mang điện trong ion ABx2- là 62. Số hạt mang điện trong nguyên tử A ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử B là 4. Ion ABx2- là : SiO32- A. CO32- B. SO32- C. SiO42- D. Bài 7 : Nguyên tố R là phi kim thuộc chu kì 2 của bảng tuần hoàn. Hợp chất khí của R với hidro có công thức là RH2 a, Xác định vị trí của R b, R phản ứng đủ với 12,8 g phi kim X thu được 25,6 g XR2. Xác định X ? Bài 8 : Hợp chất khí với hidro của nguyên tố R là RH4. Oxit cao nhất của nó chiếm 53,33 % oxi về khối lượng. a, viết Công thức oxit cao nhất ? b, Xác định R ? Bài 9 : Nguyên tử của nguyên tố A có phân lớp ngoài là 4s
  3. Nguyên tử của nguyên tố B có phân lớp ngoài là 4p Nguy ên tố nào là kim loại, nguyên tố nào là phi kim ? B ài 10 : Vị trí của các nguyên tố sau trong bảng tuần hoàn ? Z= 11,17, 29, 24, 28
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản