Bài tập hoá học - SỰ ĐIỆN LI

Chia sẻ: hackernhat

Tài liệu hoá học tham khảo cho các bạn hoc sinh phổ thông chuẩn bị ôn thi tốt vào Cao đẳng, Đại học

Nội dung Text: Bài tập hoá học - SỰ ĐIỆN LI

CHƯƠNG 1 SỰ ĐIÊN LI
̣
Bai 1:Sự điên li.
̀ ̣
Câu 1:dung dich chât điên li dân điên được là do sự chuyên dich cua :
̣ ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ̣ ̉
a.cac electron tự do
́ ́
b.cac cation
c.cac phân tử hoa tan
́ ̀ d.cac cation và anion
́
Câu 2:Chât nao sau đây không dân điên được :́̀ ̃ ̣
́ ́ ̉ ̣ ́
a.NaCl răn khan b.KCl nong chay c.dung dich HCl d.dd muôi khan
Câu 3:Chât nao sau đây dân điên được : ́̀ ̃ ̣
a.nước nguyên chât b.dd ancol etylic ́ ̃ ́
c.ddHNO3 loang d.KCl răn khan
Câu 4:cac day chât sau chỉ gôm chât điên li manh :
́ ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̣
a.ddKCl,dd muôi ăn,dd nước đường ́ b.nước nguyên chât,ancol etylic,dd HCl ́
c.dd MgCl2,dd H2SO4,dd Ba(OH)2 d.Al(OH)3,Mg(OH)2,dd CuCl2
Câu 5:day chât nao sau đây chỉ gôm những chât điên li yêu:
̃ ́̀ ̀ ́ ̣ ́
a.CH3COOH,HClO,H2S b.HCl,H2S,CH3COOH
c.HNO3,HNO2,H2CO3 d.NaOH,KOH,Al(OH)3
Câu 6:trong cac phương trinh điên li sau phương trinh điên li nao viêt đung:
́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ́
a.HNO3 →H+ + NO 3- b.Ba(OH)2 →Ba2+ +OH-
c.Al(OH)3 →Al3+ +3OH- d.CH3COOH →H+ +CH3COO-
̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ̉
Câu 7:tim phat biêu đung trong cac phat biêu sau:
a.axit,bazo,muôi luôn là những chât điên li manh. ́ ́ ̣ ̣
b.chât điên li manh là những chât khi tan trong nước cac phân tử chỉ phân li môt phân
́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀
̀
thanh ion.
c.chât điên li manh là những chât khi tan trong nước phân li hoan toan thanh ion.
́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀
d.chât điên i yêu là những chât khi tan trong nước phân li hoan toan thanh ion.
́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̀
Câu 8:Cho dung dich Ba(NO3)2 0,20M xem như dung dich điên li hoan toan thì nông độ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀
cua Ba2+ và NO 3 – lân lược la:
̉ ̀ ̀
a.0,2M và 0,2M b.0,2M và 0,4M
c.0,4M và 0,2M d.0,4M và 0,4M
Câu 9:day chât nao sau đây chỉ gôm những chât điên li manh:
̃ ́̀ ̀ ́ ̣ ̣
a.NH3,HCl,BaCl2,H2CO3 b.HCl,NaCl,NaNO3,Na 2SO4
c.HCl,HBr,HF,HI,NaCl d.H2S,H2SO4,HClO,H2O
Câu 10:sự điên li la: ̣ ̀
a.sự phân li môt chât dưới tac dung cua dong điên. ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̣
b.là quá trinh oxi hoa khử. ̀ ́
c.sự phân li môt chât thanh ion âm và ion dương khi chât đó tan trong nước hay nong
̣ ́ ̀ ́ ́
̉
chay.
d.sự hoa tan môt chât vao nước để được môt dung dich .
̀ ̣ ́̀ ̣ ̣
Câu 11:trôn 150ml dung dich MgCl2 0,5M với 50ml dung dich NaCl 1M .Nông độ ion
̣ ̣ ̣ ̀
trong dung dich mới la: ̣ ̀
a.2M b.0,75M c.1M d.1,5M
Câu 12:chỉ ra phat biêu sai trong cac phat biêu sau: ́ ̉ ́ ́ ̉
a.không có axit hữu cơ nao là chât diên li manh. ̀ ́ ̣ ̣
b.môt axit manh cung là chât điên li.
̣ ̣ ̃ ́ ̣
c.bât cứ sự điên li nao cung tao ra cation và anion.
́ ̣ ̀ ̃ ̣
d.natri kim loai cung là chât điên li vì nó tan trong nước tao ra dung dich NaOH cung
̣̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̃
dân điên được.
̃ ̣
Câu 13:phat biêu nao sau đây noi về chât diên li yêu là đung nhât:
́ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ́
a.là dung dich loang ̣ ̃
b.chât không tan trong nước
́
c.chât chủ yêu gôm cac phân tử chỉ chứa vai ion
́ ́ ̀ ́ ̀
d.chât chỉ phân li thanh ion ở thể long hay nong chay chứ không phân li trong dung dich .
́ ̀ ̉ ́ ̉ ̣
Câu 14:dung dich axit H2SO4 có nông độ mol/lit cua ion H là 0,024M.Vây dung dich
̣ ̀ ̉ ̣ ̣
+

axit có nông độ mol/lit la:
̀ ̀
a.0,048M b.0,024M c.0,012M d.0,05M
Câu 15:dung dich NaOH chứa: ̣
a.Na+,OH- b.Na+,H2O c.OH-,Na+,NaOH d.Na+
Câu 16:thể tich dung dich HCl 0,3M cân để trung hoa 100ml dung dich NaOH 0,1M và
́ ̣ ̀ ̀ ̣
̀
Ba(OH)2 0,1M la:
a.100 b.150 c.200 d.250
́ ́ ́ ́ ̣
Câu 17: cho cac chât sau:H2O,HCl,NaOH,NaCl,CH3COOH,NH3,CuSO4.cac chât điên li
́̀
yêu la:
a.H2O,CH3COOH,CuSO4 b.H2O,CH3COOH,NH3
c.CH3COOH,CuSO4,NaCl d.H2O,NaCl,NH3,CuSO4
Câu 18:Trôn 50ml dung dich HCl 1M với 50ml dung dich HCl 2M thu được dung dich
̣ ̣ ̣ ̣
có nông độ la:
̀ ̀
a.2M b.4M c.1,5M d.4M
Câu 19:Dung dich CH3COOH chứa cac ion nao: ̣ ́ ̀
a.CH3COO- b.CH3COOH,H+,CH3COO-
+
d.H+,CH3COO-
c.H ,CH3COOH
Câu 20:trong thức nghiêm nêu bon phân K2SO4 cho cây trông thì thu hoach tăng lên.Vây
̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣
ion nao trong cac ion sau đây có lợi cho cây trông.
̀ ́ ̀
b,K+ d.K+,SO42-
a.SO4 C.k,S
̣ ̀ ̃ ̣ ́ ́
Câu 21:dung dich nao sau đây dân điên tôt nhât:
a.NaI 0,002,00M b.NaI 0,024M
c.NaI 0,100M d.NaI 0,0560M
BAI TẬP TỰ LUẬN
̀
̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀
Câu 22:trôn 50ml dung dich Ca(NO 3)2 2M vao 150ml dung dich KNO3 0,5M.Tinh nông
độ mol/lit cua cac ion có trong dung dich.
̉ ́ ̣
Câu 23:để trung hoa 25ml dung dich H2SO4 thì phai dung hêt 50ml dung dich NaOH
̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̣
0,5M.tinh nông độ mol/lit cua dung dich axit.
́ ̀ ̉ ̣
Câu 24:Viêt phương trinh điên li cua cac chât sau (nêu co):
́ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́
NaCl,AgCl,Ba(OH)2,NaNO3,HCl,H2S,H2SO4,Mg(NO3)2,NaHS.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản