Bài tập hoá học - SỰ ĐIỆN LI

Chia sẻ: hackernhat

Tài liệu hoá học tham khảo cho các bạn hoc sinh phổ thông chuẩn bị ôn thi tốt vào Cao đẳng, Đại học

Nội dung Text: Bài tập hoá học - SỰ ĐIỆN LI

 

  1. CHƯƠNG 1 SỰ ĐIÊN LI ̣ Bai 1:Sự điên li. ̀ ̣ Câu 1:dung dich chât điên li dân điên được là do sự chuyên dich cua : ̣ ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ̣ ̉ a.cac electron tự do ́ ́ b.cac cation c.cac phân tử hoa tan ́ ̀ d.cac cation và anion ́ Câu 2:Chât nao sau đây không dân điên được :́̀ ̃ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ́ a.NaCl răn khan b.KCl nong chay c.dung dich HCl d.dd muôi khan Câu 3:Chât nao sau đây dân điên được : ́̀ ̃ ̣ a.nước nguyên chât b.dd ancol etylic ́ ̃ ́ c.ddHNO3 loang d.KCl răn khan Câu 4:cac day chât sau chỉ gôm chât điên li manh : ́ ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̣ a.ddKCl,dd muôi ăn,dd nước đường ́ b.nước nguyên chât,ancol etylic,dd HCl ́ c.dd MgCl2,dd H2SO4,dd Ba(OH)2 d.Al(OH)3,Mg(OH)2,dd CuCl2 Câu 5:day chât nao sau đây chỉ gôm những chât điên li yêu: ̃ ́̀ ̀ ́ ̣ ́ a.CH3COOH,HClO,H2S b.HCl,H2S,CH3COOH c.HNO3,HNO2,H2CO3 d.NaOH,KOH,Al(OH)3 Câu 6:trong cac phương trinh điên li sau phương trinh điên li nao viêt đung: ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ́ a.HNO3 →H+ + NO 3- b.Ba(OH)2 →Ba2+ +OH- c.Al(OH)3 →Al3+ +3OH- d.CH3COOH →H+ +CH3COO- ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ̉ Câu 7:tim phat biêu đung trong cac phat biêu sau: a.axit,bazo,muôi luôn là những chât điên li manh. ́ ́ ̣ ̣ b.chât điên li manh là những chât khi tan trong nước cac phân tử chỉ phân li môt phân ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̀ thanh ion. c.chât điên li manh là những chât khi tan trong nước phân li hoan toan thanh ion. ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ d.chât điên i yêu là những chât khi tan trong nước phân li hoan toan thanh ion. ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̀ Câu 8:Cho dung dich Ba(NO3)2 0,20M xem như dung dich điên li hoan toan thì nông độ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ cua Ba2+ và NO 3 – lân lược la: ̉ ̀ ̀ a.0,2M và 0,2M b.0,2M và 0,4M c.0,4M và 0,2M d.0,4M và 0,4M Câu 9:day chât nao sau đây chỉ gôm những chât điên li manh: ̃ ́̀ ̀ ́ ̣ ̣ a.NH3,HCl,BaCl2,H2CO3 b.HCl,NaCl,NaNO3,Na 2SO4 c.HCl,HBr,HF,HI,NaCl d.H2S,H2SO4,HClO,H2O Câu 10:sự điên li la: ̣ ̀ a.sự phân li môt chât dưới tac dung cua dong điên. ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ b.là quá trinh oxi hoa khử. ̀ ́ c.sự phân li môt chât thanh ion âm và ion dương khi chât đó tan trong nước hay nong ̣ ́ ̀ ́ ́ ̉ chay. d.sự hoa tan môt chât vao nước để được môt dung dich . ̀ ̣ ́̀ ̣ ̣ Câu 11:trôn 150ml dung dich MgCl2 0,5M với 50ml dung dich NaCl 1M .Nông độ ion ̣ ̣ ̣ ̀ trong dung dich mới la: ̣ ̀ a.2M b.0,75M c.1M d.1,5M Câu 12:chỉ ra phat biêu sai trong cac phat biêu sau: ́ ̉ ́ ́ ̉ a.không có axit hữu cơ nao là chât diên li manh. ̀ ́ ̣ ̣ b.môt axit manh cung là chât điên li. ̣ ̣ ̃ ́ ̣ c.bât cứ sự điên li nao cung tao ra cation và anion. ́ ̣ ̀ ̃ ̣ d.natri kim loai cung là chât điên li vì nó tan trong nước tao ra dung dich NaOH cung ̣̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̃ dân điên được. ̃ ̣
  2. Câu 13:phat biêu nao sau đây noi về chât diên li yêu là đung nhât: ́ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ a.là dung dich loang ̣ ̃ b.chât không tan trong nước ́ c.chât chủ yêu gôm cac phân tử chỉ chứa vai ion ́ ́ ̀ ́ ̀ d.chât chỉ phân li thanh ion ở thể long hay nong chay chứ không phân li trong dung dich . ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ Câu 14:dung dich axit H2SO4 có nông độ mol/lit cua ion H là 0,024M.Vây dung dich ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ + axit có nông độ mol/lit la: ̀ ̀ a.0,048M b.0,024M c.0,012M d.0,05M Câu 15:dung dich NaOH chứa: ̣ a.Na+,OH- b.Na+,H2O c.OH-,Na+,NaOH d.Na+ Câu 16:thể tich dung dich HCl 0,3M cân để trung hoa 100ml dung dich NaOH 0,1M và ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ Ba(OH)2 0,1M la: a.100 b.150 c.200 d.250 ́ ́ ́ ́ ̣ Câu 17: cho cac chât sau:H2O,HCl,NaOH,NaCl,CH3COOH,NH3,CuSO4.cac chât điên li ́̀ yêu la: a.H2O,CH3COOH,CuSO4 b.H2O,CH3COOH,NH3 c.CH3COOH,CuSO4,NaCl d.H2O,NaCl,NH3,CuSO4 Câu 18:Trôn 50ml dung dich HCl 1M với 50ml dung dich HCl 2M thu được dung dich ̣ ̣ ̣ ̣ có nông độ la: ̀ ̀ a.2M b.4M c.1,5M d.4M Câu 19:Dung dich CH3COOH chứa cac ion nao: ̣ ́ ̀ a.CH3COO- b.CH3COOH,H+,CH3COO- + d.H+,CH3COO- c.H ,CH3COOH Câu 20:trong thức nghiêm nêu bon phân K2SO4 cho cây trông thì thu hoach tăng lên.Vây ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ion nao trong cac ion sau đây có lợi cho cây trông. ̀ ́ ̀ b,K+ d.K+,SO42- a.SO4 C.k,S ̣ ̀ ̃ ̣ ́ ́ Câu 21:dung dich nao sau đây dân điên tôt nhât: a.NaI 0,002,00M b.NaI 0,024M c.NaI 0,100M d.NaI 0,0560M BAI TẬP TỰ LUẬN ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ Câu 22:trôn 50ml dung dich Ca(NO 3)2 2M vao 150ml dung dich KNO3 0,5M.Tinh nông độ mol/lit cua cac ion có trong dung dich. ̉ ́ ̣ Câu 23:để trung hoa 25ml dung dich H2SO4 thì phai dung hêt 50ml dung dich NaOH ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ 0,5M.tinh nông độ mol/lit cua dung dich axit. ́ ̀ ̉ ̣ Câu 24:Viêt phương trinh điên li cua cac chât sau (nêu co): ́ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ NaCl,AgCl,Ba(OH)2,NaNO3,HCl,H2S,H2SO4,Mg(NO3)2,NaHS.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản