Bài tập hóa nâng cao phần vô cơ luyện thi

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
448
lượt xem
168
download

Bài tập hóa nâng cao phần vô cơ luyện thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Bài tập hóa nâng cao phần vô cơ luyện thi " nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập hóa nâng cao phần vô cơ luyện thi

  1. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 1 ************************************************************************************************************************************* D NG CÂU H I LÍ THUY T Câu 1: Vi t phương trình ph n ng x y ra trong nh ng trư ng h p sau: 1. Ozon oxi hóa I- trong môi trư ng trung tính 2. S c khí CO2 qua nư c Javel 3. Cho nư c Clo qua dung d ch KI 4. S c khí Flo qua dung d ch NaOH loãng l nh 5. Hòa tan Photpho tr ng trong dung d ch Ba(OH)2, sau ó axit hóa dd sau ph n ng b ng H2SO4 6. Cacborun um tan trong dung d ch KOH nóng ch y khi có m t không khí 7. Ion Fe2+ phá h y ph c iclorotetraamincoban(II) trong môi trư ng axit 8. S c Clo n dư vào dung d ch FeI2 Hư ng d n gi i 1. O3 + 2I- + H2O → O2 + I2 + 2OH- 2. CO2 + NaClO + H2O → NaHCO3 + HClO 3. Cl2 + 2KI → 2KCl + I2 ; N u KI còn dư: KI + I2 → KI3 4. 2F2 + 2NaOH(loãng, l nh) → 2NaF + H2O + OF2 5. 2P4 + Ba(OH)2 + 6H2O → 3Ba(H2PO2)2 + 2PH3 ; Ba(H2PO2)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H3PO2 6. SiC + 4KOH(nóng ch y) + 2O2 → K2SiO3 + K2CO3 + 2H2O 7. [CoCl2(NH3)4]+ + Fe2+ + 4H+ → Co2+ + Fe3+ + 2Cl- + NH4+ 8. 2FeI2 + 3Cl2 → 2FeCl3 + 2I2 ; 5Cl2 + I2 + 6H2O → 2HIO3 + 10HCl Câu 2: Nêu phương pháp hóa h c tách: a. Khí N2 ra kh i khí NO b. Ion Be2+ ra kh i ion Al3+ trong dung d ch mu i nitrat c a chúng. Nêu cơ s khoa h c c a phương pháp tách ã dùng. Hư ng d n gi i: 1. Cho qua dd FeSO4, NO b h p th , N2 bay ra: FeSO4 + NO → Fe[NO]SO4 un nóng dd l i ư c NO 2. Cho Na2CO3 n dư vào dung d ch. Al3+ tách ra dư i d ng Al(OH)3 còn Be2+ còn l i dư i d ng [Be(CO3)2]2-. Hòa tan Al(OH)3 vào HNO3 l y l i Al3+. Axit hóa dung d ch l y l i Be2+ Al3+ + 3 CO3 − + 3H2O → Al(OH)3 + 3CO2 2 Be2+ + 2 CO3 − 2 [Be(CO3)2]2- tan Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O [Be(CO3)2]2- + 4H+ → Be2+ + 2CO2 + 2H2O Cơ s c a phương pháp này là: Ion Be có bán kính bé có kh năng t o ph c v i ion cacbonat còn Al3+ 2+ thì không có kh năng này Câu 3: M t d ng tinh th c a Bonitrua [công th c (BN)n] có tên g i là than chì tr ng. Hãy cho bi t tinh th than chì tr ng có nh ng i m gì gi ng tinh th than chì en. Hư ng d n gi i: - Các nguyên t B, N u lai hóa sp2, t o nên các l p b ng l c giác u. Liên k t gi a các nguyên t trong m t l p là liên k t c ng hóa tr , liên k t gi a các l p là liên k t vandervan - Kho ng cách gi a các nguyên t trong m t l p và kho ng cách gi a các l p cũng tương t cacbon than chì, g n gi ng vòng benzen - Mô hình: Bonitrua Cacbon than chì Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 1
  2. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 2 ************************************************************************************************************************************* Câu 4: Phim en tr ng ch a l p ph b c bromua trên n n là xenlulozơ axetat. 1. Vi t ph n ng quang hóa x y ra khi chi u ánh sáng vào l p AgBr ph trên phim. 2. Trong quá trình này thì lư ng AgBr không ư c chi u sáng s b r a b ng cách cho t o ph c b i dung d ch natri thiosunfat. Vi t phương trình ph n ng. 3. Ta có th thu h i b c t dung d ch nư c th i b ng cách thêm ion xianua vào, ti p theo là k m. Vi t các ph n ng x y ra. Hư ng d n gi i: hν 1. Ph n ng: 2AgBr(r)  2Ag (r) + Br2 /2Br • → 2. AgBr(r) + 2Na2S2O3 → Na3[Ag(S2O3)2] + NaBr 3. [Ag(S2 O3 ) 2 ]3− + 2CN − → [Ag(CN) 2 ]− + 2S2 O3 − 2[Ag(CN) 2 ]− + Zn → [Zn(CN) 4 ]2 − + 2Ag + Câu 5: M t vài tính ch t c a m t h p ch t vô cơ chưa bi t A ư c li t kê dư i ây: - A là m t ch t r n màu tr ng hơi vàng, d ch y r a và thăng hoa khi un nóng. A có KLPT là 266. - A ph n ng mãnh li t v i nư c cho dung d ch B. - Khi m t dung d ch h n h p g m NH4OH và NH4Cl ư c thêm vào dung d ch B thì nh n ư c k t t a keo màu tr ng. - M t m u dung d ch B ph n ng v i dung d ch h n h p nitric axit và b c nitrat cho k t t a vón c c màu tr ng C. K t t a tr ng này nhanh chóng tan i khi thêm vào dung d ch NH4OH m c dù khi ta cho dư NH4OH thì l i xu t hi n k t t a tr ng D. - K t t a D ư c l c và hoà tan trong NaOH thu ư c dung d ch trong su t E. - Khi cho khí CO2 l i qua dung d ch E thì l i sinh ra k t t a D. - Ch t A hoà tan không i n ly trong ete không l n nư c. Khi dung d ch này ph n ng v i LiH thì s t o thành s n ph m F. N u dùng dư LiH thì F s chuy n thành G. a. Xác nh ch t A. b. Xác nh các ch t t B n G và vi t t t c các phương trình ph n ng x y ra. Hư ng d n gi i a. Trong bư c th ba c a phép phân tích ta thu ư c k t t a tr ng keo, i u này ch ng t r ng dung d ch B có ch a Al3+ và dung d ch B cũng t o k t t a tr ng v i AgNO3, k t t a này tan i khi ta thêm NH4OH vào ch ng t r ng dung d ch B có ch a Cl-. V y ch t A s là Al2Cl6 (MA = 266). b. Các ph n ng x y ra: Al2Cl6 + 12H2O = 2[Al(H2O)6]3+ + 6Cl- 6AgNO3 + 6Cl- = 6AgCl + 6NO3- AgCl + 2NH4OH = [Ag(NH3)2]+Cl- + H2O + Al3+ + 3NH4OH = Al(OH)3 + 3NH4 - Al(OH)3 + NaOH = Na+[Al(OH)4 ] [Al(OH)4]- + CO2 = Al(OH)3 + HCO3- Al2Cl6 + LiH = (AlH3)n + LiHdư = LiAlH4 Câu 6: Canxi xianamit (CaCN2) là m t lo i phân bón a năng và có tác d ng t t. Nó có th ư c s n xu t r t d dàng t các lo i hóa ch t thông thư ng như CaCO3. Qúa trình nhi t phân c a CaCO3 cho ra m t ch t r n màu tr ng XA và m t khí không màu XB không duy trì s cháy. M t ch t r n màu xám XC và khí XD ư c hình thành b i ph n ng kh XA v i cacbon. XC và XD còn có th b oxy hóa t o thành các s n ph m có m c oxy hóa cao hơn. Ph n ng c a XC v i nitơ cu i cùng cũng d n t i vi c t o thành CaCN2. 1. Vi t t t c các phương trình ph n ng x y ra. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 2
  3. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 3 ************************************************************************************************************************************* 2. Khi thu phân CaCN2 thì thu ư c ch t gì? Vi t phương trình ph n ng 3. Trong hóa h c ch t r n thì ion CN22-- có th có ng phân. Axit c a c hai anion u ã ư c bi t (ch t n t i trong pha khí). Vi t công th c c u t o c a c hai axit và cho bi t cân b ng chuy n hóa gi a hai axit trên d ch chuy n v phía nào? Hư ng d n gi i 1. CaCO3 → CaO + CO2 CaO + 3C → CaC2 + CO CaC2 + N2 → CaCN2 + C Quá trình trên ư c g i là quá trình Frank – Caro. Quá trình này r t quan tr ng trong k thu t. 2. CaCN2 + 3H2O → CaCO3 + 2NH3 3. Công th c a hai ng phân là: HN = C = NH N ≡ C – NH2 H p ch t u tiên là axit c a anion cacbondiimit và h p ch t th hai là xianamit. Cân b ng s chuy n d ch v phía t o thành h p ch t có tính i x ng cao hơn. Câu 7: Nguyên t X (có nhi u d ng thù hình) có m t anion ch a oxy óng vai trò quan tr ng trong ô nhi m nư c. âm i n c a nó nh hơn oxy. Nó ch t o h p ch t phân t v i halogen. Ngoài hai oxit ơn phân t còn có nh ng oxit cao phân t . X có vai trò r t quan tr ng trong sinh hóa. Các obitan p c a nó ch có m t electron. 1. ó là nguyên t nào?. Vi t c u hình c a nó. 2. X có th t o ư c v i hidro nhi u h p ch t c ng hóa tr có công th c chung là XaHb ; dãy h p ch t này tương t như dãy ng ng c a ankan. Vi t công th c c u t o 4 ch t u c a dãy 3. M t trong s 4 h p ch t trên có ba ng phân l p th (tương t axit tactric), Xác nh h p ch t này. 4. Nguyên t X t o ư c nh ng axit có ch a oxy (oxoaxit) có công th c chung là H3XOn v i n = 2, 3 và 4. Vi t công th c c u t o c a 3 axit này. ánh d u (d u sao ho c mũi tên) các nguyên t H axit và ghi s oxy hóa c a X trong các h p ch t này. 5. M t h p ch t d vòng c a X, v i c u trúc ph ng do J. Liebig và F.Wohler t ng h p t năm 1834, ư c t o thành t NH4Cl v i m t ch t pentacloro c a X ; s n ph m ph c a ph n ng này là m t khí d tan trong nư c và ph n ng như m t axit m nh Vi t phương trình ph n ng và vi t công th c c u t o c a h p ch t (NXCl2)3 6. H p ch t vô cơ v a nêu trên có tính ch t khác thư ng khi b un nóng: nó sôi 256oC khi b un nóng nhanh. N u un nóng ch m nó b t u nóng ch y 250oC; làm ngu i nhanh ch t l ng này thì ta ư c m t ch t tương t cao su. Gi i thích tính ch t c bi t này. Hư ng d n gi i: 1. Phopho có c u hình electron: [Ne]3s23p3 2. Công th c c u t o c a 4 h p ch t u tiên 3. 4 4. Công th c c u t o c a các ch t 5. 3NH 4 Cl + 3PCl5  (NPCl 2 )3 + 12HCl → Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 3
  4. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 4 ************************************************************************************************************************************* 6. un nóng m nh → ch t nóng ch y không b gãy vòng un nóng nh → vòng b b gãy thành các phân t polime có h liên h p pi Câu 8: Gi i thích các hi n tư ng sau: SnS2 tan trong (NH4)2S ; SnS không tan trong dung d ch (NH4)2S nhưng tan trong dung d ch (NH4)2S2. Hư ng d n gi i SnS2 là sunfua axit nên tác d ng v i (NH4)2S là sunfua bazơ: SnS2 + (NH4)2S → (NH4)2SnS3 (*) SnS là sunfua bazơ nên không tác d ng v i (NH4)2S (sunfua bazơ). Tuy nhiên, i v i dung d ch (NH4)2S2 ph n ng có th x y ra vì, trư c h t (NH4)2S2 oxi hoá SnS: SnS + (NH4)2S2 → (NH4)2S + SnS2 sau ó SnS2 t o thành s ph n ng v i (NH4)2S như ph n ng (*). Câu 9: Vi t các phương trình ph n ng x y ra: 1. Ion I- trong KI b oxi hoá thành I2 b i FeCl3, O3 ; còn I2 oxi hoá ư c Na2S2O3. 2. Ion Br- b oxi hoá b i H2SO4 c, BrO3- (mt axit) ; còn Br2 l i oxi hoá ư c P thành axit tương ng. 3. H2O2 b NaCrO2 kh (trong môi trư ng bazơ) và b oxi hoá b i dd KMnO4 (trong môi trư ng axit). Hư ng d n gi i 1. 2KI + 2FeCl3 2FeCl2 + 2KCl + I2 2KI + O3 + H2O 2KOH + O2 + I2 I2 + 2Na2S2O3 2NaI + Na2S4O6 2 2Br- + 4H+ + SO42-( c) Br2 + SO2 + 2H2O 5Br- + BrO3- + 6H+ 3Br2 + 3H2O 5Br2 + 2P + 8H2O 10 HBr + 2H3PO4 3 3H2O2 + 2NaCrO2 + 2NaOH 2Na2CrO4 + 4H2O 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 2MnSO4 + K2SO4 + 5O2 + 8H2O Câu 10: Nung ch y Fe2O3 v i h n h p NaNO3 và Na2CO3 thu ư c m t ch t r n màu tím , lâu trong không khí ch t này t o thành k t t a nâu và có khí thoát ra. Vi t các phương trình x y ra Câu 11: Vi t phương trình ph n ng x y ra trong các quá trình hoá h c sau: 1. Hoà tan b t chì vào dung d ch axit sunfuric c (n ng > 80%) 2. Hoà tan b t Cu2O vào dung d ch axit clohidric m c dư. 3. Hoà tan b t s t vào dung d ch axit sunfuric loãng, sau ó thêm nư c clo n dư vào dung d ch thu ư c. 4. m t v t làm b ng b c ra ngoài không khí b ô nhi m khí H2S m t th i gian. Câu 12: Kim lo i A có màu tr ng b c và có ánh kim. Trong công nghi p, ngư i ta dùng kim lo i A m lên các v t b ng kim lo i b o v cho kim lo i không b g , l p m thư ng ch dày vào kho ng 0,005mm. Hi roxit c a A là ch t B có d ng A(OH)2, B là ch t k t t a màu vàng nhưng thư ng l n t p ch t nên có màu hung. Khi ti p xúc v i không khí, B chuy n thành C là ch t nh y có màu l c nh t, không tan trong nư c nhưng tan ư c trong c dung d ch ki m cũng như dung d ch axit. Ch t B tan trong dung d ch HCl dư cho dung d ch D có màu xanh lam nhưng khi cô c n dung d ch thì l i ư c mu i r n khan màu tr ng, hút m m nh. Cho dung d ch D tác d ng v i dung d ch CH3COONa c thu ư c k t t a ít tan màu E. E d ng ime là h p ch t có c u t o c bi t và là m t trong nh ng h p ch t d i u ch và b n nh t c a A(II). Nêu b n ch t liên k t c a A trong ime E. Tìm các ch t t A n E và vi t các phương trình x y ra. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 4
  5. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 5 ************************************************************************************************************************************* Câu 13: MnO là ch t b t màu xám l c, không tan trong nư c nhưng tan trong dd axit t o thành mu i Mn(II). Khi un nóng MnO trong không khí 200-300oC, nó bi n thành ch t B có màu en. un nóng B trong dung d ch KOH c, nó t o nên dung d ch màu xanh lam C còn n u un nh B trong HCl c dư thì thu ư c dung d ch D và th y có khí màu vàng l c bay ra. Cho lư ng dư dung d ch KOH vào dung d ch D. - N u th c hi n ph n ng trong khí quy n hi ro thì t o k t t a màu tr ng E - N u th c hi n ph n ng trong không khí thì l i thu ư c k t t a màu nâu F S c Cl2 vào h n h p c a E và KOH l i thu ư c B. Xác nh B, E, F và thành ph n các dung d ch C, D. Vi t các phương trình ph n ng ã x y ra. Câu 14: Ch t A màu tr ng, không nh y. Khi A trong không khí, A chuy n thành h n h p ch t B có màu l c r i chuy n thành ch t C có màu nâu . Hòa tan A trong dung d ch HCl dư, sau ó cô c n và cho lư ng dư dung d ch NH3 bão hòa vào thu ư c dung d ch D. Thêm nư c dư vào dung d ch D l i thu ư c A. Nung A trong không khí thu ư c ch t r n E. E cũng ư c t o thành khi nung C. E không tan trong ki m loãng nhưng tan trong ki m nóng ch y t o thành ch t F. Hòa tan F trong nư c thu ư c C. Xác nh các ch t và vi t các phương trình hóa h c ã x y ra bi t A là h p ch t c a Fe. Câu 15: Kim lo i X cháy trong không khí t o thành X1 có màu en. Hòa tan X1 trong dung d ch HCl thu ư c dung d ch X2 có màu xanh lam. Cô c n dung d ch X2 ư c ch t X3 d ng tinh th có màu nâu và là polime vô cơ. Còn n u k t tinh dung d ch X2 l i ư c X4 l i là nh ng tinh th màu l c cũng có c u trúc polime. Hòa tan X1 trong dung d ch H2SO4 thu ư c dung d ch X5 có màu lam. S c NH3 vào dung d ch X5 ban u có k t t a màu xanh sau tan ra t o dung d ch X6. Dung d ch X5 ph n ng v i NaCN thu ư c ixian. Vi t công th c polime X3, X4. Xác nh các ch t, thành ph n các dung d ch và hoàn thành t t c c các phương trình ph n ng ã x y ra. Câu 16: Vi t các phương trình x y ra trong các trư ng h p sau: 1. AuCl3 có tính oxi hóa m nh, có th tham gia ph n ng v i các dung d ch H2O2, FeSO4, Na2S2O3 2. Khi un nóng v i SnCl2, FeCl2 thì ng (II) oxit b kh thành mu i ng (I) 3. Cu2O tan trong ki m c t o thành cuprit 4. Au có th tan trong dung d ch NaCN khi có m t O2 không khí 5. Au(OH)3 có tính ch t lư ng tính, có th tan trong dung d ch NaOH cũng như dung d ch HNO3 Câu 17: Xác nh các ch t và hoàn thành các phương trình ph n ng sau: o t 1. A + O2  B + SO2 → to 2. A + CaO  B + CaSO4 + CaS → 3. A + K2S( c) → Kali thiomecurat 4. C + H2S → A + HCl o t 5. A + HNO3 + HCl  C + H2SO4 + NO + H2O → 6. C + NH3( c) → Hg(NH3)2Cl2 (NH3 c trong lư ng dư NH4Cl) Câu 18: Vi t công th c d ng cis và trans c a ion ph c bát di n [Co(NH4)4Cl2]+. Nh n xét v v trí tương i c a 2 nguyên t Cl i v i nguyên t Co trung tâm Câu 19: S oxi hóa I- b i S2 O8 − ư c xúc tác b i ion Fe2+ cũng như Fe3+ 2 1. C n làm nh ng thí nghi m nào th y rõ vai trò xúc tác c a ion Fe2+ cũng như Fe3+ 2. Gi i thích cơ ch xúc tác 3. Hãy rút ra k t lu n v th oxi hóa – kh c a ch t xúc tác Câu 20: Có hi n tư ng gì x y ra khi cho Bari kim lo i vào các dung d ch sau: MgCl2, FeCl2, Al(NO3)3, (NH4)2SO4. Vi t các phương trình ph n ng dư i d ng phương trình ion minh h a. Câu 21: Gi i thích: a. Vì sao khi cho dư NH4Cl vào dung d ch NaAlO2 r i un nóng thì có k t t a keo tr ng xu t hi n. b. Cho bi t: Ion Fe3+ t o v i ion thioxyanat SCN − ph c Fe(SCN)3 màu máu, và t o v i ion F− ph c FeF63− b n hơn Fe(SCN)3. Gi i thích hi n tư ng x y ra khi thêm t ng gi t NaF vào dung d ch Fe(NO3)3 và KSCN cho n dư. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 5
  6. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 6 ************************************************************************************************************************************* Câu 22: Cho các dung d ch sau u có n ng 0,1M (t i t = 25oC, p = 1atm) - NaHCO3 (H2CO3 có K1 = 4,5.10-7 ; K2 = 4,7.10-11) - NaHSO3 (H2SO3 có K1 = 1,7.10-2 ; K2 = 6,0.10-8) - NaHC2O4 (H2C2O4 có K1 = 5,6.10-2 ; K2 = 5,3.10-5) 1 Bi t r ng có th dùng công th c g n úng: pH = (pK1 + pK 2 ) tính pH m i dung d ch trên. 2 1. Xác nh pH c a các dung d ch 2. Dùng quỳ tím (kho ng pH i màu t 6 n 8) và metyl da cam (kho ng pH i màu t 3,1 n 4,4). Nh n bi t các dung d ch trên Câu 23: Có 6 ng nghi m ng các dung d ch ư c ánh s t 1 n 6 không theo th t g m: NaOH, (NH4)2SO4, Na2CO3, Ba(NO3)2, CaCl2, Pb(NO3)2. Xác nh ng nào ch a dung d ch gì bi t r ng: - Dung d ch (2) cho k t t a v i (1), (3), (4) - Dung d ch (5) cho k t t a v i (1), (3), (4) - Dung d ch (2) không t o k t t a v i (5) - Dung d ch (1) không t o k t t a v i (3), (4) - Dung d ch (6) không ph n ng v i (5) - Cho ít gi t dung d ch (3) vào (6) th y có k t t a, l c u thì tan ra Vi t các phương trình ph n ng d ng ion thu g n. Câu 24: Cân b ng các ph n ng oxi hóa – kh sau b ng phương pháp thăng b ng ion electron ho c phương pháp cân b ng electron: a. Cr2O3 + NaBrO3 + NaOH → Na2CrO4 + Br2 + H2O b. Au + NaCN + H2O + O2 → Na[Au(CN)2] NaOH c. Cl2 + Na2S2O3 + H2O → Na2SO4 + H2SO4 d. C + O2 → CO + CO2 Câu 25: Hoàn thành các phương trình ph n ng sau: 1. 2LiH + B2H6 → ? to 2. 2MnO2 + 4KOH + ?  ? + 2H2O → 3. FeSO4 + ? → Fe(CN)2 + ? 4. 4KH + AlCl3 → ? + ? 5. ? + 8HCl → 3CoCl2 + 4H2O + ? 6. 3HN3 + 11HCl + 2Au → ? + ? + ? o t 7. ? + 6KHSO4  Cr2(SO4)3 + ? + 3H2O → 8. Na2S2O4 + O2 + H2O → ? to 9. Fe2O3 + ? +4KOH  ? + 3KNO2 + 2H2O nc → 10. 2NH3 + NaClO → ? + ? + ? Câu 26: Phân t SO3 có c u trúc tam giác ph ng, trong ó S tr ng thái lai hóa sp2, r t d chuy n thành tr ng thái sp3 là tr ng thái lai hóa c trưng c a lưu huỳnh. Vì v y SO3 r t d hình thành nh ng phân t có hình t di n khi k t h p v i H2O, HF, HCl, NH3. Vi t phương trình ph n ng x y ra và CTCT s n ph m. Vi t công th c c a SO3 d ng trime và polime bi t S cũng d ng lai hóa sp3 Câu 27: Hoàn thành các phương trình sau và cho bi t vai trò c a các ch t trong phương trình: 1. N2H4 + HgCl2 → 2. N2H5Cl + SnCl2 + HCl → NH4Cl +… 3. NH2OH + I2 + KOH → 4. NO + CrCl2 + HCl → NH4Cl + … Câu 28: A là ch t b t màu l c không tan trong axit và ki m loãng. Khi n u ch y A v i KOH có m t không khí chuy n thành ch t B có màu vàng, d tan trong H2O. Ch t B tác d ng v i dd H2SO4 t o thành ch t C có màu da cam. Ch t C b S kh thành ch t A và có th oxi hóa axit clohi ric thành khí Clo. Vi t các phương trình ph n ng x y ra. Hư ng d n gi i Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 6
  7. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 7 ************************************************************************************************************************************* Các phương trình ph n ng: 2Cr2O3 + 3O2 + 8KOH → 4K2CrO4 + 4H2O 2K2CrO4 + H2SO4 → K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O to S + K2Cr2O7  Cr2O3 + K2SO4 → 14HCl + K2Cr2O7 → 3 Cl2 + 2CrCl3 + 2KCl + 7H2O Câu 29: Vi t các ph n ng nhi t phân c a các mu i amoni sau: NH4Cl, NH4HCO3, NH4NO3, (NH4)2CO3, NH4NO2, (NH4)3PO4, (NH4)2SO4, (NH4)2Cr2O7 Câu 30: Hoàn thành sơ ph n ng sau: Na2S2O3 S H2SO4 HCl Cl2 S SO2 SO2Cl2 H2SO4 SO2 SOCl2 HCl Na2SO3 Na2SO4 Na2S Na2S2O3 Na2SO4 Câu 31: Cho khí Clo i qua m t dung d ch axit m nh A gi i phóng ơn ch t B và dung d ch có màu th m. Ti p túc cho khí Clo i qua, B bi n thành axit C và dung d ch m t màu. Xác nh A, B, C và vi t các phương trình ph n ng x y ra Câu 32: M t ơn ch t A nh màu tr ng b c, d n nhi t và d n i n t t, ph n ng v i H2O khi un nóng t o thành 2 ch t: M t ơn ch t và m t h p ch t B. B ph n ng v i axit t o mu i. Dung d ch mu i này t o k t t a tr ng v i BaCl2, k t t a này không tan trong axit và ki m. H i A, B, C là nh ng ch t gì? Vi t các phương trình ph n ng x y ra. D NG BÀI T P Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 2 gam m t h n h p ch a Na2S.9H2O, Na2S2O3.5H2O và t p ch t trơ vào H2O, r i pha loãng thành 250 ml dung d ch (dd A). Thêm ti p 25 ml dung d ch iot 0,0525M vào 25 ml dung d ch A. Axit hóa b ng H2SO4 r i chu n iot dư h t 12,9 ml dung d ch Na2S2O3 0,101M. M t khác cho ZnSO4 dư vào 50 ml dung d ch A. L c b k t t a. Chu n dung d ch nư c l c h t 11,5 ml dung d ch iot 0,0101M. Tính % kh i lư ng các ch t trong h n h p r n ban u. Câu 2: t cháy hoàn toàn 4,4g sunfua c a kim lo i M (công th c MS) trong oxi dư. Ch t r n sau ph n ng em hoà tan trong 1 lư ng v a dung d ch HNO3 37,8% th y n ng ph n trăm c a mu i trong dung d ch thu ư c là 41,72%. Khi làm l nh dung d ch này thì thoát ra 8,08g mu i r n. L c tách mu i r n th y n ng ph n trăm c a mu i trong dung d ch là 34,7%. Xác nh công th c mu i r n. ( S: Fe(NO3)3 . 9H2O) Câu 3: Cho m1 gam h n h p g m Mg, Al vào m2 gam dung d ch HNO3 24%. Sau khi các kim lo i tan h t có 8,96 lít ( ktc) h n h p khí X g m NO, N2O, N2 bay ra ( ktc) và dung d ch A. Thêm m t lư ng v a O2 vào X, sau ph n ng thu ư c h n h p khí Y. D n Y t t qua dung d ch NaOH dư có 4,48 lít h n h p khí Z i ra ( ktc). T kh i c a Z i v i H2 b ng 20. N u cho dung d ch NaOH vào A ư c lư ng k t t a l n nh t thu ư c 62,2 gam k t t a. Tính m1, m2. Bi t lư ng HNO3 l y dư 20% so v i lư ng c n thi t. Câu 4: Nung h n h p A g m s t và lưu huỳnh sau m t th i gian ư c h n h p r n B. Cho B tác d ng v i dung d ch HCl dư thu ư c V1 lít h n h p khí C. T kh i c a C so v i hidro b ng 10,6. N u t cháy hoàn toàn B thành Fe2O3 và SO2 c n V2 lít khí oxi. 1. Tìm tương quan giá tr V1 và V2 ( o cùng i u ki n) 2. Tính hàm lư ng ph n trăm các ch t trong B theo V1 và V2. 3. Hi u su t th p nh t c a ph n ng nung trên là bao nhiêu ph n trăm. 4. N u hi u su t c a ph n ng nung trên là 75%, tính hàm lư ng ph n trăm các ch t trong h n h p B. Câu 5: M t h n h p g m Cu và Fe có t l kh i lư ng 7:3. L y m (gam) h n h p này cho ph n ng hoàn toàn v i dung d ch HNO3 th y ã có 44,1 gam HNO3 ph n ng, thu ư c 0,75m (gam) r n, dung d ch B và 5,6 lít h n h p khí ( i u ki n tiêu chu n) g m NO và NO2. H i cô c n dung d ch B thu ư c bao nhiêu gam mu i khan Câu 6: Khi thêm 1 gam MgSO4 khan vào 100 gam dung d ch MgSO4 bão hoà 200C ã làm cho 1,58 gam MgSO4 k t tinh l i d ng khan. Hãy xác nh công th c c a tinh th mu i ng m nư c k t tinh. Bi t tan cu MgSO4 200C là 35,1 gam trong 100 gam nư c. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 7
  8. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 8 ************************************************************************************************************************************* Câu 7: H n h p A g m Fe, Al có t l kh i lư ng mFe: mAl = 7:3. L y m gam h n h p A cho ph n ng v i dung d ch H2SO4 c, nóng. Sau m t th i gian thì làm l nh dung d ch, n khi ph n ng k t thúc, th y lư ng axit tham gia ph n ng là 68,6gam H2SO4 và thu ư c 0,75m gam ch t r n (không ch a lưu huỳnh ơn ch t), dung d ch B và 5,6lít ( ktc) h n h p khí g m SO2 và H2S. Tính m? B THI HÓA H C 12 KÌ THI H C SINH GI I QU C GIA L P 12 THPT KI M TRA S 1 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 8
  9. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 9 ************************************************************************************************************************************* MÔN THI: HÓA H C HÓA H C VÔ CƠ Th i gian làm bài: 180 phút (Không k th i gian phát ) H và tên thí sinh: ....................................................................................................... S báo danh:................................................................................................................ ( thi g m có 2 trang) Câu 1: (3.0 i m) 1. Vi t các phương trình ph n ng x y ra trong các trư ng h p sau: a. Dung d ch loãng ClO2 trong nư c khi g p ánh sáng t o thành 2 axit b. Trong dung d ch ki m NaOH, ClO2 nhanh chóng t o ra h n h p 2 mu i c. ClO2 ư c i u ch t ph n ng c a KClO3, H2C2O4 v i H2SO4 loãng d. ClO2 trong công nghi p ư c i u ch b ng cách cho NaClO3 tác d ng v i SO2 khi có m t H2SO4 2. So sánh tính b n, tính axit và tính oxi hóa c a HClO3, HBrO3, HIO3. L y ví d minh h a 3. B ng phương pháp nào có th tách ư c HClO ra kh i h n h p v i HCl. Trình bày c th Câu 2: (2.0 i m) 1. So sánh liên k t Nitơ–Nitơ trong hi razin N2H4 và khí cư i N2O v b n và chi u dài liên k t 2. Gi i thích t i sao NaCl, KCl tan nhi u trong nư c trong khi AgCl, Hg2Cl2, PbCl2 l i r t ít tan 3. Trong m i chén s A, B, C ng m t mu i Nitrat. Nung các chén nhi t cao trong không khí n khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, sau ó làm ngu i chén ngư i ta nh n th y: - Trong chén A không còn d u v t gì c - Cho dung d ch HCl vào chén B th y thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí - Trong chén C còn l i ch t r n màu nâu Xác nh các mu i Nitrat trong các chén A, B, C và vi t các phương trình ph n ng x y ra. (Chú ý: V i chén A bi n lu n 3 trư ng h p, chén B 1 trư ng h p, chén C 2 trư ng h p) Câu 3: (2.0 i m) xác nh lư ng Nitơ có m t trong thép dư i d ng N3-, ngư i ta hòa tan 5 gam thép trong dung d ch HCl. Ion NH + ư c h p th hoàn toàn b ng 10 ml dung d ch H2SO4 5.10-3M. Lư ng dư H2SO4 ư c xác nh 4 b ng lư ng dư KI và KIO3. Iot gi i phóng ra s ư c chu n b ng dung d ch Na2S2O3 0,012M và ã dùng h t 5,14 ml. Tính % kh i lư ng Nitơ có trong thép. Câu 4: (2.0 i m) Tr n 2 dung d ch v a v i nhau g m chì axetat và clorua vôi. Sau ph n ng l c, tách k t t a màu en r i r a s ch. Hòa tan k t t a vào lư ng dư dung d ch h n h p MnSO4 và H2SO4 th y có k t t a nh màu tr ng và dung d ch có màu tím. Mu n làm m t h t màu tím này c n dùng 10 ml dung d ch FeSO4 0,05M trong H2SO4. Vi t các phương trình ph n ng x y ra dư i d ng ion và d ng phân t . Tính kh i lư ng chì axetat và clorua vôi ã dùng trong thí nghi m trên. Câu 5: (2.0 i m) A là ch t r n tan trong nư c t o dung d ch màu s m. A là ch t oxi hóa m nh, nh t là trong các axit. un nóng A ư c các s n ph m B, C, D u là ch t oxi hóa m nh. N u cho dung d ch B màu l c tác d ng v i khí Clo thì ư c dung d ch A có màu m. N u nung ch y ch t r n C v i ki m và có m t oxi thì s t o m t ch t ch y màu l c. N u un nóng ch t r n C v i axit sunfuric thì s có khí D thoát ra và ư c m t dung d ch màu h ng c a ch t E. Ch t E là s n ph m kh c a A khi i u ch khí clo t KCl có m t axit sunfuric. Các ch t A, B, C u ch a cùng m t kim lo i 1. Vi t công th c c a A, B, C và nêu tên c a chúng 2. Vi t các phương trình cho các ph n ng chuy n hóa dư i ây a. A → B+ C + D b. B → A c. C → B d. C → E e. B + H2O → A + C f. A → Cl2 + E Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 9
  10. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 10 ************************************************************************************************************************************* Câu 6: (2.0 i m) Cho bi t ion ph c Co(III) có c u trúc bát di n. 1. V t t c các ng phân c a [Co(NH3)Br(en)2]2+ (en: etylen iamin) 2. Nh ng ion ph c Co(NH 3 )3+ và CoF63− 6 ng trong nh ng ng m u riêng t trên m t cái cân. ây các ion ph c ư c m t nam châm i n vây quanh. Khi kích ho t nam châm i n thì kh i lư ng c a CoF63− tăng lên còn kh i lư ng c a Co(NH 3 )3+ không b nh hư ng gì. Gi i thích. 6 Câu 7: (3.0 i m) Khi Clo hóa hoàn toàn 1,44 gam ch t A b ng thionyl clorua ngư i ta ư c 2,735 gam d n xu t clo là B. Khi có m t h p kim Cu/Al, ch t B tác d ng ư c v i CO t o ra nh ng tinh th C trong su t, b n trong không khí, có ch a 27,27% cacbon theo kh i lư ng. Dùng Natri trong bipiri in kh 2,36 gam C ta ư c 2,31 gam mu i D ngh ch t ch a 23,16% cacbon, không b n trong không khí. em oxi hóa C v i oxi trong nh ng i u ki n nh t nh s ư c A và CO2. Khi kh A b ng hi ro s ư c nư c và 0,96 gam ơn ch t E 1. Xác nh các ch t A, B, C, D, E. 2. Vi t các phương trình ph n ng x y ra. Câu 8: (4.0 i m) A là mu i clorua khan c a m t kim lo i có công th c là MCln (màu hoa ào) không hòa tan trong nư c tinh khi t (a) ngay c khi trong nhi u ngày ho c cho thêm HCl. Khi cho thêm m t lư ng nh ion thi c Sn(II), ho c ch t tương t Cr(II),… s có s hòa tan t o thành B (b) – m t d ng hi rat c a A. Dung d ch B này ( ư c pha ch t 1,000 gam ch t A) cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư s cho ra 0,905 gam k t t a AgCl (c). L c tách AgCl ra, còn l i dung d ch l c B’ (trong ó còn ch a AgNO3) em un qua êm (d). Màu dung d ch chuy n qua màu xanh lá cây sáng (C), sau ó chuy n qua màu tím (D). Ngư i ta l i l c l y ti p AgCl. Quá trình ó ư c bi u di n theo sơ sau: H2O AgNO3 H 2 O, ∆ (Sn ∆ ,24h II ,Cr II ,ZnO ) AgNO3 ← A  B  B'  C  D ( tím )  a b → → d → d → c xanh lá cây th m + AgCl xanh lá cây sáng + AgCl 1. Hãy cho bi t ph n ng (a) là ph n ng nhi t ng h c không t phát hay ph n ng b c n tr do nguyên nhân ng h c, gi i thích? Vì sao ph n ng (a) không x y ra. M t cách t ng quát, gi i thích t i sao các ph n ng c a M tr ng thái oxi hóa l i di n ra ch m. Vì sao khi có m t m t kư ng nh Sn(II) trong dung d ch ph n ng (a) l i x y ra? 2. D a vào k t qu thu ư c, hãy bi n lu n tìm MCln 3. Vi t các d ng ng phân ph i t c a B và cho bi t các ion ph c nào t n t i trong dung d ch B, C, D Xét ti p các quá trình sau: OH − / H 2 O 2 H + / pH = 2 H 2SO 4( c) D  E  F → G e → f → g D  H ( xanh lam )  I Zn / H 2 → trao i anion cho CH COO − k t tinh → 3 − K t qu phân tích nguyên t c a I: M ( OAc )2 .H 2 O 2+ 1. Cho bi t các s n ph m c a ph n ng e, f, g và c u trúc c a G 2. H có th có nh ng c u hình electron như th nào? 3. Axetat I k t tinh có tính ngh ch t . Hãy gi i thích hi n tư ng ngh ch t c a I --------------H t--------------- Cho: H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; S = 32 ; Cl = 35.5 ; Ca = 40 ; Sc = 45 ; Cr = 52 ; Mn = 55 ; Fe = 56 ; Co = 59 ; Cu = 64 ; Br = 80 ; Mo = 96 ; Tc = 98 ; Ag = 108 ; Ba = 137 ; Pb = 207 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản