Bài tập kết cấu công trình

Chia sẻ: trunglap120491

Đây là bài tập kết cấu công trình bê tông cốt thép gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

Nội dung Text: Bài tập kết cấu công trình

P = 3T
Bài tập kết cấu công trình q = 2,5 T/m
Bài 1:
b = 20cm
h = 45cm
L = 4,5m
q = 2,5 T/m
L = 4,5m
P = 3T
Rn = 90

Giải
2
q.L P.L
M1 = M2 =
8 4
,


Moment uốn lớn nhất tại điểm giữa dầm:
q.L2 P.L
M = M1 + M2 = 8 + 4
2,5.(4,5) 2 3.4,5 2
= 9, 703T .m M = 2,5.(4,5) + 3.4,5 = 9, 703T .m
M= +
8 4 8 4
BT Mác 200, cốt thép CII,

Ra = 2600 KG/cm2, α = 0.62, A0 = 0,428
Giả thuyết a = 5cm.
Chiều dài có ích của tiết diện:
h0 = h – a = 45 – 5 = 40 cm.
M 970300
A= = = 0,337
2
90.20.402
Rn .b.h 0
� P = 2,52T
A = 0,337 � α = 0, 43 ( phụ lục 6).
Ta có : A = 0,337�0 = 0, 428
A Đặt cốt đơn.
Diện tích cốt thép chịu kéo Fa là :
α .Rn .b.h0 0, 43.90.20.40 α .Rn .b.h0 0, 43.90.20.40
Fa = = = 11.91cm 2 Fa = = = 11.91cm 2
Ra 2600 Ra 2600
Chọn 3φ 22 , Fa = 11,403 cm . 2
Bài 2 :
− q.L2
, M 2 = − P.L
M1 =
b = 20cm
2
h = 35cm
L = 1,6 cm Moment uốn lớn nhất2 tại đầu dầm:
−q.L
q = 1 T/m M = M1 + M 2 = ( ) + (− P.L)
P=? 2
Rn = 90 Ta có :
[ M ] = A.Rn .b.ho2
Bê tông Mác 200, cốt thép AII :
Ra = 2800 KG/cm2
Rn = 90
Tra bảng : 3φ18 � Fa = 7, 635cm
2


Ta có : a = 4cm h0 = h – a = 35 – 4 = 31 cm.
α .Rn .b.h0
Fa =
Ra
F .R 7, 635.2800
α= a a = = 0.383
Rn .b.h0 90.20.31

α = 0.383 � A = 0,309
Moment lớn nhất :
[ M ] = A.Rn .b.h02 = 0,309.90.20.312 = 5.345T .m
Mà [ M ] = M
q.L2
+ P.L = 5,345 T.m

2
q.L2 1.(1, 6) 2
5,345 − 5,345 −
2= 2
�P= = 2,52T
L 1.6
Đáp số: P = 2,52T .....
Bài 3:
ta có : bê tông Mác 200, cốt thép AII :
b = 30cm
� R a = 2800 KG / cm 2
h = 60cm
Ta có : R a = 2800 KG / cm < 3600 KG / cm
Rn = 90 2 2

M = 35,5T.m
� Ra = R 'a = 2800 KG / cm 2
a’ = 3,5 cm
Ta có :
α .R .b.h R ' .F '
Fa = 0 n o + a a (1)
Ra Ra
M − F 'a .Rn .b.h02
F 'a =
R 'a .(h0 − a ')
Tra bảng ta được : 3φ 20 � F 'a = 9.426cm
2


M − F 'a .R 'a .(ho − a ') 3550000 − 9, 426.2800.(56.5 − 3.5)
� Ao = = = 0, 250
Rn .b.ho2 90.30.(56.5) 2
Ao = 0, 250 � α 0 = 0, 29
Thay α 0 vào phương trình (1) ta được :
0, 29.90.30.56,5 2800.9, 426
Fa = + = 25, 225cm 2
2800 2800
đáp số : Fa = 25, 225cm
2
2Bài 4 :

Bê tông Mác 200, cốt thép CII
b = 25cm
� Ra = R 'a = 2600 KG / cm 2
h = 50cm
Rn = 90 Ta có : bê tông Mác 200, Ra < 3000
a = 6 cm
� α 0 = 0, 62 � A0 = 0, 428 (tra bảng)
a’ = 3,5 cm
M = A.Rn .b.h02 + R 'a .F 'a .(ho − a )
M = 20 T.m

M − A0 .Rn .b.h02
F 'a = (*)
R 'a .(h0 − a ')
M 2000000
Mà A = = = 0, 459
Rn .b.ho 90.25.(44) 2
2


Ta có : A = 0, 459 > A0 = 0, 428
Thay vào (*) ta được :
M − A0 .Rn .b.h02 2000000 − 0, 428.90.25.(44) 2
F 'a = = = 1, 29cm 2
R 'a .(h0 − a ') 2600.(44 − 3,5)
Chọn 1φ12( Fa = 1,131cm )
2


α .R .b.h R .F ' 0, 62.90.25.44 2600.1, 29
Fa = 0 n 0 + a a = + = 24,897cm 2
Ra Ra 2600 2600
Chọn 5φ 25( Fa = 24,545cm ) .
2


đáp số : Fa = 24,545cm , F 'a = 1, 29cm
2 2


Bài 5 :
Bê tông Mác 200, cốt thép AII
b = 20cm � Ra = 2800 KG / cm 2
h = 40cm
Cốt thép chịu kéo : 3φ 20 � Fa = 9, 426cm
2
Rn = 90
M 1 = 2.P
a = 4 cm
M2 = P
Moment uốn lớn nhất tại đầu dầm :
M max = M 1 + M 2 = 2.P + P = 3.P
Mà [ M ] = A.Rn .b.h0 (1)
2


Bê tông Mác 200, cốt thép AII ta có :
Ra = 2800 KG / cm 2
Ta có : 3φ 20 � Fa = 9, 426cm
2


a = 4cm � h0 = h − a = 40 − 4 = 4cm
α .Rn .b.h0
Ta có : Fa =
Ra
Fa Ra 9, 426.2800
�α = = = 0, 407
Rn .b.h0 90.20.36
� A = 0,326 (tra bảng)
Thay vào phương trình (1) ta tìm được :
[ M ] = 0,326.90.20.(36) 2 = 7, 605T .m
Ta có :
� P = 2,535T
Đáp số : P = 2,535T
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản