Bài tập kết cấu công trình

Chia sẻ: Nguyen Trung Lap | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

2
922
lượt xem
304
download

Bài tập kết cấu công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là bài tập kết cấu công trình bê tông cốt thép gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập kết cấu công trình

  1. P = 3T Bài tập kết cấu công trình q = 2,5 T/m Bài 1: b = 20cm h = 45cm L = 4,5m q = 2,5 T/m L = 4,5m P = 3T Rn = 90 Giải 2 q.L P.L M1 = M2 = 8 4 , Moment uốn lớn nhất tại điểm giữa dầm: q.L2 P.L M = M1 + M2 = 8 + 4 2,5.(4,5) 2 3.4,5 2 = 9, 703T .m M = 2,5.(4,5) + 3.4,5 = 9, 703T .m M= + 8 4 8 4 BT Mác 200, cốt thép CII, Ra = 2600 KG/cm2, α = 0.62, A0 = 0,428 Giả thuyết a = 5cm. Chiều dài có ích của tiết diện: h0 = h – a = 45 – 5 = 40 cm. M 970300 A= = = 0,337 2 90.20.402 Rn .b.h 0 � P = 2,52T A = 0,337 � α = 0, 43 ( phụ lục 6). Ta có : A = 0,337�0 = 0, 428 A Đặt cốt đơn. Diện tích cốt thép chịu kéo Fa là : α .Rn .b.h0 0, 43.90.20.40 α .Rn .b.h0 0, 43.90.20.40 Fa = = = 11.91cm 2 Fa = = = 11.91cm 2 Ra 2600 Ra 2600 Chọn 3φ 22 , Fa = 11,403 cm . 2 Bài 2 : − q.L2 , M 2 = − P.L M1 = b = 20cm 2 h = 35cm L = 1,6 cm Moment uốn lớn nhất2 tại đầu dầm: −q.L q = 1 T/m M = M1 + M 2 = ( ) + (− P.L) P=? 2 Rn = 90 Ta có :
  2. [ M ] = A.Rn .b.ho2 Bê tông Mác 200, cốt thép AII : Ra = 2800 KG/cm2 Rn = 90 Tra bảng : 3φ18 � Fa = 7, 635cm 2 Ta có : a = 4cm h0 = h – a = 35 – 4 = 31 cm. α .Rn .b.h0 Fa = Ra F .R 7, 635.2800 α= a a = = 0.383 Rn .b.h0 90.20.31 α = 0.383 � A = 0,309 Moment lớn nhất : [ M ] = A.Rn .b.h02 = 0,309.90.20.312 = 5.345T .m Mà [ M ] = M q.L2 + P.L = 5,345 T.m � 2 q.L2 1.(1, 6) 2 5,345 − 5,345 − 2= 2 �P= = 2,52T L 1.6 Đáp số: P = 2,52T ..... Bài 3: ta có : bê tông Mác 200, cốt thép AII : b = 30cm � R a = 2800 KG / cm 2 h = 60cm Ta có : R a = 2800 KG / cm < 3600 KG / cm Rn = 90 2 2 M = 35,5T.m � Ra = R 'a = 2800 KG / cm 2 a’ = 3,5 cm Ta có : α .R .b.h R ' .F ' Fa = 0 n o + a a (1) Ra Ra M − F 'a .Rn .b.h02 F 'a = R 'a .(h0 − a ') Tra bảng ta được : 3φ 20 � F 'a = 9.426cm 2 M − F 'a .R 'a .(ho − a ') 3550000 − 9, 426.2800.(56.5 − 3.5) � Ao = = = 0, 250 Rn .b.ho2 90.30.(56.5) 2 Ao = 0, 250 � α 0 = 0, 29 Thay α 0 vào phương trình (1) ta được : 0, 29.90.30.56,5 2800.9, 426 Fa = + = 25, 225cm 2 2800 2800
  3. đáp số : Fa = 25, 225cm 2 2Bài 4 : Bê tông Mác 200, cốt thép CII b = 25cm � Ra = R 'a = 2600 KG / cm 2 h = 50cm Rn = 90 Ta có : bê tông Mác 200, Ra < 3000 a = 6 cm � α 0 = 0, 62 � A0 = 0, 428 (tra bảng) a’ = 3,5 cm M = A.Rn .b.h02 + R 'a .F 'a .(ho − a ) M = 20 T.m M − A0 .Rn .b.h02 F 'a = (*) R 'a .(h0 − a ') M 2000000 Mà A = = = 0, 459 Rn .b.ho 90.25.(44) 2 2 Ta có : A = 0, 459 > A0 = 0, 428 Thay vào (*) ta được : M − A0 .Rn .b.h02 2000000 − 0, 428.90.25.(44) 2 F 'a = = = 1, 29cm 2 R 'a .(h0 − a ') 2600.(44 − 3,5) Chọn 1φ12( Fa = 1,131cm ) 2 α .R .b.h R .F ' 0, 62.90.25.44 2600.1, 29 Fa = 0 n 0 + a a = + = 24,897cm 2 Ra Ra 2600 2600 Chọn 5φ 25( Fa = 24,545cm ) . 2 đáp số : Fa = 24,545cm , F 'a = 1, 29cm 2 2 Bài 5 : Bê tông Mác 200, cốt thép AII b = 20cm � Ra = 2800 KG / cm 2 h = 40cm Cốt thép chịu kéo : 3φ 20 � Fa = 9, 426cm 2 Rn = 90 M 1 = 2.P a = 4 cm M2 = P Moment uốn lớn nhất tại đầu dầm : M max = M 1 + M 2 = 2.P + P = 3.P Mà [ M ] = A.Rn .b.h0 (1) 2 Bê tông Mác 200, cốt thép AII ta có : Ra = 2800 KG / cm 2 Ta có : 3φ 20 � Fa = 9, 426cm 2 a = 4cm � h0 = h − a = 40 − 4 = 4cm α .Rn .b.h0 Ta có : Fa = Ra
  4. Fa Ra 9, 426.2800 �α = = = 0, 407 Rn .b.h0 90.20.36 � A = 0,326 (tra bảng) Thay vào phương trình (1) ta tìm được : [ M ] = 0,326.90.20.(36) 2 = 7, 605T .m Ta có : � P = 2,535T Đáp số : P = 2,535T

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản