Bài tập kết cấu công trình

Chia sẻ: trunglap120491

Đây là bài tập kết cấu công trình bê tông cốt thép gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

Nội dung Text: Bài tập kết cấu công trình

 

  1. P = 3T Bài tập kết cấu công trình q = 2,5 T/m Bài 1: b = 20cm h = 45cm L = 4,5m q = 2,5 T/m L = 4,5m P = 3T Rn = 90 Giải 2 q.L P.L M1 = M2 = 8 4 , Moment uốn lớn nhất tại điểm giữa dầm: q.L2 P.L M = M1 + M2 = 8 + 4 2,5.(4,5) 2 3.4,5 2 = 9, 703T .m M = 2,5.(4,5) + 3.4,5 = 9, 703T .m M= + 8 4 8 4 BT Mác 200, cốt thép CII, Ra = 2600 KG/cm2, α = 0.62, A0 = 0,428 Giả thuyết a = 5cm. Chiều dài có ích của tiết diện: h0 = h – a = 45 – 5 = 40 cm. M 970300 A= = = 0,337 2 90.20.402 Rn .b.h 0 � P = 2,52T A = 0,337 � α = 0, 43 ( phụ lục 6). Ta có : A = 0,337�0 = 0, 428 A Đặt cốt đơn. Diện tích cốt thép chịu kéo Fa là : α .Rn .b.h0 0, 43.90.20.40 α .Rn .b.h0 0, 43.90.20.40 Fa = = = 11.91cm 2 Fa = = = 11.91cm 2 Ra 2600 Ra 2600 Chọn 3φ 22 , Fa = 11,403 cm . 2 Bài 2 : − q.L2 , M 2 = − P.L M1 = b = 20cm 2 h = 35cm L = 1,6 cm Moment uốn lớn nhất2 tại đầu dầm: −q.L q = 1 T/m M = M1 + M 2 = ( ) + (− P.L) P=? 2 Rn = 90 Ta có :
  2. [ M ] = A.Rn .b.ho2 Bê tông Mác 200, cốt thép AII : Ra = 2800 KG/cm2 Rn = 90 Tra bảng : 3φ18 � Fa = 7, 635cm 2 Ta có : a = 4cm h0 = h – a = 35 – 4 = 31 cm. α .Rn .b.h0 Fa = Ra F .R 7, 635.2800 α= a a = = 0.383 Rn .b.h0 90.20.31 α = 0.383 � A = 0,309 Moment lớn nhất : [ M ] = A.Rn .b.h02 = 0,309.90.20.312 = 5.345T .m Mà [ M ] = M q.L2 + P.L = 5,345 T.m � 2 q.L2 1.(1, 6) 2 5,345 − 5,345 − 2= 2 �P= = 2,52T L 1.6 Đáp số: P = 2,52T ..... Bài 3: ta có : bê tông Mác 200, cốt thép AII : b = 30cm � R a = 2800 KG / cm 2 h = 60cm Ta có : R a = 2800 KG / cm < 3600 KG / cm Rn = 90 2 2 M = 35,5T.m � Ra = R 'a = 2800 KG / cm 2 a’ = 3,5 cm Ta có : α .R .b.h R ' .F ' Fa = 0 n o + a a (1) Ra Ra M − F 'a .Rn .b.h02 F 'a = R 'a .(h0 − a ') Tra bảng ta được : 3φ 20 � F 'a = 9.426cm 2 M − F 'a .R 'a .(ho − a ') 3550000 − 9, 426.2800.(56.5 − 3.5) � Ao = = = 0, 250 Rn .b.ho2 90.30.(56.5) 2 Ao = 0, 250 � α 0 = 0, 29 Thay α 0 vào phương trình (1) ta được : 0, 29.90.30.56,5 2800.9, 426 Fa = + = 25, 225cm 2 2800 2800
  3. đáp số : Fa = 25, 225cm 2 2Bài 4 : Bê tông Mác 200, cốt thép CII b = 25cm � Ra = R 'a = 2600 KG / cm 2 h = 50cm Rn = 90 Ta có : bê tông Mác 200, Ra < 3000 a = 6 cm � α 0 = 0, 62 � A0 = 0, 428 (tra bảng) a’ = 3,5 cm M = A.Rn .b.h02 + R 'a .F 'a .(ho − a ) M = 20 T.m M − A0 .Rn .b.h02 F 'a = (*) R 'a .(h0 − a ') M 2000000 Mà A = = = 0, 459 Rn .b.ho 90.25.(44) 2 2 Ta có : A = 0, 459 > A0 = 0, 428 Thay vào (*) ta được : M − A0 .Rn .b.h02 2000000 − 0, 428.90.25.(44) 2 F 'a = = = 1, 29cm 2 R 'a .(h0 − a ') 2600.(44 − 3,5) Chọn 1φ12( Fa = 1,131cm ) 2 α .R .b.h R .F ' 0, 62.90.25.44 2600.1, 29 Fa = 0 n 0 + a a = + = 24,897cm 2 Ra Ra 2600 2600 Chọn 5φ 25( Fa = 24,545cm ) . 2 đáp số : Fa = 24,545cm , F 'a = 1, 29cm 2 2 Bài 5 : Bê tông Mác 200, cốt thép AII b = 20cm � Ra = 2800 KG / cm 2 h = 40cm Cốt thép chịu kéo : 3φ 20 � Fa = 9, 426cm 2 Rn = 90 M 1 = 2.P a = 4 cm M2 = P Moment uốn lớn nhất tại đầu dầm : M max = M 1 + M 2 = 2.P + P = 3.P Mà [ M ] = A.Rn .b.h0 (1) 2 Bê tông Mác 200, cốt thép AII ta có : Ra = 2800 KG / cm 2 Ta có : 3φ 20 � Fa = 9, 426cm 2 a = 4cm � h0 = h − a = 40 − 4 = 4cm α .Rn .b.h0 Ta có : Fa = Ra
  4. Fa Ra 9, 426.2800 �α = = = 0, 407 Rn .b.h0 90.20.36 � A = 0,326 (tra bảng) Thay vào phương trình (1) ta tìm được : [ M ] = 0,326.90.20.(36) 2 = 7, 605T .m Ta có : � P = 2,535T Đáp số : P = 2,535T
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản