Bài tập: Khí lí tưởng

Chia sẻ: viettrinh038

Định luật Sác-lơ :Trong quá trình đẳng tích của một khối khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.p~T - p/T = hằng số.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập: Khí lí tưởng

KIỂM TRA BÀI CŨ

Câu hỏi 1 : Thế nào là quá trình đẳng tích? Phát biểu
nội dung định luật Sác-lơ.
– Quá trình biến đổi trang thái khi thể tích không đ ổi.
– Định luật Sác-lơ :Trong quá trình đẳng tích c ủa m ột kh ối
khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt
đối.p~T -> p/T = hằng số.
Câu hỏi 2 : Định nghĩa đường đẳng tích. Đặc điểm của
đường đẳng tích trong hệ tọa độ ( p; T ).
Trong hệ tọa độ (p.T) đường đẳng tích là đường thẳng mà
nếu kéo dài sẽ đi qua hệ gốc tọa độ
   
Bài 31:
TH: Nguy ễ n Th ị  Vi ệ t Trinh
   
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG
PH

I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG:
- Khí thực chỉ tuân theo gần đúng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt và
định luật Sác-lơ.
- Khí lí tưởng tuân theo đúng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt và định
luật Sác-lơ.
- Khi không đòi hỏi độ chính xác cao ta có thể áp dụng các định
luật về khí lí tưởng cho khí thực.

II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG:

- Xét một lượng khí xác định thực hiện quá trình biến đổi trạng
thái theo sơ đồ dưới đây:
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG

I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG:
II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG:
(2)
(1)

p1, V1, T1 p2, V2, T2
p’, V2, T1


( 1’ )
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG

I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG:
II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG:p1V1 p 2 V2 pV
= = Hằng số
T1 T2 T

Phương trình trên được gọi là phương trình trạng
thái khí lí tưởng hay phương trình Cla-pê-rôn
Tiết 50 – 51 : PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG
I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG:
II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG:
Benoît Paul Émile Clapeyron (1799 – 1864 )
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG
PH

I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG:
II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG:
Đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi từ trạng thái ( p1,V1,T1 )
sang trạng thái ( p2,V2,T2 ):
p


2
p2
1
p1
T2
1’
p’
T1


O V
V1 V2
III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP
1. Quá trình đẳng áp
Quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất
không đổi gọi là quá trình đẳng áp.
2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối
p1V1 p2V2
=
Từ phương trình
T1 T2
V1 V2 V
⇒ = const
=
Nếu p1 = p2 Thì
T1 T2 T
Vậy : Trong quá trình đẳng áp của lượng khí không
Trong
đổi, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
Bài tập áp dụng
Một khối khí ở nhiệt độ 1270C thì có thể tích
20cm3. Khối khí thực hiện biến đổi đẳng áp. Khi
nhiệt độ khối khí là 270C thì thể tích khối khí là bao
nhiêu?
nhiêu?
Giải
Gi
Trạng thái 1 Trạng thái 2
p = const
T1 = 400K T2 = 300K
V1 = 20cm3 V2 = ?

V1 V2 ⇒ V2 = V1T2
=
Áp dụng hệ thức: T1
T1 T2
Thay số vào ta được : V2 = 15 cm3
3. Đường đẳng áp
Ñ ö ô ø n g b ie å u d ie ã n s ö ï b ie á n t h ie â n c u û a
t h ể t íc h t h e o n h ie ä t ñ o ä k h i áp s u ất
k h o â n g ñ o å i g o ïi la ø ñ ö ô ø n g ñ a ú n g áp
Ne á u p c a ø n g
lô ù n ñ ö ô ø n g V p1
p1 < p2
ñ a ú n g áp n a è m
caø ng thaáp
Ñh ìô : n g b ie å u
tö ø p2
d ie ã n la ø
ñöôøng
thaúng , ne áu O
T(K)
ke ù o d a ø i s e õ
ñi qua g oác
IV. ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI

Nếu giảm nhiệt độ tới 0

K thì P = 0 và V = 0, nếu
nhiệt độ dưới 0 K thì P
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản