Bài tập kiểm toán

Chia sẻ: utquan3311

Nếu một trong những bằng chứng nêu trên không nhất quán với những bằng chứng khác mà kiểm toán viên thu thập thì bạn sẽ giải quyết như thế nào?

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản