Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài tập kiểm tra môn Toán lớp 6

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 6 trang

0
1.491
lượt xem
93
download

1, Khi đo chiều dài một cái bàn với độ chính xác 0,4cm và ghi được kết quả là a = 1,379m. Cách viết chuẩn của a là: Chọn câu trả lời đúng: A. 1,37m B. 1,4m C. 1,38m D. 1,3m 2, Biết Chọn câu trả lời

Lưu

Bài tập kiểm tra môn Toán lớp 6
Nội dung Text

  1. 1, Khi đo chiều dài một cái bàn với độ chính xác 0,4cm và ghi được kết quả là a = 1,379m. Cách viết chuẩn của a là: Chọn câu trả lời đúng: A. 1,37m B. 1,4m C. 1,38m D. 1,3m 2, Biết , số quy tròn của số gần đúng a = 3,146573 là: Chọn câu trả lời đúng: A. 3,147 B. 3,14 C. 3,146 D. 3,15 3, Thức hiện phép tính với hết quả có 5 chữ số thập phân ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng: A. -0,02390 B. -0,02300 C. -0,02400 D. -0,02399 4, Thức hiện phép tính ta được kết quả với 2 chữ số ở phần thập phân là: Chọn câu trả lời đúng: A. 6593085,47 B. 6593085,48 C. 6593085,51 D. 6593085,46 5, Một tam giác có ba cạnh đo được như sau: a = 6,3 cm 0,1cm; b = 10cm 0,2cm. Kết quả gần đúng dưới dạng chuẩn của chu vi tam giác đã cho là: Chọn câu trả lời đúng: A. 32cm
  2. B. 30,5cm C. 30cm D. 31cm 6, Cho giá trị gần đúng của số e là a = 2,718281828182 với độ chính xác là . Số quy tròn của a là: Chọn câu trả lời đúng: A. 2,718 B. 2,71 C. 2,719 D. 2,72 7, Trong cuộc điều tra dân số, tỉnh A báo cáo dân số là a' = 2 365 478 với sai số ước lượng không vượt quá 300 người. Số chữ số chắc của số gần đúng a' là: Chọn câu trả lời đúng: A. 3 B. 6 C. 4 D. 5 8, Thay số pi bởi 3,14 ta mắc phải một sai số tuyệt đối là: Chọn câu trả lời đúng: A. 0,004 B. 0,001 C. 0,002 D. 0,003 9, Một hình chữ nhật với các kích thước: chiều rộng x = 2,56m 0,01m; chiều dài y = 4,2m 0,01m. Kết quả gần đúng dưới dạng chuẩn của chu vi hình chữ nhật đó là: Chọn câu trả lời đúng: A. 13,56m B. 13,48m C. 13,5m D. 13,52m 10,
  3. Số a' = 25,44 là giá trị gần đúng với ba chữ số chắc của đại lượng a. Sai số của phép xấp xỉ là: Chọn câu trả lời đúng: A. 0,002 B. 0,003 C. 0,004 D. 0,001 1, Trong cuộc điều tra dân số, tỉnh A báo cáo dân số là a' = 2 365 478 với sai số ước lượng không vượt quá 300 người. Số chữ số chắc của số gần đúng a' là: Chọn câu trả lời đúng: A. 5 B. 3 C. 4 D. 6 Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này 2, Biết , số quy tròn của số gần đúng a = 3,146573 là: Chọn câu trả lời đúng: A. 3,147 B. 3,15 C. 3,146 D. 3,14 Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này 3, Số a' = 25,44 là giá trị gần đúng với ba chữ số chắc của đại lượng a. Sai số của phép xấp xỉ là: Chọn câu trả lời đúng: A. 0,002 B. 0,003 C. 0,004 D. 0,001
  4. Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này 4, Thay số pi bởi 3,14 ta mắc phải một sai số tuyệt đối là: Chọn câu trả lời đúng: A. 0,001 B. 0,002 C. 0,004 D. 0,003 Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này 5, Khi đo chiều dài một cái bàn với độ chính xác 0,4cm và ghi được kết quả là a = 1,379m. Cách viết chuẩn của a là: Chọn câu trả lời đúng: A. 1,38m B. 1,37m C. 1,3m D. 1,4m Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này 6, Thức hiện phép tính ta được kết quả với 2 chữ số ở phần thập phân là: Chọn câu trả lời đúng: A. 6593085,46 B. 6593085,47 C. 6593085,51 D. 6593085,48 Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này
  5. 7, Cho giá trị gần đúng của số e là a = 2,718281828182 với độ chính xác là . Số quy tròn của a là: Chọn câu trả lời đúng: A. 2,718 B. 2,72 C. 2,719 D. 2,71 Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này 8, Một tam giác có ba cạnh đo được như sau: a = 6,3 cm 0,1cm; b = 10cm 0,2cm. Kết quả gần đúng dưới dạng chuẩn của chu vi tam giác đã cho là: Chọn câu trả lời đúng: A. 30cm B. 31cm C. 30,5cm D. 32cm Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này 9, Thức hiện phép tính với hết quả có 5 chữ số thập phân ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng: A. -0,02399 B. -0,02400 C. -0,02390 D. -0,02300 Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này 10,
  6. Một hình chữ nhật với các kích thước: chiều rộng x = 2,56m 0,01m; chiều dài y = 4,2m 0,01m. Kết quả gần đúng dưới dạng chuẩn của chu vi hình chữ nhật đó là: Chọn câu trả lời đúng: A. 13,5m B. 13,52m C. 13,48m D. 13,56m Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản