BÀI TẬP KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Chia sẻ: tomboy0201

Bài 1: Cho số liệu sau : GDP của MỸ và An độ năm t ( giả định nền kinh tế chỉ có thép, gạo và dịch vụ )

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI TẬP KINH TẾ PHÁT TRIỂN

BAØI TAÄP KINH TEÁ PHAÙT TRIEÅN
Baøi 1: Cho soálieäusau: GDP cuûaMYÕ vaøAán ñoänaêmt ( giaûñònhneànkinh teáchæ
coù theùp,gaïo vaødòchvuï )

Saûn Myõ Aán Ñoä
phaåm Löôïïng Ñôn giaù Giaù trò Löôïïng Ñôn giaù Giaù trò
saûnlöôïng saûnlöôïng

(tyû $)
(tyû Rupee)

Theùp 2000 1000 1000 2000
($/taán)
(trieäutaán) (Rupee/taán)

Gaïo 1000 100 800 200
(trieäutaán) ($/taán) (Rupee/taán)

Dòchvuï 200 5000 40 4200
Ï(trieäu ($/ngöôøi) (Rupee/ngöôøi)
ngöôøi)
Toångsoá
GDP
a) Tính GDP cuûaMyõ vaøAán ñoä
b) Giaû söûtyûgiaùhoái ñoaùi giöõañoàngRupi vaøÑoâ-la laø 80 Rupee=1USD.
Tính GDP cuûaAÁn theoUSD. Tyû soágiöõaGDP cuûaMyõ vaøAán theoñoàngÑoâ-la laø
baonhieâu?
c) Tính tyû giaùhoái ñoaùi theophöôngphaùpngangbaèngsöùcmua( PPP Purchasing
powerparity)cuûaAán so vôùi Myõ (laáyroåhaønghoùatieâubieåubaèngsaûnlöôïnghaøng
hoùa,dòchvuï cuûaAán)
d) Cho GDP cuûaMyõ vaøAán naêmgoác(naêm0)
Saûn Myõ Aán Ñoä
phaåm Löôïïng Ñôn giaù Giaù trò Löôïïng Ñôn giaù Giaù trò
saûnlöôïng saûnlöôïng

(tyû $)
(tyû Rupee)

Theùp 1800 800 800 1800
($/taán)
(trieäutaán) (Rupee/taán)

Gaïo 900 90 650 150
(trieäutaán) ($/taán) (Rupee/taán)

Dòchvuï 200 4500 40 3500
Ï(trieäu ($/ngöôøi) (Rupee/ngöôøi)
ngöôøi)
Toångsoá
GNP
1
Tính toácñoätaêngtröôûngGDP thöïc teácuûaAán Ñoä naêmt so vôùi naêmgoác0

Baøi 2 Baûngsaulaø döï aùnñaàutö cho taêngtröôûngkinh teácuûanöôùcA thôøi kyø 2006-
2010.Naêm2006,nöôùcA coù GDP/ngöôøi laø 1000$,daânsoá20 trieäu,tyû leäñaàutö trong
GDP laø 25%.
NAÊM 2006 2007 2008 2009 2010
Yt
I
ICOR 3 3 3 3 3
∆Y

a) Ñieànvaøochoãtroángtrongbaûng.toácñoätaêngtröôûngcuûañaàutö haøngnaêmlaø 5%

b) Tính toácñoätaêngtröôûngcuûaGDP naêm2010so vôùi naêm2006.
c) Neáudaânsoágia taêng3%/naêm.Toác ñoätaêngtröôûngGDP/ ñaàungöôøi naêm2010so
vôùi naêm2006seõlaø baonhieâu?
Baøi 3: Haømsoátheåhieänquanheägiöõathôøi gianT caànthieátñeåmoätchætieâunaøo
ñoùtaênggaápn laàn, bieáttoácñoätaêng tröôûnghaøngnaêmcuûachætieâuñoùlaø r, r
ñöôïc theåhieändöôùi daïngsoáthaäpphaânr=R/100nhösau:

erT =n
Laáy ln hai veácuûaphöôngtrìnhta ñöôïc : rT=lnn. Do ñoùT=ln n/r =ln n.100/R

a) Tính thôøi gian caànthieátñeå GDP/ngöôøi cuûanöôùcB taênggaápñoâi,bieáttoácñoä
taêngtröôûngGNP/ñaàungöôøi haøngnaêmlaøør =2% .

b) Tính thôøi gian caànthieátñeå GDP/ngöôøi cuûanöôùcB taênggaáp4 laàn,bieáttoácñoä
taêngtröôûngGNP/ñaàungöôøi haøngnaêmlaøø3% .
Baøi 4: Naêmt GDP cuûanöôùcC laø 2000tyû $, daânsoá40 trieäu,GDP/ngöôøi cuûanöôùc
C laø--------------$. Naêm(t+1)daânsoánöôùcC taêng2%, GDP danhnghóataênggaápñoâi
nhönghoøantoøando laïm phaùtchöùkhoângphaûi do SX taêng,GDP/ngöôøi danhnghóa
naêm(t+1)laø ---------------$. Tính GDP/ngöôøi thöïc bieáttyû leälaïm phaùtlaø 6%

Baøi 5: BT veàmoâhình taêngtröôûngHarrod- Domar:
1- Trongsuoátthaäpnieân70, heäsoáICOR cuûaIndonesialaø 2,5
a) Tính tyû leätích luõy caànthieátñeåIndonesiañaït toácñoätaêngtröôûng
8%/naêm
b) Neáutyûleätích luõy laø 27%thì toácñoätaêngtröôûngñaït ñöôïc laø bao
nhieâu?
2- Chính phuûcaùcnöôùcngheøolo ngaïi raèngbaátoånchínhtrò seõxaõyra neáutyû leä
taêngtröôûngdöôùi 4%,
a) neáuheäsoáICOR laø 5 , tínhtyû leätích luõy laø 14%thì muïc tieâutaêng
tröôûngtoái thieåu4% coù ñaït ñöôïc khoâng?
b) Neáutyûleätích luõy laø 14%,heäsoáICOR phaûibaèngbaonhieâuñeåñaït
muïc tieâutaêngtröôûngít nhaát4%?
c) Neânthayñoåi cô caáukinh teátheohöôùngnaøoñeåñaït heäsoáICOR caàn
thieátnhötreân?
2
Baøi 6:Naêm1995Zambiacoùkeáhoaïchkhai thaùc100.000taánñoàng/naêmtrongvoøng5
naêm,giaùñoàngdöï ñoaùnseõoånñònhôû möùc2500$/taán(ñaõtínhñeánaûnhhöôûngcuûa
laïmphaùt),toångchi phí khai thaùclaø 1900$/taán,vaäyñòatoâ/taánlaø baonhieâu?-
-----------
Vôùi tyûsuaátchieátkhaáulaø 12%/naêmtính giaùtrò danhnghóavaøgiaùtrò hieäntaïi cuûa
ñòatoâtöøngnaêm

Naêm Saûnlöôïng khai Giaù trò ñòatoâ Giaù trò hieän
thaùc(taán) taïi cuûañòatoâ
(r=12%)
1995(t=0) 100.000
1996 100.000
1997 100.000
1998 100.000
1999 100.000
500.000
Toångsoá
Ñeåtoái ñahoùagiaùtrò hieäntaïi cuûañòatoâ,vieäckhai thaùcneânñöôïc quaûnlyù saocho:
lôïi ích roøngbieânnaêmt (MNBt) phaûibaènggiaùtrò chieátkhaáucuûaMNB cuûanaêmt+1,
coù nghóalaø:
MNBt=MNBt+1/(1+r)
Ví duï naêm1995,ñòatoâbieâncuûa1 taánlaø 600$,trongkhi giaùtrò chieátkhaáucuûañòa
toâbieânnaêm1996laø 600/(1+0,12)=536$,do ñoùneânchuyeånsaûnlöôïngkhai thaùcnaêm
1996vaønhöõngnaêmsausangnaêm1995

Naêm Saûnlöôïng khai Giaù trò ñòatoâ Giaù trò hieän Giaù trò hieän
thaùc(taán) taïi cuûañòatoâ taïi cuûañòatoâ
(r=12%) (r=15%)
1995(t=0) 140.000
1996 90.000
1997 90.000
1998 90.000
1999 90.000
500.000
Toångsoá
Thöïc teágiaùñoàngtaêng10%/naêm,trongkhi chi phí khai thaùckhoângñoåi,
Naêm Giaù ñoàng/taán Chi phí/taán Ñòa toâ
1995 2500 600
1996
1997
1998
1999
Vôùi chieátkhaáur=15%tínhtoånggiaùtrò kinh teácuûataøi nguyeânkhai thaùc,so saùnhvôùi
tröôønghôïp r=12%
Baøi 7:Moät ngöôøi cho ngaânhaøngvay 1000$vôùi laõi suaáti=15%/naêm,tyû leälaïmphaùt
döï ñoaùnp=10%.Tính soátieànngöôøi ñoùthuñöôïc sau1 naêm?Giaù trò thöïc cuûasoátieàn
ñoù?Ngöôøi cho vaydöï ñoaùnlaõi suaátthöïc cuûasoátieàncho vay?Tuy nhieântyû leälaïm
phaùtthöïc teálaø 25%.Tìm giaùtrò thöïc cuûasoátieàncho vay sau1 naêm?Thöïc teálaø
ngöôøi cho vay loã baonhieâu?Laõi suaátthöïc laø baonhieâu?Neáungöôøi cho vay döï ñoaùn
ñöôïc hoï seõbò loã khi göûi tieàntieátkieämhoï coù theålaømgì ñeågiaûmbôùtthieäthaïi?
(Chuùyù:
3
• - Khi tyûleälaïm phaùtcaoneânsöûduïngcoângthöùcsauñeåtính laõi suaátthöïc r =
(1+i)/(1+p)- vôùi i:laõi suaátdanhnghóa,p: tyû leälaïm phaùt).
1
• - Neáuthunhaäptöø tieànlaõi bò ñaùnhthueávôùi thueásuaátt thì : r =[1+i(1-
t)]/
(1+p)-1
• Tröôønghôptreânneáunhaønöôùcñaùnhthueáthunhaäpñoái vôùi laõi t=10%,tính
laõi suaátthöïc r
• Baøi 8:
• a) Ñieànvaøobaûngsau(soálieäucho saünnaêm1995)
Nöôùc Laõi Tyû leä Laõi suaát thöïc Laõi suaát thöïc
suaát laïm r = (1+i)/(1+p)-1 r = [1+i(1-t)]/(1+p)- 1
danh phaùt
nghóa i
Malaysia 5,9 3,8
Haøn 14,7 5,1
quoác
Turkey 75,6 82,4
Venezuel 17,5 71,2
a
Russia 242,4 205,2
• b) giaûi thích nguyeân nhaân söï khaùc bieät keát quaû coät (4) vaø (5)

Baøi 9: Ta coù coâng thöùc sau giaûi thích nguoàn goác cuûa taêng tröôûng
g = a + rk.k + rl.l
g: toác ñoä taêng tröôûng GDP
rk,rl: toác ñoä taêng tröôûng voán vaø löïc löôïng lao ñoäng
k,l: tyû troïng cuûa voán vaø giaù trò lao ñoäng trong GDP
a: taùc ñoäng toång hôïp cuûa caùc nhaân toá saûn xuaát
a) Moät nöôùc coù toác ñoä taêng tröôûng löïc löôïng lao ñoäng vaø voán laø
2,7% vaø 4%, tyû troïng cuûa giaù trò lao ñoäng vaø voán trong GDP laø 55%
vaø 45%, neáu a=0 thì toác ñoä taêng tröôûng GDP laø bao nhieâu?
b) Neáu toác ñoä taêng GDP laø 4,5%, tính giaù trò a
c) Xem xeùt moät nöôùc khaùc coù tyû troïng giaù trò lao ñoäng trong GDP laø
60%, tyû troïng voán 45%, toác ñoä taêng cuûa voán vaø löïc löôïng lao ñoäng
laø 5% vaø 3% trong khi GDP thöïc chæ taêng 1%, tính giaù trò a
d) Töø naêm 1970 ñeán 1989 toác ñoä taêng GDP bình quaân haøng naêm
cuûa Singapore laø 8,4%, giaù trò a laø 1,2%/naêm, tyû troïng giaù trò lao
doäng vaø voán trong GDP laø 33% vaø 67%. Löïc löôïng lao ñoäng taêng
2,6%/naêm trong suoát thôøi kyø treân, tính toác ñoä taêng bình quaân haøng
naêm cuûa nhaân toá voán. Tính söï ñoùng goùp cuûa nhaân toá voán vaø
nhaân toá lao ñoäng ñoái vôùi toác ñoä taêng tröôûng 8,4%
Baøi 10:Coù soá lieäu sau ñaây haõy tính chæ soá HDI cuûa nöôùc A vaø nhaän xeùt
veà trình ñoä phaùt trieån cuûa nöôùc naøy.

Chæ tieâu Nöôùc A Giaù trò toái Giaù
ña trò
toái
thie
åu
Tyû leä bieát chöõ 80 100 04
(%)
Tyû leä ñaêng kyù 65 100 0
hoïc bình quaân
ôû caùc caáp lôùp
(%)
Tuoåi thoï trung 70 85 25
bình (naêm)
Thu nhaäp bình 2500 40000 100
quaân tính theo
PPP(USD)

Baøi 11: Machismolaø moätnöôùcnhoû,giaûsöûmoätneànkinh teáchæcoù 2 khu vöïc
coângnghieäpvaønoângnghieäp,daânsoá70 trieäungöôøi, trongñoù70%daâncö soáng
ôû noângthoân,löïc löôïng lao ñoängchieám50%daânsoáthaønhthòcuõngnhönoâng
thoân.
a) Tính löïc löôïnglao ñoängôû thaønhthòvaønoângthoân?
b) Quansaùtñoàthòsauvaøchobieát:saûnlöôïngluùamì toái ñalaø baonhieâu?Naêng
suaáttrungbìnhtröôùckhi saûnlöôïngsuït giaûm?coù theåruùtra khoûi khu vöïc noâng
nghieäpbaonhieâulao ñoängthaëngdö?
c) Giaùtrò trungbìnhmoätlao ñoängtrongnoângnghieäplaømra laø baonhieâubieát
giaùluùamì laø 1000$/taán?Giaû söûôû noângthoânthunhaäpdöïatreânnaêngsuaát
trungbình,thunhaäpbìnhquaâncuûa1 lao ñoängnoângnghieäplaø baonhieâu?

Saûn löôïng luùa mì (trieäu taán) coù
theå ruùt ra khoûi khu vöïc noâng nghieäp
bao nhieâu lao ñoäng thaëng dö?


Haøm SX noâng nghieäp
22
18
20 22 24,5 Lao ñoäng noâng nghieäp (trieäu ngöôøi)
d) Khu vöïc coângnghieäpphaùttrieånthuhuùtlao ñoängthaëngdö töønoângnghieäp
vôùi möùclöông1.300$/naêm.Sauñoùneáucoùtheâm2 trieäulao ñoängrôøi boû
noângnghieäpgia nhaäpvaøokhu vöïc coângnghieäpthì seõaûnhhöôûngñeánsaûn
löôïng vaønaêngsuaátcuûalao ñoängnoângnghieäpnhötheánaøo?Do cunggiaûm
giaùluùamì taêngleân1200$/taán,tínhchi tieâucuûangöôøi tieâuduøngkhi giaùluùa
taêng?Soálao ñoängthaëngdö ôû noângnghieäpvaø theâm2 trieäulao ñoängrôøi boû
noângthoângia nhaäpvaøokhu vöïc coângnghieäp,luùc naøykhu vöïc coângnghieäp
coù baonhieâulao ñoäng?
Baøi 12: Giaûsöûñôøi ngöôøi chialaøm2 giai ñoaïn:giai ñoaïn1: thôøi giantrongñoätuoåi ñi
hoïc; giai ñoaïn2: tröôûngthaønh.Moãi caùnhaâncoùtheåchoïn 1 trong2 phöôngaùnsau
Phöôngaùn Thu nhaäpkieámñöôïc ($)


5
Giai ñoaïn1 Giai ñoaïn2
A: khoângñi hoïc, ñi laøm 1000 2000
sôùm
B: ñi hoïc, sauñoùñi laøm 0 3500
a) Tính toånggiaùtrò hieäntaïi hai giai ñoaïncuûalôïi ích cuûavieäcñi hoïc, bieátlaõi
suaátchieátkhaáutheothôøi gianlaø r =10%,
b) Tính toånggiaùtrò hieäntaïi hai giai ñoaïnlôïi ích roøngtö nhaânneáuchi phí hoïc phí
400$,nhaønöôùctrôï caáphoaøntoaøn,
c) Tính tyû suaátchieátkhaáutö nhaânñeåtoånggiaùtrò hieäntaïi cuûalôïi ích roøng
baèng0
d) Tính toånggiaùtrò hieäntaïi hai giai ñoaïnlôïi ích roøngcuûaxaõhoäi
e) Tính tyû suaátchieátkhaáuxaõhoäi ñeåtoånggiaùtrò hieäntaïi cuûalôïi ích roøng
baèng0
Baøi 13: Giaûsöûcuoäcñôøi moätngöôøi traûi qua4 giai ñoaïn:giai ñoaïn1 hoïc tieåuhoïc,
giai ñoaïn2 hoïc trunghoïc, giai ñoaïn3 hoïc ñaïi hoïc, giai ñoaïn4 thamgia löïc löôïnglao
ñoäng
Baûngsautheåhieäncaùclöïa choïncuûamoätngöôøi
Thu nhaäp
Phöôngaùn Giai ñoaïn1 Giai ñoaïn2 Giai ñoaïn3 Giai ñoaïn4
A. Chæhoïc tieåuhoïc 0 800 1000 1200
B. Hoïc trunghoïc 0 0 1500 2000
C. Hoïc ñaïi hoïc 0 0 0 5000
a) Veõ 3 ñöôøngthunhaäptöôngöùngvôùi 3 löïa choïn
b) Xem xeùtsöï löïa choïn giöõahoïc haykhoânghoïc trunghoïc
 Thu nhaäpgia taêngkhi hoïc trunghoïc so vôùi chæhoïc tieåuhoïc:
Thu nhaäpgia taêngcuûagiai ñoaïn2:
-
Thu nhaäpgia taêngcuûagiai ñoaïn3:
-
Thu nhaäpgia taêngcuûagiai ñoaïn4:
-
 Moät ngöôøi coùsuaátchieátkhaáu r =40%coùneânchoïn phöôngaùnB khoâng?
c) Ñeángiai ñoaïn3, moätngöôøi toátnghieäptrunghoïc phaûiquyeátñònhneânhay
khoânghoïc ñaïi hoïc, chi phí hoïc ñaïi hoïc laø 1000$,chínhphuûtaøi trôï 50%
 Xem xeùtñaàutö cho vieächoïc ñaïi hoïc töø quanñieåmcaùnhaân,lôïi ích tö nhaân
roøng:
- ÔÛ giai ñoaïn3:________
- ÔÛ giai ñoaïn4:________
 Vieátphöôngtrìnhtínhtyûsuaátlôïi ích tö nhaânr(p) cuûavieäcñaàutö hoïc ñaïi hoïc,
quyeátñònhhoïc ñaïi hoïc baétñaàugiai ñoaïn3, do ñoùluùc naøygiai ñoaïn3, 4 trôû
thaønhgiai ñoaïn1,2 trongcoângthöùctính giaùtrò hieäntaïi V =
_____________________________
 Tính tyû suaátlôïi ích tö nhaânr ñeåV= 0? r(p)=________
d) Xem xeùtñaàutö cho vieächoïc ñaïi hoïc töø quanñieåmxaõhoäi, luùc naøyhoïc phí laø
baonhieâu?lôïi ích xaõhoäi roøng:
- ÔÛ giai ñoaïn3:________
- ÔÛ giai ñoaïn4:________
 Vieátphöôngtrìnhtínhtyûsuaátlôïi ích xaõhoäi r(s) cuûavieäcñaàutö hoïc ñaïi hoïc,
quyeátñònhhoïc ñaïi hoïc baétñaàugiai ñoaïn3, do ñoùluùc naøygiai ñoaïn3, 4 trôû6
thaønhgiai ñoaïn1,2 trongcoângthöùctính giaùtrò hieäntaïi
V’=______________________________
 Tính tyû suaátlôïi ích xaõhoäi r(s) ñeåV’= 0? r(s) =________
e)Sauñoùdo coù nhieàungöôøi toátnghieäpñaïi hoïc thamgia löïc löôïnglao ñoängneân
thunhaäpcuûangöôøi hoïc ñaïi hoïc giaûmtöø 5000$xuoáng4500$(caùcsoálieäukhaùc
khoângñoåi) laømcho vieächoïc ñaïi hoïc ít lôïi ích hônngöôøi ta kyø voïng
Lôïi ích tö nhaânroøngcuûagiai ñoaïn4 khi hoïc ñaïi hoïc?

Tyû suaátlôïi ích tö nhaânr(p) khi hoïc ñaïi hoïc

Tyû suaátlôïi ích xaõhoäi r(s) khi hoïc ñaïi hoïc


Baøi 14: NöôùcD naêm2007coù löïc löôïnglao ñoänglaø 100trieäungöôøi, trongñoùcoù15
trieäulao ñoängcoângnghieäp.Cöù 10%giaùtrò gia taêngtrongcoângnghieäptaêngtheâm
4% vieäclaøm.
a) Tính heäsoáco daõnvieäclaøm(heäsoánaøycho bieátgiaùtrò gia taêngcoângnghieäp
taêng1% thì vieäclaømtaêngmaáy%)
b) Naêm2008,vôùi heäsoáco daõnnhötreân,toácñoägia taêngcuûagiaùtrò gia taêng
coângnghieäplaø 15%, vaäyvieäclaømtrongcoângnghieäpseõtaêngbaonhieâu% ?
c) Neáunaêm2008,löïc löôïnglao ñoängtaêng2% thì khu vöïc coângnghieäpcoù giaûi
quyeátheátvieäclaømcho soálao ñoängtaêngtheâmkhoâng?
Baøi 15: Xemñoàthòsau:
K(trie ä $)
uD
24
B
20
C
17 Q2 =200.000 ñ vs p , P = 50$
A
10

Q1 =100.000 ñ vs p , P = 50$100 200 L(trie ä ng ö ô ø)
u i
K
Ban ñaàuxí nghieäpchoïnphöôngaùnSX taïi A söûduïng10 trieäuñoàngvoánvaø100lao
ñoäng,SX ra saûnlöôïngQ1=100.000ñvsp,ñôngiaùP=50$.Neáumuoántaêngsaûnlöôïngleân
gaápñoåi Q2=200.000Ñvsp,coù 3 phöôngaùnlöïa choïn laø B, C vaøD.
Q=400
a) Töø phöôngaùnA neáumuoántaêngsaûnlöôïngleângaápñoâi coùtheåchoïn moät
600
trong3 phöôngaùnB, C, D, tínhheäsoáICOR cuûatöøngphöôngaùn
Q=300
b) Neáuxí nghieäpmuoántieátkieämlao ñoäng thì neânchoïnphöôngaùnnaøo?Neáuxí
Q=200
400
nghieäpmuoántieátkieämvoán thì neânchoïn phöôngaùnnaøo?
Baøi 16: Cho ñoàthò sau:
Q=100
200

7

30 60 90 120 150 L
Quansaùtñoàthòvaøcho bieát:
a-Vôùi 400K vaø60L, Q=- ------------, luùc ñoùtyû soáK/L=--------------
b- Vôùi 600K vaø90L, Q=- ------------, luùc ñoùheäsoá∆ K/∆L=----------
c- Vôùi 600K vaø120L, Q=- ------------, luùc ñoùheäsoá∆ K/∆L=----------, coùthaëngdö lao
ñoängkhoâng?Thaëngdö baonhieâungöôøi?
Baøi 17: Baøi taäpnaøyhöôùngdaãncaùchxaâydöïngkeáhoaïchnhaânlöïc thöïc hieännaêm
2005ñeåñaùpöùngnhucaàulao ñoängcoùkyõ naêngcho naêm2010
Veà maët caàu:
Böôùc 1: Xaùc ñònhmuïc tieâutaêngtröôûngGDP- Ví duï 6%/naêmtrongthôøi kyø 5 naêm
2006- 2010,bieátGNP naêm2005laø 1000tyû$(giaùcoáñinh) Tính GNP caùcnaêmsau:
Naêm 2006 2007 2008 2009 2010
GNP
Böôùc 2: Öôùc löôïngthayñoåi cô caáusaûnlöôïngtheokhu vöïc (giaûsöûcoù 2 khu vöïc
coângnghieäpvaønoângnghieäp)
Saûnlöôïngtheokhuvöïc (1000$giaùcoáñònh2005)
Naêm 2005 2010 Toácñoägia taêng
naêm2010/2005
Noângnghieäp 700 800
Coângnghieäp 300 538
ToångGNP
Böôùc 3: öôùclöôïngvieäclaømtheokhu vöïc, xaùcñònhheäsoálao ñoäng(lao ñoängtöøng
khu vöïc/1000$saûnlöôïng töøngkhu vöïc) bieátnaêm2005coù1000lao ñoängtrongñoùcoù
800lao ñoängnoângnghieäpvaø200lao ñoängcoângnghieäp
-Vaäyheäsoálao ñoängnoângnghieäplaø:_________, heäsoálao ñoängcoângnghieäp
laø:_________
-Naêm2005naêngsuaátlao ñoängkhu vöïc naøocaonhaát?
-Neáuheäsoálao ñoängkhoângñoåi naêm2010caànbaonhieâulao ñoängtrongkhu vöïc coâng
nghieäp:_________, lao ñoängnoângnghieäp:_______-
-Do naêngsuaátlao ñoängtaêng,nhucaàulao ñoängkhu vöïc noângnghieäpgiaûm5%, nhu
caàulao ñoängkhu vöïc coângnghieäpgiaûm15%.Heäsoálao ñoängmôùi cuûanoângnghieäp
laø:_______, cuûacoângnghieäplaø:_______. Nhu caàulao ñoängnaêm2010cuûakhu vöïc
noângnghieäplaø:______, cuûakhu vöïc coângnghieäplaø:_______
Böôùc 4:Cô caáulao ñoängtheokyõ naêng
Khu vöïc LÑ khoângkyõ naêng LÑ coùkyõ naêng Toångsoálao ñoäng
Noângnghieäp 800 0 800
Coângnghieäp 150 50 200


8
Lao ñoängcoùkyõ naêngôû khu vöïc noângnghieäpchieámbaonhieâu% lao ñoängNN?
________
Lao ñoängcoùkyõ naêngôû khu vöïc coângnghieäpchieámbaonhieâu% lao ñoängCN?
________
Giaû söûcô caáulao ñoängkyõ naêngkhoângñoåi, caànbaonhieâulao ñoängcoùkyõ naêng
chonaêm2010cho khuvöïc noângnghieäp?_______cho khu vöïc coângnghieäp?_________
Böôùc 5: Caànñaøotaïo baonhieâulao ñoängcoù kyõ naêngcho neànkinh teá?
Veà maët cung: giaûsöûmoãinaêmlöïc löôïnglao ñoängtaêngtheâm35 ngöôøi, ñieànvaøo
baûngsau:Naêm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Toång
cungLÑ
Löïc 1000
löôïngLÑ
Tính tyû leäcungLÑ/caàuLÑ
Tuy nhieânlao ñoängcoù kyõ naêngchætaêng4 lao ñoäng/naêmdo haïn cheácuûagiaùoduïc
höôùngnghieäp,ñieànvaøobaûngsau;
Naêm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Toång
cungLÑ
coùkyõ
naêng
Löïc 1000
löôïngLÑ
coùkyõ
naêng
Theokeátquaûtínhtoaùntreâncho thaáytoångcaàulao ñoängcoù kyõ naêngnaêm2010
laø:_______nhöngthöïc teáchæñaøotaïo ñöôïc ___________ lao ñoängcoùkyõ naêng
Vaäy lao ñoängcoù kyõ naêngthieáu_________ ngöôøi, döï ñoaùnxu höôùngtieànlöôngcuûa
lao ñoängcoùkyõ naêngseõ(taêng/giaûm)?.Khu vöïc coângnghieäp(giaûm/taêng)?Söû duïng
lao ñoängcoùkyõ naêng?
Baøi 18: Ñoà thòtheåhieän:S ñöôøngcung,D ñöôøngcaàumaëthaøngX, X ñöôïc baùnôû
moätcöûahaøngnhaønöôùcquaûnlyù. Quansaùtñoàthò vaøcho bieát:
P


3
S’
D
2

S
1
9
a) Löôïng cung,löôïng caàukhi nhaønöôùckhoângcanthieäpgiaù
100 200 300 400 500 600 Q
b) Tính löôïngcung,löôïngcaàukhi nhaønöôùcqui ñònhgiaù0,5$/ñvsp
c) Söï thieáuhuït do chínhsaùchgiaùqui ñònhlaømgiaûmcung,nhöõngngöôøi tieâu
duøngsaünloøngtraûtoái ña 2$, taïo cô hoäi cho nhöõngngöôøi kinh doanhtö nhaân,
hoï tìmñeánnhöõngngöôøi saûnxuaátmuavôùi giaù0,75$/ñvspvaøbaùncho nhöõng
ngöôøi saünloøngmuavôùi giaù1,5$,nhöõngngöôøi saûnxuaátbaùncho tö nhaân
khoângbaùncho cöûahaøngnhaønöôùcnöõa
d) GiaûsöûbanñaàunöôùcnaøykhoângsaûnxuaátX, toaønboälaø nhaäpkhaåu,ñöôøng
cungS tronghình döôùi ñaâytheåhieäncungnhaäpkhaåu,, quansaùtñoàthò cho bieát
P vaøQ caânbaèng,nhaønöôùcquyeátñònhbaûohoächo nhöõngngöôøi saûnxuaát
trongnöôùcñeåsaûnxuaátsaûnphaåmX trongnöôùcbaèngcaùchcaámnhaäpkhaåu,
S’ laø ñöôøngcungnoäi ñòamôùi phaùttrieån.Xaùc ñònhgiaùcaânbaèngP’ vaølöôïng
caânbaèngQ’. Aûnh höôûngcuûachínhsaùchnaøyñoái vôùi thaëngdö tieâuduøng.vaø
thaëngdö saûnxuaát.Moät soángöôøi nhaäplaäu100ñônvò saûnphaåmX vaøbaùn
vôùi giaù0,5$vaøbaùnvôùi giaù1$, tínhlôïi nhuaänmaøngöôøi buoânlaäuthuñöôïc
Baøi 19: Coù thoângtin nhösau:
Coângngheä Voán(ñônvò ) Lao ñoäng(ñônvò)
T1 Coângngheäthuûcoâng 10 80
T2 Coâng ngheä trung 20 40
gian
T3 Coâng ngheä töï 50 20
ñoäng
Bieát giaù cuûa moãi nhaân toá saûn xuaát nhö sau :
Khu vöïc Giaù voán (PK) Giaù lao ñoäng (PL)
Thaønh thò chính thöùc 100 ngaøn 200
Thaønh thò khoâng 500 100
chính thöùc
Moät xí nghieäp trong khu vöïc thaønh thò chính thöùc seõ choïn coâng ngheä
naøo ? nghieäp trong khu vöïc thaønh thò khoâng chính thöùc seõ choïn coâng
Moät xí
ngheä naøo ?
Baøi 20:
Phaân F Lao Saûn Chi phí C Giaù trò Thu Chi phí S/lng gia
(1) ñoäng L löôïng Q (4) saûn nhaäp gia taêng
(2) (3) löôïng roøng taêng ∆ Q (8)
V(5) Y(6) ∆ C (7)
0 Kg 4 800 Kg
50 5 1500
100 6 2100
150 7 2600
200 8 3000
250 9 3300
300 10 3500
350 11 3600
400 11 3600
1) Bieát giaù phaân Pf = 3000Ñ/Kg; giaù luùa Pr = 1000Ñ/Kg; giaù coâng lao
ñoäng Pl = 200000 Ñ/lñ. Ñieàn vaøo baûng 1. Cho bieát taïi möùc giaù naøy,
ngöôøi noâng daân seõ toái ña hoùa lôïi ích taïi möùc saûn löôïng naøo ?10
2) Veõ ñoàthòtheåhieänquanheägiöõasaûnlöôïngQ ( treântruïc hoaønh) vaøchi phí bieân
MC, doanhthubieânMR (treântruïc tung)
3) Neáugiaùluùataênggaápñoâi trongkhi giaùphaân& giaùlao ñoängkhoângñoåi. Ngöôøi
noângdaânseõtoái ña hoùalôïi ích taïi möùcsaûnlöôïngnaøo? Ñieànvaøobaûng2 sau.Luùc
ñoùñoàthò seõthayñoåi nhötheánaøo? Baûng2

Phaân F (1) Lao ñoäng L Saûn löôïng Chi phí C (4) Giaù trò Thu nhaäp
(2) Q (3) saûn löôïng roøng Y(6)
V(5)
0 Kg 4 800 Kg
50 5 1500
100 6 2100
150 7 2600
200 8 3000
250 9 3300
300 10 3500
350 11 3600
400 11 3600
4) Khi giaù luùa taêng , tính toác ñoä taêng tröôûng saûn löôïng vaø toác ñoä
taêng tröôûng cuûa thu nhaäp. Neáu ngöôøi noâng daân chæ baùn phaàn saûn
löôïng vöôït quaù 1500Kg, giaù luaù taêng seõlaøm cung cho thò tröôøng thay
ñoåi nhö theá naøo ?
5/ Baây giôø neáu giaù luùa vaãn laø 1000Ñ/Kg, giaù phaân chæ coøn phaân
nöõa PF = 1500Ñ/Kg, ñieàn vaøo baûng 3 sau :
Phaân F (1) Lao ñoäng L Saûn löôïng Chi phí C (4) Giaù trò Thu nhaäp
(2) Q (3) saûn löôïng roøng Y(6)
V(5)
0 Kg 4 800 Kg
50 5 1500
100 6 2100
150 7 2600
200 8 3000
250 9 3300
300 10 3500
350 11 3600
400 11 3600
6/ Ngöôøi ta aùp duïng moät loaïi gioáng môùi, caàn gaáp ñoâi soá lao ñoäng ,
buø laïi saûn löôïng cuõng taêng gaáp ñoâi Giaù luùa, phaân, lao ñoäng nhö
caâu 1. Ñieàn vaøo baûng sau, cho bieát ngöôøi noâng daân toái ña hoùa lôïi
ích taïi möùc saûn löôïïng naøo ?
Phaân P (1) Lao ñoäng Saûn löôïng Chi phí C (4) Giaù trò SL Thu nhaäp
L(2) Q(3) V(5) roøng Y(6)
0Kg
50
100
150
200
250
300
350
400
11
7) Söû duïngsoálieäutrongcaâu1. Giaûñònhbaâygiôø ngöôøi noângdaânlaø taùñieàn,hoï
phaûitraû25%saûnlöôïngcho ñòachuû,trongkhi hoï phaûi chòutoaønboächi phí ñaàuvaøo.
Luùc ñoùhoï seõtoái ña hoùalôïi ích taïi möùcsaûnlöôïngnaøo? Ñieànvaøobaûng4 sau:

Saûn löôïng Q Thu nhaäp roøng coøn laïi cuûa taù ñieàn
Y*
800 Kg
1500
2100
2600
3000
3300
3500
3600
Baøi 21 : Moät nöôùcnhaäpkhaåuradios,giaùtheágiôùi Pw =6000$.Ñöôøngcungcho thaáy
caùcnhaøsaûnxuaátnoäi ñòakhoângtheåcaïnhtranhvôùi haøngngoaïi neáubaùnvôùi giaù
döôùi 7000$. Ñeåkhuyeánkhíchsaûnxuaátnoäi ñòa,chínhphuûñaùnhthueánhaäpkhaåu
50%.
1) Tính giaùbaùntrongnöôùccuûahaøngngoaïi saukhi coù thueá.
2) Thueánhaäpkhaåuaûnhhöôûngnhötheánaøoñoái vôùi cung,caàunoäi ñòavaø
löôïngnhaäpkhaåu?
3) Tính chi tieâucuûangöôøi tieâuduøngtröôùcvaøsaukhi haøngradiosbò ñaùnh
thueá.
4) Tính thunhaäptöø thueánhaäpkhaåucuûachínhphuû.
5) Tính doanhthucuûacaùcnhaøsaûnxuaáttrongnöôùcsaukhi ñaùnhthueá.

P($/ñvsp)
S
D


Pd
7000
Pw = 6000
Baøi 22:
1- Ñoà thò bieåudieãnñöôøngcungS vaø800
500 1000 Q
ñöôøngcaàuD noäi ñòasaûnphaåmX cuûa
nöôùcA
a- saûnxuaáttrongnöôùcchæcoù theåcungöùngvôùi giaùít nhaátlaø -----------
shiling(ñv tieànteäcuûanöôùcA)
b- Neáumôûcöûathöôngmaïi töï do, giaùtheágiôùi Pw =250Sh, luùc ñoùlöôïng
caàulaø -----------, chi tieâucuûangöôøi tieâuduønglaø------------
c- Löôïng nhaäpkhaåuchieámbaonhieâu% treânthòtröôøng- -------------


12
d- Neáutyûgiaùhoái ñoùai10 shiling =1$, löôïngngoïai teäñeånhaäpkhaåu
laø----------------
2- Ñeåkhuyeánkhích saûnxuaáttrongnöôùcnhaønöôùcñaùnhthueátp =100%,
a- luùc ñoùgiaùhaøngnhaäpkhaåutínhtheogiaùtrongnöôùclaø ---------------
b- Veõ ñöôønggiaùtheágiôùi môùi P’w, luùc ñoùlöôïngcaàulaø -------------.
Löôïng cunglaø----------------
c- Löôïng nhaäpkhaåulaø ------------------, toångchi tieâunhaäpkhaåu
--------------, nhaäpkhaåuchieám---------------%, thueánhaäpkhaåunhaønöôùc
thuñöôïc laø----------------
3- Thaëngdö tieâuduøngmaátñi ----------------, thaëngdö saûnxuaáttaêngtheâm
------------------. Maátmaùtvoâích cuûachínhsaùchthueálaø ------------------
4- Neáuthueáquanvaãnlaø 100%,neáusaûnxuaáttrongnöôùckeùmhieäuquaûneânchi
phí taêng50%,löôïngcungtrongnöôùc-------------? Löôïng nhaäpkhaåu---------------?
Giaù caânbaèngmôùi ----------------?
5- Neáuthueáquanvaãnlaø 100%nhöngnhucaàugia taêng50%,thì löôïngcungtrong
nöôùc-------------? Löôïng nhaäpkhaåu---------------? Giaù caânbaèngmôùi
----------------?
6- Thay vì ñaùnhthueánhaønöôùcñaëthaïnngaïchnhaäpkhaåu=0, giaùcaânbaèng
------------------- vaølöôïngcaânbaèngtrongnöôùclaø -------------


P
1000 D
S


40 0
5 10 15 20 25 Q

Baøi 23:
Ñoà thò bieåudieãncung , caàungoïai teä $ nhö laø haømsoá cuûatyû giaù hoái ñoùai R
giöõañoàngPeso/USD
1- Tyû giaùhoái ñoaùi caânbaèngR =-------------(peso/$)
ÔÛ tyû giaù naøy caø pheâñöôïc baùnvôùi giaù 1$/poundtreânthò tröôøngtheágiôùi seõ
töôngñöôngvôùi -------------- Peso,maùycoângcuï giaù5000$seõtöôngñöôngvôùi ---------------
peso;quaànjeangiaù20$töôngñöông---------- peso
2- Nhaø nöôùcbanhaønhluaätyeâucaàunhöõngngöôøi xuaátkhaåucaø pheâphaûi baùn
laïi ngoïai teächo nhaønöôùcvôùi tyû giaùR’ =50 peso/$.Sau ñoù ngaânhaøngTW baùnngoïai
teä cho nhöõng nhaø nhaäpkhaåucoù giaáy pheùpnhaäpkhaåutheo tyû giaù R’. nhö vaäy caø13
pheâbaùn vôùi giaù 1$/poundtreânthò tröôøngtheágiôùi seõ töông ñöông vôùi ----------- peso,
giaùmaùycoângcuï töôngñöông------------peso;quaànjeantöôngñöông------------- peso
3- So saùnhvôùi tyûgiaùcaânbaèngbanñaàu:
a- ñoàngpesoñaõñöôïc ñaùnhgiaù----------(quaùcao/quaùthaáp)?
b- Xuaát khaåu caø pheâ trôû neân ----------- (ít/nhieàu)? lôïi nhuaänhôn; nhaäp
khaåutrôûneân--------------(reû/ñaét)hôn?
c- Theo ñoà thò, ôû tyû giaù R’, löôïng caàu ngoïai teä -------------- trieäu$, löôïng cung
ngoaïi teä---------------- trieäu$. Do ñoù(thieáu/dö)?--------- trieäu$
4- Ñeå giaûi quyeát maát caân baèng ngoïai hoái nhaø nöôùc quyeát ñònh khoâng caáp
giaáypheùpnhaäpkhaåuquaànjeanmaøkhuyeánkhíchsaûnxuaátthaytheánhaäpkhaåu
a- Chính saùchmôùi naøy töông ñöông vôùi aùp ñaëtmoäthaïn ngaïch NK quaàn
jeanlaø --------------
b- So saùnhgiaù (tính baèngpeso)nhaäpkhaåumaùycoângtröôùcvaøsaukhi coù
chínhsaùchnaøyñeåthaáynoùñaõtaïo ra moättrôï caápngaàmñoái vôùi ngöôøi NK maùycoâng
cuï laø ---------------%
c- chính saùch qui ñònh tyû giaù vaø haïn cheá nhaäp khaåu quaøn jean aûnh
höôûngñeánvieäcsaûnxuaátcaøpheâ,quaànaùo,maùymoùctrongnöôùcnhötheánaøo?
d- Caùc chính saùch naøy aûnh höôûng ñeán vieäcsöû duïng coâng ngheä thaâm
duïngvoán/laoñoängnhötheánaøo?Aûnh höôûngñeánvieäctaïo vieäclaømnhötheánaøo?
5- Quaylaïi ñieàukieänbanñaàukhi chöacoù söï canthieäpcuûanhaønöôùc,
a- Chính phuûbaûohoä coângnghieäpquaànjeantrongnöôùc baèngcaùchñaùnh
thueácao vaøo quaànjean NK neânñöôøngcaàungoïai teädòch chuyeånsangtraùi 25% thaønh
D’, haõyveõD’
b- Luùc ñoùtyû giaùcaânbaèngseõnhötheánaøo?
Peso/$
Dm
100
Sm
90
80
70
60
50
40
30
20
10
10 20 30 40 50 60 70 Q (trieäu $)
Baøi 24:
1- Xe oâ toâcoùtheånhaäpkhaåuvaøonöôùcB vôùi giaùPw=10.000$=100.000rupees
a- Giaù linh kieänphuï tuøngCw =9.000$/chieác,vaäytínhra Rupeeslaø
------------
b- Giaù trò gia taêngtheogiaùtheágiôùi VA =-
---------------$ hay
-------------Rupees
2- Thueásuaátñoái vôùi thaønhphaåmnhaäpkhaåulaø tp =25%,ñoái vôùi linh kieän,
phuï tuøngtc =0%
a- giaùthaønhphaåmnhaäpkhaåutính theogiaùtrongnöôùclaø Pd =-------------, giaùlinh
kieänphuï tuøngtính theogiaùtrongnöôùclaø Cd =----------------, giaùtrò gia taêng
tính theogia ùtrongnöôùcVA’ =---------------


14
b- Tyû suaátbaûohoähieäuquaûERP =--------------

Baøi 25: Veà ñöôøngcongLorenz& HeäsoáGini
Coù soálieäusauñaâyveàphaânphoáithunhaäpcuûanöôùcX vaøYnaêm2007
Nhoùm Nhoùm Nhoùm Nhoùm4:20% Nhoùm5:20%
1:20%daân 2:20%daân 3:20%daân daâncö coù daâncö giaøu
cö ngheøo cö ngheøo cö coùthu thunhaäp nhaát
nhaát nhaäptrung khaù
bình
NöôùcX 2,4% 5,7% 10,7% 18,6% 62,6%
NöôùcY 6,1% 11% 16,5% 23,7% 42,7%
a) Ñaàutieântính % tích luõy thunhaäptöôngöùngvôùi % tích luõy daâncö cuûa2 nöôùc

Phaàntraêmtích luõy daâncö Phaàntraêmtích luõy thunhaäp(%)
NöôùcA NöôùcB
20%
40%
60%
80%
100%
b) Veõ ñöôøngcongLorenzcuûa2 nöôùcX vaøY
c) NeáuvuøngA (vuønggiöõañöôøngcheùovaøñöôûngcongLorenzcuûanöôùcY
tính baènghình hoïc laø 0,172thì vuøngB (phaàncoønlaïi cuûanöõahình vuoänglaø bao
nhieâu?Tính heäsoáGini ______
d) So saùnhhìnhdaïngñöôøngcong LorenzcuûanöôùcX vaønöôùcY cho bieátphaân
phoái thunhaäpôû ñaâubaátbìnhñaünghôn?
Baøi 26:
1) Bieátmöùcthunhaäpcuûa5 hoägia ñình treânnaêm2006:
Gia ñình A thunhaäp4 trieäuñoàng/ thaùng
Gia ñình B thunhaäp5 trieäuñoàng/ thaùng
Gia ñình C thunhaäp6 trieäuñoàng/ thaùng
Gia ñình D thunhaäp8 trieäu ñoàng/ thaùng
Gia ñình E thunhaäp15 trieâuñoàng/ thaùng
Neáuxemmoãigia ñình nhö1 ñônvò ngöôøi nhaän,% toångthunhaäpkieámñöôïc bôûi 20%
ngheøonhaátlaø P20, tínhP20. Goïi % toångthunhaäpkieámñöôïc bôûi 20%giaøunhaátlaø
R20, tínhR20
Tính giaùtrò P20 & R20 cuûanaêm2006
2)Naêm2007thunhaäpcuûa5 gia ñình tínhtheogiaùcoáñònhnaêm2006nhösau:
Gia ñình A thunhaäp5 trieäu / thaùng
Gia ñình B thunhaäp7 trieäuñoàng/ thaùng
Gia ñình C thunhaäp9 trieäuñoàng/ thaùng
Gia ñình D thunhaäp13 trieäuñoàng / thaùng
Gia ñình E thunhaäp30 trieäuñoàng/ thaùng
a-Tính R20, tính R20
b) Neáumöùcsoángtoái thieåulaø 6 trieäuñoàng/ thaùng/hoä( giaùcoáñònhnaêm2006),cho
bieátcuoäcsoángcoù ñöôïc caûi thieânkhoâng?
3) Neáugia ñình A coù2 ngöôøi; gia ñình B coù 3 ngöôøi; gia ñình C coù 4 ngöôøi; gia ñình D
coù 5 ngöôøi; gia ñìnhE coù6 ngöôø
a) Thu nhaâpbìnhquaânñaàungöôøi cuûagia ñình A laø ______
Thu nhaâpbìnhquaânñaàungöôøi cuûagia ñình B laø ______


15
Thu nhaâpbìnhquaânñaàungöôøi cuûagia ñình C laø ______
Thu nhaâpbìnhquaânñaàungöôøi cuûagia ñình D laø ______
Thu nhaâpbìnhquaânñaàungöôøi cuûagia ñình E laø ______
Neáutínhtheo thunhaâpbìnhquaânñaàungöôøi, ngöôøi coù thunhaâpthaápnhaátôû
tronggia ñình _____
b) Nhö vaäycoùtaátcaû20 ngöôøi trongdaõyphoá.Giaû ñònhraèngthunhaäp
ñöôïc chiañoàngñeàucho taátcaûmoïi ngöôì, 4 ngöôøi ngheøonhaát( chieám20%daâncö)
thuoäcveàgia ñình ____; 20%ngöôøi giaøunhaátthuoäcveàgia ñình _____
c) Neáuchuùngta xemmoãicaùnhaânnhömoätñônvò thunhaäp,tyû leäthu
nhaäpnhaänñöôïc cuûa20%daâncö ngheøonhaátP20 =______; tyû leäthunhaäpnhaänñöôïc
cuûa20%daâncö giaøunhaátR20 =ø_____
d)Döønglaïi & xemxeùtkeátquaûmaøbaïnvöøatính . Chuùyù raèngkhi baïn
tính tyûleäthunhaäpnhaänñöôïc söûduïng thunhaäpgia ñìnhlaømñônvò, P20 =_____%,
nhöngkhi baïnsöûduïngthunhaäpcaùnhaânlaømñônvò P20 =______%.
4) Töø tínhtoùantreânchuùngta coù soálieäusau:( Ñôn vò : trieäuñoàng)
Gia ñình Thu nhaäpnaêm2006 Thu nhaäpnaêm2007 Toácñoätaêng
tröôûngthunhaäp
töønggia ñình
2007/2006
A 4 trieäuñoàng 5 trieäuñoàng
B 5 7
C 6 9
D 8 13
E 15 30
Toångthunhaäp 38 64
1) Tính toácñoätaêngtröôûngthunhaäpcuûatöønggia ñình
2) Goäpgia ñình A & B xemnhö40%daâncö ngheøo,gia ñình C & D xemnhö40%
daâncö trungbìnhvaøgia ñìnhE xemnhö20%daâncö giaøunhaát.Taêngtröôûngthunhaäp
cuûa40%daâncö ngheøonhaáttöø naêm1986ñeánnaêm1996( gia ñìnhA&B) ñöôïc cho
trongbaûngdöôùi daây.Ñieànvaøochoãtroángtrongbaûng toácñoätaêngtröôûngthunhaäp
cuûanhöõngnhoùmcoønlaïi
Gia ñình Thu nhaäp1986 Thu nhaäp1996 % thayñoåi % daâncö
cuûathunhaäp
A+B 900 1200 33,3% 40%
C+D % 40%
E % 20%
Baøi 27: Baøi taäpsaunghieâncöùuphaùttrieåncoù theågiaûmbaátbìnhñaúngthunhaäpnhö
theánaøo?
a) Indozanialaø moätnöôùccoùdaânsoá100trieäungöôøi, banñaàuphaùttrieån
döïavaøonoângnghieäp,thunhaäpbìnhquaânñaàungöôøi laø 100USD/naêm,
phaânphoái thunhaäptöôngñoái khoângcheânhleächnhaunhieàu.Sauñoù
moätdoanhnghieäpnöôùcngoaøiñaàutö thuhuùt20%lao ñoängvôùi thu
nhaäp200$/ngöôøi,ñieànvaøobaûngphaânphoái thunhaäpsau:

Nhoùmdaân 20%thöù 20%thöùnhì 20%thöùba 20%thöùtö 20%thöù
cö nhaát naêm
Thu nhaäp 100 100 100 100 200
cuûatöøng


16
caùnhaân
cuûanhoùm
trongtoång
thunhaäp
Thu nhaäp
cuûanhoùm
Tyû leäthu
nhaäpcuûa
nhoùmtrong
toångthu
nhaäp
Döïa vaøotínhtoaùncuûabaûngcho bieáttyû leäthunhaäpcuûa20%daâncö giaøunhaáttrong
toångthunhaäp.Veõ ñöôûngcongLorenz
b) Sauñoùcoù moätdoanhnghieäpnöôùcngoaøithöù2 ñaàutö traûlöông200$/ngöôøi/naêmthu
huùttheâm20%lao ñoäng,ñieànvaøobaûngsau:
Nhoùmdaâncö 20%thöù 20%thöùnhì 20%thöùba 20%thöùtö 20%thöù
nhaát naêm
Thu nhaäpcuûa 100 100 100 200 200
töøngcaùnhaân
cuûanhoùm
trongtoångthu
nhaäp
Thu nhaäpcuûa
nhoùm
Tyû leäthu
nhaäpcuûa
nhoùmtrong
toångthunhaäp
Döïa vaøotínhtoaùncuûabaûngcho bieáttyû leäthunhaäpcuûa40%daâncö giaøunhaáttrong
toångthunhaäp.Veõ ñöôøngcongLorenz.So saùnhvôùi tröôønghôpñaàuveàtínhbìnhñaúng
trongphaânphoáithunhaäp
Giaû söûcoù20%daâncö laø chuûdoanhnghieäp,moãichuûdoanhnghieäpcoù thunhaäp
400$/naêm,ñieànvaøobaûngsau:
Nhoùmdaâncö 20%thöù 20%thöù 20%thöù 20%thöùtö 20%thöù
nhaát nhì ba naêm
Thu nhaäpcuûa 100 100 100 200 400
töøngcaùnhaân
cuûanhoùmtrong
toångthunhaäp
Thu nhaäpcuûa
nhoùm
Tyû leäthunhaäp
cuûanhoùmtrong
toångthunhaäp
Cho bieáttyûleäthunhaäpcuûa20%daâncö giaøunhaátvaø20%daâncö ngheøonhaát
17
18
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản