Bài tập kỹ thuật nhiệt - Chương 7

Chia sẻ: thachthaoxanh

Bức xạ nhiệt 1. Bài tập giải mẫu Bài 1: Một thanh thép có nhiệt độ là 7270C, độ đen e = 0,7. Tính khả năng bức xạ của thanh thép. Nếu nhiệt độ giảm 2 lần thì khả năng bức xạ giảm mấy lần? Lời giải: Khả năng bức xạ của thanh thép: E = e.C0( T 4 ) 100 1000 4 ) 100 T = 273 + 727 = 1000 0K Nên: E = 0,7.5,67.( E = 3,97.104 W/m2 Nếu nhiệt độ của thanh thép giảm 2 lần: T = 273 + 727 = 636,5 0K 2 636,5 4 ) 100 3,97.10 4 = 6,09 lần. 6514,4 E = 0,7.5,67( E...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản