Bài tập lập trình ASP.NET

Chia sẻ: trannghiep1991

Tham khảo tài liệu 'bài tập lập trình asp.net', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập lập trình ASP.NET

TRƯ NG I H C TG
B MÔN CNTT
-oOo-

BÀI T P L P TRÌNH ASP.NET
Bài 1: T ng quan v ASP.NET

1.1: T o m i 1 Project.
1.2: T o trang Chao.aspx.
TTDT – BMCNTT Trang 1
Bài 2: HTML Server Control

2.1: H sơ ăng ký.
TTDT – BMCNTT Trang 2
2.2: Upload t p tin.
TTDT – BMCNTT Trang 3
Bài 3: Web Server Control

3.1: c báo.
TTDT – BMCNTT Trang 4
3.2: Câu chào.
TTDT – BMCNTT Trang 5
3.3: Album các loài hoa.
3.4: ơn t hàng.
TTDT – BMCNTT Trang 6
TTDT – BMCNTT Trang 7
3.4: Phi u ý ki n ngư i tiêu dùng.
TTDT – BMCNTT Trang 8
3.6: Bài t p các i u khi n cơ b n.
TTDT – BMCNTT Trang 9
3.7: Thông tin ăngnh p.
TTDT – BMCNTT Trang 10
TTDT – BMCNTT Trang 11
3.8: Tìm quân c .
TTDT – BMCNTT Trang 12
3.9: L ch bàn.
TTDT – BMCNTT Trang 13
3.10: Upload và xem t p tin.
TTDT – BMCNTT Trang 14
3.11: H sơ ăng ký.
TTDT – BMCNTT Trang 15
TTDT – BMCNTT Trang 16
3.12: S n ph m k o.
TTDT – BMCNTT Trang 17
HƯ NG D N GI I BÀI T P ASP.NET
Yêu c u x lý:
2.1:

Nút ăng ký:
S ki n Server_Click

Dùng t.t Value c a các i u khi n nh p li u

Dùng thu c tính InnerHTML c a k Div

Chu i giá tr gán cho t.tính trên có ch a các tag HTML nh d ng văn b n (, ,

... )
Yêu c u x lý:
2.2:

Nút Upload :
S ki n Server_Click:

Upload t p tin:
Nh n ư ng d n và tên t p tin t Client: tt PostedFile.FileName
L y tên t p tin : pt System.IO.Path.GetFileName
Copy t p tin lên server: pt PostedFile.SaveAs
Xu t danh sách t p tin:
Khai báo thư m c truy xu t (Upload): ki u Directory ho c l p
System.IO.DirectoryInfo
Truy xu t các t p tin trong thư m c này: pt GetFiles
TTDT – BMCNTT Trang 18
Yêu c u x lý:
3.1:
Khi m trang: (s ki n Load)

S d ng t.t Text c a Label
Chu i giá tr gán cho t.tính trên có ch a các tag HTML nh d ng văn b n (,
, )
Liên k t n các trang báo:

S d ng thu c tính NavigateURL và Target
Yêu c u x lý:
3.2:

Nút Thay i câu chào:
Thu c tính OnClientClick: Dùng ngôn ng JavaScript h i ngư i s d ng
S ki n Click
Thu c tính Text c a Label
Giá tr chu i gán cho t.t trên có ch a các tag HTML nh d ng văn b n
(, , …)
Yêu c u x lý:
3.3:

Ch n Danh sách hoa :
Thu c tính AutoPostBack: True
S ki n SelectedIndexChanged
Khai báo m ng ch a t p h p các chu i tên t p tin hình nh

TTDT – BMCNTT Trang 19
Gán giá tr tt ImageURL c a Image và tt Text c a Lable: S d ng d ng tt
SelectedIndex và Items c a ListBox
Yêu c u x lý:
3.4:

Nút :

Ki m tra S lư ng: dùng hàm Val
Thêm vào Danh sách bánh ư c t: tt SelectedIndex, Items và pt Items.Add c a
ListBox

Nút :

Khai báo m t m ng dùng lưu tr giá tr các ch s c a các m c ư c ch n trong
ListBox: pt GetSelectedIndices c a ListBox
Duy t m ng trên và xóa các m c trong ListBox có ch s tương ng v i giá tr c a
t ng p.t trong m ng: pt Items.RemoveAt

Nút :

Dùng tt Text ho c InnerHTML ( i v i k Div) nh n chu i giá tr t các i u
khi n nh p li u
Chu i gía tr có ch a các tag HTML nh d ng văn b n và tag t o b ng
Lưu ý: duy t các m c trong ListBox l y tên bánh và s lư ng : tt Items c a ListBox
và các pt c t chu i như LastIndexOf, SubString
Yêu c u x lý:
3.5:
Xây d ng th t c Xu t danh sách tiêu chu n bình ch n tương ng v i các s n ph m:

Khai báo bi n lưu tr Danh sách tiêu chu n: ki u ArrayList | SortedList | Hashtable
Ki m tra s n ph m ư c ch n thêm các tiêu chu n tương ng vào bi n trên:
dùng tt SelectedIndex c a RadioButtonList và pt Add c a bi n trên
Liên k t giá tr c a bi n trên v i i u khi n BulletedList: s d ng tt DataSource và
pt DataBinding
Khi m trang:

M c nh S n ph m Máy gi t ư c ch n và xu t danh sách bình ch n c a máy
gi t: g i th t c Xu t danh sách tiêu chu n
Ch n Danh sách s n ph m:

Xu t danh sách bình ch n tuơng ng: g i th t c Xu t danh sách tiêu chu n
Xu t tên c a s n ph m ư c ch n ra k Label: dùng tt Text c a Label và
SelectedValue c a RadioButtonList

Khi nh n nút :

Khai báo bi n dùng lưu tr các tiêu chu n ư c bình ch n: ki u ArrayList
Duy t các m c trên trên CheckBoxList và ki m tra m c nào ư c ch n thì thêm
vào m ng trên: tt Selected c a CheckBoxList
Liên k t d li u c a m ng trên vào k BulletedList: tt DataSource và pt DataBind
c a BulletedList

TTDT – BMCNTT Trang 20
Yêu c u x lý:
3.6:
Ch n Danh sách bài t p:

Khai báo URL c a bài t p: tt Value lúc thi t k
Ch n Danh sách Bullet:

S ki n SelectedIndexChanged
Ki m tra giá tr ư c ch n trong danh sách thay i Bullet tương ng: dùng tt
SelectedValue c a DropDownList và BulletStyle c a RadioButtonList
TTDT – BMCNTT Trang 21
Yêu c u x lý:
3.7:
i u khi n RegularExpressionValidator:

ValidationExpression=[\d|\w|!|&|_]{8}[\d|\w|!|&|_]+

Khi nh n nút :

S d ng t.t Text c a Label
Chu i giá tr gán cho t.tính trên có ch a các tag HTML nh d ng văn b n (,
, )
Yêu c u x lý:
3.8:
Khi m trang, t o bàn c :
Khai báo 2 bi n lưu tr dòng, c t ơc t o: ki u TableRow và TableCell
o
Duy t s dòng ( ã xác nh) và thêm t ng dòng m i vào k Table: dùng pt
o
Rows.Add c a k Table
Duy t s ô ( ã xác nh) và xác nh các tt màu n n, ghi chú c a Tooltip
và icon chu t: tt BackColor, ToolTip, Attributes(”Style”) c a i u khi n ô
Thêm ô m i vào dòng m i: dùng pt Cells.Add c a i tư ng dòng m i

Khi nh n nút :
Khai báo 2 bi n lưu tr th t dòng, c t ng u nhiên: hàm Rnd()
oTTDT – BMCNTT Trang 22
Duy t các dòng trên k Table và xác nh dòng hi n hành: dùng tt Rows.Count và
o
Rows(ch s ) c a k Table
Duy t các ô trên dòng hi n hành và xác nh ô hi n hành: dùng tt
Cells.Count và Cells(ch s ) c a k dòng
Ki m tra n u dòng và ô hi n hành b ng v i 2 bi n trên thì:
Khai báo bi n lưu tr i tư ng hình: ki u
+
System.Web.UI.WebControls.Image
L n lư t gán các giá tr cho tt hình nh, nh danh, ki u, rê chu t
+
ra/vào, nh n chu t cho i tư ng hình: tt ImageUrl, Attributes("id"),
Attributes(“style”), Attributes(“onmouseover”),
Attributes(“onmouseout”), Attributes(“onclick”)
Thêm i tư ng hình vào ô hi n hành: pt Controls.Add(< t hình>)
+
c a ô hi n hành
Yêu c u x lý:
3.9:
Các khai báo dùng chung trong trang:

nh nghĩa ki u d li u (User-Defined Type - UDT) có 2 thành ph n là Ngày và Ghi
chú: c u trúc Structure
Khai báo m ng dùng chung, lưu tr các ngày c n ghi nh : ki u ArrayList, các
ph n t có ki u UDT
Khi m trang:

In ngày hi n hành: các pt c a i tư ng Date và hàm DateSerial
T o danh sách các ngày c n ghi nh : dùng pt Add c a t m ng, k t h p v i bi n
ki u UDT
i u khi n L ch:

S ki n DayRender
Duy t m ng và ki m tra ph n t hi n hành có ngày, tháng b ng v i ô hi n hành
không, n u b ng:
Tô màu n n, màu ch và b sung ghi chú cho ô: thu c tính e.Cell.BackColor,
+
ForeColor và Tootip c a tham s e

Khi nh n nút :

Duy t m ng và ki m tra t ng ph n t : có th vi t hàm
N u h p l thì thêm vào m ng: pt Add c a ArrayList
Yêu c u x lý:
3.10:

Khi ch n nút :

Ki m tra k FileUpload có ch a t p tin chưa: tt HasFile
N u có:
Chép lên thư m c Upload: pt SaveAs c a k FileUpload
o
Xu t các t p tin trong thư m c Upload ra ListBox:
oTTDT – BMCNTT Trang 23
Xác nh thư m c Upload trên server: khai báo bi n thu c l p
DirectoryInfo
Duy t t p h p các t p tin và xu t ra: pt GetFiles c a bi n trên
Khi ch n nút Upload t p tin:

Kích h at View th nh t: tt ActiveViewIndex c a k MultiView
Khi ch n nút Xem các t p tin ư c upload:

Kích h at View th hai: tt ActiveViewIndex c a k MultiView
Yêu c u x lý:
3.11:

Khi ch n nút :

S ki n FinishButtonClick
Thu c tính Text c a Label
Giá tr chu i gán cho t.t trên có ch a các tag HTML nh d ng văn b n (, ,
, …)
Yêu c u x lý:
3.12:
S ki n Load c a trang:

Khai báo 2 bi n ViewState dùng lưu tr s lư ng và tên s n ph m ư c ch n
Bi n lưu tr tên s n ph m có ki u ArrayList
Khi ch n Danh sách s n ph m:

Ki m tra s n ph m: pt Contains c a ArrtayList
Tăng s s n ph m lên 1 và xu t ra màn hình: tt DataSource và pt DataBind c a
BulletedList

Khi nh n nút :

Gán l i giá tr m c nh cho 2 bi n ViewState
Yêu c u x lý:
4.2:
Liên k t d li u c a b ng KHACH_HANG v i GridView:

Khai báo bi n có ki u l p x lý khách hàng (XL_KHACH_HANG)
X d ng tt DataSource và pt DataBind
Yêu c u x lý:
4.3:
Liên k t d li u c a b ng SACH v i GridView:

Khai báo bi n có ki u l p x lý sách (XL_SACH)
X d ng tt DataSource và pt DataBind
X lý phân trang:

S ki n PageIndexChanging
Gán giá tr trang m i cho trang hi n hành: tt e.NewPageIndex và PageIndex c a
k GridView
Liên k t d li u
X lý s p x p:TTDT – BMCNTT Trang 24
S ki n Sorting
Liên k t d li u, k t h p v i tt e.SortExpression
Yêu c u x lý:
4.4:
Liên k t d li u c a b ng KHACH_HANG v i GridView:

Khai báo bi n có ki u l p x lý khách hàng (XL_KHACH_HANG)
X d ng tt DataSource và pt DataBind

Yêu c u thi t k :
4.5:
C t Hình nh
DataImageUrlField: tên field hình
°
DataFormatString: ~//{0}.jpg
°
t mua
Ct
ButtonType: Image
°
ImageUrl: ~//
°
CommandName: khai báo giá tr (tên nút)
°

Yêu c u x lý:
S ki n Load: khai báo 2 bi n ViewState dùng lưu tr T ng ti n và T ng s lư ng các

sách ư c ch n mua

Khi nh n nút :

S ki n RowComand c a k GridView
Xác nh ch s dòng ư c ch n: tt e.CommandArgument
ơn giá c a dòng ư c ch n: tt Rows(ch s ).Cells(3).text c a k
L y giá tr ô
GridView
Tính toán và xu t ra k Label: dùng 2 bi n ViewState trên
Yêu c u x lý:
4.6:
Gán giá tr cho thu c tính CommandArgument c a i u khi n LinkButton:

S ki n RowDataBound c a k GridView
Ki m tra dòng ang duy t là dòng d li u không? : tt e.Row.RowType
N u úng thì tìm t i i u khi n LinkButton và gán giá tr cho tt
CommandArgument c a nút này: pt e.Row.FindControl(”tên nút”) và tt
Datakeys(e.Row.RowIndex).Value c a GridView
Khi ch n Tên sách:

S ki n RowComand c a k GridView
Xác nh giá tr khóa c a dòng ư c ch n: tt e.CommandArgument
Dùng giá tr khóa v a tìm ư c truy xu t d li u vùng Mô t và xu t ra màn
hình
Yêu c u x lý:
4.8:
TTDT – BMCNTT Trang 25
Nh n nút : tt SelectedRowStyle và ch n màu cho tt BackColor và ForeColor (khi

thi t k )

Khi nh n nút :

S ki n RowDeleting
L y giá tr Mã NXB: tt .DataKeys(e.RowIndex).Value
Ki m tra giá tr trên ã có trong b ng SACH chưa?, n u có thì xu t câu thông báo,
ngư c l i thì h y dòng hi n hành và liên k t d li u cho lư i
Nh n nút S a:

S ki n RowEditing
Xác nh ch s c a dòng ang s a: tt .EditIndex = e.NewEditIndex
Nh n nút Không:

S ki n CancelingEdit
Tr l i tr ng thái ban u: .EditIndex = -1
Liên k t d li u
Nh n nút Ghi:

S ki n RowUpdating
Xác nh giá tr các ô c a dòng hi n hành: tt
CType(.Rows(e.RowIndex).Cells().Controls(0),
TextBox).Text
Ki m tra giá tr c a ô Tên nhà xu t b n, n u h p l thì c p nh t vào b ng
NHA_XUAT_BAN d a vào các giá tr trên và giá tr khóa chính (Mã NXB)
Tr v tr ng thái ban u
Liên k t d li u
Yêu c u x lý:
4.9:
Thông tin Mô t : th hi n kho ng 250 ký t

S ki n ItemDataBound
Ki m tra dòng ang duy t có ph i là dòng d li u không?: tt e.Item.ItemIndex và
e.Item.ItemType
N u th a i u ki n thì tìm i u khi n Mô t (Label) và gán d li u c a vùng Mo_ta
cho i u khi n này, ch l y 250 ký t : pt e.Item.FindControl và tt e.Item.DataItem
Yêu c u x lý:
4.10:
Thông tin Tác gi :

S ki n ItemDataBound
Ki m tra dòng ang duy t có ph i là dòng d li u không?: tt e.Item.ItemType, n u
th a:
T o danh sách tác gi d a trên giá tr khóa (Ms) : tt
.DataKeys(e.Item.ItemIndex)
TTDT – BMCNTT Trang 26
Tìm i u khi n Tác gi (BulletedList) và liên k t danh sách tác gi v i i u khi n
này: pt e.Item.FindControl, các tt DataSource, DataTextField, DataValueField và pt
DataBind c a BulletedList
Yêu c u x lý:
4.11:
Các nút Hi u ch nh, C p nh t và B qua:

S ki n ItemCommand
Ki m tra nút ư c nh n: tt e.CommandName
Là nút Hi u ch nh: xác nh dòng ch nh s a: tt EditItemIndex
Là nút B qua: tr v tr ng thái ban u
Là nút C p nh t: tìm k Mô t và ơn giá l y giá tr . C p nh t 2 vùng Mo_ta
và Don_gia vào b ng SACH. Tr v tr ng thái ban u
Liên k t d li u
Yêu c u x lý:
4.13:
Liên k t ngu n DL Sách v i GridView:

S ki n ItemDataBound c a DataList
Ki m tra dòng hi n hành có ph i là dòng ang ch nh s a?: tt e.Item.ItemType,
n u th a
T o ngu n Sách th a i u ki n là các sách thu c ch hi n hành: tt
.DataKeys(e.Item.ItemIndex)
Tìm k GridView và liên k t ngu n DL trên: pt e.Item.FindControl, tt
DataSource và pt DataBind c a GridView
Lưu ý: dùng AccessDataSource thì không c n vi t an code này
Nút [+] và [-] :

S ki n ItemCommand c a DataList
Ki m tra nút ư c ch n: tt e.CommandName
Là nút [+] : xác nh dòng ch nh s a và liên k t d li u v i DataList:
o
.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex
Là nút [-] : tr v tr ng thái ban u và liên k t d li u v i DataList:
o
.EditItemIndex = -1
Lưu ý: dùng AccessDataSource thì an code có thay i khi liên k t d li u
Yêu c u x lý:
4.16:
Nút S a, Không, Thêm: S ki n ItemCommand

Ki m tra nút ư c nh n: tt e.CommandName
o Là nút S a, thay i tình tr ng c a DetalisView là ch nh s a và liên k t d li u:
.ChangeMode(DetailsViewMode.Edit)
o Là nút Không, tr v tình tr ng ban u và liên k t d li u:
.ChangeMode(DetailsViewMode.ReadOnly)
o Là nút Thêm, thay i tình tr ng c a DetalisView là thêm m i và liên k t DL:
.ChangeMode(DetailsViewMode.Insert)


TTDT – BMCNTT Trang 27
Nút C p nh t: S ki n ItemUpdating

Nh n giá tr các ô: CType(.Rows(c.s ).Cells(1).Controls(0),
TextBox).Text. Ki m tra Tên Nhà xu t b n, n u không r ng
Nh n giá tr khóa: .DataKey.Value
o
C p nh t vào b ng NHA_XUAT_BAN theo giá tr các ô, th a i u ki n Mnxb
o
= Giá tr khóa
Tr v tr ng thái ban u và liên k t d li u
o
Nút Ghi: s ki n ItemInserting

Tương t như x lý c a nút C p nh t nhưng thêm m i m t m u tin vào b ng
NHA_XUAT_BAN
Nút H y: s ki n ItemDeleting

Ki m tra quan h d a trên Mã NXB hi n hành: e.DataKey.Value, n u h p l
Xóa dòng hi n hành
Lưu ý: dùng AccessDataSource thì không c n vi t an các code trên
S d ng AccessDataSource

Thao tác thêm m i, c p nh t và h y: không c n vi t code x lý

Ki m tra Tên Nhà xu t b n không ư c r ng trư c khi c p nh t: dùng tt

e.NewValues.Item(0) trong s ki n ItemUpdating
Ki m tra Tên Nhà xu t b n không ư c r ng trư c khi thêm m i: tt e.Values.Item(0)

trong s ki n ItemInserting
Yêu c u x lý:
4.17:

Các nút trong c t Mã sách:

S ki n RowCommand
Xác nh ch s dòng ư c ch n: tt e.CommandArgument
Xác nh giá tr khóa chính (Ms) c a dòng hi n hành: tt .DataKeys(ch
s ).Value
Liên k t d li u v i DetailsView d a vào khóa chính
Lưu ý: dùng AccessDataSource thì thay i tt SelectCommand, câu l nh SQL có k l c cũng
d a trên giá tr khóa chính c a dòng hi n hành
Yêu c u thi t k :
4.18:
T o 3 i u khi n AccessDataSource dùng làm ngu n DL cho GridView, DetailsView và

DropDownList
i u khi n AccessDataSource dùng làm ngu n DL cho DetailsView:

SelectQuery: SELECT sach.*, Ten_nha_xuat_ban FROM [SACH] INNER JOIN
Nha_xuat_ban ON sach.Mnxb= Nha_xuat_ban.Mnxb WHERE Mcd = @Mcd
ư c ch n c a Lư i Ch
Trong ó: tham s @Mcd là giá tr (GridView)
DeleteQuery: DELETE FROM SACH WHERE Ms = @MsTTDT – BMCNTT Trang 28
InsertQuery: INSERT INTO SACH(Ten_sach , Don_gia, Mo_ta, Hinh_minh_hoa,
Mnxb, Mcd, Ngay_cap_nhat ) VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, Date() )
UpdateQuery: UPDATE SACH SET Ten_sach =?, Don_gia = ?, Mo_ta =?,
Hinh_minh_hoa =?, Mnxb =?, Mcd=?, Ngay_cap_nhat=Date() WHERE Ms = @Ms
Yêu c u thi t k :
4.20:
i u khi n AccessDataSource dùng làm ngu n DL cho FormView:

SelectQuery: SELECT * FROM [KHACH_HANG]
DeleteQuery: DELETE FROM KHACH_HANG WHERE Mkh = @Mkh
InsertQuery: INSERT INTO KHACH_HANG(Ho_ten, Dia_chi, Dien_thoai,
Ten_dang_nhap, Mat_khau, Ngay_sinh, Gioi_tinh, Email) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,
?)
UpdateQuery: UPDATE KHACH_HANG SET Ho_ten = ?, Dia_chi = ?, Dien_thoai =
?, Ten_dang_nhap = ?, Mat_khau = ?, Ngay_sinh = ?, Gioi_tinh = ?, Email = ?
WHERE Mkh = @Mkh
Yêu c u x lý:
6.1:
Danh sách Ch : (khi thi t k )

Thu c tính NavigateUrl: "~/Man_hinh/Bai6_1.aspx?Mcd=" & Eval("Mcd")
Thu c tính Text: Eval(”Ten_chu_de”)
Danh sách Sách:

S ki n Load
Ki m tra tham s Mã ch (Mcd) c a trang: Request.QueryString(”Mcd”)
N u khác r ng thì liên k t d li u v i DataList có i u ki n l c theo giá tr
c a tham s trên
Ngư c l i thì không c n i u ki n
Khai báo 2 bi n Session dùng lưu tr T ng s ti n và Thông tin các sách ư c ch n

mua (Mã sách, Tên sách, ...): ki u s và ki u ArrayList trong s ki n Session_Start c a t p
tin Global.asax
Xây d ng m t l p có tên XL_GIO_HANG, có các thông tin lưu tr như sau: Mã sách, Tên

sách, ơn giá, S lư ng và Thành Ti n

Nút :

S ki n ItemCommand c a DataList
Ki m tra nút nh n: e.CommandName
Tính t ng s ti n: Tìm k ơn giá và c p nh t bi n Session T ng s ti n
nh nghĩa m t i tư ng lưu tr thông tin sách: khai báo bi n ki u
XL_GIO_HANG và tìm các k ch a thông tin sách
Ki m tra Mã sách ã trong gi hàng chưa?. N u chưa thì thì thêm i
tư ng trên vào bi n Session Thông tin sách, ngư c l i thì tăng s lư ng lên 1
Thông tin gi hàng:

i u khi n HyperLink: tt NavigateURL= ~/Man_hinh/.aspx

TTDT – BMCNTT Trang 29
Th hi n T ng ti n:
S ki n PreRender c a User Control
Xu t giá tr c a bi n Session T ng s ti n ra i u khi n Label
Yêu c u x lý:
6.2:
Ngu n d li u cho GridView: dùng bi n Session Thông tin các sách


Nút S a, Ghi, Không: thao các c p nh t x lý trên m ng (là bi n Session trên)


– Nút :
S ki n RowCommand
Duy t m ng và h y ph n t t i v trí có ch s tương ng v i ch s dòng có k
CheckBox ư c ch n: pt .Rows(ch s ).FindControl(“tên CheckBox") và
pt RemoveAt(ch s ) c a m ng
C p nh t giá tr cho i u khi n T ng thành ti n và T ng m t hàng:

S d ng 2 bi n Session T ng thành ti n và Thông tin các sách
Cài t code trong th t c Liên k t d li u (n u có th t c này)
Yêu c u x lý:
6.3:
Th hi n n i dung chi ti t sách:

S ki n Load c a trang Default
nh nghĩa m t i tu ng: ki u System.Web.UI.Control
Ki m tra tham s Mã sách c a trang: Request.QueryString(“Ms”)
N u khác r ng, th hi n UC N i dung chi ti t sách: pt
Page.LoadControl(“Tên và ư ng d n c a UC”)
Ngư c l i, th hi n UC Danh sách Sách
Thêm i tư ng trên vào trang: .Controls.Add( i tư ng trên)

Yêu c u x lý:
6.6:
N i dung t p tin Web.sitemap dùng làm ngu n cho i u khi n TreeView:N i dung t p tin Menu.sitemap dùng làm ngu n cho i u khi n Menu:


TTDT – BMCNTT Trang 30Khai báo 2 t p tin .sitemap trong t p tin web.config:……………..

Yêu c u thi t k :
6.7:
T o t p tin Default.skin trong thư m c App_Themes\Default


Khai báo Default Skin:


Khai báo Named Skin:


Yêu c u x lý:
Khai báo tt Theme ="Default“ trong nh hư ng @Page c a trang


Khi thay i m c ch n DropDownList:


S ki n Page_PreInit

Gán giá tr ư c ch n c a k DropDownList cho t.tính SkinID c a i u khi n
TreeView:
.SkinID = Request.Form(”Tên DropDownList”)
Yêu c u thi t k :
7.1:
C u trúc c a t p tin Chu_de.xml g m 1 node g c và các node con

Các node con g m có 2 thu c tính: Mcd và Ten_chu_de
....

Yêu c u x lý:
7.2:
Khi m trang: s ki n Load

Khai báo i tư ng tài li u XML: ki u XmlDocument
c t p tin Chu_de.xml: pt Load
Xu t n i dung c a t p tin trên ra màn hình:
Khai báo node g c và node con: ki u XmlElement
Xác nh node g c: tt DocumentElement c a i tư ng tài li u XML
Duy t t p h p các node con có trong node g c: tt ChildNodes

TTDT – BMCNTT Trang 32
T o m i 1 dòng trong Table
°
Duy t t p h p các thu c tính c a node con: khai báo bi n ki u
°
XmlAttribute và dùng tt Attributes c a node con
T o m i m t ô và khai báo thu c tính giá tr cho ô
+
Thêm ô m i vào dòng m i
+
Thêm dòng m i vào Table
°
Yêu c u x lý:
7.3:
Khi m trang: s ki n Load


Khai báo i tư ng tài li u XML: ki u XmlDocument
c t p tin Chu_de.xml: pt Load
Xu t n i dung c a t p tin trên ra k Menu
Khai báo node g c và node con: ki u XmlElement
Xác nh node g c: tt DocumentElement c a i tư ng tài li u XML
Duy t t p h p các node con có trong node g c: tt ChildNodes
T o 1 m c m i trên th c ơn: khai báo ki u MenuItem
°
Duy t t p h p các thu c tính c a node con: ki u XmlAttribute
°
Ki m tra và l n lư t khai báo các tt c n thi t cho m c m i c a th c
+
ơn: .Value, .Text
và .InnerText
Xác nh hình nh và URL c a m c m i: .ImageUrl và
°
NavigateUrl
Thêm m c m i vào i u khi n Menu: .Item.Add()
°
Yêu c u thi t k :
7.4:
i u khi n XmlDataSource:


Thu c tính DataFile: khai báo t p tin Chu_de.xml
i u khi n GridView:


Thu c tính DataSourceID: khai báo tên i u khi n XmlDataSource
TTDT – BMCNTT Trang 33
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản