Bài tập Lập trình C# căn bản

Chia sẻ: sang_hoahoc

Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng hơn 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu được dựng sẵn. Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa to lớn khi nó thực thi những khái niệm lập trình hiện đại. C# bao gồm tất cả những hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần component, lập trình hướng đối tượng.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập Lập trình C# căn bản

 

 1. Bài tập Lập trình C# căn bản
 2. L p trình C# - Căn b n KI U S L nh nh p 1 s t bàn phím Console.WriteLine(“Câu thông báo…”); Int So = Int.Parse(Console.ReadLine()); Int so01 = 23; Int so02 = 7; → so01 = s01 + 1 So01 += so02; Console.WriteLine(“so : {0}”, so01); Console.ReadLine(); --------------------------------------------------------------------- Int so = 10; so + +; so = so + 1 Console.WriteLine(“so : {0}”, so); Console.ReadLine(); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lưu ý: So + + Console.WriteLine(“So : {0}, so + + ); Console.WriteLine(“So :{0}”, so); So = so + 1 + + So Console.WriteLine(“So : {0}, + + so ); So = so + 1 Console.WriteLine(“So :{0}”, so); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Int so01 = 23; Int so02 = 7; Tính: So01 += so02 – –; So01 = so01 + so02; So02 = so02 – 1; KQ: 30/6 Int so01 = 23; Int so02 = 7; Tính: So01 += – – so02; So02 = so02 – 1; So01 = so01 + so02; KQ: 29/6 Trang 1 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 3. L p trình C# - Căn b n LAB TH C HÀNH Lab 1: Hàm enum using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace lab01 { class Program { enum ngaytrongtuan { thuhai, thuba, thutu, thunam, thusau, thubay, chunhat } static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("hom nay la : {0}",ngaytrongtuan.thutu); Console.WriteLine("hai ngay sau la : {0}",ngaytrongtuan.thutu + 2); Console.ReadLine(); } } } Lab 2 – Ki u s using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace lab02 { class Program { static void Main(string[] args) { int so = 10; so += 5; //so = so + 5 ; Console.WriteLine("gia tri cua so la : {0}",so); Console.ReadLine(); Trang 2 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 4. L p trình C# - Căn b n int so01 = 23; int so02 = 7; so01 -= so02; so01 += so01; // so01 = so01 + so02 Console.WriteLine("gia tri cua so01 la : {0}",so01); Console.ReadLine(); } } } Lab 3 – Ki u s using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace lab03 { class Program { static void Main(string[] args) { int so = 10; so++; Console.WriteLine("so : {0}",so++);//viet cw truoc roi + sau Console.WriteLine("so : {0}",++so);//+ truoc roi viet cw sau Console.ReadLine(); } } } Lab 4 - Main using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace lab04 { class Program { Trang 3 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 5. L p trình C# - Căn b n static void Main(string[] args) {// re nhanh chuong trinh : submain se viet truoc , roi toi main // khi khong goi "Submain" thi chuong trinh k chay SubMain(); Console.WriteLine("goi tu Main"); Console.ReadLine(); } static void SubMain() { Console.WriteLine("goi tu SubMain"); } } } Lab 5 - Tính using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace lab05 { class Program { static void Main(string[] args) { PTbac1(); TinhCVDTHinhCN(); TinhCVDTHinhTron(); DoiKgsangPound(); DoiPoundsangKg(); Tinhsogiay(); Console.WriteLine("--------------------------------------- ------------"); Console.ReadLine(); } static void TinhCVDTHinhCN() { Console.WriteLine("--------------------------------------- ------------"); Console.WriteLine("CHUONG TRINH TINH CHU VI VA DIEN TICH HINH CHU NHAT"); Console.WriteLine("--------------------------------------- ------------"); Console.WriteLine("Nhap chieu dai hinh chu nhat"); float chieudai = float.Parse(Console.ReadLine()); Trang 4 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 6. L p trình C# - Căn b n Console.WriteLine("Nhap chieu rong hinh chu nhat"); float chieurong = float.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Chu vi hinh chu nhat la : {0}\nDien tich hinh chu nhat la : {1}", (chieudai + chieurong) * 2, chieurong * chieudai); Console.ReadLine(); } static void PTbac1() { Console.WriteLine("--------------------------------------- ----------\nCHUONG TRINH TINH PHUONG TRINH BAC NHAT\n----------------- --------------------------------"); Console.WriteLine("Phuong trinh ax + b = 0 "); Console.WriteLine("Nhap he so a: "); float a = float.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Nhap he so b: "); float b = float.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Nghiem x cua phuong trinh la: "); Console.WriteLine("x:{0}", -b / a); Console.ReadLine(); } static void TinhCVDTHinhTron() { Console.WriteLine("--------------------------------------- ----------\nCHUONG TRINH TINH CHU VI VA DIEN TICH HINH TRON\n--------- ----------------------------------------"); Console.WriteLine("nhap ban kinh duong tron"); float bankinh = float.Parse(Console.ReadLine()); const float pi = 3.1416f; Console.WriteLine("Chu vi hinh tron la :{0}", bankinh * 2 * pi); Console.WriteLine("Dien tich hinh tron la : {0}", bankinh * bankinh * pi); Console.ReadLine(); } static void DoiKgsangPound() { Console.WriteLine("--------------------------------------- ----------\nCHUONG TRINH DOI KG SANG POUND \n------------------------- ------------------------"); Console.WriteLine("Nhap so kg can doi sang pound"); float kg = float.Parse(Console.ReadLine()); const float hesokg = 2.2046f; Console.WriteLine("So pound se la : {0} P", kg * hesokg); Console.ReadLine(); } static void DoiPoundsangKg() { Console.WriteLine("====================================”); Console.WriteLine(“ CHUONG TRINH DOI POUND SANG KG “); Console.WriteLine("====================================”); Console.WriteLine("Nhap so pound can doi sang kg"); float pound = float.Parse(Console.ReadLine()); Trang 5 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 7. L p trình C# - Căn b n const float hesopound = 0.4535f; Console.WriteLine("So kg la : {0}kg", pound * hesopound); Console.ReadLine(); } static void Tinhsogiay() { Console.WriteLine(“====================================”); Console.WriteLine(“ CHUONG TRINH TINH SO GIAY ”); Console.WriteLine(“====================================”); Console.WriteLine("Nhap vao so gio"); float sogio = float.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Nhap vao so phut"); float sophut = float.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Nhap vao so giay"); float sogiay = float.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("So giay la : {0}giay", (sogio * 3600) + (sophut * 60) + sogiay); Console.ReadLine(); } } } Trang 6 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 8. L p trình C# - Căn b n Lab6 – T ng hai s using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace Lab6 { class Program { static void Main(string[] args) { //int so01 = 7; Console.Write("Nhap so thu 1: "); int so01 = int.Parse(Console.ReadLine()); //int so02 = 3; Console.Write("Nhap so thu 2: "); int so02 = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Tong hai so {0} va {1} la {2}", so01, so02, so01 + so02); Console.ReadLine(); } } } Lab 7 – ð i Inch using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace Lab7 { class Program { static void Main(string[] args) { Console.Write("Viet so inch can doi:"); float soinch = float.Parse(Console.ReadLine()); const float hesocm = 2.54f; Console.WriteLine(" {0}inch = {1}cm", soinch,soinch* hesocm); Console.ReadLine(); } } } Trang 7 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 9. L p trình C# - Căn b n KI U LOGIC Khai báo: Bool VD: Bool b = true; 1. Ph ñ nh: ký hi u ! Ví d : bool b – true; b = !b ;→ không ph ñ nh Ghi chú: 2 l n ph ñ nh → khôngph ñ nh 2. Phép And (&&) – Or (||): A B A&B A or B ð ð ð ð ð S S S ð S S S S S S S 3. S k t h p gi a phép ph ñ nh và And, Or: Bool a =true; Bool b = false; a = a && !b; → b: false !b: true a && !b = true && true → true Quan sát b ng sau: A B A&B A or B !(A & B) !(A or B) !A !B !A or !B !A & !B ð ð ð ð S S S S S S ð ð ð ð ð S S S S S ð ð ð ð ð S S S S S ð ð ð ð ð ð ð S S S Ta có công th c: !(A and B) = !A or !B !(A or B) = !A and !B !A and B = !(A or !B) A or !B = !(!A) or !B = !(!A and B) !(A and !B) = !A or B Trang 8 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 10. L p trình C# - Căn b n 4. Phép so sánh trong ki u s : - Phép so sánh hay ñ i lư ng so sánh trong ki u s là 1 phép toán 2 ngôi mã k t qu là ki u bool. VD: 5 > 7 tr ra giá tr False - Có 6 phép so sánh: >, <, = =, >=, <=, != (< > hay không b ng) 5. Phép ph ñ nh trong phép so sánh Ta có: !> là <= !(!=) là == !(<=) là > 6. Phép toán 3 ngôi: Giá tr khi ñúng (bi u th c bool) ? : Giá tr khi sai ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lab 8 - Bool using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace BaiLab1 { class Program { static void Main(string[] args) { bool b = true; Console.WriteLine("b:{0}, b", b); b = !b; Console.WriteLine("!b:{0}", b); Console.ReadLine(); } } } Lab 9 – Bool a - b using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace BaiLab2 { class Program { static void Main(string[] args) { Trang 9 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 11. L p trình C# - Căn b n bool a = true; bool b = true; Console.WriteLine("A\tB\tA and B\t\tA or B"); Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t\t{3}", a, b, a && b, a || b); b = false; Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t\t{3}", a, b, a && b, a || b); a = false; b = true; Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t\t{3}", a, b, a && b, a || b); b = false; Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t\t{3}", a, b, a && b, a || b); Console.ReadLine(); } } } Lab 10 – Bool1 using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace BaiLab3 { class Program { static void Main(string[] args) { int so01 = 25; int so02 = 12; bool a = so01 > so02; bool b = so01 <= so02; Console.WriteLine("a:{0} - b: {1}", a, b); Console.WriteLine("a:{0} - !a: {1}", a, !a); Console.ReadLine(); } } } Trang 10 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 12. L p trình C# - Căn b n Lab 11 – Bool 2 using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace BaiLab4 { class Program { static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Nhap vao so a:"); int a = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Nhap vao so b:"); int b = int.Parse(Console.ReadLine()); string s = (a >= b) ? "a lon hon hay bang b" : "a nho hon b"; Console.WriteLine(s); Console.ReadLine(); } } } Lab 12 - CMND Nh p vào 1 tu i. Hãy in ra màn hình tu i ñó có h p l ñ làm CMND hay không? Bi t r ng tu i làm CMND ph i t 15 tu i tr lên? using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace Lab12 { class Program { static void Main(string[] args) { TuoihoplelamCMND(); Cachkhac(); Console.WriteLine("\nChi tiet: Sangit.sgu@gmail.com\n"); Console.ReadLine(); } static void TuoihoplelamCMND() { Console.Write(" Xin cho biet tuoi cua ban: "); Trang 11 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 13. L p trình C# - Căn b n int tuoi = int.Parse(Console.ReadLine()); string Kq = tuoi >= 15 ? "Tuoi hop le de lam CMND" : "Khong du tuoi lam CMND"; Console.WriteLine(Kq); Console.ReadLine(); } static void Cachkhac() { Console.Write(" Xin cho biet tuoi cua ban: "); int tuoi = int.Parse(Console.ReadLine()); //string Kq = tuoi >= 15 ? "Tuoi hop le de lam CMND" : "Khong du tuoi lam CMND"; //Console.WriteLine(Kq); Console.WriteLine("Ban {0} tuoi, ban {1} du tuoi lam CMND ", tuoi, tuoi >= 15?"":"khong "); Console.ReadLine(); } } } Lab13 – So sánh Nh p vào 2 s a, b. Hãy cho bi t a > b, a = b hay a < b using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace Lab14 { Trang 12 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 14. L p trình C# - Căn b n class Program { static void Main(string[] args) { Console.Write("Nhap vao so a: "); int a = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write("Nhap vao so b: "); int b = int.Parse(Console.ReadLine()); string kq = a >= b ? a > b ? " a > b" : "a = b" : "a < b"; Console.WriteLine(kq); Console.ReadLine(); } } } Lab 14 – Tr giá tr chu i using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace Bai14 { class Program { static void Main(string[] args) { Console.Write("Nhap vao 1 chuoi: "); string s = Console.ReadLine(); int i = s.Length; //Length tra ra chieu dai chuoi s Console.WriteLine("Chuoi co chieu dai la: {0} ky tu", i); s = s.ToUpper(); //Ham ToUpper tra ra chu Hoa Console.WriteLine(s); s = s.ToLower(); //Ham ToLowr tra ra chu Thuong Console.WriteLine(s); Console.ReadLine(); } } } Lab 15 – C t, b chu i using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace Bai8 Trang 13 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 15. L p trình C# - Căn b n { class Program { static void Main(string[] args) { Console.Write("Nhap vao chuoi s (co chieu dai > 2 ky tu): "); string s = Console.ReadLine(); s = s.Insert(2, "--abcdef--"); //chen chuoi "-- abcdef--" vao chuoi s tai sau vi tri 2 Console.WriteLine("Chuoi sau khi duoc them vo: {0}", s); s = s.Remove(3, 5); //Xoa chuoi trong s tu vi tri thu 3 va co chieu dai 5 ky tu Console.WriteLine("Chuoi sau khi bi xoa: {0}", s); string sleft = s.PadLeft(30, '.'); //Them '.' vao ben trai cho du 30 ky tu Console.WriteLine(sleft); string sright = s.PadRight(30, '.'); //Them '.' vao ben phai cho du 30 ky tu Console.WriteLine(sright); string s1 = " Nguyen Van Ba "; s1 = s1.Trim(); //Trim la ham cat bo nhung khoang trang ben trai va ben phai cua chuoi Console.WriteLine(s1); Console.ReadLine(); } } } * Bài t p 1: Cho a, b, c là ba s b t kỳ. Hãy b d u ngo c c a các phép so sánh sau: 1. !(a <=b) and (b<c) a < b and (b < c) 2. !((a>b) and !(b>c)) !( (a > b) and (b <= c)) a <= b and b > c 3. (a<b) or !(!(b<c)) a < b or b < c 4. (a>b) and !(b>=c) c > b and b < c 5. !((a>=b) or (c==b)) (a < b) or c != b * Bài t p 2: Vi t chương trình xu t b ng 10 c t v i các trư ng h p True/False c a A, B. * Bài t p 3: 3.1. Nh p vào 1 s nguyên n. Xu t ra s ñó là s âm hay dương. 3.2. Nh p vào 1 s nguyên n. Xu t ra s ñó là s ch n hay l . 3.3. Tu i lao ñ ng ñư c quy ñ nh là t 18 – 65 ñ i v i Nam. Hãy nh p vào tu i, thông báo tu i ñó có n m trong ñ tu i lao ñ ng hay không? 3.4. Vi t công th c nh p vào H Tên, ñi m Toán, Lý, Hóa. Hãy xu t ra tên h c sinh ñư c in Hoa và ñi m trung bình 1 (DTB1) = (ði m T + L + H) / 3. Tính ñi m trung bình 2 (DTB2) = (ñi m T*2 + L + H) / 4 3.5. Vi t công th c nh p vào b c lương, ngày công, ph c p. Tính ti n lãnh = b c lương * Ngày công + Ph c p. Xu t ra màn hình Trang 14 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 16. L p trình C# - Căn b n Tham Kh o Các thao tác Chu i trong C# I / Gi i thi u : - Chu i trong C# là m t ki u d ng s n như int , long ... có ñ y ñ tính ch t m m d o , m nh m và d dùng - ð khai báo m t ñ i tư ng chu i ta s d ng t khóa string 1 . T o chu i m i : - Cú pháp : string = " Khai báo và gán m t chu i " 2 . Phương th c ToString () : - Dùng ñ chuy n ñ i m t ñ i tư ng b t kỳ sang ki u chu i Ví d : int n = 5 ; string s = n.ToString(); Bây gi chu i s s có giá tr là 5 . B ng cách này ta cũng có th t o ra m t chu i m i . II / Các thao tác chu i : 1 . Các hàm thành viên : : Bi n thành viên tĩnh ñ i di n cho m t chu i r ng - Empty : Phương th c tĩnh dùng so sánh hai chu i - Compare( ) : So sánh hai chu i không quan tâm ñ n ngôn ng - Compare Ordinal ( ) - Concat ( ) : T o chu i m i t nhi u chu i - Copy ( ) : T o m t b n sao - Equals ( ) : So sánh hai chu i có gi ng nhau - Join ( ) : Ghép n i nhi u chu i - Chars ( ) : Indexer c a chu i - Length ( ) : Chi u dài chu i - Insert( ) : Chèn m t chu i khác vào chu i - SubString ( ) : L y m t chu i con : T o chu i ch thư ng - ToLower ( ) - ToUpper ( ) : T o chu i ch hoa : C t b kho ng tr ng hai ñ u chu i - Trim ( ) VD1: Ghép chu i : PHP Code: string a = " Xin "; string b = " Chào "; string c = a + " " + b ; // Ket qua Xin Chào VD 2 : L y ký t PHP Code: string = " VIETPRO " ; char c = s [ 1 ] ; // k t qu là V VD3 : L y chu i con : PHP Code: string s = " VIETPRO ".Substring(4); // k t qu s = "VIET" string s = " VIETPRO ".Substring(4,3) ; // k t qu s = "PRO" VD 4: Thay th chu i con PHP Code: string s = " vietpro ".Replace("v","V") ; // K t qu s = "Vietpro" 1. Các c u trúc ñi u khi n: C# cung c p hai c u trúc ñi u khi n th c hi n vi c l a ch n ñi u ki n th c thi chương trình ñó là c u trúc if và switch...case Trang 15 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 17. L p trình C# - Căn b n * C u trúc if…else: ðư c mô t như sau: if (bi u th c ñi u ki n) { // câu l nh th c thi n u bi u th c ñi u ki n ñúng } [else { // câu l nh th c thi n u bi u th c ñi u ki n sai }] Ví d : if (20 % 4 > 0) { Console.WriteLine("S 20 không chia h t cho 4"); } else { Console.WriteLine("S 20 chia h t cho s 4"); } C u trúc switch … case // switch ... case switch (Bi n ñi u ki n) { case giá tr 1: Câu l nh th c thi break; case giá tr 2: Câu l nh th c thi break; case giá tr 3: Câu l nh th c thi break; case giá tr n: Câu l nh th c thi default: Câu l nh th c thi break; } Trang 16 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 18. L p trình C# - Căn b n Ví d : int x = 20 % 4; switch (x) { case 1: Console.WriteLine("20 chia cho 4 ñư c s dư là 1"); break; case 0: Console.WriteLine("20 chia h t cho 4"); break; default: Console.WriteLine("Không thu c t t c các trư ng h p trên"); break; } 2. C u trúc vòng l p trong l p trình C# C# cung c p các c u trúc vòng l p chương trình  While  Do… while  For  Foreach Sau ñây, tôi xin gi i thi u công th c và ví d s d ng các vòn l p trên Vòng l p While C u trúc vòng l p while while (bi u th c ñi u ki n) { // câu l nh } Th c thi câu l nh ho c m t lo t nh ng câu l nh ñ n khi ñi u ki n không ñư c th a mãn. Trang 17 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 19. L p trình C# - Căn b n Ví d : using System; class WhileTest { public static void Main() { int n = 1; while (n < > { Console.WriteLine("Current value of n is {0}", n); n++; } } } Vòng l p do C u trúc vòng l p while do { // câu l nh } While (bi u th c ñi u ki n) Th c thi câu l nh ít nh t m t l n ñ n khi ñi u ki n không ñư c th a mãn. Trang 18 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
 20. L p trình C# - Căn b n Ví d : using System; public class TestDoWhile { public static void Main () { int x; int y = 0; do { x = y++; Console.WriteLine(x); } while(y <> } } Vòng l p for C u trúc vòng l p for for ([ ph n kh i t o] ; [bi u th c ñi u ki n]; [bư c l p] ) { // th c thi câu l nh } Ví d : using System; public class ForLoopTest { public static void Main() { for (int i = 1; i <= 5; i++) Console.WriteLine(i); } } Trang 19 Sangit.design.officelive.com – Email: Sangit.sgu@gmail.com
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản