Bài tập lớn đồ gá

Chia sẻ: brave_sad

Gia công lỗ biên đầu nhỏ cần đảm bảo độ đồng tâm tương đối giữa hình trụ trong và hình tròn ngoài của phôi và độ vuông góc của tâm lỗ và mặt đầu bởi vậy ta định vị nhờ một mặt phẳng hạn chế 3 bậc tự do định vị vào mặt đầu và bạc côn chụp vào đầu biên nhỏ hạn chế hai bậc tự do và có tác dụng định tâm ( hoặc một khối V cố định định vị vào mặt trụ ngoàI của đầu nhỏ tay biên hạn chế 2 bậc tự do)....

Nội dung Text: Bài tập lớn đồ gá

Bài tập lớn đồ gá Nguyễn Việt Dũng-CTM2-
K52
± 0.033
Nguyªn c«ng II:Khoan,KhoÐt, Doa, v¸t mÐp lç φ 30
± 0,033
Nguyªn c«ng 2 : Gia c«ng lç nhá tay biªn ®¹t kÝch th íc φ30 vµ
v¸t mÐp lç, gia c«ng trªn m¸y doa b»ng mòi khoÐt, mòi doa vµ dao v¸t
mÐp ®Ó ®¹t ®îc ®é nh¸m Ra = 1,25.
LËp s¬ ®å g¸ ®Æt: Gia c«ng lç biªn ®Çu nhá cÇn ®¶m b¶o ®é
®ång t©m t¬ng ®èi gi÷a h×nh trô trong vµ h×nh trßn ngoµi cña ph«i
vµ ®é vu«ng gãc cña t©m lç vµ mÆt ®Çu bëi vËy ta ®Þnh vÞ nhê
mét mÆt ph¼ng h¹n chÕ 3 bËc tù do ®Þnh vÞ vµo mÆt ®Çu vµ b¹c
c«n chôp vµo ®Çu biªn nhá h¹n chÕ hai bËc tù do vµ cã t¸c dông
®Þnh t©m ( hoÆc mét khèi V cè ®Þnh ®Þnh vÞ vµo mÆt trô ngoµI
cña ®Çu nhá tay biªn h¹n chÕ 2 bËc tù do).
KÑp chÆt: Dïng c¬ cÊu trô trît thanh r¨ng vµ kÑp tõ trªn xuèng. Cơ
cấu gồm trụ trượt thanh răng đầu có lắp tấm kẹp, trụ ăn khớp với bánh
răng được nồng vào trục. Ở đầu trục có lắp tay quay khi tác dụng lực P 0
vào đầu tay quay làm trụ trượt thanh răng và tấm kẹp đi xuống tạo l ực
kẹp W.sau đó thôi tác dụng lực P 0 vào tay quay nhờ lực ma sát ở đầu bên
phải của trụ và bạc làm trục không quay ngược trở lại dược bánh răng
cũng không quay ngược được lại và duy trì được lực kẹp.
Chän m¸y: M¸y khoan ®øng 2A135(K135) cã ®êng kÝnh mòi khoan
lín nhÊt khi khoan thÐp cã ®é bÒn trung b×nh φmax = 35mm. C«ng
suÊt cña m¸y Nm = 6 kW
Chän dao: Mũi khoan thép gió D= 29,5 mm. Mũi KhoÐt cã l¾p m¶nh
hîp kim cøng D = 29.5 mm( cã c¸c kÝch th íc sau: L = 180 ÷ 355mm, l
= 85÷ 210 mm), Mòi Doa cã l¾p m¶nh hîp kim cøng D = 30mm,V¸t
mÐp D = 35mm ( Tra theo b¶ng 4-47, 4-49 Sæ tay C«ng nghÖ ChÕ
T¹o M¸y tËp 2):


1
Bài tập lớn đồ gá Nguyễn Việt Dũng-CTM2-
K52

Lîng d gia c«ng: Gia c«ng 2 lÇn víi lîng d khoÐt Zb1 = 1,25 mm vµ l-
îng d Doa Zb2 = 0,25 mm
ChÕ ®é c¾t:. Ta dïng mòi khoan thÐp giã.
7
ChiÒu s©u c¼t khi khoan lç: t = = 3,5mm
2
Víi vËt liªu chÕ t¹o chi tiÕt cÇn l¾c lµ thÐp 45 cã HB 240 ÷ 300, víi
lîng ch¹y dao lµ S = 0,1 mm/vßng.
C v .D q
Khi ®ã tèc ®é c¾t khi khoan lµ: V = m y .K v
T .S
Víi:
D: §êng kÝnh danh nghÜa cña mòi khoan.
C¸c hÖ sè ta tra ® îc ë b¶ng 5 - 29 (Sæ tay C«ng nghÖ chÕ
t¹o m¸y – TÇp 2), víi vËt liÖu lµm lìi c¾t lµ P6M5.
Cv = 7,0; q = 0,4; m = 0,2; y = 0,7
Tuæi thä cña mòi khoan tra ® îc theo b¶ng 5 – 30 (Sæ tay
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y – TËp 2): T = 15 (phót).
HÖ sè: Kv = KMV. KHV. KLV
Trong ®ã:
KMV: HÖ sè phô thuéc vËt liÖu gia c«ng. Tra b¶ng ta ®îc:
nv
 750 
= k n .
σ 
K MV 
 B
Víi:
k n: hÖ sè phô thuéc nhãm thÐp gia c«ng, tra b¶ng ta cã k n =
1.
nv: hÖ sè mò, tra b¶ng ta cã nv = 0,9.
2
Bài tập lớn đồ gá Nguyễn Việt Dũng-CTM2-
K52
σ B : giíi h¹n bÒn cña thÐp 45, ®èi víi chi tiÕt cµng g¹t ta gia

c«ng, vËt liÖu sö dông lµ thÐp 45, khi ch a qua nhiÖt luyÖn ta cã thÓ
lÊy: σ B = 700
nv 0,9
 750   750 
= k n .
σ  = 1. = 1,064

K MV
Nh vËy: 
 700 
 B
K HV: HÖ sè phô thuéc vËt liÖu dông cô c¾t, tra b¶ng 5-6 (Sæ
tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y- tËp 2) ta cã: KMV = 1,0.
KLV: HÖ sè phô thuéc vµo chiÒu s©u khoan.
Víi chiÒu s©u khoan kho¶ng 7mm tra b¶ng ta ®îc KLV = 1,0.
Nh vËy ta cã vËn tèc c¾t cña bíc khoan lµ:
Cv .D q 7, 0.300,4
V = m y .K v = 0,2 0,7 .1, 064 = 84, 66 (m/phót)
T .S 15 .0,1
Lập sơ đồ tính lực: Khi mòi khoan, hay mòi taro t¸c dông vµo ph«i
mét momen xo¾n Mx vµ mét lùc Po híng tõ trªn xuèng. §Ó chèng l¹i
¶nh hëng cña momen Mx tíi yªu cÇu gia c«ng ta ph¶i tiÕn hµnh c©n
b»ng chóng b»ng momen ma s¸t, muèn thÕ ta ph¶i dïng trèt trô ng¾n
cã kÕt cÊu dñ c÷ng v÷ng hay kÑp ®ñ chÆt.
TÝnh lùc c¾t vµ momen xo¾n:
* Khi khoan:
Mx = 10.CM.Dq. tx.Sy.kp
P0 = 10.CP.Dq.tx.Sy.kp
C¸c th«ng sè ta tra ® îc ë b¶ng 5-32(Sæ tay c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y-
tËp 2)
Víi Mx: CM = 0,0345
q = 2,0
y = 0,8


3
Bài tập lớn đồ gá Nguyễn Việt Dũng-CTM2-
K52

Víi Po: CP = 68
q = 1,0
y = 0,7
Thay sè vµo c¸c c«ng thøc ta cã:
Mx = 10.0,0345.72,0. 300,8.0,10,8.1 = 40,71 Nm
P0 = 10.68.71.300,8.0,10,7.1 = 14431,25 N
Víi nguyªn c«ng khoan lç ta chØ cÇn tÝnh lùc kÑp ®Ó sao cho lùc
kÑp sinh ra ma s¸t ®ñ lín ®Ó th¾ng ®îc m«men xo¾n khi khoan.
§iÒu kiÖn c©n b»ng:
Mms = M;
§Ó t¨ng tÝnh an toµn khi kÑp chÆt ta thªm vµo hÖ sè an toµn k. Do
®ã ta tÝnh víi:
Mms ≥ k.M (1)
Víi s¬ ®å tÝnh nh h×nh biÓu diÔn nh s¬ ®å g¸ trªn ta thÊy:
- Ph¬ng cña lùc kÑp vu«ng gãc víi ph ¬ng cña lùc t¸c dông khi
khoan.
- Ta cÇn ph¶i tÝnh lùc kÑp sao cho víi lùc kÑp ®ã sÏ sinh ra lùc
ma s¸t ®ñ lín ®Ó tho¶ m·n (1), ®ång thêi kh«ng qu¸ lín ®Ó lµm
chi tiÕt cña ta bÞ biÕn d¹ng.

Khi ®ã c«ng thøc tÝnh lùc kÑp sÏ lµ:
k .M x
W= − P0
1 D3 − d 3
( f1 + f 2 ). . 2
3 D − d2
Víi:
k: hÖ sè an toµn
f1: hÖ sè ma s¸t cña mÆt tinh trªn phiÕn tú: f1 = 0,12
f 2: hÖ sè ma s¸t cña mÆt th©n I víi má kÑp cã khÝa nh¸m: f 1
= 0,6


4
Bài tập lớn đồ gá Nguyễn Việt Dũng-CTM2-
K52

P: Lùc c¾t khi khoan.
HÖ sè an toµn k ®îc tÝnh nh sau: k = k0. k1. k2. k3. k4. k5. k6.
k0: hÖ sè an toµn lÊy cho mäi trêng hîp, lÊy k0 = 1,5
k1: hÖ sè an toµn kÓ ®Õn lîng d kh«ng ®Òu khi khoan k1 =1,2
k2: hÖ sè an toµn kÓ ®Õn dao cïn khi t¨ng lùc c¾t k2 = 1,5.
k3: hÖ sè an toµn kÓ ®Õn lùc c¾t kh«ng liªn tôc k3 = 1.
k4: hÖ sè an toµn kÓ ®Õn nguån sinh lùc, ta dïng nguån sinh
lùc b»ng tay nªn lÊy k4 = 1,3.
k 5: hÖ sè an toµn kÓ ®Õn vÞ trÝ tay quay khi kÑp, lÊy k 5 =
1,2.
k6: hÖ sè an toµn tÝnh ®Õn tÝnh chÊt tiÕp xóc, lÊy k6 = 1.
Nh vËy hÖ sè an toµn tÝnh ®îc lµ: k =1,5.1,2.1,5.1.1,3.1,2.1 = 4,21
Víi: D = 5, d = 30
5
Bài tập lớn đồ gá Nguyễn Việt Dũng-CTM2-
K52

TÝnh lùc kÑp khi ®ã:k .M x 4, 21.40710
W= − P0 = − 14431, 25 = 11659,12(N)
1 D −d 1 503 − 303
3 3
( f1 + f 2 ). . 2 (0,12 + 0, 6). . 2
3 D −d2 3 50 − 302
VËy chØ cÇn kÑp chi tiÕt víi lùc kÑp W = 11659,12 N lµ ®ñ ®Ó
gia c«ng chi tiÕt
6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản