Bài tập lớn kinh tế vĩ mô

Chia sẻ: candytl

Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1 w Lời mở đầu Các vấn đề kinh tế xuất hiện do chúng ta mong muốn nhiều hơn so với cái mà chúng ta có thể nhận được. Chúng ta muốn một thế giới an toàn và hòa

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập lớn kinh tế vĩ mô

Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


w
Lời mở đầu
Các vấn đề kinh tế xuất hiện do chúng ta mong muốn nhiều hơn so
với cái mà chúng ta có thể nhận được. Chúng ta muốn một thế giới an toàn
và hòa bình. Chúng ta muốn có không khí trong lành và nguồn nước sạch.
Chúng ta muốn sống lâu và khỏe. Chúng ta muốn có các trường đại học,
cao đẳng và phổ thông chất lượng cao. Chúng ta muốn sống trong các căn
hộ rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Chúng ta muốn có thời gian để thưởng
thức âm nhạc, điện ảnh, chơi thể thao, đọc truyện, đi du lịch, giao lưu với
bạn bè, …
Việc quản lí nguồn lực của xã hội có ý nghĩa quan trọng vì nguồn
lực có tính khan hiếm. Kinh tế học là môn học nghiên cứu cách thức sử
dụng các nguồn lực khan hiếm nhằm thỏa mãn các nhu cầu không có giới
hạn của chúng ta một cách tốt nhất có thể.
Kinh tế học vĩ mô là một phân ngành của kinh tế học, nghiên cứu về
cách ứng xử nói chung của mọi thành phần kinh tế, cùng với kết quả cộng
hưởng của các quyết định cá nhân trong nền kinh tế đó. Những vấn đề
then chốt được kinh tế học vĩ mô quan tâm nghiên cứu bao gồm mức sản
xuất, lạm phát, thất nghiệp, mức giá chung và cán cân thương mại của
một nền kinh tế…..
§Æc biÖt, sau mét thêi gian bÞ l∙ng quªn, vÊn 
®Ò l¹m ph¸t ë ViÖt Nam l¹i ®îc quan t©m chÆt chÏ vµ 
kiÒm chÕ l¹m ph¸t hiÖn ®ang lµ nhiÖm vô u tiªn hµng 
®Çu.   Trong   bèi   c¶nh   nÒn   kinh   tÕ   chung   bÞ   khñng 
ho¶ng trÇm träng, c¶ thÕ giíi ®ang chèng chäi víi 
sù khñng ho¶ng tµi chÝnh cha tõng cã trong lÞch sö, SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 1
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


®Æc biÖt lµ cuéc khñng ho¶ng n¨m 2008 ChÝnh phñ
ViÖt Nam nhËn ®Þnh vÒ l ¹m ph¸t nh thÕ nµo, ®· cã
nh÷ng chÝnh s¸ch nµo ®îc ® ra vµ thùc hiÖn,
a kÕt
qu¶ ®¹t ® ra sao…
îc ?Nội dung chính
Chương 1: Nền kinh tế Việt Nam hiện nay với đầu tư nước
ngoài.
1. Giới thiệu về môn học, vị trí của môn học trong chương trình đại học.
1.1 Giới thiệu môn học:

Kinh tế học
-Kinh tế học là môn khoa học nghiên cứu xem xã hội sử dụng như thế nào nguồn
tài nguyên khan hiếm để sản xuất hàng hoá và dịch vụ thoả mãn nhu cầu của cá nhân
và toàn xã hội

Kinh tế học vĩ mô

-Kinh tế học vĩ mô - một phân nghành của kinh tế học - nghiên cứu sự vận động
và những mối quan hệ kinh tế chủ yếu của một đất nước trên bình diện toàn bộ nền
kinh tế quốc dân.

Trong kinh tế học vĩ mô chúng ta tìm cách giải quyết hai vấn đề. Thứ nhất, chúng
ta tìm cách nắm bắt phương thức hoạt động của toàn bộ nền kinh tế. Thứ hai, chúng ta
tìm cách giải đáp câu hỏi là liệu chính phủ có thể làm điều gì để cải thiện thành tựu
chung của toàn bộ nền kinh tế. Tức là chúng ta quan tâm đến cả giải thích và khuyến
nghị về chính sách.

Giải thích liên quan đến nỗ lực để hiểu hành vi của nền kinh tế trên bốn phương
diện cơ bản: sản lượng và tăng trưởng kinh tế; việc làm và thất nghiệp; sự biến động
của mức giá chung; và thu nhập ròng nhận được từ thương mại và tài chính quốc tế.
Kinh tế học vĩ mô tìm cách giải thích điều gì quyết định đến các biến số đó, tại sao
chúng lại biến động theo thời gian và mối quan hệ giữa chúng.


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 2
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


Trong kinh tế học vĩ mô chúng ta tìm hiểu phương thức hoạt động của toàn bộ
nền kinh tế. Tuy nhiên chúng ta không thể xem xét mọi giao dịch cá nhân trên tất cả các
thị trường trong nền kinh tế. Trái lại cúng ta cần phải đơn giản hóa, trừu tượng hóa
thế giới hiện thực. Chúng ta sử dụng phương pháp trừu tượng hóa để giảm bớt các chi
tiết phức tạp của nền kinh tế, nhằm tập trung phân tích những mối quan hệ kinh tế
then chốt, qua đó dễ dàng phân tích, đánh giá và dự báo hành vi của các biến số quan
trọng. Quyết định nghiên cứu các biến số tổng hợp, chứ không phải nghiên cứu các
biến số đơn lẻ cũng là một sự trừu tượng hóa. Đặc biệt trong những năm gần đây và
dự đoán trong nhiều năm tới, các mô hình kinh tế lượng vĩ mô sẽ chiếm vị trí đặc biệt
quan trọng trong các lý thuyết kinh tế học vĩ mô hiện tại.

Một quốc gia, có thể có những lực chọn khác nhau tuỳ thuộc vào các ràng buộc
của họ về các nguồn lực kinh tế và hệ thống chính trị xã hội. Song sự lựa chọn đúng
đắn nào cũng cần đến những hiểu biết sâu sắc về hoạt động mang tính khách quan của
hệ thống kinh tế. Kinh tế học vĩ mô sẽ cung cấp những kiến thức và công cụ phân tích
kinh tế đó. Ngày nay, những kiến thức và công cụ phân tích này càng được hoàn thiện
thêm để có thể mô tả chính xác hơn đời sống kinh tế vô cùng phức tạp của chúng ta.

Phương pháp nghiên cứu:

Mỗi quốc gia có thể những lựa chọn khác nhau tùy thuộc vào các ràng buộc của
họ về các nguồn lực kinh tế và hệ thống chính trị - xã hội. Song, sự lựa chọn đúng đắn
nào cũng cần đến những hiểu biết sâu sắc về hoạt động mang tính khách quan của hệ
thống kinh tế. Kinh tế học vĩ mô sẽ cung cấp những kiến thức và công cụ phân tích
kinh tế đó. Những kiến thức và công cụ phân tích này được đúc kết từ nhiều công trình
nghiên cứu và tư tưởng của nhiều nhà khoa học kinh tế thuộc nhiều thế hệ khác nhau.
Ngày nay, chúng càng được hoàn thiện thâm để có thể mô tả chính xác hơn đời sống
kinh tế vô cùng phức tạp của chúng ta.
Trong khi phân tích các hiện tượng và mối quan hệ kinh tế quốc dân, kinh tế
học vĩ mô sử dụng chủ yếu phương pháp phân tích cân bằng tổng hợp, tức là xem xét
sự cân bằng đồng thời tất cả các thị trường hàng hóa và các nhân tố. xem xét đồng thời
khả năng cung cấp và sản lượng của toàn bộ của nền kinh tế, từ đó xác định đồng thời
giá cả và sản lượng cân bằng. Ngoài ra, kinh tế học vĩ mô cũng sử dụng những
phương pháp nghiên cứu phổ biến như: tư duy trừu tượng, phương pháp phân tích
thống kê số lớn, mô hình hóa kinh tế,... Đặc biệt những năm gần đây và tương lai, các
mô hình kinh tế lượng, kinh tế vĩ mô sẽ chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong các lý
thuyết kinh tế vĩ mô hiện đại.
1.2 Vị trí của môn học trong chương trình học đại học:


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 3
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


Kinh tế học vĩ mô là một trong những chủ đề quan trọng nhất đối với sinh viên vì
tình hình kinh tế có ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của sinh viên. Mức việc làm và
mức thất nghiệp chung sẽ quyết định khả năng tìm kiếm việc làm sau của chúng ta sau
khi tốt nghiệp, khả năng thay đổi công việc và khả năng thăng tiến trong tương lai.
Mức lạm phát sẽ ảnh hưởng đến lãi suất mà chúng ta có thể nhận được từ khoản tiết
kiệm của chúng ta trong tương lai.

Kinh tế vĩ mô sẽ giúp cung cấp cho chúng ta những nguyên lý cần thiết để hiểu
rõ tình hình kinh tế của đất nước, đánh giá các chính sách kinh tế mà Chính phủ đang
thực hiện và dự đoán các tác động của những chính sách đó tới đời sống của chúng ta
như thế nào?

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đã
là thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới WTO, trong đó tất cả hàng hóa
và dịch vụ được lưu chuyển qua biên giới các quốc gia.Lần đầu tiên mọi người đều chơi
theo một luật chơi chung “ Luật chơi của kinh tế thị trường toàn cầu “ Đây là một thách
thức rất lớn. Người thắng sẽ có lợi nhuận ,thu nhập cao, thành đạt trong cuộc sống và kẻ
thua cuộc sẽ tụt lại đằng sau nhiều khi còn dẫn đến phá sản. Vì vậy , vị trí bộ môn kinh tế
trong các trường đại học có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó trang bị cho sinh viên
những kiến thức cơ bản về kinh tế học. về kinh tế vi mô hay kinh tế vĩ mô. Nó giúp cho
sinh viên làm quen với các khái niệm kinh tế2. Giới thiệu chung về nền kinh tế Việt Nam sau thời kì đổi mới đến nay.

2.1 T×nh h×nh kinh tÕ – x∙ héi ViÖt Nam.
    2.1.1. Nh÷ng thµnh tùu míi.
a. Kinh tÕ t¨ng trëng víi tèc ®é t¬ng ®èi cao, c¬ cÊu 
kinh tÕ tiÕp tôc chuyÓn dÞch theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn 
®¹i ho¸.
Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ t¬ng ®èi cao trong nhiÒu n¨m 
liªn tôc (®øng thø hai Ch©u ¸). Trong vßng 10 n¨m tõ 1991 
®Õn 2000, GDP cña ViÖt Nam ®∙ t¨ng gÊp ®«i, víi tû lÖ t¨ng 
b×nh qu©n hµng n¨m lµ 7,5%. Tõ n¨m 2001 ®Õn nay, GDP t¨ng 


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 4
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1

tr ëng trung b×nh trªn 7%/n¨m. Riªng n¨m 2004, GDP t¨ng 7,6%
so ví i n¨m 2003. C¬ cÊu kinh tÕ t iÕp tôc chuyÓn dÞch theo h-
íng t iÕn bé, tû träng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô trong GDP t¨ng
dÇn, tû träng n«ng nghiÖp gi¶m dÇn: n«ng, l©m thñy s¶n gi¶m
tõ 40,2% n¨m 1985 xuèng
cßn 21,76% n¨ m 2004; t¬ng øng nhãm ngµnh c«ng nghiÖp- x©y
dùng ® t ¨ ng tõ 27,4% l ªn 40,09%, nhãm ngµnh dÞch vô ® t ¨ng
· ·
tõ 32,5% l ªn 38,15%..
12

10
8
6

4
2

0
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Tû lÖ t¨ng tr ëng kinh tÕ cña ViÖt Nam giai ®o¹n 1986 – 2009
198 198 198 198 199 199 199 199 199 199 199 1997
N¨m
6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
TØ 6.4 9.5
2.8 3.6 4.9 5.1 5.8 8.7 8.1 8.8 9.3 8.2
lÖ 9 4


N¨m 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TØ 6.2 5.3
5.8 4.8 6.8 6.9 7 7.3 7.7 7.5 8.2 8.5
lÖ 3 2

Chóng ta x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x·
héi chñ nghÜa nªn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ph¶i gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹oSV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 5
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1

cña kinh tÕ Nhµ níc. Yªu cÇu cã tÝnh nguyªn t¾c nµy ®· ®îc
b¶o ®¶ trong suèt qu¸ tr×nh c¬ cÊu l¹ i
m nÒn kinh tÕ nh÷ng
n¨m võa qua. M dï trong nh÷ng n¨m 2001-2004, sè l îng doanh
Æc
nghiÖp Nhµ níc ®· gi¶m ®¸ng kÓ do tæ chøc, s¾p xÕp l¹ i vµ
thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, nhng tû träng cña khu vùc kinh tÕ Nhµ
níc trong tæng s¶n phÈm trong níc vÉn duy tr× ë møc trªn
38%. Nh nh÷ng n¨m gÇn ® tû träng cña khu vùc Kinh tÕ Nhµ
ng ©y
níc cã xu híng gi¶m (38,40% n¨m 2005; 37,39% n¨m 2006;
36,43% n¨m 2007), Kinh tÕ ngoµi Nhµ níc ® khuyÕn khÝch
îc
ph¸t tr iÓn nªn thêng xuyªn t¹o ra 46-47% tæng s¶n phÈm trong
níc . Khu vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi vÉn tiÕp tôc gi÷ vÞ trÝ
quan träng. N¨m 2000 khu vùc nµy t¹o ra 13,28% tæng s¶n phÈm
trong níc vµ ®Õn n¨m 2007 ®· t¹o ra 17,66%.

Ngay sau khi thùc hiÖn §æi míi, níc ta ®· vÊp ph¶i mét
th¸ch thøc l ín: nÒn kinh tÕ bÞ mÊt æn ®Þnh nghiªm träng. Gi¸
c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vô b¾t ®Çu t¨ng tèc. Giai ®o¹n 1986 -
1988 lµ nh÷ng n¨m l¹m ph¸t phi m·, tØ lÖ l¹m ph¸t t¨ang lªn
3 con sè (1986: 774,7%; 1987: 360,4%; 1988: 374,4%) ví i
nh÷ng hËu qu¶ kh«n l êng nh: tr iÖt tiªu ®éng lùc tiÕt kiÖm vµ
®Çu t , lµm ® ×nh trÖ xù ph¸t tr iÓn lùc l îng s¶n xuÊt, thÊt
nghiÖp t¨ng nhanh, ®êi sèng cña ss¹i bé phËn d©n c, ® biÖt
Æc
lµ nh÷ng ngêi lµm viÖc trong bé m¸y nhµ níc bÞ suy gi¶m
nghiªn träng.

Đầu thập kỷ 1990, mức lạm phát cao được các nhà kinh tế chấp nhận như một hệ quả
tất yếu của quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Mặc dù lạm phát thời kỳ này cũng ở
mức hai con số, nhưng những biện pháp chống lạm phát hiệu quả đã kéo chỉ số giá tiêu dùng
từ 67,5% (năm 1991) xuống còn 17,6% (năm 1992).

Trong hai năm 1997 – 1998, mức tăng lên hàng năm của chỉ số giá tiêu dùng không vượt
quá một con số. Chênh lệch giá tiêu dùng giữa các tháng trong năm không nhiều, có tháng lên
tháng xuống. Sau Tết, chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng giảm xuống, vào tháng ba của các năm
1996 và 1997 đều giảm so với tháng trước, lần lượt là 2,3% và 3%.

Trong giai đoạn 1992-1997, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao – bình quân gần 9%
mỗi năm. Động lực tăng trưởng trước tiên gắn liền với mức đầu tư và tăng trưởng công
nghiệp cao, được hỗ trợ mạnh mẽ từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lên tới 2 tỉ USD
mỗi năm, đã đóng góp từ 5-10% GDP hàng năm.
SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 6
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng từ 2 tỉ USD năm 1991 lên gấp hơn 4 lần
sau 6 năm. Tuy vậy, cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ châu Á cũng làm tốc độ tăng trưởng
kinh tế Việt Nam chậm lại. Tốc độ tăng trưởng GDP trên đầu người 6% – 7% trong những
năm 1990 – 1997 đã không thể tiếp tục duy trì và giảm xuống còn 4% vào giai đoạn 1998 –
1999 (2). Khó khăn tài chính của khu vực làm giảm lượng vốn FDI từ các nhà đầu tư láng
giềng và khiến nhiều dự án lâm vào trạng thái dở dang. Trị giá xuất khẩu năm 1998 đạt 9,3 tỉ
USD (năm 1997 là gần 9,2 tỉ USD), tăng không đáng kể so với năm trước.

Kể từ năm 2000, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ổn định ở mức 7%-8%/năm, nhưng
từ năm đó lạm phát cũng liên tục tăng lên. Cuối năm 2007, lạm phát hai con số (12,6%) đã trở
lại. Chỉ số giá tiêu dùng của 6 tháng đầu năm 2008 đã tăng 20% so với cùng kỳ năm 2007

Điều đó khiến các lựa chọn chính sách trở nên khó khăn hơn trong điều kiện ràng buộc
giữa ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế với nhiều thay đổi căn bản của hệ thống kinh tế vĩ
mô.

Lạm phát ở Việt Nam hiện nay, khác với trước đây, có cả yếu tố tăng trưởng cung
tiền, có cả biến động giá ngoại sinh cùng đóng góp đáng kể vào mức giá tăng cao. Do đó, tách
biệt phần ảnh hưởng của các hiệu ứng mở rộng tiền tệ ở mặt cầu và cú sốc giá ngoại sinh ở
mặt cung sẽ rất hữu ích trong việc xác định cụ thể nguyên nhân và giải pháp xử lý lạm phát.
Những thành quả phát triển và những khó khăn của nền kinh tế hiện nay đang đặt nhiệm vụ
điều hành vĩ mô Việt Nam trong một tình thế phức tạp hơn rất nhiều so với kinh nghiệm giải
quyết lạm phát trong quá khứ. Khó khăn chủ yếu của cách tiếp cận này nằm ở việc tập hợp
đầy đủ các số liệu thống kê tin cậy ở mức cần thiết.
900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
-100

Tû lÖ l ¹m ph¸t hµng n¨m cña ViÖt Nam, 1986 - 2007.


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 7
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1

N¨m 198 198 198 198 199 199 199 199 199 199 199 199
6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
TØ 774 360 374 95. 81. 37. 16.
36 8.4 9.5 5.7 3.2
lÖ .7 .4 .4 8 8 7 9


N¨m 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TØ - 12. 22.
7.7 4.2 -4 4 3.2 7.7 8 7 7
lÖ 1.7 6 5
§øng tr íc t×nh h×nh trªn, §¶ng, Nhµ níc ®· sím ®Ò ra
môc tiªu kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þng kinh tÕ vÜ m«, b¶o ®¶ m
an sinh x· héi, t¨ng tr ëng bÒn v÷ng. Ng©n hµng Nhµ níc tõ
gi÷a n¨m 2007 ®· ® ra nhiÒu biÖn ph¸p th¾t chÆt tiÒn tÖ.
a
T¨ng dù tr÷ b¾t buéc tõ 5 lªn 10% vµ sau ®ã ® tiÕp lªn 11%.
a
Khãng chÕ tû lÖ cho vay ®Çu t chøng kho¸n kh«ng vît qu¸ 3%
tæng d nî tÝn dông, sau ®ã söa thµnh 20% vèn ®iÒu lÖ theo h-
íng th¾t chÆt h¬n. Khèng chÕ tèc ®é t¨ng d nî tÝn dông c¶
n¨m kh«ng vît qu¸ 30%. Sím cã biÖn ph¸p ®Ó ®Ëp t¾t c¬n sèt
gi¸ USD trªn thÞ tr êng tù do; ® biªn ®é giao dÞch mua b¸n
a
USD tõ ± 1% lªn ±2%... §Æc biÖt ®· hai lÇn ® l · i suÊt c¬
a
b¶n tõ 8,75% lªn 12% vµ tõ 12% lªn 14%... §Èy m¹nh xuÊt
khÈu, kiÒm chÕ nhËp siªu… KÕt qu¶, tèc ®é t¨ng gi¸ tiªu dïng
®· cã xu híng gi¶m trong vµi th¸ng nay, tÝnh b×nh qu©n hai
th¸ng qua chØ cßn t¨ng 1,36%/th¸ng, thÊp h¬n l · i suÊt huy
®éng tÝnh theo k× h¹n n¨m nay. TÝnh thanh kho¶n cña ng©n
hµnh th¬ng m¹i ® c¶i thiÖn. M b»ng l · i suÊt cã xu híng
îc Æt
gi¶m ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt, xuÊt khÈu. NhËp siªu
gi¶m dÇn ë møc 1 tû USD tõ th¸ng 6; c¸n c©n thanh to¸n tæng
thÓ ® ®¶ b¶o. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¨ng m¹nh c¶ vÒ
îc m
vån ®¨ng kÝ vµ vèn thùc tÕ…

b. Huy ®éng vèn ®Çu t ®¹t kÕt qu¶ cao, t¹o nguån lùc t¨ng  
cêng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ­x∙ héi.
§Çu t ph¸t tr iÓn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh
t¨ng tr ëng kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt nhiÒu vÊn ® x· héi v× ho¹t
Ò
®éng nµy trùc tiÕp lµm t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh, tµi s¶n l u ®éng,
tµi s¶n trÝ tuÖ vµ sè l îng còng nh chÊt l îng nguån nh©n lùc;
®ång thêi gãp phÇn quan träng vµo viÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng
tr×nh môc tiªu quèc gia nh»m n©ng cao møc sèng d©n c vµ mÆtSV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 8
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1

b»ng d©n trÝ; b¶o vÖ m«i tr êng sinh th¸i vµ ® c¸c ch¬ng
a
tr×nh ph¸t tr iÓn kinh tÕ - x· héi kh¸c vµo cuéc sèng.
Do nhËn thøc ® vai trß quan träng cña ®Çu t ph¸t
îc
tr iÓn nh vËy nªn trong nh÷ng n¨m võa qua ®· cã nhiÒu chÝnh
s¸ch vµ gi¶i ph¸p kh¬i dËy nguån néi lùc vµ tranh thñ c¸c
nguån lùc tõ bªn ngoµi ®Ó huy ®éng vèn cho ®Çu t ph¸t
tr iÓn. Riªng n¨m 2006, ViÖt Nam thu hót ® c 4,1 tû USD FDI
î
trong ® 2,3 tû USD lµ dù ¸n míi cßn 1,8 tû lµ vèn bæ sung.
ã
Doanh nghiÖp FDI ®ãng gãp gÇn 15% GDP, chiÕm trªn 30% tæng
kim ng¹ch xuÊt khÈu, ®ãng gãp 4,9% tæng thu ng©n s¸ch Nhµ n-
í c. C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¹o viÖc lµm
cho 34 v¹n lao ®éng trùc tiÕp vµ h¬n 1 tr iÖu lao ®éng gi¸n
tiÕp. Nguån vèn ODA ®· gi¶i ng©n 7,2 tû USD lµ mét trong
nh÷ng nguån vèn cña nÒn kinh tÕ, b¶o ®¶ t¨ng tr ëng s¶n xuÊt
m
æn ®Þnh cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt vµ dÞch vô.
C¶i c¸ch tµi chÝnh - ng©n hµng lµ lÜnh vùc ® c ChÝnh
î
phñ ® c biÖt quan t©m. Nh÷ng thµnh tùu trong lÜnh vùc nµy ®
Æ ·
gãp phÇn æn ®Þ kinh tÕ vÜ m«, h¹n chÕ béi chi ng©n s¸ch,
nh
kiÒm chÕ l¹m ph¸t, b¶o ®¶ tÝnh minh b¹ch cña tµi chÝnh nhµ
m
ní c, xo¸ bá dÇn bao cÊp qua tÝn dông, ¸p dông tû gi¸ vµ l · i
suÊt phï hîp ví i cung cÇu thÞ tr êng, gia t ¨ng huy ®é vµ
ng
n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cao.


T¹i ViÖt Nam, lÇn ®Ç tiªn h×nh thµnh vµ dÇn ph¸t tr iÓn
u
c¸c lo¹ i thÞ tr êng chøng kho¸n, thÞ tr êng tµi chÝnh, thÞ tr -
êng lao ®é
ng, thÞ tr êng bÊt ®é s¶n…
ng
Ngµnh giao th«ng vËn t¶i ®· lµm míi, n©ng cÊp vµ c¶i
t¹o ® 4575 km quèc lé vµ trªn 65 ngh×n km ®
îc êng giao th«ng
n«ng th«n; n¨ng lùc th«ng qua c¶ng biÓn t¨ng 23,4 triÖu
tÊn; n¨ng lùc th«ng qua c¶ng s«ng t¨ng 17,2 triÖu tÊn vµ n¨ng
lùc th«ng qua cña c¸c s©n bay t¨ng 8 triÖu l ît hµnh kh¸ch.


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 9
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1

Ngµnh bu ®iÖn tiÕp tôc ®Çu t c¬ së h¹ tÇng vµ ® míi c«ng
æi
nghÖ nªn. M¹ng viÔn th«ng ph¸t triÓn nhanh. §Õn cuèi n¨m 2005
c¶ níc ®· cã trªn 15,8 tr iÖu thuª bao ®iÖn tho¹i , trong ®ã
8,7 tr iÖu thuª bao di ®éng vµ 7,1 tr iÖu thuª bao cè ®Þnh,
n©ng sè m¸y ®iÖn tho¹ i cè ®Þnh b×nh qu©n 100 d©n tõ 4,2 m¸y
n¨m 2000 lªn 19,1 m¸y n¨m 2005.
Mét phÇn vèn ®Çu t ®· dµnh cho ch¬ng tr×nh ph¸t tr iÓn
kinh tÕ- x· héi vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, dÞch vô t¹ i c¸c
x· ® biÖt khã kh¨n. TÝnh chung tõ n¨m 1999 ®Õn hÕt n¨m
Æc
2005 ch¬ng tr×nh ®· ® ®Çu t trªn 8850 tû ®ång. Nhê vËy,
îc
®Õn hÕt n¨m 2004 ®· cã 97% sè x· ® biÖt khã kh¨n cã ®
Æc êng
« t« ®Õn trung t©m x·; 100% sè x· cã tr¹m y tÕ; 70% sè x·
cã ®iÓm bu ®iÖn v¨n ho¸; 90% sè x· cã tr¹m truyÒn thanh;
65% sè x· cã c«ng tr×nh níc s¹ch vµ 50% sè hé ® sö dông
îc
níc s¹ch.
c. §êi sèng c¸c tÇng líp d©n c  tiÕp tôc ®îc c¶i thiÖn; 
sù nghiÖp v¨n ho¸ gi¸o dôc, ch¨m sãc søc khoΠd©n c vµ mét sè 
lÜnh vùc kh¸c cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ.
KÕt qu¶ c¸c cuéc ®iÒu tra møc sèng hé gia ® nh do “Tæng
×
côc Thèng kª” tiÕn hµnh nh÷ng n¨m võa qua cho thÊy thu nhËp
b×nh qu©n mét ngêi mét th¸ng theo gi¸ thùc tÕ ®· t¨ng tõ 356,1
ngh×n ®ång/ngêi/th¸ng n¨m 2001- 2002 vµ 636 ngh×n ®ång/ng-
êi/th¸ng n¨m 2005-2006. TÝnh ra, thu nhËp b×nh qu©n mét ngêi
mét th¸ng theo gi¸ thùc tÕ n¨m 2005-2006 ®· t¨ng 64,2% so
ví i n¨m 2001. Thu nhËp t¨ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng tiªu dïng
cho ®êi sèng vµ t¨ng tÝch luü. Chi tiªu cho ®êi sèng b×nh
qu©n mét ngêi mét th¸ng ®· t¨ng tõ 269 ngh×n ®ång n¨m 2001-
2002 vµ 460 ngh×n ®ång n¨m 2005-2006.
Sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o cã nh÷ng m tiÕn bé. §Õn
Æt
cuèi n¨m 2005 ®· c¬ b¶n hoµn thµnh ch¬ng tr×nh kiªn cè ho¸
tr êng häc, l íp häc. §Õn nay tÊt c¶ 64 tØnh, thµnh phè trùc


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 10
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1

thuéc trung ¬ng ®· hoµn thµnh phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc,
trong ®ã 24 ®Þa ph¬ng ®¹t tiªu chuÈn phæ cËp tiÓu häc ®óng
®é tuæi vµ 26 ®Þa ph¬ng ®¹t chuÈn phæ cËp trung häc c¬ së.
§µo t¹o ®¹i häc, cao ® ng, trung häc chuyªn nghiÖp vµ nhÊt
¼
lµ d¹y nghÒ ® cñng cè vµ cã bíc ph¸t tr iÓn nhÊt ®Þnh. N¨m
îc
häc 2004-2005 c¶ níc cã 230 tr êng ®¹i häc vµ cao ® ng 285
¼ ;
tr êng trung häc chuyªn nghiÖp; 236 tr êng d¹y nghÒ vµ 1,5
ngh×n c¬ së d¹y nghÒ. So víi n¨m 2000, sè tr êng d¹y nghÒ
t¨ng 70% víi quy m« ®µo t¹o t¨ng 40%. Trong B¸o c¸o Gi¸m s¸t
Gi¸o dôc Toµn cÇu n¨m 2005, UNESCO ®¸nh gi¸ vÒ tiÕn ®é thùc
hiÖn môc tiªu “Gi¸o dôc cho tÊt c¶ ®Õn n¨m 2015” do Liªn Hîp
quèc ®Òra, ChØ sè gi¸o dôc cho tÊt c¶ cña níc ta ® xÕp vÞ
îc
trÝ 64/127, ®øng trªn mét sè níc trong khu vùc nh In- ®«-nª-
xi- a, Phi- l i - pin, Ên §é.. .
C«ng t¸c y tÕ vµ ch¨m lo søc khoÎ céng ®ång kh«ng ngõng
më réng m¹ng l í i phôc vô. §Õn hÕt n¨m 2004 c¶ níc ®· cã
97,6% sè x·, phêng vµ thÞ trÊn cã tr¹m y tÕ. Sè b¸c sÜ t¹ i
c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh c«ng lËp n¨m 2004 t¨ng 27,8% so víi
n¨m 2000, b×nh qu©n 1 v¹n d©n 6,1 b¸c sÜ, t¨ng 1,1 b¸c sÜ so
víi møc b×nh qu©n n¨m 2000. §¸ng chó ý lµ n¨m 2003 níc ta ®·
khèng chÕ ® dÞch viªm ®
îc êng h« hÊp cÊp (SARS), ® Tæ chøc
îc
Y tÕ ThÕ gií i c«ng nhËn lµ quèc gia ®Çu tiªn khèng chÕ thµnh
c«ng dÞch bÖnh nµy. Nh÷ng n¨m 2004-2005 còng ®· khèng chÕ ®-
îc sù l©y lan cña dÞch cóm gia cÇm H5N1. Ho¹t ®éng cña ngµnh
Y tÕ nh÷ng n¨m võa qua ®· gãp phÇn ® tuæi thä b×nh qu©n cña
a
d©n sè níc ta t¨ng: Trong vòng 4 thập kỷ qua, Việt Nam đứng thứ 8 trên thế
giới trong danh sách các quốc gia có nhiều tiến bộ về thu nhập bình quân đầu người
(tăng gấp 5 lần). Tuổi thọ trung bình ở Việt Nam tăng đáng kể, từ 49 tuổi vào năm
1970 lên mức 75 tuổi vào năm nay, cao hơn Thái Lan (69,3), Philippines (72,3) và tuổi
thọ bình quân ở khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (72,8).
SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 11
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


Về bình đẳng giới, Việt Nam xếp thứ 58/138 quốc gia có đủ số liệu, được
đánh giá là thực hiện tốt khi xét tới tỷ lệ sinh sản tuổi vị thành niên, tỷ lệ nữ trong
Quốc hội và tỷ lệ nữ tham gia lao động.
Theo Báo cáo phát triển con người 2010 của Chương trình phát triển Liên hợp
quốc (UNDP), Việt Nam đứng thứ 113/169 trong bảng xếp hạng về chỉ số phát triển
con người (HDI), cao hơn năm 2009 một bậc.
C¸c quyÒn c«ng d©n ghi trong HiÕn ph¸p, kÓ c¶ quyÒn tù
do tÝn ngì ng vµ quyÒn sinh ho¹t t«n gi¸o hîp ph¸p ë ViÖt Nam
® c t«n träng. Sè l î ng tÝn ®å c¸c nhµ tu hµnh còng nh c¸c
î ,
c¬ së t«n gi¸o t¹ i ViÖt Nam ngµy cµng t ¨ng. QuyÒn lµm chñ
cña nh©n d©n ® c thùc hiÖn trªn nguyªn t¾c “d©n biÕt, d©n
î
bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra, d©n hëng thô”. HÖ thèng ph¸p
luËt kh«ng ngõng ® c hoµn thiÖn nh»m x©y dùng nhµ ní c ph¸p
î
quyÒn cña d©n, do d©n vµ v× d©n.
ChÝnh s¸ch ®è ngo¹i cña ViÖt Nam “s½n sµng lµ b¹n, lµ
i
®è t¸c tin cËy cña tÊt c¶ c¸c ní c” ® ® l¹ i nh÷ng kÕt qu¶
i · em
rÊt tÝch cùc. §Õn nay, ViÖt Nam cã quan hÖ ngo¹i giao ví i
168 ní c trªn thÕ gií i vµ quan hÖ th¬ m¹i víi 165 ní c vµ
ng
vïng l ·nh thæ. HiÖn nay, ViÖt Nam lµ thµnh viªn tÝch cùc cña
nhiÒu tæ chøc, diÔn ®µ quèc tÕ vµ khu vùc nh Liªn hîp quèc,
n
ASEAN, APEC, ASEM... ViÖt Nam còng míi gia nhËp WTO n¨m
2007, t¹o ra nhiÒu thêi c¬ vµ th¸ch thøc cho c¸c doanh
nghiÖp trong vµ ngoµi níc.
2. 1. 2. H n chÕ vµ bÊt cËp
¹
  a. NÒn kinh tÕ vÉn trong t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, søc 
c¹nh tranh thÊp vµ chøa ®ùng nhiÒu mÆt mÊt c©n ®èi.
Nh÷ ng n¨m  võa qua nÒ n ki  t  ní  ta  t¨ng  tr ëng b× nh 
nh Õ c
qu© n çi
 m  n¨m  7,51%  l  m ét
µ  thµnh c«ng, nhng do xuÊt ph¸t ® i
Óm 
thÊp    nªn  quy m « cña nÒ n ki  t  cßn  nhá bÐ , gi  trÞ  t¨ng  
nh Õ ¸
thªm  cña 1% t¨ng  l  kh«ng cao vµ do vËy ® Õn
ªn  nay ní  ta  vÉn 
c
SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 12
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1

cha ra  khái danh s¸ch  c¸c  ní  ® ang ph¸t tri n  cã  thu  nhËp 
c Ó
thÊp . 
Tæ ng s¶n phÈm trong  ní  b× nh qu© n Çu
c  ®  ngêi tÝnh b»ng ® « 
l   M ü  theo   tû   gi   hèi  ® o¸i  n¨m   2006  cña   ní   ta   chØ   b»ng 
a ¸ c
53,05%  cña Ph i li­ pi ; 44,
­ n 21%  cña I ­ ® «­
n nª­xi a; 35,
­ 86%  cña 
Trung  Q uèc; 22,23%  cña Th¸i Lan vµ b»ng 12,53%  cña M a­l i­
a
xi a. NÕ u tÝnh theo søc m ua
­  t¬ ng ®¬ ng th×  còng cã t nh tr¹ng  
×
thÊp   thua   t¬ ng  tù .   ChÝnh  do  t ng  s¶n   phÈm   trong   ní   b× nh 
æ c
qu© n Çu
 ®  ngêi thÊp  nªn  m Æ c
 dï chØ sè tuæ i thä  trung  b× nh vµ 
chØ  sè  gi  dôc t¬ ng ® èi
¸o  cao  nhng chØ  sè  HD I vÉn rÊ t  thÊp 
(Trong  b¸o c¸o  Ph¸t tri n  Con ngêi n¨m  2005 cña UNDP vÒ c¸c 
Ó
thµnh tè  cÊu thµnh chØ sè HD I th×  chØ sè tuæ i thä  trung  b× nh 
cña ní  ta  ® ¹t 0, ; chØ  sè  gi  dôc ® ¹t 0, , nhng chØ  sè 
c 76 ¸o 82
t ng s¶n phÈm trong  ní  chØ ® ¹t 0,
æ c 54%  nªn chØ sè HD I bÞ kÐ o 
xuèng m øc 704).
 0,
Do ti m  l  cßn h¹n  hÑp nªn søc c¹nh  tranh  cña nÒ n ki  
Ò ùc nh
t  ní  ta  thÊp  thua  nhi u  so  ví  c¸c  ní  trong  khu  vùc vµ 
Õ c Ò i c
trªn  thÕ  giíi.  Theo B¸o c¸o  C¹nh tranh  Toµn cÇu cña D i n ® µn
Ô  
nh Õ íi W m  th×  ChØ sè 
Ki  t  ThÕ gi  ( EF) c«ng bè nh÷ ng n¨  gÇn ® © y
c¹nh tranh t¨ng trëng (GCI) cña nÒn kinh tÕ níc ta tõ vÞ trÝ 
thø 60/101 n¨m 2003 ®∙ lïi xuèng vÞ trÝ 79/104 n¨m 2004 vµ 
81/117 n¨m 2005; ChØ sè c¹nh tranh doanh nghiÖp (BCI) còng tôt 
tõ vÞ trÝ 50/102 n¨m 2003 xuèng 79/104 n¨m 2004 vµ 80/116 n¨m 
2005, nhưng đến năm 2010 chØ sè c¹nh tranh t¨ng trëng là 59/131 so
với nền kinh tế thế giới, vượt 13 bậc so với năm ngoái (75/133 quốc gia).
b. §êi sèng cña mét bé phËn d©n c cßn khã kh¨n; nhiÒu vÊn ®Ò 
x∙ héi bøc xóc chËm ®îc kh¾c phôc.
Trong nh÷ng n¨m võa qua, tû lÖ hé nghÌo cña níc ta ®∙ 
gi¶m ®¸ng kÓ, nhng ®Õn nay vÉn cßn t¬ng ®èi cao. Mét bé phËn 
d©n c, nhÊt lµ bé phËn d©n c sinh sèng ë vïng s©u, vïng xa, 
vïng   ®ång   bµo   c¸c   d©n   téc   Ýt   ngêi   ®êi   sèng   vÉn   rÊt     khã 


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 13
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1

kh¨n.
Mét thùc tÕ ®¸ng quan t©m kh¸c lµ tuy thu nhËp trong
nh÷ng n¨m võa qua cña tÊt c¶ c¸c nhãm d©n c ®Òu t¨ng ví i tèc
®é kh¸, nhng xÐt vÒ l îng t¨ng tuyÖt ®èi th× l ¹ i cã sù chªnh
lÖch ®¸ng kÓ. Thu nhËp b×nh qu©n mét ngêi mét th¸ng cña nhãm
thu nhËp cao nhÊt n¨m 2003- 2004 t¨ng 309,4 ngh×n ®ång, nhng
cña nhãm thu nhËp thÊp nhÊt chØ t¨ng cã 34,1 ngh×n ®ång,
b»ng 11,0% møc t¨ng cña nhãm thu nhËp cao nhÊt. Ví i møc t¨ng
34,1 ngh×n ®ång/ngêi / th¸ng trong bèi c¶nh chØ sè gi¸ t i ªu
dïng t¨ng t ¬ng ®èi
cao t rong nh÷ng n¨m võa qua th× thu nhËp thùc tÕ cña nhãm
thu nhËp thÊp
® c¶i th iÖn kh«ng nhiÒu.
îc
Mét vÊn ®Ò bøc xóc kh¸c chËm ® gi¶i
îc quyÕt ®ang g©y ¸p
lùc l ín ®èi ví i viÖc gi¶i quyÕt nhiÒu vÊn ®Ò vÒ kinh tÕ vµ x·
héi cã l i ªn quan, ®ã lµ t×nh tr ¹ng thÊt nghiÖp vµ thiÕu viÖc
lµm. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm nh÷ng n¨m võa
qua th× tû lÖ thÊt nghiÖp cña lao ®éng trong ®é tuæi ë khu
vùc thµnh thÞ tuy cã gi¶m nhng rÊt chËm vµ ®Õn nay vÉn ë møc
5- 6% .
3. Giới thiệu về FDI, nêu rõ vai trò và tầm quan trọng của FDI đối với nền kinh
tế Việt Nam

3.1. Khái quát về đầu tư, đầu tư nước ngoài(FDI):
3.1.1 Khái niệm và đặc điểm của đầu tư:
Hoạt động đầu tư là quá trình huy động và sử dụng mọi nguồn vốn phục vụ
sản xuất, kinh doanh nhằm sản xuất sản phẩm hay cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu
tiêu dùng của cá nhân và xã hội.
Nguồn vốn đầu tư này có thể là những tài sản hữu hình như đất đai, nhà cửa,
nhà máy, thiết bị, hàng hoá hoặc tài sản vô hình như bằng sáng chế, phát minh, nhãn
hiệu hàng hoá, bí quyết kỹ thuật, uy tín kinh doanh, bí quyết thương mại... Các doanh
nghiệp còn có thể đầu tư bằng cổ phần, trái phiếu, các quyền về sở hữu tài sản khác
như quyền thế chấp, cầm cố hoặc các quyền có giá trị về mặt kinh tế như các quyền
thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
Đối với nền kinh tế nói chung, toàn bộ việc đầu tư được tiến hành ở một thời
kỳ nhất định là nhân tố cơ bản duy trì và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật của nền


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 14
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


kinh tế tạo ra sản phẩm hàng hoá và dịch vụ, giải quyết công ăn việc làm, đáp ứng nhu
cầu của nền kinh tế trong thời kỳ tiếp theo. Xét về lâu dài, khối lượng đầu tư của ngày
hôm nay sẽ quyết định dung lượng sản xuất, tốc độ tăng trưởng kinh tế, mức độ cải
thiện đời sống trong tương lai.

3.1.2 Khái niệm và đặc điểm của đầu tư nước ngoài(FDI):
Đầu tư nước ngoài là những phương thức đầu tư vốn, tài sản ở nước ngoài để
tiến hành sản xuất kinh doanh với mục đích tìm kiếm lợi nhuận và những mục tiêu
kinh tế xã hội nhất định.
Thuật ngữ FDI là viết tắt của từ “Foreign Direct Investment”
Đầu tư nước ngoài mang đầy đủ những đặc trưng của đầu tư nói chung. Tuy
nhiên, nó có thêm một số đặc điểm quan trọng khác so với đầu tư nội địa:
- Chủ đầu tư là người nước ngoài. Đặc điểm này có liên quan đến các khía cạnh về
quốc tịch, luật pháp, ngôn ngữ, phong tục tập quán,...Nói chung, đây là các yếu tố làm
tăng thêm tính rủi ro và chi phí đầu tư của các chủ đầu tư ở nước ngoài.
- Các yếu tố đầu tư di chuyển ra khỏi biên giới. Đặc điểm này có liên quan chủ yếu
đến các khía cạnh về chính sách, pháp luật, hải quan và cước phí vận chuyển.
Về bản chất, đầu tư nước ngoài là những hình thức xuất khẩu tư bản, một hình thức
cao hơn của xuất khẩu hàng hoá. Đây là hai hình thức xuất khẩu luôn bổ xung và hỗ
trợ nhau trong chiến lược thâm nhập chiếm lĩnh thị trường của các công ty, tập đoàn
nước ngoài hiện nay. Nhiều trường hợp, việc buôn bán hàng hoá ở nước sở tại là bước
đi tìm hiểu thị trường, luật lệ để đi đến quyết định đầu tư. Đến lượt mình, việc thành
lập các doanh nghiệp đầu tư ở nước sở tại lại là điều kiện để xuất khẩu máy móc, vật
tư nguyên liệu và khai thác tài nguyên của nước chủ nhà.
Cùng với hoạt động thương mại quốc tế, hoạt động đầu tư nước ngoài ngày
càng phát triển mạnh mẽ hợp thành những dòng chính trong trào lưu có tính quy luật
trong liên kết kinh tế toàn cầu. Sự phát triển của đầu tư quốc tế gắn liền với quá trình
đổi mới cơ cấu kinh tế của các quốc gia và sự phát triển của xu hướng khu vực hoá,
toàn cầu hoá. Nhu cầu về vốn của các nước đang phát triển và sự thay đổi các yếu tố
sản xuất kinh doanh ở các nước sở hữu vốn làm cho đầu tư nước ngoài diễn ra với quy
mô ngày càng lớn, đa dạng và rộng khắp.

3.2 Phân loại đầu tư nước ngoài:
3.2.1. Đầu tư tư nhân:
Đầu tư tư nhân bao gồm ba loại: Đầu tư trực tiếp, đầu tư chứng khoán, tín
dụng thương mại. Ở đây, ta sẽ tìm hiểu kĩ về đầu tư trực tiếp.
Đầu tư trực tiếp: là hoạt động đầu tư mà người có vốn tham gia trực tiếp vào
quá trình hoạt động và quản lý đầu tư, họ biết được mục tiêu đầu tư cũng như phương
thức hoạt động của các loại vốn mà họ bỏ ra. Hoạt động đầu tư này có thể được thực
hiện dưới các dạng: hợp đồng, liên doanh, công ty cổ phần, công ty trách hiệm hữu
hạn.
Đây là hình thức đầu tư quốc tế chủ yếu mà chủ đầu tư nước ngoài đầu tư toàn
bộ hay phần đủ lớn vốn đầu tư của các dự án nhằm giành quyền điều hành hoặc
tham gia điều hành các doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ thương mại.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài có đặc điểm sau :SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 15
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


Đây là hình thức đầu tư bằng vốn tư nhân do các chủ đầu tư tự quyết định đầu
tư, quyết định sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về lỗ lãi. Hình thức này
mang tính khả thi và hiệu quả kinh tế cao, không có những ràng buộc về chính trị,
không để lại gánh nặng nợ nần cho nền kinh tế. Chủ đầu tư nước ngoài điều hành
toàn bộ mọi hoạt động đầu tư nếu là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc tham
gia điều hành doanh nghiệp liên doanh tuỳ theo tỉ lệ góp vốn của mình. Đối với nhiều
nước trong khu vực, chủ đầu tư chỉ được thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước
ngoài trong một số lĩnh vực nhất định và chỉ được tham gia liên doanh với số vốn cổ
phần của bên nước ngoài nhỏ hơn hoặc bằng 49%; 51% cổ phần còn lại do nước chủ
nhà nắm giữ. Trong khi đó, Luật Đầu tư nước ngoài của Việt Nam cho phép rộng rãi
hơn đối với hình thức 100% vốn nước ngoài và quy định bên nước ngoài phải góp tối
thiểu 30% vốn pháp định của dự án.
Thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài, nước chủ nhà có thể tiếp nhận được công
nghệ, kĩ thuật tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý...Đây là những mục tiêu mà các
hình thức đầu tư khác không giải quyết được. Nguồn vốn đầu tư này không chỉ bao
gồm vốn đầu tư ban đầu của chủ đầu tư dưới hình thức vốn pháp định trong quá trình
hoạt động, nó còn bao gồm cả vốn vay của doanh nghiệp để triển khai hoặc mở rộng
dự án cũng như
vốn đầu tư từ nguồn lợi nhuận thu được.

3.2.2. Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA):
Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là tất cả các khoản viện trợ không hoàn lại
và các khoản viện trợ có hoàn lại của chính phủ, các tổ chức liên hợp quốc, các tổ
chức phi chính phủ, các tổ chức tài chính quốc tế dành cho chính phủ và nhân dân nước
nhận viện trợ.
Hỗ trợ phát triển chính thức có các đặc điểm sau :
- Là nguồn vốn tài trợ ưu đãi của nước ngoài, các nhà tài trợ không trực tiếp
điều hành dự án, nhưng có thể tham gia gián tiếp dưới hình thức nhà thầu hoặc hỗ trợ
chuyên gia. Tuy nước chủ nhà có quyền quản lí sử dụng vốn ODA, nhưng thông
thường danh mục dự án ODA phải có sự thoả thuận với các nhà tài trợ. Hỗ trợ phát
triển chính thức chủ yếu dành cho các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng như giao thông
vận tải, giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội.
- Các nước nhận vốn ODA phải hội đủ một số điều kiện nhất định mới được
nhận tài trợ. Điều kiện này tuỳ thuộc vào quy định của từng nhà tài trợ. Nguồn vốn
ODA gồm viện trợ không hoàn lại và các khoản viện trợ ưu đãi. Tuy vậy nếu quản lí,
sử dụng vốn ODA kém hiệu quả vẫn có thể để lại gánh nặng nợ nần cho tương lai.

3.3 Tầm quan trọng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh
tế:
3.3.1. Vị trí:
- Đầu tư trực tiếp nước ngoài có một vị trí vô cùng quan trọng. Nó thúc đẩy nền
kinh tế phát triển nhanh và toàn diện hơn.
- Đầu tư trực tiếp nước ngoài làm tăng khả năng về vốn, kinh nghiệm quản lý
cho nước nhận đầu tư.
- Là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để đưa nước nhận đầu rút
ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước trong khu vực và thế giới.


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 16
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


Đối với các nước đang phát triển, đầu tư nước ngoài là một yếu tố cần thiết và quan
trọng để có thể đưa nền kinh tế bắt kịp với thế giới.

3.3.2. Ý nghĩa:
Đầu tư trực tiếp nước ngoài có rất nhiều ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh
tế của một nước.
- Tạo thu nhập cho nước nhận đầu tư.
- Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp và tạo ra công ăn việc
làm cho người lao động.

3.3.3. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế:
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là yêu cầu tất yếu của quá trình toàn cầu hóa
đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Với những đặc điểm của mình, FDI đóng vai trò
quan trọng trong nền kinh tế đối với cả nước nhập khẩu đầu tư và nước xuất khẩu
đầu tư, thúc đẩy các nước này gia tăng liên kết, nhằm duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh
tế của nước mình. FDI có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của bất cứ một
quốc gia nào trên thế giới. FDI đã đem lại một hơi thở mới cho nền kinh tế thế giới,
mở cửa cho sự toàn cầu hóa lan rộng khắp thế giới.
-FDI giải quyết tình trạng thiếu vốn cho phát triển kinh tế xã hội do tích lũy nội
bộ thấp, cản trở đầu tư và đổi mới kỹ thuật trong điều kiện khoa học, kỹ thuật thế
giới phát triển mạnh.
-Cùng với việc cung cấp vốn, thông qua FDI các công ty nước ngoài đã chuyển
giao công nghệ từ nước mình hoặc nước khác sang cho nước tiếp nhận đầu tư, do đó
các nước tiếp nhận đầu tư có thể nhận được những công nghệ, kỹ thuật tiên tiến,
hiện đại, những kinh nghiệm quản lý, năng lực marketing, đội ngũ lao động được đào
tạo, rèn luyện về mọi mặt ( trình độ kỹ thuật, phương pháp làm việc, kỷ luật lao
động...)
-Đầu tư FDI làm cho các hoạt động đầu tư trong nước phát triển, thúc đẩy tính
năng động và khả năng cạnh tranh trong nước, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các
tiềm năng của đất nước. Điều đó có tác động mạnh mẽ đến chuyển dịch cơ cấu kinh
tế theo hướng tích cực.
-Với việc tiếp nhận FDI, không đẩy các nước vào cảnh nợ nần, không chịu
những ràng buộc về chính trị, xã hội. FDI góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước
thông qua việc đánh thuế vào các công ty nước ngoài. Thông qua hợp tác với nước
ngoài, nước tiếp nhận đầu tư cso điều kiện thâm nhập vào thị trường thế giới. Như
vậy, các nước có khả năng tốt hơn trong việc huy động tài chính cho các dự án phát
triển.
Tuy nhiện, bên cạnh những ưu điểm, FDI cũng có những hạn chế nhất định. Đó
là nếu đầu tư vào nơi có môi trường bất ổn về kinh tế và chính trị, thì nhà đầu tư nước
ngoài dễ bị mất vốn. Còn đối với nước sở tại, nếu không có quy hoạch cho đầu tư cụ
thể và khoa học thì sẽ dễ dẫn đến đầu tư tràn lan, kém hiệu quả, tham nhũng, tài
nguyên thiên nhiên bị khi thác quá mức và nạn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

3.4 Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay:

3.4.1.Khái niệm và đặc trưng của toàn cầu hoá:SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 17
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


Toàn cầu hoá là quá trình hình thành một chỉnh thể thống nhất toàn thế giới, là
sự ảnh hưởng, tác động, xâm nhập xuyên biên giới trong các lĩnh vực đời sống, kinh tế
xã-hội và phát triển trong một trật tự hệ thống toàn cầu.
Toàn cầu hoá được thể hiện qua một mạng lưới rất dày đặc các hoạt động kinh
tế trên phạm vi quốc tế và các cơ cấu biểu hiện tính tuỳ thuộc lẫn nhau gia tăng.
Trào lưu này dựa trên quá trình tự do hoá các chính sách kinh tế, dựa trên tiến
bộ công nghệ, khoa học kĩ thuật tăng nhanh trong các lĩnh vực giao thông vận tải, viễn
thông, truyền thông.., đồng thời dựa trên xu hướng quốc tế hoá ngày càng mạnh mẽ
trong các hoạt động doanh nghiệp.
Toàn cầu hoá tạo ra sự liên kết, phụ thuộc lẫn nhau giữa các vùng lãnh thổ,
giữa các quốc gia, các dân tộc, giữa các lĩnh vực sản xuất khác nhau, giữa các lĩnh vực
đời sống kinh tế-xã hội khác nhau trong sự phát triển. Toàn cầu hoá là tất yếu, nó thể
hiện nhiều mặt, nhiều tầng nấc và nhiều yếu tố cấu trúc khác nhau, như mặt nền tảng
vật chất kỹ thuật, công nghệ (quá trình sản xuất và sản phẩm làm ra) ngày càng có
hàm lượng tri thức cao và có thể do nhiều công ty của nhiều nước hợp tác chế tạo.
Mức độ liên kết thị trường thế giới về hàng hoá, về tài chính thành một hệ thống quan
hệ tương tác ngày càng tăng; hệ thống thông tin toàn cầu càng kết nối thành mạng lưới
chặt chẽ tác động mạnh mẽ đến mọi người, mọi tổ chức, mọi quốc gia. Ngoài ra toàn
cầu hoá còn thể hiện ở các mặt khác như : toàn cầu hoá về kinh tế kỹ thuật (tự do hoá
thương mại toàn cầu, hệ thống phân công lao động quốc tế, hệ thống tài chính tiền tệ
quốc tế) và toàn cầu hoá về mặt thể chế các tổ chức quốc tế (Liên hợp quốc-UN, Quỹ
tiền tệ quốc tế – IMF, Ngân hàng thế giới-WB, Ngân hàng phát triển châu Á-ADB) và
cả thể chế, đặc thù các lĩnh vực (kinh tế, chính trị, văn hoá, môi trường).
Tham gia vào quá trình toàn cầu hoá là những nước khác nhau về tiềm lực, khả
năng, hoàn cảnh, điều kiện lợi ích và mục tiêu. Hệ quả là tiến trình phát triển của mỗi
quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá nhất định bị tác động theo những hướng khác
nhau như tính không thống nhất về lợi ích, kéo theo đó là sự phức tạp của các mối
quan hệ tác động khác làm cho sự lựa chọn giải pháp hội nhập vào toàn cầu hoá của
mỗi quốc gia trở nên khó khăn hơn, mặt khác nó cũng tạo ra những yếu tố cạnh tranh
thuận lợi hơn cho mỗi quốc gia.

3.4.2. Xu thế toàn cầu hoá trong những năm gần đây:
Trong những năm gần đây quá trình toàn cầu hoá diễn ra với quy mô ngày càng
lớn, với một tốc độ ngày càng cao trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế thế
giới như buôn bán, tổ chức sản xuất, nghiên cứu khoa học công nghệ cũng như cả lĩnh
vực giáo dục đào tạo, văn hoá và lối sống. Điều đó làm cho nền kinh tế thế giới trở
thành một chỉnh thể thống nhất trong đó mỗi quốc gia là một bộ phận, giữa chúng có
sự tuỳ thuộc lẫn nhau. Quá trình toàn cầu hoá này diễn ra ở những cấp độ khác nhau và
ngày càng trở nên gay gắt : không những vấn đề lương thực, vấn đề môi trường sinh
thái, vấn đề dân số và cả vấn đề nợ nước ngoài. Nhất thể hoá kinh tế được tăng
cường với sự nương tựa vào nhau ngày càng nhiều giữa các quốc gia. Xu hướng khu
vực hoá thể hiện ở việc hình thành các liên kết khu vực với các hình thức đa dạng:
Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA), Diễn đàn kinh
tế châu á - Thái Bình Dương (APEC).
Xu hướng toàn cầu hoá đặt ra một yêu cầu tất yếu: Mỗi quốc gia phải mở cửa
ra thị trường thế giới và chủ động tham gia vào phân công lao động quốc tế và khu vực


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 18
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


để có được khuôn khổ phù hợp cho sự phát triển của mình. Nếu quốc gia kém phát
triển, đơn thương độc mã, không có bạn hàng lâu dài, không có đối tác thực sự với nền
kinh tế yếu kém rất dễ bị tổn thương và dễ trở thành vật hi sinh cho lợi ích của các
nước khác. Chỉ lấy việc gia nhập WTO cũng đủ thấy được tầm quan trọng của vấn đề
toàn cầu hoá đối với mỗi quốc gia. Một nước chỉ khi gia nhập tổ chức này mới tránh
được sự phân biệt đối xử của các nước - cộng đồng quốc tế trong quan hệ thương
mại, được hưởng các ưu đãi và miễn trừ theo quy định quốc tế của WTO, trong đó có
điều kiện ưu đãi tối huệ quốc và ưu đãi thuế quan phổ cập, hàng hoá của nước đó mới
có điều kiện đi vào thị trường rộng lớn và ít gặp trở ngại. Mặt khác, đối với những
quốc gia mà trình độ khoa học kỹ thuật còn non yếu, khi gia nhập WTO sẽ tranh thủ
được sự trợ giúp kỹ thuật, công nghệ, đào tạo nhân lực, đồng thời cũng là điều kiện
cần để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm hơn khi đầu tư vào nước đó. Như vậy lợi
ích mà toàn cầu hoá mang lại chính là một trong những nguyên nhân đẩy nhanh quá
trình toàn cầu hoá và làm cho nó diễn ra ngày càng gay gắt.

3.4.3. Tác động của toàn cầu hoá đến đầu tư trực tiếp nước ngoài:
Xu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá đang trở thành động lực đưa nền kinh tế
các nước liên kết, ảnh hưởng lẫn nhau trên hầu hết các lĩnh vực. Kết quả của quá
trình hoà nhập là từng bước làm lu mờ dần những đường biên giới quốc gia trên sa bàn
hoạt động của một số công ty xuyên quốc gia lớn trên thế giới. Nhiều công ty loại này
đã bỏ vốn đầu tư, tận dụng những lợi thế của nước nhận đầu tư để sản xuất hàng hoá
tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu của các thị trường mới, thay vì trước đây họ phải thông
qua con đường xuất khẩu hàng hoá chịu nhiều lực cản. Toàn cầu hoá và đầu tư nước
ngoài đã tác động, chi phối lẫn nhau một cách đáng kể. Đầu tư nước ngoài thúc đẩy
toàn cầu hoá nhanh chóng, ngược lại, toàn cầu hoá là điều kiện quan trọng làm tăng
lượng vốn đầu tư của toàn thế giới.
Trong bối cảnh hiện nay, quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế đang diễn ra
nhanh chóng, với quy mô và tốc độ ngày càng lớn tạo nên một nền kinh tế thị trường
toàn cầu, trong đó tính phụ thuộc lẫn nhau của các nền kinh tế dân tộc ngày càng ra
tăng. Nền kinh tế dân tộc đều theo xu hướng mở cửa và theo quỹ đạo của kinh tế thị
trường. Trong điều kiện trình độ phát triển sản xuất , khả năng về vốn và công nghệ,
nguồn tài nguyên, mức độ chi phí ở các nước khác nhau, nguồn vốn đầu tư quốc tế với
tư cách của loại hàng hoá đặc biệt tất yếu sẽ tuân theo những quy luật của thị trường
vốn là chảy từ nơi thừa vốn tới nơi thiếu vốn theo tiếng gọi của lợi nhuận cao.
Hiện nay, trình độ chênh lệch phát triển giữa các nước công nghiệp phát triển
và các nước đang phát triển ngày càng dãn cách ra, nhưng sự phát triển của một nền
kinh tế toàn cầu đang đòi hỏi phải kết hợp chúng lại. Các nước tư bản phát triển
không chỉ coi các nước đang phát triển là địa chỉ đầu tư hấp dẫn do chi phí thấp-lợi
nhuận cao, thuận lợi cho việc dịch chuyển thiết bị công nghệ lạc hậu mà còn thấy
rằng sự thịnh vượng của các nước này sẽ nâng cao sức mua và mở rộng thị trường tiêu
thụ sản phẩm. Về phần mình các nước đang phát triển cũng trông chờ và mong muốn
thu hút được vốn đầu tư công nghệ của các nước phát triển để thực hiện công nghiệp
hoá , khắc phục nguy cơ tụt hậu ngày càng xa. Như vậy, quá trình toàn cầu hoá đã thúc
đẩy đầu tư quốc tế phát triển đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của cả các nước đầu tư và
nước nhận đầu tư trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu.SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 19
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1
Chương 2: Đánh giá vai trò của FDI đối với nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2002
÷ 2009
a. Tìm hiểu và phân tích số liệu FDI, nêu rõ lợi ích của FDI đối với nền kinh tế
nước ta

Việt Nam bắt đầu chủ trương hội nhập kinh tế từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ VIII (1996), chủ trương này càng được đẩy mạnh. Hội nhập kinh tế của Việt Nam
diễn ra càng ngày càng nhanh và càng sâu. Từ chỗ chỉ hợp tác thương mại thông
thường đã tiến tới hợp tác kinh tế toàn diện, từ chỗ hợp tác song phương đã tiến tới
hợp tác kinh tế đa phương. Cho đến giữa năm 2007, Việt Nam đã có quan hệ kinh tế
với 224 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, đã ký hơn 350 hiệp định hợp tác phát triển
song phương, 87 hiệp định thương mại, 51 hiệp định thúc đẩy và bảo hộ đầu tư, 40
hiệp định tránh đánh thuế hai lần, 81 thoả thuận về đối xử tối huệ quốc. Đỉnh cao về
hợp tác kinh tế song phương là việc ký hiÖp ®Þnh ®èi t¸c kinh tÕ ViÖt
Nam- NhËt B¶n ,còn về hợp tác kinh tế đa phương là việc ký hiệp định gia nhập T æ
chức Thương mại Thế giới với tiêu chuẩn “WTO Plus”, nghĩa là chấp nhận các đòi hỏi
về tự do hóa thương mại (hàng hóa và dịch vụ), đầu tư, mua sắm của chính phủ cao
hơn so với mức độ quy định trong các văn kiện có hiệu lực đang áp dụng của WTO.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục xu thế gia tăng và sự hiện diện
mạnh mẽ của các khoản đầu tư tài chính gián tiếp là điểm khác biệt nổi trội giữa cać
giai đoạn 2007-2008 và 1997-1998, 1991-1992. Trong những năm đầu của thập kỷ
1990, qui mô FDI vào Việt Nam ở quanh mức 2 tỉ USD/năm, thấp hơn lượng vốn đăng
ký FDI của những năm 1999-2003, sau khủng hoảng tài chính châu Á. Khủng hoảng
khu vực năm 1997 ngay lập tức tấn công vào hệ thống tín dụng-ngân hàng và tạo thành
làn sóng rút vốn đầu tư ra khỏi châu Á. Những nhà đầu tư lớn vào Việt Nam đến từ
các quốc gia láng giềng trong khu vực cũng tức thì lâm vào trạng thái thiếu tiền mặt.
Một vài nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn xuất hiện và đã vận hành khá tốt tại
Việt Nam. Tuy nhiên, những rào cản hạn chế khả năng chuyển đổi từ tiền đồng sang
ngoại tệ và cơ chế hành chính cồng kềnh tại Việt Nam đã tạo lợi thế cạnh tranh cho
các nền kinh tế Thái Lan và Hàn Quốc. Số lượng dự án đăng ký mới giảm sút từ 349
năm 1997 xuống còn 285 và 327 trong các năm 1998 và 1999. Nhưng quy mô vốn đầu
tư mới thực sự là yêu tố suy giảm manh. Năm 1997 có 5,6 tỉ USD FDI đăng ký vào Việt
́ ̣
Nam. Con số này chỉ còn 5 tỉ USD trong năm 1998. Và trong hai năm tiếp theo, lượng
vốn đăng ký chỉ còn khoảng 50% của năm 1997. Số vốn thực hiện trong ba năm liên
tiếp từ 1998 - 2000 dừng ở mức trên 2,3 tỉ USD mỗi năm. Ba năm sau khi gia nhập
WTO, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước ta có sự tăng
trưởng đột biến. Năm 2006 là năm nước ta mới hoàn tất việc đàm phán gia
nhập WTO thì luồng vốn FDI đổ vào nước ta đạt 12 tỷ USD. Năm 2007,
con số này tiếp tục lập kỷ lực mới với hơn 21 tỷ USD. Năm 2008, vốn
FDI đã tăng gấp 3 lần năm trước, với mức gần 72 tỷ USD. Năm 2009,
mặc dù bị tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế nhưng vốn FDI vào


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 20
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


Việt Nam cũng nhiều hơn năm 2007. Điều này cho thấy niềm tin vào sự
phát triển kinh tế nước ta của các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong thời gian tới Việt Nam vân có thể là điểm đầu tư thu hút sự quan tâm của cộng
̃
đồng tài chính quốc tế, với một số căn cứ quan trọng sau đây: Dòng vốn FDI tiếp tục
tăng, không có hiện tượng dòng chảy FPI xáo trộn lớn; Chính sách thắt chặt tiền tệ
tiếp tục được đồng thuận, duy trì và bắt đầu có hiệu quả; Các phương pháp điều
khiển tín hiệu rõ hơn với nền kinh tế, điều mà Việt Nam không làm được trong suốt
thời kỳ biến động của nửa đầu năm 2008; Việc tăng cường kiểm soát hệ thống siêu
quyền lực ngân hàng là bước đi hợp lý; Quá trình điều hành cơ chế tỷ giá hỗn hợp
đang hình thành và hiệu chỉnh dần độ lệch trong ngắn hạn, phần lớn gây ra bởi tâm lý
đầu cơ và bất an. Sự nới lỏng kiểm soát sẽ giúp hệ thống dù tr÷
quèc gia bÒn v÷ng h¬n.
Việt Nam đã công nhận một cách chính thức và rộng rãi rằng FDI đang ngày càng
đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam trên nhiều phương diện: vốn,
công nghệ, nâng cao khả năng thanh toán quốc tế, phát triển xuất khẩu, tham gia vào
các thị trường quốc tế, ….
- FDI là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư đáp ứng nhu cầu đầu
tư phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế:
Đóng góp của FDI trong tổng vốn đầu tư xã hội có biến động lớn, từ tỷ trọng
chiếm 13,1% vào năm 1990 đã tăng lên mức 32,3% trong năm 1995. Tỷ lệ này đã giảm
dần trong giai đoạn 1996-2000, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính khu vực (năm
2000 chiếm 18,6%) và trong 5 năm 2001-2005 chiếm khoảng 16% tổng vốn đầu tư xã
hội; hai năm 2006-2007 chiếm khoảng 16% (Theo Niên giám Thống kê cơ cấu vốn
đầu tư thực hiện của khu vực FDI năm 2003 là 16%, năm 2004 là 14,2%, năm 2005 là
14,9% và năm 2006 là 15,9%, ước năm 2007 đạt trên 16%).
Vốn FDI đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Từ năm 1991-2000,
GDP tăng liên tục qua các năm với tốc động tăng bình quân mỗi năm 7,56%, trong đó:
(i) 5 năm 1991-1995: tăng 8,18% (nông lâm ngư tăng 2,4%; công nghiệp xây dựng tăng
11,3%, dịch vụ tăng 7,2%); (ii) 5 năm 1996-2000: tăng 6,94% (nông lâm ngư tăng 4,3%;
công nghiệp xây dựng tăng 10,6%, dịch vụ tăng 5,75%). Nhờ vậy, đến năm 2000 tổng
sản phẩm trong nước tăng gấp hơn 2 lần năm 1990: (iii) 5 năm 2001-2005: tốc độ tăng
GDP đạt 7,5% (nông lâm ngư tăng 3,8%; công nghiệp xây dựng tăng 10,2%, dịch vụ
tăng 7%; (iv) Năm 2006 đạt 8,17% (nông lâm ngư tăng 3,4%; công nghiệp xây dựng
tăng 10,37%, dịch vụ tăng 8,29% và (iv) Năm 2007 đạt 8,48% (nông lâm ngư tăng 3,4%;
công nghiệp xây dựng tăng 10,6%, dịch vụ tăng 8,6%.

- FDI góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, nâng cao năng
lực sản xuất công nghiệp:
Trong 20 năm qua FDI đóng một vai trò quan trọng cho sự tăng trưởng của nền
kinh tế nói chung và cho ngành công nghiệp nói riêng, trong đó từng bước trở thành
nguồn đầu tư quan trọng của Quốc gia, góp phần phát triển các ngành công nghiệp và
tạo công ăn việc làm cho người lao động. Nhiều công trình lớn đã hoàn thành đưa vào
sản xuất, phát huy hiệu quả đầu tư, nhiều công trình trọng điểm làm cơ sở cho tăng
trưởng giai đoạn sau đó được khởi công và đẩy nhanh tiến độ, nhất là các công trình
điện, dầu khí, công nghiệp nặng, công nghiệp phục vụ xuất khẩu...SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 21
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


Tốc độ tăng trưởng công nghiệp của khu vực kinh tế có vốn FDI cao hơn mức tăng
trưởng công nghiệp chung của cả nước, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), tăng tỷ trọng của khu vực
kinh tế có vốn FDI trong ngành công nghiệp qua các năm (từ 23,79% vào năm 1991 lên
40% năm 2004, 41% năm 2005 và năm 2006).
Giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế có vốn FDI trong 5 năm qua
chiếm trung bình 42,5% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Cụ thể tỷ trọng trên
tăng từ 41,3% vào năm 2000 lên 43,7% vào 2 năm 2004 và 2005. Đặc biệt, một số địa
phương (Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Phúc..) tỷ lệ này đạt đến 65-70% giá trị sản
xuất công nghiệp của địa bàn.
FDI đã tạo ra nhiều ngành công nghiệp mới và tăng cường năng lực của nhiều
ngành công nghiệp như dầu khí, công nghệ thông tin, hóa chất, ô tô, xe máy, thép, điện
tử và điện tử gia dụng, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, da giày, dệt may…
Hiện FDI đóng góp 100% sản lượng của một số sản phẩm công nghiệp (dầu khí, thiết
bị máy tính, máy giặt, điều hòa), 60% cán thép, 33% hàng điện tử, 76% dụng cụ y tế
chính xác, 49% sản phẩm da giày, 55% sản lượng sợi, 25% hàng may mặc.
FDI đã góp phần hình thành và phát triển trong cả nước hệ thống các khu công
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tương đối đồng bộ và hiện đại, đem lại hiệu
quả sử dụng đất cao hơn ở một số địa phương đất đai kém màu mỡ.
- FDI thúc đẩy chuyển giao công nghệ:
FDI góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến vào Việt Nam, phát triển
một số ngành kinh tế quan trọng của đất nước như viễn thông, thăm dò và khai thác
dầu khí, hoá chất, cơ khí chế tạo điện tử, tin học, ô tô, xe máy... Nhất là sau khi Tập
đoàn Intel đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam trong dự án sản xuất linh kiện điện tử
cao cấp, đã gia tăng số lượng các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao của các tập
đoàn đa quốc gia (Canon, Panasonic, Ritech.v.v)
Nhìn chung, trình độ công nghệ của khu vực FDI cao hơn hoặc bằng các thiết bị tiên
tiến đã có trong nước và tương đương các nước trong khu vực. Hầu hết các doanh
nghiệp có vốn ĐTTNN áp dụng phương thức quản lý tiên tiến, được kết nối và chịu
ảnh hưởng của hệ thống quản lý hiện đại của công ty mẹ.
Trong nông-lâm-ngư nghiệp, FDI đã tạo ra một số sản phẩm mới có hàm lượng kỹ
thuật cao và các cây, con giống mới.
- Tác động lan tỏa của FDI đến các thành phần kinh tế khác trong nền kinh
tế:
Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp FDI được nâng cao qua số lượng các doanh
nghiệp tăng vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời, có tác động lan tỏa đến
các thành phần khác của nền kinh tế thông qua sự liên kết giữa doanh nghiệp có vốn
FDI với các doanh nghiệp trong nước, công nghệ và năng lực kinh doanh được chuyển
giao từ doanh nghiệp có vốn FDI. Sự lan tỏa này có thể theo hàng dọc giữa các doanh
nghiệp trong ngành dọc hoặc theo hàng ngang giữa các doanh nghiệp hoạt động cùng
ngành. Mặt khác, các doanh nghiệp FDI cũng tạo động lực cạnh tranh của các doanh
nghiệp trong nước nhằm thích ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa.
- FDI đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước và các cân đối vĩ mô:
Cùng với sự phát triển các doanh nghiệp có vốn FDI tại Việt Nam, mức đóng góp
của khu vực kinh tế có vốn FDI vào ngân sách ngày càng tăng. Thời kỳ 1996-2000,
không kể thu từ dầu thô, các doanh nghiệp FDI đã nộp ngân sách đạt 1,49 tỷ USD, gấp
4,5 lần 5 năm trước. Trong 5 năm 2001-2005, thu ngân sách trong khối doanh nghiệp


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 22
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


FDI đạt hơn 3,6 tỷ USD, tăng bình quân 24%/năm. Riêng 2 năm 2006 và 2007 khu vực
kinh tế có vốn FDI đã nộp ngân sách đạt trên 3 tỷ USD, gấp đôi thời kỳ 1996-2000 và
bằng 83% thời kỳ 2001-2005.
FDI tác động tích cực đến các cân đối lớn của nền kinh tế như cân đối ngân sách,
cải thiện cán cân vãng lai, cán cân thanh toán quốc tế thông qua việc chuyển vốn vào
Việt Nam và mở rộng nguồn thu ngoại tệ gián tiếp qua khách quốc tế, tiền thuê đất,
tiền mua máy móc và nguyên, vật liệu...
- FDI góp phần giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế quốc
tế:
Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI tăng nhanh, cao hơn mức bình
quân chung của cả nước, đóng góp quan trọng vào việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu
của cả nước. Thời kỳ 1996-2000, xuất khẩu của khu vực FDI đạt 10,6 tỷ USD (không
kể dầu thô), tăng hơn 8 lần so với 5 năm trước, chiếm 23% kim ngạch xuất khẩu cả
nước; năm 2000 chiếm 25%, năm 2003 chiếm 31%; tính cả dầu thô thì tỷ trọng này đạt
khoảng 54% năm 2004 và chiếm trên 55% trong các năm 2005 đến 2010
FDI chiếm một tỷ trọng cao trong xuất khẩu một số sản phẩm: 100% dầu khí, 84%
hàng điện tử, máy tính và linh kiện, 42% sản phẩm da giày, 35% hàng may mặc…
Thông qua mạng lưới tiêu thụ của các tập đoàn xuyên quốc gia, nhiều sản phẩm sản
xuất tại Việt Nam đã tiếp cận được với các thị trường trên thế giới.
Trong lĩnh vực khách sạn và du lịch, FDI đã tạo ra nhiều khách sạn cao cấp đạt tiêu
chuẩn quốc tế 4, 5 sao cũng như các khu du lịch, nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu khách du
lịch quốc tế, góp phần gia tăng nhanh chóng xuất khẩu tại chỗ.
Bên cạnh đó, FDI còn góp phần đưa nền kinh tế nước ta từng bước hội nhập với
kinh tế thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

b. Thống kê số liệu về FDI từ năm 1987 đến nay, lập bảng và vẽ biểu đồ
về sự thay đổi FDI
I. Thống kê số liệu về FDI từ năm 1987 đến nay
Từ thực tiễn thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 20 năm
qua, đến nay có thể nói trong điều kiện của thế giới và khu vực hiện nay, FDI thực sự
trở thành hình thức hợp tác kinh tế quốc tế rất hiệu quả đối với các nước đang phát
triển.
Nhìn lại 20 năm trước, trong bối cảnh quốc tế: chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô
và Đông Âu tan vỡ; các thế lực thù địch tìm cách chống phá Việt Nam trên nhiều mặt.
Thế giới có những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị và an ninh quốc tế, sự
phục hồi chậm của nền kinh tế thế giới và biến động giá cả trên thị trường quốc tế...
Các nước đang phát triển ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á thực hiện cải cách kinh
tế, trở thành khu vực phát triển năng động của thế giới. Tình hình trong nước: Việt
Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, nền kinh tế
ở tình trạng kém phát triển, sản xuất nhỏ, mang nặng tính chất tự cấp tự túc, cơ chế
quản lý tập trung quan liêu bao cấp, nền kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm
trọng, mức lạm phát lên tới trên 700% vào năm 1987, sản xuất đình trệ, cơ sở kỹ thuật
lạc hậu và lâm vào tình trạng thiếu vốn trầm trọng.
Với bối cảnh trong nước và quốc tế như vậy, để khôi phục và phát triển kinh tế-xã
hội, Đảng ta đã chủ trương mở cửa nền kinh tế, thực hiện công cuộc “đổi mới” toàn
diện, trong đó có việc hoàn thiện, nâng Điều lệ Đầu tư năm 1977 thành bộ Luật ĐầuSV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 23
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987, đã khẳng định sự đúng đắn của chủ trương,
đường lối mở cửa nền kinh tế của Đảng, góp phần quan trọng vào thành công của sự
nghiệp ĐỔI MỚI trong chặng đường vừa qua.
Sự ra đời của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 đã tạo môi trường
pháp lý cao hơn để thu hút vốn FDI vào Việt Nam. Luật này đã bổ sung và chi tiết hoá
các lĩnh vực cần khuyến khích kêu gọi đầu tư cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Nhê
®ã, nhÞp ®é thu hót FDI t¨ng nhanh trong giai ®o¹n 1987-
1996, nhÊt lµ thêi kú 1991-1996. Tuy nhiªn, do t¸c ®éng cña
cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ tµi chinhstrong khu vùc vµ nhiÒu
nguyªn nh©n chñ quan, kh¸ch quan kh¸c, tõ 1997 ®Õn n¨m 2004,
FDI vµo ViÖt Nam cã xu híng ch÷ng l¹ i vµ suy gi¶m. N¨m 2005
®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam cã xu híng t¨ng trë l¹ i , vµ ®Æc
biÖt vµo n¨m 2006, ví i viÖc ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn
thø 150 cña WTO, ViÖt Nam ®· thu hót h¬n 10,2 tû USD vèn ®Çu
t níc ngoµi trùc tiÕp, ® y lµ møc kû lôc vÒ thu hót FDI vµo
©
ViÖt Nam trong thêi gian tr íc ®ã.
* Cơ cấu vốn FDI chung từ 1988 đến 2007:
(1) Theo ngành: Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 66,8%
về số dự án, 60,2% tổng vốn đăng ký và 68,5% vốn thực hiện; Lĩnh vực dịch vụ chiếm
22,2% về số dự án, 34,4% số vốn đăng ký và 24,5% vốn thực hiện; Nông, lâm, ngư
nghiệp chiếm 10,8% về số dự án, 5,37% tổng vốn đăng ký và 6,7% vốn thực hiện.
(2) Theo vùng và lãnh thổ: Từ năm 1988 đến hết năm 2007, các tỉnh phía Bắc đã thu hút
2.220 dự án với vốn đầu tư khoảng 24 tỷ USD, chiếm 26% về số dự án, 29% tổng vốn
đăng ký cả nước và 24% tổng vốn thực hiện của cả nước. Các tỉnh phía Nam từ Ninh
Thuận trở vào thu hút được 5.452 dự án với tổng vốn 46,8 tỷ USD, đã góp vốn thực
hiện đạt 15,68 tỷ USD, chiếm 63% về số dự án, 56% về vốn đăng ký và 51% vốn thực
hiện của cả nước, trong đó, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm 8 địa phương (TP.
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Bình
Phước) chiếm 64,3% về số dự án và 55,7% về vốn đăng ký và 48,4% vốn thực hiện
của cả nước. Đồng bằng sông Cửu Long tuy là vựa lúa, vựa trái cây, giàu tiềm năng
thuỷ, hải sản của cả nước nhưng thu hút vốn FDI còn rất thấp so với các vùng khác,
chiếm 3,6% về số dự án và 4,4% về vốn đăng ký và 3,2% vốn thực hiện của cả nước.
Bắc và Nam Trung Bộ, trong đó Quảng Nam và Đà Nẵng đã có nhiều tiến bộ trong thu
hút vốn FDI, nhất là đầu tư vào xây dựng các khu du lịch, trung tâm nghỉ dưỡng, vui
chơi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tây Nguyên cũng ở trạng thái thu hút vốn FDI quá ít như
vùng Đông Bắc và Tây Bắc.
(3) Theo hình thức đầu tư: Doanh nghiệp (DN) 100% vốn nước ngoài chiếm 74,4%
tổng số dự án và 50,7% tổng vốn đăng ký; DN liên doanh chiếm 22,2% tổng số dự án
và 38% tổng vốn đăng ký; Hợp tác kinh doanh chiếm 3,1% tổng số dự án và 8,3% tổng
vốn đăng ký; DN BOT có 6 dự án (0,1% tổng số dự án) với tổng vốn đăng ký 1,4 tỷ
USD (2,7% tổng vốn đăng ký); DN cổ phần có 8 dự án (0,1% tổng số dự án), với tổng
vốn đăng ký 199 triệu USD (0,4% tổng vốn đăng ký); Công ty quản lý vốn (công ty
mẹ-con) có 1 dự án (0,02% tổng số dự án) với tổng vốn đăng ký 14,4 triệu USD
(0,03% tổng vốn đăng ký).
(4) Theo đối tác đầu tư: Đã có 82 nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong
tổng vốn đăng ký trên 80 tỷ đô la Mỹ, các nước Châu á chiếm 69,1%; các nước thuộcSV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 24
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


EU chiếm 16,2%; các nước Châu Mỹ chiếm 11,8%, riêng Hoa Kỳ chiếm 4%. Tuy
nhiên, nếu tính cả số vốn đầu tư từ các chi nhánh tại nước thứ 3 thì vốn đầu tư của
Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ đạt con số trên 3 tỷ USD, đứng vị trí thứ 5 trong tổng số 82
quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Số vốn đầu tư còn lại thuộc các
nước tại khu vực khác.
Dòng vốn FDI đăng kí và số dự án FDI qua các năm
(nguồn tổng cục thống kê )
Hai năm sau khi Việt Nam gia nhập WTO đã đánh dấu sự tăng trưởng đột biến của
dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI cũng như sự gia tăng đóng góp của khu vực kinh tế có
vốn FDI vào phát triển kinh tế đất nước. Vốn FDI đăng ký mới năm 2008, đạt 64 tỷ
USD, lớn gấp 5 lần kết quả năm 2006 và 3 lần năm 2007. Tính riêng trong 2 năm 2007-
2008, tổng vốn FDI đăng lý mới đạt 85 tỷ USD, gấp hơn 2 lần tổng vốn FDI đăng ký
của 19 năm trước cộng lại. Theo đó, ngoài các dự án đã hết hạn hoặc giải thể trước
hạn, tại Việt Nam đã có hơn 10.500 dự án FDI được cấp phép với tổng vốn trên 155 tỷ
USD tự các nhà đầu tư từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt Nam.
Bước vào năm 2008, những diễn biến không thuận của tình hình kinh tế thế giới và
những khó khăn trong nội tại nền kinh tế đã có những tác động tiêu cực đến khả năng
phát triển của đất nước. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn thu hút được lượng lớn
nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tổng số dự án FDI được cấp mới vào
Việt Nam cả năm 2008 là 1.171 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt 60,217 tỷ USD,
tăng 222% so với năm 2007. Số dự án tăng vốn cũng rất lớn với 311 dự án đăng ký tăng
thêm 3,74 tỷ USD. Tính chung cả vốn đăng ký cấp mới và vốn đăng ký tăng thêm, tổng
số vốn FDI năm 2008 lµ trên 64 tỷ USD, tăng 3 lần so với năm 2007, và vốn giải ngân
cũng đạt mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay (11,5 tỷ USD) đã chứng tỏ sức hấp
dẫn của Việt Nam với các nhà đầu tư trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế do ảnh
hưởng của cơn bão tài chính thế giới.
Vốn FDI thực hiện năm 2008, cũng đạt con số kỷ lục 11,5 tỷ USD, tăng 43% so với
năm 2007 và gấp 2,8 lần so với năm 2006. Sự gia tăng của các dự án mới cũng như vèn


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 25
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


đăng ký và vèn giải ngân đã làm tăng quy mô của khu vực kinh tế có vốn FDI. Hiện đã
có trên 4.000 DN có vốn FDI đi vào hoạt động, đóng góp hơn 40,7% tổng giá trị sản
xuất công nghiệp của cả nước. Năm 2008, khu vực FDI đóng góp phần quan trọng vào
việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước ở mức trên 6,25%.Luồng vốn FDI
thu hút kỷ lục trong năm 2008 đã chứng tỏ, ngay trong bối cảnh có nhiều diễn biến
phức tạp, không thuận, cả ở bên ngoài và bên trong nền kinh tế, Việt Nam vẫn tiếp
tục là điểm đến hứa hẹn của FDI. Năm 2009, suy thoái
kinh tế thế giới sẽ ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế nước ta, và tác động đến các nhà
đầu tư. Dự báo, thu hút FDI sẽ là 30 tỷ USD.50, 00
000.
vèn 
®¨ng ký
45, 00
000.
vèn 
ph¸p  nh
®Þ
40, 00
000.

35, 00
000.

30, 00
000.

25, 00
000.

20, 00
000.

15, 00
000.

10, 00
000.

5, 00
000.

0.
00
g


nh
D   Æn
CN   gh i
    N 
 h i
ng n ¶
n
c¸ ô v
t
 d N
p   
m Þh

N g gi c  C
¸ch µ C

Ñ
nV
N« gË
CN
È D
S c
dd


n
 nh
 
¸o K
Xm

K K kh
ÝT 
©
ù
S   u l CN
t
c   
 
 n
t
Þ  t  Ç
ch c¸ u
µ Th c y
¸
ph
ù t


h ô

µ  Õ
Ö
ùp

ù
nh h
o
Ý   t
ta

­d
 h
td
Kh
Ó
i  ô

Ó
p

 
ch
ù
í
i
¹
ng

©
FDI cña ViÖt Nam n¨m 2008
SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 26
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1
h
§Çu t t rùc t i Õ ní c ngoµi t õ n¨m 1988- 2008
p


ph©n theo h×nh thøc ®Çu t
(TÝnh t í i ngµy 22/10/2008- chØ tÝnh c¸c dù
¸n cßn hiÖu lùc )

§VT: %
H×nh thøc ®Çu t Sè dù ¸n TV§T Vèn ®iÒu lÖ
100% vèn níc ngoµi 77.60 57.55 59.43
Li ªn doanh 18.42 35.42 29.23
Hîp ®ång hîp t¸c 2.33 3.17 8.06SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 27
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1

kinh doanh
C«ng ty cæ phÇn 1.55 2.60 2.22
Hîp ®ång BOT,BT,BTO 0.09 1.18 0.89
C«ng ty MÑ- con 0.01 0.08 0.17
Tæ sè
ng 100. 00 100. 00 100. 00

B¶ng 2. C¬ cÊu FDI vµo ViÖt Nam tõ n¨m 1988- 2008 ph©n
theo ngµnh
(tÝnh tí i ngµy 22/10/2008- chØ tÝnh
c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc)

STT Chuyªn ngµnh Sè dù ¸n TV§T Vèn ®iÒu lÖ

I C«ng nghiÖp6340 84.846.166.474 29.516.774.539
CN dÇu khÝ 47 14.475.341.815 4.656.341.815
CN nhÑ 2814 15.564.350.806 6.834.306.739
CN nÆng 2592 44.436.809.740 14.094.426.566
CN thùc phÈm 345 4.142.811.871 1.854.296.924
X©y dùng 542 6.226.852.242 2.077.402.495
II N«ng, l©m nghiÖp967 4.704.278.569 2.242.523.787
N«ng- l©m nghiÖp 832 4.243.278.540 1.983.938.567
Thuû s¶n 135 461.00.029 258.585.220
II I DÞch vô 2366 54.869.655.398 19.520.757.540
GTVT-Bu ®iÖn 230 6.248.618.683 3.470.979.206
Kh¸ch s¹n- du lÞch 249 14.928.330.335 4.388.904.460
Tµi chÝnh- ng©n 68 1.032.777.080 991.354.447
hµng
V¨n ho¸- y tÕ- Gi¸o 290 1.744.125.133 636.350.024
dôc
XD Khu ®« thÞ míi 12 8.096.930.438 2.818.213.939
XD V¨n phßng- C¨n 178 18.034.782.066 5.395.764.982

XD H¹ tÇng KCX-KCN 36 1.754.096.067 558.735.597
DÞch vô kh¸c 1303 3.029.995.596 1.260.454.885
Tæng sè 9673 144.420.100.44151.280.055.866

II. Thực trạng nguồn vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 2002-2009:
1. Tình hình thu hút vốn FDI giai đoạn 2002-2009:

1.1. Số dự án và vốn thu hút đầu tư:
Trong khoảng thời gian gần 10 năm từ năm 2002 đến năm 2009 đã có khoảng
7921 dự án đầu tư trực tiếp nước nước ngoài (FDI) được cấp phép, đăng ký đầu tư
trực tiếp nước ngoài (FDT) đựợc cấp giấy phép đăng ký đầu tư tại Việt Nam với tổng
số vốn đăng ký 136449 triệu USD. Trong đó tổng số vốn được thực hiện là 44932,4
triệu USD chiếm 20.64% tổng số vốn đăng kí.


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 28
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1
Tổng vốn thực Quy mô bình
hiện (triệu USD) quân 1 dự án
Năm Số dự án (*) (triệu USD)
Vốn đăng kí

(triệu USD)
Tổng số 7921 136449 44932.4 16.56
2002 808 2998,8 2591,0 3.71
2003 791 3191,2 2650,0 4.03
2004 811 4547,6 2852,5 5.61
2005 970 6839,8 3308,8 7.05
2006 987 12004,0 4100,1 12.16
2007 1544 21347,8 8030,0 13.8
2008 1171 64011,0 11400,0 54.66
2009 839 21480.0 10000.0 25.60
Trích tổng cục thống kê
gso.gov.vn

(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm
trước.
Qua số liệu ta thấy tổng số dự án cũng như tổng số vốn FDI vào Việt Nam
trong giai đoạn 2002-2009 nhìn chung tăng lên với tốc độ khá nhanh. Từ năm 2002
số vốn đăng kí là 2838,9 triệu USD nhưng đến năm 2009 thì tổng số vốn đăng kí đã
lên đến 21480.0 triệu USD. Mức tăng bình quân năm trong giai đoạn này là
39.22%.
Tuy nhiên, trong giai đoạn này có hai năm lượng vốn FDI đầu tư vào Việt
Nam giảm so với năm trước, đó là năm 2002 : giảm từ 3142.8 xuống còn 2998.8 triệu
USD với tỷ lệ giảm là 4.58%; năm 2009 giảm từ 64011 xuống còn 21480 triệu USD
với tỷ lệ giảm khá lớn 66.44%.
Trong giai đoạn 2002-2005 môi trường đầu tư được cải thiện rất tốt, tốc độ
thu hút vốn FDI tăng lên. Đây là thời kỳ phục hồi hoạt động FDI sau thời kỳ suy thoái
của nó giai đoạn 1997-2000. Vốn đăng kí năm 2001 là 3142.8 tỷ USD, năm 2005 là
6839.8 tỷ USD. Qui mô vốn trong mỗi dự án không lớn chỉ dao động trong khoảng tư
3-7 tỷ USD, đến những năm sau này thì qui mô vốn trong mỗi dự án mới dần tăng
lên hàng chục tỷ USD trên một dự án.
Với các số liệu ở trên ta có thể đồng ý với nhận định về môi trường kinh
doanh tại Việt Nam của luật sư Oliver Massmann, thành viên Ban quản trị PhòngSV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 29
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


Thương mại Công nghiệp Châu Âu (EuroCham) cho rằng môi trường kinh doanh tại
Việt Nam ngày càng minh bạch, thị trường phát triển theo hướng thu hút đầu tư trong
và ngoài nước một cách hiệu quả. Đây là một lợi thế to lớn để Việt Nam trở thành
điểm đến của FDI quốc tế và điểm sáng của du lịch, dịch vụ, tài chính, tiền tệ quốc tế.
Các năm có lượng vốn FDI vào Việt Nam giảm là do ảnh hưởng bởi tình hình chung
của kinh tế-tài chính thế giới như cuộc tập kích nước Mỹ năm 2001, cuộc khủng
hoảng tài chính thế giới năm 2008…


c. Thống kê đầy đủ các nước đầu tư vào nước ta và phân tích số liệu

Tính đến cuối năm 2006, các nhà đầu tư nước ngoài từ hơn 70 quốc gia và lục địa đã
đầu tư vào Việt nam. Châu Á chiếm 60,8%, châu Âu chiếm 23%, châu Mỹ chiếm 7%.
Năm nước đầu tư lớn nhất đều là các nước châu Á – bao gồm Xin-ga-po, Đài Loan,
Nhật Bản, Hồng Kông và Hàn Quốc - chiếm hơn 59% tổng vốn đăng ký. Mười nhà
đầu tư lớn nhất chiếm 80% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Năm 1996, khi đầu tư
đang hưng thịnh, các nhà đầu tư chính là Xin-ga-po, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc
và Nhật Bản. Các quốc gia này chiếm tương ứng 32,5%, 14,3%, 9,6%, 9,5% và 7.7%
trong tổng số 8,6 tỷ đô-la Mỹ dòng FDI vào năm đó. Đáng lưu ý là trong nửa thập niên
90, rất nhiều công ty đa quốc gia, cụ thể là các công ty của Mỹ, đã đầu tư vào Việt
nam thông qua các công ty con ở Xin-ga-po và Hồng Kông do có kênh cấm vận của
Mỹ. Các con số thống kê không phản ánh gốc rễ của nguồn vốn đầu tư.
Trong thời kỳ khủng hoảng châu Á, dòng đầu tư từ các nước Đông và Nam Á, nhất
là Xin-ga-po giảm mạnh. Đầu tư từ châu Âu và Nam Mỹ trong tổng dòng FDI vào thể
hiện một mô hình tăng trưởng. Cụ thể là Mỹ chuyển lên vị trí thứ 4 năm 2002 nhưng
vẫn đứng thứ 11 về vốn FDI. Mặc dù đây là một kết quả đầy hứa hẹn, nó vẫn chưa
đạt mức như mong đợi. Sau khi Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ được thông qua, các
chính trị gia, các nhà kinh tế đã hy vọng hoặc tiên đoán về một luồng FDI đáng kể từ
các công ty Mỹ. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa xảy ra.
Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách tự do đối với đầu tư nước ngoài như việc
luật doanh nghiệp mới đã xoá bỏ rào chắn đối với đầu tư tư nhân trong nước, sửa đổi
Luật đầu tư nước ngoài, và mở thị trường chứng khoán. Thêm vào đó, Việt nam cam
kết giảm thuế quan xuống dưới 5% cho hàng nhập khẩu từ các nước châu Á theo
AFTA, và tăng tiến trình đổi mới để chuẩn bị trở thành thành viên của WTO.
10 níc cã ®Çu t cao nhÊt vµo ViÖt Nam tõ 
1988­2007
                (TÝnh tíi ngµy 22/2/2007 ­ chØ tÝnh c¸c dù 
¸n cßn hiÖu lùc)
ST Níc, vïng l∙nh  Sè dù     Vèn ®Çu  Vèn ®iÒu lÖ Vèn thùc 
T thæ ¸n t hiÖn
1 Hµn Quèc 1837 13.533.627. 5.121.764.432.738.144.39
172 9 3
2 Singapore 543 10.739.202. 3.817.667.173.803.832.36
313 7 7
3 §µi Loan 1788 10.528.143. 4.567.478.533.079.709.61
878 2 0


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 30
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1

4 NhËt B¶n 928
9.037.778.13.904.432.144.988.363.34
18 9 6
5 Brist ish 336 7.707.776.32.585.109.271.375.722.67
Virginis lands 48 8 9
6 Hång K«ng 452 5.824.000.82.158.549.012.161.176.27
34 2 0
7 Malaysia 246 2.821.171.51.792.305.231.084.058.34
18 4 8
8 Hoa kú 375 2.795.833.41.436.552.60752.303.876
88 6
9 Hµ Lan 84 2.592.537.71.479.216.842.027.019.74
47 3 4
10 Ph¸p 195 2.419.216.31.454.532.461.137.449.84
35 4 6
Tõ b¶ng trªn cã thÓ thÊy r»ng ViÖt Nam cã søc hót vÒ
®Çu t ví i hÇu hÕt c¸c níc trong khu vùc §«ng Nam ¸, ® Æc
biÖt lµ ví i Hµn Quèc khi sè dù ¸n ®Çu t lªn tí i con sè 1837
dù ¸n. Tuy nhiªn vÉn cha trë thµnh ®iÓm®Çu t lý t ëng cho
c¸c quèc gia cã nÒn kinh tÕ t¨ng tr ëng ë Ch©u ¢u nh Mü,
Ph¸p,. . .
Vµ tõ khi trë thµnh thµnh viªn cña WTO, ®èi t¸c FDI cña
ViÖt Nam ngµy cµng më réng, nhng nguån FDI vµo ViÖt Nam chñ
yÕu tõ c¸c níc trong khu vùc. TÝnh ®Õn nay ® có 82 nước và vùng
ã
lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong tổng vốn đăng ký trên 80 tỷ đô la Mỹ, các nước
Châu á chiếm 69,1%; các nước thuộc EU chiếm 16,2%; các nước Châu Mỹ chiếm
11,8%, riêng Hoa Kỳ chiếm 4%. Tuy nhiên, nếu tính cả số vốn đầu tư từ các chi nhánh
tại nước thứ 3 thì vốn đầu tư của Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ đạt con số trên 3 tỷ USD,
đứng vị trí thứ 5 trong tổng số 82 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Số
vốn đầu tư còn lại thuộc các nước tại khu vực khác.
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
ds
es
a
ng


e
an
r
oa
a
i
an


gi ea
or
an
at
i
he
s
l
s
ko
i or
ay
s
St
us


ap
ap
t
w
I
m

i


al
 

Sa
J
O
Ta
ng
h  K
ed
R
on

Si
t
M
r
ni
H
V èn 
®ang 

V
U
ts
V èn 
ph¸p  nh
®Þ
i
is
Br
10 nhµ ®Çu t cao nhÊt trong T1-T9, 2009

SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 31
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1
d. Thống kê đầy đủ các ngành chủ yếu được đầu tư trực tiếp nước ngoài
1.Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng:
Từ khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987, Việt Nam đã chú trọng thu hút
FDI vào lĩnh vực công nghiệp-xây dựng. Qua mỗi giai đoạn các lĩnh vực ưu tiên thu hút
đầu tư, các sản phẩm cụ thể được xác định tại Danh mục các lĩnh vực khuyến khích
và đặc biệt khuyến khích đầu tư. Trong những năm 90 thực hiện chủ trương thu hút
FDI, Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích các dự án :
• sản xuất sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu,
• sản xuất hàng xuất khẩu (có tỷ lệ xuất khẩu 50% hoặc 80% trở lên),
• sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước và có tỷ lệ nội địa hoá cao.
Sau khi gia nhập và thực hiện cam kết với WTO (năm 2006), Việt Nam đã bãi bỏ
các quy định về ưu đãi đối với dự án có tỷ lệ xuất khẩu cao, không yêu cầu bắt buộc
thực hiện tỷ lệ nội địa hoá và sử dụng nguyên liệu trong nước. Qua các thời kỳ, định
hướng thu hút FDI lĩnh vực công nghiệp- xây dựng tuy có thay đổi về lĩnh vực, sản
phẩm cụ thể nhưng cơ bản vẫn theo định hướng khuyến khích sản xuất vật liệu mới,
sản phẩm công nghệ cao, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, thiết bị cơ khí chính xác,
sản xuất sản phẩm và linh kiện điện tử... Đây cũng chính là các dự án có khả năng tạo
giá trị gia tăng cao và Việt Nam có lợi thế so sánh khi thu hút FDI. Nhờ vậy, cho đến
nay các dự án FDI thuộc các lĩnh vực nêu trên (thăm dò và khai thác dầu khí, sản xuất
các sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm điện và điện tử, sản xuất sắt thép, sản xuất
hàng dệt may...) vẫn giữ vai trò quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, xuất
khẩu và tạo nhiều việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho hàng triệu lao động trực
tiếp. Cơ cấu đầu tư có chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng tỷ trọng đầu tư vào
lĩnh vực công nghệ cao, lọc dầu và công nghệ thông tin (IT) với sự có mặt của các tập
đoàn đa quốc gia nổi tiếng thế giới: Intel, Panasonic, Canon, Robotech.v.v. Hầu hết
các dự án FDI này sử dụng thiết bị hiện đại xấp xỉ 100% và tự động hoá đạt 100% cho
sản lượng, năng suất, chất lượng cao, do đó có ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu giá trị
của toàn ngành.


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 32
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


Tính đến hết năm 2007, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng có tỷ trọng lớn nhất với
5.745 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 50 tỷ USD, chiếm 66,8% về số dự án,
61% tổng vốn đăng ký và 68,5% vốn thực hiện.

STT Chuyªn ngµnh Sè dù        Vèn ®Çu  Vèn thùc 
¸n t hiÖn
           (US        (USD) 
D)
1 CN dÇu khÝ 38 3.861 .511 .815 5.148 .473 .30
3
2 CN nhÑ 2542 13.268 .720 .908 3.639 .419 .31
4
3 CN nÆ ng 2404 23.976 .819 .332 7.049 .365 .86
5
4 CN thùc phÈm 310 3.621 .835 .550 2.058 .406 .26
0
5 X© y dùng 451 5.301 .060 .927 2.146 .923 .02
7
                   5745 50.029.948.532 20.042.587.7
Tæng sè 69

2. FDI trong lĩnh vực dịch vụ:
Nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động
kinh doanh dịch vụ phát triển từ khi thi hành Luật Đầu tư nước ngoài (1987). Nhờ vậy,
khu vực dịch vụ đã có sự chuyển biến tích cực đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản
xuất, tiêu dùng và đời sống nhân dân, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế. Một số
ngành dịch vụ (bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng
không, vận tải biển, du lịch, kinh doanh bất động sản) tăng trưởng nhanh, thu hút
nhiều lao động và thúc đẩy xuất khẩu. Cùng với việc thực hiện lộ trình cam kết
thương mại dịch vụ trong WTO, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thu hút FDI, phát triển
các ngành dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất và xuất khẩu.
Trong khu vực dịch vụ FDI tập trung chủ yếu vào kinh doanh bất động sản, bao
gồm: xây dựng căn hộ, văn phòng, phát triển khu đô thị mới, kinh doanh hạ tầng khu
công nghiệp (42% tổng vốn FDI trong khu vực dịch vụ), du lịch-khách sạn (24%), giao
thông vận tải-bưu điện (18%) (xem bảng).

STT Chuyên ngành Số dự án Vốn đầu tư Đầu tư đã
(triệu USD) thực hiện
(triệu USD)
1 Giao thông vận tải- 208 4.287 721
Bưu điện ( bao gồm
cả dịch vụ logicstics)
2 Du lịch - Khách sạn 223 5.883 2.401
3 Xây dựng văn phòng, 153 9.262 1.892
căn hộ để bán và cho
thuê


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 33
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


4 Phát triển khu đô thị 9 3.477 283
mới
5 Kinh doanh hạ tầng 28 1.406 576
KCN-KCX
6 Tài chính – ngân hàng 66 897 714
7 Văn hoá - y tế – giáo 271 1.248 367
dục
8 Dịch vụ khác (giám 954 2.145 445
định, tư vấn, trợ giúp
pháp lý, nghiên cứu
thị trường...)
Tổng cộng 1.912 28.609 7.399
Nguồn: tổng cục thống kê
Trong năm 2007 tuy vốn đầu tư đăng ký tiếp tục tập trung vào lĩnh vực công nghiệp
(50,6%), nhưng đã có sự chuyển dịch cơ cấu đầu tư mạnh vào lĩnh vực dịch vụ, chiếm
47,7% tổng vốn đăng ký của cả nước, tăng 16,5% so với năm 2006 (31,19%) với nhiều
dự án xây dựng cảng biển, kinh doanh bất động sản, xây dựng khu vui chơi, giải
trí.v.v.
3. FDI trong lĩnh vực Nông-Lâm-Ngư :
Dành ưu đãi cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực Nông Lâm ngư nghiệp đã được chú
trọng ngày từ khi có luật đầu tư nước ngoài 1987. Tuy nhiên đến nay do nhiều nguyên
nhân, trong đó có nguyên nhân rủi ro đầu tư cao trong lĩnh vực này, nên kết quả thu hút
FDI vào lĩnh vực Nông – Lâm ngư chưa được như mong muốn.
Đến hết năm 2007, lĩnh vực Nông- Lâm- Ngư nghiệp có 933 dự án còn hiệu lực,
tổng vốn đăng ký hơn 4,4 tỷ USD, đã thực hiện khoảng 2,02 tỷ USD; chiếm 10,8% về
số dự án ; 5,37% tổng vốn đăng ký và 6,9% vốn thực hiện, (giảm từ 7,4% so với năm
2006). Trong đó, các dự án về chế biến nông sản, thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất
53,71% tổng vốn đăng ký của ngành, trong đó, các dự án hoạt động có hiệu quả bao
gồm chế biến mía đường, gạo, xay xát bột mì, sắn, rau. Tiếp theo là các dự án trồng
rừng và chế biến lâm sản, chiếm 24,67% tổng vốn đăng ký của ngành. Rồi tới lĩnh vực
chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc chiếm 12,7%. Cuối cùng là lĩnh vực trồng trọt,
chỉ chiếm gần 9% tổng số dự án. Có 130 dự án thuỷ sản với vốn đăng ký là 450 triệu
USD,
Cho đến nay, đã có 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào ngành nông-
lâm-ngư nghiệp nước ta, trong đó, các nước châu Á ( Đài Loan, Nhật Bản, Trung
Quốc, Hồng Kông,..) chiếm 60% tổng vốn đăng ký vào ngành nông nghiệp (riêng Đài
Loan là 28%). Các nước thuộc EU đầu tư vào Việt Nam đáng kể nhất gồm có Pháp
(8%), quần đảo British Virgin Islands (11%). Một số nước có ngành nông nghiệp phát
triển mạnh (Hoa Kỳ, Canada, Australi)a vẫn chưa thực sự đầu tư vào ngành nông
nghiệp nước ta.
Các dự án FDI trong ngành nông-lâm-ngư nghiệp tập trung chủ yếu ở phía Nam.
Vùng Đông Nam Bộ chiếm 54% tổng vốn đăng ký của ngành, đồng bằng sông Cửu
Long 13%, duyên hải Nam Trung Bộ 15%. Miền Bắc và khu vực miền Trung, lượng
vốn đầu tư còn rất thấp, ngay như vùng đồng bằng sông Hồng lượng vốn đăng ký
cũng chỉ đạt 5% so với tổng vốn đăng ký của cả nước.
SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 34
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


Nông, lâm Vốn đăng ký Vốn thực hiện
STT Số dự án
nghiệp (USD) (USD)
Nông-Lâm 80 4,014,833,49
1,856,710,521
1 nghiệp 3 9
13
450,187,779 169,822,132
2 Thủy sản 0
93 4,465,021,27
2,026,532,653
Tổng số 3 8e. Cơ hội thu hút FDI khi gia nhập WTO
Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế
giới (WTO) vào ngày 11-1-2007 là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập
kinh tế quốc tế của nước ta. Những thành tựu đạt được trong hai năm 2007-2008 ®·
cho thấy, việc Việt Nam tham gia vào WTO là phù hợp với thực tế khách quan và xu
thế hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ và sâu sắc trên
thế giới hiện nay. Trên tinh thần chủ động hội nhập, cùng với việc tham gia Khu vực
Thương mại Tự do ASEAN (AFTA), Thỏa thuận ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Hàn
Quốc,… thực hiện các thỏa thuận song phương như Hiệp định Thương mại Việt Nam
- Hoa Kỳ, Hiệp định đối tác Kinh tế toàn diện với Nhật Bản, tham gia các diễn đàn
hợp tác kinh tế liên khu vực ASEM, APEC, Việt Nam đã thật sự hội nhập vào nền kinh
tế thế giíi. Những thay đổi thực tế trên nhiều phương diện - như niềm tin đối với phát
triển và cải cách, hiệu quả phân phối nguồn lực, xuất khẩu, đầu tư, tăng trưởng, và
mối tương tác giữa hội nhập và cải cách trong nước - nhìn chung theo đúng hướng dự
đoán.
Ngay sau khi gia nhập WTO, chúng ta cũng đã bắt tay vào xây dựng Chiến lược hội
nhập kinh tế quốc tế. Ngày 5-2-2007, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương
Ðảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/T.Ư về “Một số chủ trương, chính
sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của
WTO”. Theo đó, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương cũng đã ban hành các Chương
trình hành động theo các định hướng lớn của Ðảng.
Ðể thực hiện nghĩa vụ thành viên WTO, Việt Nam đã tiến hành điều chỉnh chính
sách thương mại theo hướng minh bạch và thông thoáng hơn, ban hành nhiều luật và
các văn bản dưới luật để thực hiện các cam kết đa phương, mở cửa thị trường hàng
hóa, dịch vụ, cũng như các biện pháp cải cách đồng bộ trong nước nhằm tận dụng tốt
các cơ hội và vượt qua thách thức trong quá trình hội nhập.
Mặc dù thời gian hai năm chưa đủ để có thể đánh giá toàn diện những tác động kinh tế
- xã hội của việc gia nhập WTO, nhưng chúng ta cũng có thể thấy một số kết quả tích
cực như sau:
- Thứ nhất, việc gia nhập WTO đã góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường
quốc tế về kinh tế, chính trị, ngoại giao,… Các đối tác kinh tế, thương mại đánh giá
Việt Nam như là một đối tác quan trọng và giàu tiềm năng của khu vực Ðông - Nam Á.
Vai trò của nước ta trong các hoạt động của WTO, ASEAN, APEC, ASEM và các tổ
chức quốc tế ngày càng được nâng cao. Ðặc biệt, việc trở thành Ủy viên không thườngSV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 35
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008 - 2009 đã chứng tỏ uy tín quốc tế ngày càng
cao của Việt Nam.
- Thứ hai, việc điều chỉnh thể chế kinh tế, hoàn thiện từng bước khung pháp lý, xóa
bỏ các rào cản và nâng cao tính minh bạch trong chính sách kinh tế, thương mại, cải
thiện môi trường kinh doanh đã làm tăng hiệu quả và thúc đẩy kinh tế phát triển bền
vững hơn. Mặc dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, tiền tệ toàn cầu, nhưng
GDP năm 2008 của nước ta vẫn tăng trưởng ở mức 6,23%, xuất khẩu vẫn bảo đảm
nhịp độ tăng trưởng khá: Năm 2007, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 48,56 tỷ USD, tăng
21,9% so với năm 2006; Năm 2008, dù đa số các thị trường lớn rơi vào suy thoái nhưng
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vẫn rất đáng khích lệ, ước tính đạt khoảng 63 tỷ
USD, tăng 29,5% so với năm 2007. Thị trường xuất khẩu của Việt Nam đã đa dạng
hơn và hàng hóa của Việt Nam đã thâm nhập tốt hơn, đứng vững hơn trong các thị
trường lớn như Hoa Kỳ, EU,…
- Thứ ba, do việc điều chỉnh chính sách kinh tế theo các cam kết quốc tế, môi trường
kinh doanh và đầu tư trở nên thông thoáng và minh bạch hơn, dẫn đến việc gia tăng
luồng vốn FDI vào Việt Nam. Năm 2007, Việt Nam đã thu hút trên 20,3 tỷ USD, tăng
69,2% so với năm 2006. Sang năm 2008, dù tình hình kinh tế thế giới xấu đi, nhưng
vốn FDI cam kết đã đạt hơn 64 tỷ USD, gấp gần ba lần năm 2007. Ðiều này phản ánh
niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào tiến trình hội nhập, mở cửa thị trường,
cũng như vào triển vọng và tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam, tin tưởng vào
sự ổn định chính trị, xã hội và những quyết sách tích cực và hiệu quả của Chính phủ
Việt Nam trong việc đối phó với cơn khủng hoảng tài chính hiện nay.
- Thứ tư, việc mở cửa thị trường dịch vụ theo cam kết WTO góp phần phát triển cơ
sở hạ tầng kỹ thuật, nâng cao trình độ công nghệ cho các nhà sản xuất, dẫn tới việc
tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Mặt khác, thông qua việc liên doanh, hợp tác
với nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam cũng được tăng cường thêm về vốn, trình
độ quản lý, nhân sự và phát triển công nghệ.
- Thứ năm, ngành công nghiệp Việt Nam đã phát triển theo hướng tích cực, sản xuất
công nghiệp đạt năng suất tương đối cao: Năm 2007 giá trị sản xuất công nghiệp đạt
trên 574 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% so với 2006; Năm 2008 ước đạt 650 nghìn tỷ đồng
tăng 14,6% so với năm 2007; Các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động như thủy
sản, may mặc, giày dép, đồ nội thất, thủ công cũng có tốc độ tăng trưởng cao.
Thùc tÕ, bước vào năm 2008, những diễn biến không thuận của tình hình kinh tế thế
giới và những khó khăn trong nội tại nền kinh tế đã có những tác động tiêu cực đến
khả năng phát triển của đất nước. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn thu hút được
lượng lớn nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tổng số dự án FDI được cấp
mới vào Việt Nam cả năm 2008 là 1.171 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt 64 tỷ USD,
lớn gấp 5 lần kết quả năm 2006 và 3 lần năm 2007. Số dự án tăng vốn cũng rất lớn
với 311 dự án đăng ký tăng thêm 3,74 tỷ. Tính riêng trong 2 năm 2007-2008, tổng vốn
FDI đăng lý mới đạt 85 tỷ USD, gấp hơn 2 lần tổng vốn FDI đăng ký của 19 năm
trước cộng lại. Theo đó, ngoài các dự án đã hết hạn hoặc giải thể trước hạn, tại Việt
Nam đã có hơn 10.500 dự án FDI được cấp phép với tổng vốn trên 155 tỷ USD tõ các
nhà đầu tư từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt Nam.
Vốn FDI thực hiện năm 2008 cũng đạt con số kỷ lục 11,5 tỷ USD, tăng 43% so với
năm 2007 và gấp 2,8 lần so với năm 2006. Sự gia tăng của các dự án mới cũng như vốn
đăng ký và vốn giải ngân đã làm tăng quy mô của khu vực kinh tế có vốn FDI. Hiện đã
có trên 4.000 doanh nghiÖp có vốn FDI đi vào hoạt động, đóng góp hơn 40,7% tổng giá


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 36
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Năm 2008, khu vực FDI đóng góp phần quan
trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước ở mức trên 6,25%.
f. Chính phủ đã và đang làm gì để thu hút nhiều hơn FDI
I. Các giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn FDI của chính phủ:
1. Hoàn thiện cải cách hành chính và khuôn khổ pháp lý:
Lợi thế của Việt Nam là tạo ra được sự ổn định về chính trị và kinh tế nhưng
lại mất khả năng cạnh tranh trong việc tạo ra một môi trường chính sách ổn định. Luật
Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã được nhiều lần sửa đổi, bổ sung; qua đó, các quy
định của Việt Nam ngày càng sát hợp hơn với thông lệ quốc tế, thậm chí có những quy
định còn được nhìn nhận là thông thoáng hơn một số nước xung quanh; song nhìn
chung, môi trường này vẫn còn không ít điểm bất cập, khiến các nhà đầu tư nước
ngoài, nhất là các công ty đa quốc gia còn dè dặt. Tuy môi trường pháp lý cho FDI đã
cải thiện nhiều, đặc biệt là trong vòng hơn 1 năm trở lại đây, nhưng nhiều nhà đầu tư
nước ngoài vẫn xem Việt Nam là nơi có độ rủi ro cao do chính sách và luật lệ thiếu ổn
định, hay thay đổi bất ngờ, không tiên liệu được và vì vậy vẫn chưa thể bằng một số
nước ASEAN khác và Trung Quốc. Vì thế mà hoàn thiện khuôn khổ pháp lý là vấn đề
trọng tâm.
Bên cạnh đó, thực hiện chế độ công khai, minh bạch hóa tài chính và phải được
coi là biện pháp then chốt trong việc phát huy sự kiểm tra, giám sát của các cấp, các
ngành và nhân dân đối với hoạt động tài chính ở các doanh nghiệp, trong các cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp, góp phần chống tiêu cực, chống tham nhũng. Mặt khác,
cải tiến lề lối, phong cách làm việc nhằm tạo ra một môi trường đầu tư thông thoáng,
có khả năng cạnh tranh với các thị trường đầu tư đầy hấp dẫn như Trung Quốc, Thái
Lan, Phi-líp-pin...

2. Tăng cường hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng cơ sở xã hội:
Bao gồm tổng rà soát, điều chỉnh, phê duyệt và công bố các quy hoạch về kết
cấu hạ tầng đến năm 2020, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kết
cấu hạ tầng, tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống cảng biển, kêu gọi vốn đầu
tư vào các cảng lớn của các khu vực kinh tế.
Tranh thủ tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt
là nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước; ưu tiên các lĩnh vực cấp, thoát nước, vệ sinh
môi trường (xử lý chất thải rắn, nước thải, v.v...); hệ thống đường bộ cao tốc, trước
hết là tuyến Bắc-Nam, hai Hành lang Kinh tế Việt Nam-Trung Quốc; nâng cao chất
lượng dịch vụ đường sắt, trước hết là đường sắt cao tốc Bắc-Nam, đường sắt hai
Hành lang Kinh tế Việt Nam-Trung Quốc, đường sắt nối các cụm cảng biển lớn, các
mỏ khoáng sản lớn với hệ thống đường sắt quốc gia, đường sắt nội đô thành phố Hà
Nội, thành phố Hồ Chí Minh; sản xuất và sử dụng điện từ các loại năng lượng mới
như sức gió, thủy triều, nhiệt năng từ mặt trời; các dự án lĩnh vực bưu chính viễn
thông, công nghệ thông tin.
Mở rộng hình thức cho thuê cảng biển, mở rộng đối tượng cho phép đầu tư dịch vụ
cảng biển, đặc biệt dịch vụ hậu cần (logistic) để tăng cường năng lực cạnh tranh của
hệ thống cảng biển Việt Nam; kêu gọi vốn đầu tư các cảng lớn của các khu vực kinh
tế như hệ thống cảng Hiệp Phước-Thị Vải, Lạch Huyện...SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 37
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


3. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp, nâng cao trình độ khoa học và
công nghệ:
Do sự tiếp cận đến những thông tin về các ngành công nghiệp hiện nay còn bị
hạn chế. Vì thế, xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ dữ liệu là rất quan trọng, tạo tiền
đề cho Việt Nam có thể hoạch định lộ trình tiến tới công nghiệp hóa để từ đó các công
ty đa quốc gia có thể hoạch định được kế hoạch chiến lược trung và dài hạn trong đầu
tư vào Việt Nam. Điển hình như ngành công nghiệp điện tử, Việt Nam đang ở vào giai
đoạn mới bắt đầu và sự đóng góp của ngành này trong ngành chế tạo còn rất nhỏ bé.
Trong khi đó ở Malaysia, ngành Điện và Điện tử đóng một vai trò quan trọng với sản
lượng hiện nay có giá trị xấp xỉ 30 tỷ USD, chiếm 40% doanh thu của ngành chế tạo
và theo đó là có nửa triệu nhân công. Các công ty đa quốc gia đang đóng vai trò quan
trọng ở Malaysia.
Hơn hết, yếu tố quan trọng hàng đầu để có thể thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư
lớn chính là sự phát triển mạnh, hiệu quả và bền vững của ngành công nghiệp phụ trợ
trong nước. Cụ thể hơn, thúc đẩy các ngành rèn, đúc và ép vì các ngành này có thể thỏa
mãn các yêu cầu của các công ty đa quốc gia về chất lượng, vận chuyến và chi phí.
Bởi vì công nghệ sử dụng trong ngành công nghiệp này có thể áp dụng cho nhiều
ngành công nghiệp khác. Ví dụ công nghệ sử dụng trong ngành điện tử có thể khả
dụng đối với các ngành sản xuất ô tô, xe máy, máy công nghiệp, máy phát điện… sản
phẩm cuối cùng có thể thay đổi thường xuyên và đặc biệt nhanh đối với ngành công
nghiệp điện tử. Do vậy, quốc gia nào có đủ công nghệ sản xuất các linh phụ kiện
bằng nhựa hay kim khí sẽ có khả năng bảo vệ vị trí cạnh tranh của mình như là một
trung tâm sản xuất trong một thời gian dài. Vì thế, cần có chính sách khuyến khích tất
cả các thành phần kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào sản xuất
nguyên liệu, bộ phận thay thế và các nguồn cung cấp khác.

4. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực:
Nếu chính phủ có được chiến lược thực hiện quốc gia dựa trên các đặc điểm
của từng ngành công nghiệp, thì chính phủ có thể dễ dàng rõ ràng xác định được làm
thế nào để sử dụng các nguồn lực từ bên ngoài và làm thế nào để phát triển các nguồn
lực từ bên trong.
Vì nâng cao mức sống và theo đó là nâng cao nhu cầu trong nước là bước ngoặt
quan trọng đầu tiên mà Việt Nam cần chứng tỏ với thế giới. Một thời gian dài đã qua
kể từ khi Việt Nam gây tiếng vang với thế giới về chính sách “Đổi mới”. Việt Nam có
một lượng cầu trong nước khá lớn với 80 triệu dân để thu hút sự chú ý của của thế
giới tới nền kinh tế thị trường, đấy chính là động lực không nhỏ để các bạn thu hút các
công ty đa quốc gia.
Tuy nhiên, chỉ mời các công ty đa quốc gia cho mục đích này thôi vì chi phí lao
động Việt Nam khá rẻ thì chúng ta chưa sử dụng được 100% các nguồn lực từ bên
ngoài. Trong thời gian các công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam, các nguồn lực
trong nước trong đó có nguồn nhân lực cũng nên được phát huy để Việt Nam có thể
xây dựng các doanh nghiệp trong nước cho tương lai. Đây là lĩnh vực mà chính phủ
không nên hoàn toàn phó mặc cho nền kinh tế thị trường. Điều quan trọng cho mục tiêu
này là khuyến khích được sự chuyển giao “kỹ năng công nghệ và quản lý” và tái đầu
tư của các công ty đa quốc gia theo chính sách và hỗ trợ phù hợp của chính phủ.
5. Một số vấn đề khácSV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 38
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1


- Tiếp tục xây dựng chương trình thực hiện Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản giai
đoạn III một cách hiệu quả; cũng như Cơ chế hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Việt Nam) và Cơ quan Phát triển kinh tế- EDB (Singapore) phù hợp với tình hình mới.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự quản lý hoạt động ®Çu t níc ngoµi các
cấp đáp ứng nhu cầu tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác chống tham nhũng,
thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
- Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành với
các nhà đầu tư nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các dự
án đang hoạt động, đảm bảo các dự án hoạt động có hiệu quả, đúng tiến độ và nhằm
tiếp tục củng cố lòng tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh tại
Việt Nam, tạo hiệu ứng lan tỏa và tác động tích cực tới nhà đầu tư mới. Tăng cường
phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các hiệp hội doanh nghiệp thông qua các hoạt
động của Nhóm M & D, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam...
- Kiến nghị việc bổ sung vốn đối ứng của bên Việt Nam trong dự án JICA về ‘Tăng
cường năng lực điều hành hoạt động ®Çu t níc ngoµi của Cục ®Çu t níc
ngoµi để đẩy nhanh vi ệc tr i ển khai phục vụ công tác thu
th ập thông t in FDI và quản lý hoạt động xóc t iÕn ®Çu t
trong bối cảnh m . ới
- Rót kinh nghiÖm cña níc ngoµi :
Bµi häc rót ra tõ cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ ch©u ¸
còng cho thÊy hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp sôp ® do qu¶n lý yÕu æ
kÐm c¸c nguån ®Çu t . §Çu t cã hiÖu qu¶ ®ãng vai trß quan
träng trong viÖc duy tr× vµ n©ng cao søc c¹nh tranh cña
doanh nghiÖp cho nªn c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp lu«n t×m
c¸ch gi¶m chi phÝ vµo c¸c dù ¸n l í n , hoÆc gi¶m ®Çu t qui m«
l í n ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ ®Çu t .
Thùc tÕ c¸c níc ch©u ¸ cho thÊy, biÖn ph¸p chñ yÕu
c¸c nhµ qu¶n lý ¸p dông ®Ó gi¶m chi phÝ vµo c¸c dù ¸n l í n lµ
th ¬ng l îng gi¸ thÊp ví i c¸c nhµ cung cÊp. Mét c¸ch kh¸c lµ
c¾t gi¶m chi phÝ mét phÇn cña dù ¸n, nhng tr× ho·n hay huû
bá mét bé phËn cña dù ¸n nh»m gi¶m chi phÝ ®Çu t , mµ kh«ng
tÝnh to¸n kü, th× v¸c vÊn ®Ò n¶y sinh l i ªn quan c«ng suÊt ,
chøc n¨ng cña th iÕt bÞ hay chÊt l îng s¶n phÈm, lµ ®iÒu kh«ng
tr¸nh khái . NhiÒu doanh nghiÖp n©ng cao tè i ®a hiÖu qu¶ ®Çu
t ( tøc lµ mèi quan hÖ gi÷a n¨ng suÊt ví i chi phÝ ®Çu t ) lµ
lê i gi¶ i cho bµi to¸n nµy vµ t iÕn hµnh song song viÖc c¾t
gi¶m chi phÝ ®Çu t vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.
C¸c chuyªn gia thuéc c«ng ty t vÊn McKinsey & Co
(Th¸ i Lan) ®· t×m ra 5 yÕu tè quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ qu¶n lý
®Çu t . C«ng tr×nh nghiªn cøu “NghÖ thuËt mua vµ b¸n” cña hä
nªu cô thÓ lµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®Çu t tr íc khi th«ng qua
toµn bé dù ¸n. Theo c¸c chuyªn gia , tr íc khi th«ng qua dù
¸n, cÇn ph©n tæng ®Çu t lµm nhiÒu phÇn vµ t iÕn hµnh ®¸nh gi¸
cô thÓ, chi t iÕt tõng phÇn. QuyÕt ®Þnh thùc hiÖn ®Çu t l í n
ph¶i ® t iÕn hµnh tr ªn c¬ së gi¸ trÞ thùc tÕ cña toµn bé dù
îc
¸n ®ã: §iÒu chØnh kÕ ho¹ch ®Ó ®¹t l î i Ých cao nhÊt lµ kh©u


SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 39
Bài tập lớn kinh tế vĩ mô 1

quan träng. T¨ng tèc ®é thùc hiÖn dù ¸n lu«n lµ sù lùa chän
®óng nÕu viÖc hoµn thµnh sím dù ¸n ®e l¹ i l î i Ých thùc sù,
m
nhng trong mét vµi tr êng hîp cÇn ®iÒu chØnh tèc ®é ®Óxem
xÐt kü l ìng kh¶ n¨ng c¾t gi¶m chi phÝ. TÆng thëng c¸c thµnh
viªn tham gia dù ¸n cã thµnh tÝch gi¶m chi phÝ ®Çu t , dùa
trªn hiÖu qu¶ c«ng viÖc thùc tÕ lµ viÖc nªn lµm. Thùc hiÖn
tù do hoµn toµn trong thiÕt kÕ, nh»m khuyÕn khÝch c¸c nhµ
thiÕt kÕ vµ nh©n viªn dù ¸n t×m ph¬ng ¸n, gi¶i ph¸p thiÕt kÕ
míi, phï hîp qui ®Þnh vµ tiªu chuÈn kü thuËt cña dù ¸n lµ
®iÒu kh«ng thÓ thiÕu. Cuèi cïng, viÖc chÊp thuËn mét gi¶i
ph¸p thiÕt kÕ tèi u, víi chi phÝ ®Çu t thÊp nhÊt cã ý nghÜa
quyÕt ®Þnh ®èi ví i t ¬ng lai dù ¸n.

Kết luận
Sau một qua trình tìm hiểu và nghiên cứu kinh tế vĩ mô nói chung và vấn đề
®Çu t níc ngoµi t¹ i Việt Nam trong giai đoạn sau ® míi ®Õnnay nói
æi
riêng em càng cảm thấy rõ tầm quan trọng của môn học. Cũng như hiểu rõ hơn về tình
hình kinh tế xã hội Việt Nam trong giai đoạn sau ® míi ®Õn nay, nhất là
æi
giai ®o¹n sau khi ViÖt Nam gia nhËp Tæ Chøc th¬ng m¹i ThÕ
gií i WTO. Kinh tÕ ViÖt Nam ®· thu hót ® mét l îng l ín ®Çu
îc
t níc ngoµi, ®¹t tèc ®é t¨ng tr ëng gÊp nhiÒu lÇn tr íc ® y.
©
Tuy nhiªn chóng ta còng cßn kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, rÊt cÇn
sù chØ ®¹o ®óng d¾n cña §¶ng vµ Nhµ níc.
Quá trình làm bài tập lớn đã cho em nhiều kinh nghiệm cũng như giúp em tổng
kết kiến thức một cách tổng quát, hệ thống nhÊt.Từ đó có thể n¾ vững kiến thức
m
hơn, làm tiền đề để em có thể hiểu rõ hơn được các vấn đề kinh tÕ ®ang diÔn ra
xung quanh m×nh mµ tr íc ®ã kh«ng ®Ó ý tí i vµ sÏ liên quan sau này. Quá
trình làm bài không chỉ cho em hệ thống kiến thức mà còn giúp em hiểu được các lý
thuyết kinh tế trên sách vở được các nhà kinh tế áp dụng trong thực tiễn như thế nào.
Từ khi nhận đề, rồi trong quá trình tìm hiểu tài liệu để thống kê thành bài hoàn
chỉnh như hôm nay em đã gặp rất nhiều khó khăn vì chưa biết trả lời ở đâu, tìm kiếm
thông tin ở đâu. V× vËy do h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm còng nh thêi
gian nªn trong bµi lµm cßn nhiÒu sai sãt vµ sè l iÖu cã thÓ
lµ cha ® thùc sù hoµn toµn tr ïng khíp ví i thùc tÕ l¾m v×
îc
®· ® tham kh¶o tõ rÊt nhiÒu nguån kh¸c nhau. RÊt mong nhËn
îc
® sù gãp ý cña c« ®Óbµi viÕt ® hoµn chØnh h¬n.
îc îc
Em xin chân thành cảm ơn cô.
SV: Vũ Tuấn Anh KTB50dh2 40
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản